Úvod k pracovním postupům

Pracovní postupy umožňují uživatelům spolupráci na dokumentech a správu projektových úkolů díky využití obchodních procesů u dokumentů a položek na webu serverových aplikací Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pracovní postupy zajišťují, že se v rámci organizace používají konzistentní obchodní procesy a také zvyšují efektivitu a produktivitu organizace, protože umožňují spravovat úkoly a kroky, které jsou součástí obchodních procesů. To umožňuje uživatelům vykonávajícím tyto úkoly se soustředit na vlastní práci a nikoli na správu pracovního postupu.

V tomto článku:

Co jsou pracovní postupy?

Pracovní postupy, které jsou součástí serverových aplikací Office SharePoint Server 2007

Podpora vlastních pracovních postupů

Způsob použití pracovních postupů

Co jsou pracovní postupy?

Pracovní postup je možné popsat jako sled úkolů, pomocí kterých je dosaženo výsledku. V kontextu produktů a technologií Microsoft SharePoint je pracovní postup definován jako automatický přesun dokumentů nebo položek řadou akcí nebo úkolů, které se týkají určitého obchodního procesu. Pracovní postupy je možné použít k jednotné správě běžných obchodních procesů v rámci organizace, protože v seznamu nebo knihovně služby SharePoint je možné k dokumentům nebo položkám připojit obchodní logiku. Obchodní logika je v podstatě sada pokynů, které určují a řídí akce prováděné s dokumenty nebo položkami.

Pracovní postupy mohou snížit náklady a čas nutný ke koordinaci běžných obchodních procesů, jako jsou schválení projektů nebo kontrola dokumentů, protože spravují a sledují úkoly prováděné zaměstnanci v rámci těchto procesů. Na web serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 můžete do knihovny dokumentů přidat například pracovní postup, který směruje dokument na skupinu osob ke schválení. Když autor dokumentu v knihovně spustí tento pracovní postup, vytvoří pracovní postup úkoly schválení dokumentu, přiřadí tyto úkoly účastníkům pracovního postupu a odešle jim e-mailem upozornění s pokyny k provedení úkolu a odkazem na dokument, který mají schválit. V průběhu pracovního postupu může vlastník pracovního postupu (v tomto případě autor dokumentu) nebo účastníci pracovního postupu kontrolovat stránku Stav pracovního postupu a zjistit, kteří účastníci již dokončili své úkoly v pracovním postupu. Až účastníci pracovního postupu dokončí své úkoly, je pracovní postup ukončen a vlastník pracovního postupu je automaticky upozorněn na ukončení pracovního postupu.

Akce v pracovním postupu Schválení v tomto příkladu odpovídají postupu znázorněnému na následujícím obrázku.

Vývojový diagram pracovního postupu Schválení

Pracovní postupy neslouží pouze jako podpora již existujících pracovních procesů, ale také rozšiřují možnosti spolupráce osob a práce s dokumenty, seznamy a knihovnami. Uživatelé webu mohou spustit pracovní postupy a účastnit se jich pomocí přizpůsobitelných formulářů, ke kterým lze získat přístup z dokumentu nebo položky v seznamu nebo knihovně služby SharePoint. Navíc je funkce pracovních postupů v serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007 úzce spojena se sadou Microsoft Office 2007. Následující úkoly pracovního postupu lze provést buď na webu serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 nebo přímo v určitých klientských aplikacích, které jsou součástí sady Office 2007:

 • zobrazení seznamu pracovních postupů, které jsou k dispozici pro dokument nebo položku,

 • spuštění pracovního postupu pro dokument nebo položku,

 • zobrazení, úpravy nebo nové přiřazení úkolu pracovního postupu,

 • dokončení úkolu pracovního postupu.

Začátek stránky

Pracovní postupy, které jsou součástí serverových aplikací Office SharePoint Server 2007

Web serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 obsahuje několik pracovních postupů týkajících se běžných obchodních situací:

 • Schválení     Tento pracovní postup směruje dokument nebo položku skupině osob ke schválení. Ve výchozím nastavení je pracovní postup Schválení spojen s typem obsahu Dokument, a proto je automaticky zařazen do knihoven dokumentů. Jedna verze pracovního postupu Schválení je také ve výchozím nastavení přiřazena do knihovny Stránky na webu publikování a lze ji použít ke správě procesu schválení dokumentů publikovaných na webových stránkách.

 • Shromáždit názory     Tento pracovní postup směruje dokumenty nebo položky skupině osob, které mají zadat hodnocení. Jednotlivé osoby zadají své hodnocení, potom jsou hodnocení shromážděna a odeslána osobě, která pracovní postup spustila. Ve výchozím nastavení je tento pracovní postup přiřazen k typu obsahu Dokument, a proto je automaticky k dispozici v knihovnách dokumentů.

 • Shromáždit podpisy     Tento pracovní postup směruje dokumenty sady Microsoft Office skupině osob za účelem shromáždění jejich digitálních podpisů. Tento pracovní postupu je nutné spustit klientskou aplikací, která je součástí sady Office 2007. Úkolem účastníků je přidat svůj digitální podpis do dokumentu v odpovídající aplikaci sady Microsoft Office. Ve výchozím nastavení je pracovní postup Shromáždit podpisy přiřazen k typu obsahu Dokument, a proto je automaticky k dispozici v knihovnách dokumentů. Pracovní postup Shromáždit podpisy se však zobrazí v knihovně dokumentů pro daný dokument pouze, pokud tento dokument obsahuje řádky pro podpisy v sadě Microsoft Office.

 • Schválení dispozice     Tento pracovní postup podporující procesy správy záznamů umožňuje správu vypršení platnosti a uchování dokumentů tím způsobem, že umožňuje účastníkům se rozhodnout, zda chtějí dokumenty s ukončenou platností uchovat nebo odstranit. Pracovní postup Schválení dispozice je určen pro použití především na webu centra záznamů.

 • Třístavový     Tento pracovní postup je možné použít ke správě obchodních procesů, které vyžadují sledování velkého počtu problémů nebo položek, například problémy hlášené v rámci podpory zákazníků, prodejní tipy nebo projektové úkoly.

 • Skupinové schválení     Tento pracovní postup je podobný jako pracovní postup Schválení, ale používá vyhrazenou knihovnu dokumentů a umožňuje přizpůsobené zobrazení procesů schválení, kterých se uživatel účastní. Tento pracovní postup obsahuje hierarchický organizační diagram, že kterého je možné vybrat schvalující, a umožňuje schvalujícím použít místo podpisu razítko. Toto řešení je k dispozici pouze ve verzích serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 pro východní Asii.

 • Správa překladu     Tento pracovní postup spravuje proces ručního překladu dokumentů, vytváří kopie dokumentů, které mají být přeloženy, a přiřazuje překladové úkoly překladatelům. Tento pracovní postup je k dispozici pouze pro knihovny správy překladu.

Všechny výše uvedené pracovní postupy lze různými způsoby přizpůsobit potřebám organizace. Pokud například přidáte pracovní postup k seznamu, knihovně nebo typu obsahu, aby byl k dispozici pro dokumenty nebo položky, můžete přizpůsobit seznamy úkolů a historie, kde jsou uloženy informace o pracovním postupu.

Po spuštění pracovního postupu pro dokument nebo položku může uživatel pracovní postup přizpůsobit zadáním seznamu účastníků, data dokončení a pokynů k úkolům. Odkazy na další informace o práci s výše uvedenými předdefinovanými pracovními postupy naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Podpora vlastních pracovních postupů

Ačkoli předdefinované pracovní postupy, které jsou k dispozici v serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007, je možné přizpůsobit tak, aby splňovaly různé požadavky, je možné také navrhnout a vyvinout jedinečné pracovní postupy pro obchodní procesy používané v organizaci. Pracovní postupy mohou být v závislosti na obchodních procesech jednoduché nebo složité. Vývojáři mohou vytvořit pracovní postupy spouštěné uživateli webu nebo pracovní postupy, které se spouští automaticky v závislosti na události, například při vytvoření nebo změně položky seznamu. Pokud organizace vyvinula a používá vlastní pracovní postupy, mohou tyto postupy doplňovat již popsané předdefinované pracovní postupy nebo je mohou nahrazovat.

Existují dva způsoby, jimiž lze vytvářet vlastní pracovní postupy pro operační systém Office SharePoint Server 2007:

 • Profesionální vývojáři softwaru mohou vytvářet pracovní postupy pomocí rozšíření Visual Studio 2005 Extensions pro programovací model Windows Workflow Foundation     Tyto pracovní postupy obsahují vlastní kód a aktivity pracovního postupu. Poté, co profesionální vývojář vytvoří vlastní pracovní postupy, může je správce serveru nasadit na více webů.

 • Návrháři webů mohou vytvářet nekódové pracovní postupy pro použití v konkrétním seznamu nebo knihovně pomocí programu pro navrhování webu, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Tyto pracovní postupy se vytvářejí ze seznamu dostupných aktivit pracovního postupu a návrhář webu, který pracovní postup vytváří, je může nasadit přímo do seznamu nebo knihovny, kde se budou používat.

Chcete-li vyvinout vlastní pracovní postup, obraťte se na správce webu a zjistěte, jaké prostředky jsou ve vaší organizaci k dispozici. Další informace o vývoji vlastních pracovních postupů pro serverové aplikace Office SharePoint Server 2007 naleznete v sadě SDK pro server Microsoft Office SharePoint Server 2007, která je k dispozici na portálu pro vývojáře serveru SharePoint Server 2007 na webu MSDN.

Začátek stránky

Způsob použití pracovních postupů

Při použití pracovních postupů pro dokumenty nebo položky seznamu je nutné provést několik kroků. Jednotlivé kroky mohou dokončit uživatelé v různých rolích. Správce webu například vytvoří pracovní postup, který lze použít v knihovně dokumentů, autor obsahu může pracovní postup spustit nebo upravit probíhající pracovní potup a další uživatel (například editor dokumentu nebo schvalující) úkol pracovního postupu provede.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu

Před použitím pracovního postupu je nutné jej přidat do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, aby byl k dispozici pro dokumenty nebo položky v určitém umístění. Pro přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je nutné Oprávnění Spravovat seznamy. Ve většině případů tento úkol provádí správce webu nebo uživatelé, kteří spravují určité seznamy nebo knihovny.

Dostupnost pracovního postupu v rámci webu je různá v závislosti na místě, kam je přidán:

 • Pokud pracovní postup přidáte přímo do seznamu nebo knihovny, je k dispozici pouze pro položky v tomto seznamu nebo knihovně.

 • Pokud jej přidáte k typu obsahu seznamu (příklad tytu obsahu webu, který byl přidán do konkrétního seznamu nebo knihovny), bude k dispozici pouze pro položky daného typu obsahu v konkrétním seznamu nebo knihovně, s nimiž je tento typ seznamu spojený.

 • Přidáte-li pracovní postup k typu obsahu webu, bude k dispozici pro všechny položky tohoto typu obsahu ve všech seznamech a knihovně, do níž byla přidána instance tohoto typu obsahu webu. Chcete-li, aby byl tento pracovní postup k dispozici v rámci seznamů nebo knihoven v kolekci webů pro položky konkrétního typu obsahu, je nejúčinnějším způsobem dosažení tohoto výsledku přidání daného pracovního postupu přímo k typu obsahu webu.

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu můžete postup upravit pro konkrétní použití zadáním různých možností:

 • název této instance pracovního postupu,

 • seznam úkolů, kde jsou uloženy úkoly související s pracovním postupem,

 • seznam historie, ve kterém jsou zaznamenány všechny události související s pracovním postupem,

 • požadovaný způsob spuštění pracovního postupu,

 • další možnosti, které jsou specifické pro jednotlivé pracovní postupy, například způsob směrování úkolů na účastníky, za jakých okolností je pracovní postup dokončen a jaké akce jsou provedeny po dokončení pracovního postupu.

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je tento postup k dispozici pro dokumenty nebo položky v určitém umístění, pracovní postup tím není spuštěn. Odkazy na další informace o přidání pracovních postupů do seznamů, knihoven nebo typů obsahu naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Spuštění pracovního postupu pro dokument nebo položku

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je tento postup k dispozici pro použití a můžete jej spustit pro dokument nebo položku (pokud je u pracovního postupu povoleno ruční spuštění). Pracovní postup se spouští výběrem odpovídajícího postupu ze seznamu pracovních postupů, které jsou k dispozici pro dokument nebo položku. V případě potřeby můžete také zadat do formuláře informace, které pracovní postup vyžaduje. V závislosti na způsobu navržení a konfigurace pracovního postupu můžete mít možnost dalšího přizpůsobení postupu při jeho spuštění pro dokument nebo položku zadáním účastníků, data dokončení a pokynů k úkolům.

Začátek stránky

Úprava probíhajícího pracovního postupu

Po spuštění pracovního postupu u položky může být nutné provést změny v průběhu pracovního postupu. Například po zahájení pracovního postupu může uživatel, který postup spustil, potřebovat přidat další účastníky. Účastník pracovního postupu může také chtít změnit přiřazení úkolu na jinou osobu nebo požadovat změnu dokumentu nebo položky, kterých se pracovní postup týká. Některé předdefinované pracovní postupy, které jsou k dispozici v serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007, je možné v průběhu postupu upravit. Pokud byly ve vaší organizaci vyvinuty vlastní pracovní postupy, je možné, že jsou povoleny změny postupů v jejich průběhu.

Začátek stránky

Dokončení úkolů pracovního postupu

Všechny události pracovního postupu, které vyžadují akci uživatele, jsou představovány úkolem pracovního postupu. Po přiřazení úkolu v pracovním postupu účastníkovi, může příjemce úkol dokončit nebo požadovat změny pracovního postupu úpravou formuláře úkolu pracovního postupu. V serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007 mohou účastníci pracovního postupu úkoly dokončit na webu služby SharePoint nebo přímo v klientské aplikaci, která je součástí sady Office 2007. Pokud účastník pracovního postupu úkol dokončí nebo požaduje změnu pracovního postupu, je na server odeslána výzva k přesunu pracovního postupu k dalšímu kroku.

Začátek stránky

Sledování stavu pracovních postupů

Vlastníci a účastníci pracovního postupu mohou sledovat postup pracovního postupu kontrolou stránky zobrazující stav, která je připojena k pracovnímu postupu. Tato stránka obsahuje informace o stavu zbývajících úkolů pracovního postupu. Stránka obsahuje také informace o historii, které se týkají pracovního postupu.

Serverové aplikace Office SharePoint Server 2007 obsahují také nástroje pro vykazování, které vytvářejí souhrnnou analýzu historie pracovního postupu. Organizace mohou tuto analýzu použít k identifikaci problémových míst v procesech nebo zjistit, zda skupina splňuje výkonnostní cíle pro daný obchodní proces. Serverové aplikace Office SharePoint Server 2007 obsahují několik předdefinovaných sestav aplikace Microsoft Office Excel, které lze použít v libovolném pracovním postupu. Dále jsou k dispozici informace o historii pracovního postupu ve formě zdroje dat seznamu služby SharePoint, které lze použít a analyzovat v jiných aplikacích, například Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Access 2007 nebo vlastních řešeních pro sledování obchodních procesů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×