Úvod k formulářům

Formulář je databázový objekt, který slouží k vytvoření uživatelského rozhraní databázové aplikace. Vázaný formulář je přímo propojen se zdrojem dat, například s tabulkou nebo dotazem, a lze jej použít k zadávání, úpravám a zobrazení dat ze zdroje dat. Je také možné vytvořit nevázaný formulář, který není přímo propojen se zdrojem dat, ale přesto obsahuje příkazová tlačítka, popisky a další ovládací prvky nezbytné k práci s aplikací.

Tento článek se zaměřuje především na vázané formuláře. Pomocí vázaných formulářů můžete řídit přístup k datům, například to, která pole nebo řádky dat se zobrazí. Někteří uživatelé například potřebují zobrazit pouze určitá pole v tabulce, která obsahuje mnoho polí. Jestliže těmto uživatelům poskytnete formulář obsahující jen tato pole, usnadníte jim používání databáze. Do formuláře lze také přidat příkazová tlačítka a další funkce a automatizovat tak často prováděné akce.

Vázané formuláře si lze představit jako okna umožňující uživatelům zobrazení databáze a přístup k ní. Efektivně vytvořený formulář urychluje použití databáze, protože uživatelé nemusí hledat, co potřebují. Vizuálně atraktivní formulář činí práci s databází příjemnější a efektivnější a pomáhá také zamezit zadávání nesprávných dat.

Poznámka   V tomto článku se předpokládá, že jste již vytvořili tabulku (nebo dotaz založený na jedné nebo několika tabulkách) a že jste vytvořili formulář umožňující zobrazení dat nebo manipulaci s nimi. Další informace o tabulkách a dotazech získáte pomocí odkazů v oddílu Viz také v tomto článku.

V tomto článku

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Formulář

Vytvoření rozděleného formuláře pomocí nástroje Rozdělený formulář

Vytvoření formuláře zobrazujícího více záznamů pomocí nástroje Více položek

Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Prázdný formulář

Zobrazení rozložení a návrhové zobrazení

Optimalizace formuláře v zobrazení rozložení

Optimalizace formuláře v návrhovém zobrazení

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Formulář

Nástroj Formulář umožňuje vytvořit formulář jediným kliknutím myši. Jestliže použijete tento nástroj, budou do formuláře umístěna všechna pole z podkladového zdroje dat. Formulář můžete ihned začít používat nebo jej upravit v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení tak, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.

Vytvoření nového formuláře pomocí nástroje Formulář

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Formulář.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například podle potřeby přizpůsobit velikost textových polí datům.

Jestliže aplikace Access nalezne jedinou tabulku se vztahem 1:N s tabulkou či dotazem použitým k vytvoření formuláře, aplikace přidá do formuláře datový list založený na příslušné tabulce či dotazu. Pokud například vytvoříte jednoduchý formulář založený na tabulce Zaměstnanci a mezi tabulkami Zaměstnanci a Objednávky je definován vztah 1:N, na datovém listu se zobrazí všechny záznamy z tabulky Objednávky, které náleží k aktuálnímu záznamu zaměstnance. Pokud se rozhodnete, že datový list nepotřebujete, můžete jej z formuláře odstranit. Jestliže existuje více tabulek se vztahem 1:N k tabulce použité k vytvoření formuláře, aplikace Access do formuláře žádné datové listy nepřidá.

Začátek stránky

Vytvoření rozděleného formuláře pomocí nástroje Rozdělený formulář

Poznámka   Rozdělený formulář můžete přidat do webové databáze, ale nemůžete jej spustit, pokud webovou databázi neotevřete pomocí aplikace Access (jinými slovy jej nelze spustit ve webovém prohlížeči). Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Rozdělený formulář umožňuje současné použití dvou zobrazení – formulářového zobrazení a zobrazení Datový list.

Rozdělený formulář se liší od kombinace formuláře s podformulářem v tom, že tato dvě zobrazení jsou připojena ke stejnému zdroji dat a jsou vždy vzájemně synchronizována. Jestliže v jedné části formuláře vyberete pole, bude totéž pole vybráno i ve druhé části formuláře. Data lze přidat, upravit nebo odstranit v kterékoli části (za předpokladu, že je zdroj záznamů aktualizovatelný a formulář nebyl konfigurován tak, aby se zamezilo těmto akcím).

Práce s rozdělenými formuláři poskytuje výhody obou typů formuláře v jediném. Můžete například rychle vyhledat záznam v části formuláře s datovým listem a pak v části s formulářem záznam zobrazit a upravit.

Vytvoření rozděleného formuláře pomocí nástroje Rozdělený formulář:

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři. Můžete také otevřít vybranou tabulku nebo dotaz v zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Rozdělený formulář.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. Ve zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například podle potřeby přizpůsobit velikost textových polí datům. Další informace o zobrazení formulářů naleznete v oddílu Zobrazení rozložení a návrhové zobrazení.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře zobrazujícího více záznamů pomocí nástroje Více položek

Jestliže vytvoříte formulář pomocí nástroje Formulář, aplikace Access vytvoří formulář zobrazující vždy jediný záznam. Pokud chcete formulář zobrazující více záznamů, který lze přizpůsobit lépe než datový list, můžete použít nástroj Více položek.

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na možnost Další formuláře a potom klikněte na možnostVíce položek.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například přizpůsobit velikost textových polí datům. Další informace o zobrazení formulářů naleznete v oddílu Zobrazení rozložení a návrhové zobrazení.

Jestliže použijete nástroj Více položek, bude se formulář vytvořený aplikací Access podobat datovému listu. Data budou uspořádána do řádků a sloupců a zobrazeno bude vždy více záznamů. Nástroj Více položek však poskytuje více možností přizpůsobení než datový list, například možnost přidání grafických prvků, tlačítek a dalších ovládacích prvků. Další informace o přizpůsobení formuláře naleznete v částech Optimalizace formuláře v zobrazení rozložení a Optimalizace formuláře v návrhovém zobrazení

Začátek stránky

Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Chcete-li vybrat pole, která se zobrazí ve formuláři, můžete namísto různých dříve zmiňovaných nástrojů pro vytváření formulářů použít Průvodce formulářem. Můžete také definovat způsob seskupení a řazení dat a použít pole z několika tabulek či dotazů za předpokladu, že jste předtím určili vztahy mezi tabulkami a dotazy. Další informace o vytváření vztahů získáte pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na možnost Průvodce formulářem.

 2. Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce formulářem.

  Poznámka   Chcete-li do formuláře zahrnout pole z více tabulek nebo dotazů, neklepejte na první stránce Průvodce formulářem po výběru polí z první tabulky nebo dotazu na tlačítko Další ani Dokončit. Zopakujte postup výběru tabulky nebo dotazu a klikněte na veškerá další pole, která chcete zahrnout do formuláře. Pak pokračujte kliknutím na tlačítko Další nebo Dokončit.

 3. Na poslední stránce průvodce klikněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Prázdný formulář

Pokud průvodce nebo nástroje pro vytváření formulářů nevyhovují vašim potřebám, můžete formulář vytvořit pomocí nástroje Prázdný formulář. Tento způsob vytvoření formuláře může být velice rychlý, zejména pokud do formuláře hodláte vložit jen několik polí.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Prázdný formulář.

  Aplikace Access otevře prázdný formulář v zobrazení rozložení a zobrazí podokno Seznam polí.

 2. Klikněte v podokně Seznam polí na znaménko plus (+) vedle tabulky nebo tabulek obsahujících pole, která chcete zobrazit ve formuláři.

 3. Chcete-li do formuláře přidat pole, dvakrát na ně klikněte nebo je přetáhněte do formuláře.

  Poznámka   

  • Po přidání prvního pole můžete přidat několik polí najednou tak, že podržíte klávesu CTRL, kliknete na několik polí a najednou je přetáhnete do formuláře.

  • Pořadí tabulek v podokně Seznam polí lze změnit v závislosti na aktuálně vybrané části formuláře. Pokud pole, které chcete přidat, není zobrazeno, vyberte jinou část formuláře a zkuste pole přidat znovu.

 4. Chcete-li do formuláře přidat logo, nadpis nebo datum a čas, použijte nástroje ve skupině Záhlaví a zápatí na kartě Návrh.

 5. Chcete-li do formuláře přidat více typů ovládacích prvků, použijte nástroje ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh.

  Chcete-li mít k dispozici větší výběr ovládacích prvků, klikněte na formulář pravým tlačítkem myši a kliknutím na příkaz Návrhové zobrazení přejděte do návrhového zobrazení.

    Je možné, že ovládací prvky přidané návrhovém zobrazení nebudou kompatibilní s funkcí Publikovat na webu. Chcete-li formulář publikovat na webu, je třeba použít pouze funkce, které jsou k dispozici v zobrazení rozložení.

Začátek stránky

Zobrazení rozložení a návrhové zobrazení

Zobrazení rozložení:    Zobrazení rozložení je nejintuitivnější zobrazení určené pro úpravy formuláře a lze je použít téměř ke všem změnám formulářů prováděným v aplikaci Access. Pokud vytvoříte databázi kliknutím na možnost Prázdná webová databáze v zobrazení Backstage, je zobrazení rozložení jediným dostupným zobrazením pro návrh formulářů.

V zobrazení rozložení je formulář skutečně spuštěný a můžete tedy zobrazit data stejně jako při používání formuláře. V tomto zobrazení však také můžete provádět změny návrhu formuláře. Vzhledem k tomu, že jsou při úpravách formuláře zobrazena data, je toto zobrazení velice užitečné při nastavení velikosti ovládacích prvků nebo při provádění téměř každého úkolu, který má vliv na vzhled a využitelnost formuláře.

Pokud vytváříte standardní databázi pro klientské počítače (tedy ne webovou databázi) a narazíte na úkol, který nelze provést v zobrazení rozložení, můžete přepnout do návrhového zobrazení. V určitých situacích zobrazí aplikace Access zprávu oznamující, že před provedením určité změny je třeba přepnout do návrhového zobrazení.

Návrhové zobrazení:    Návrhové zobrazení poskytuje podrobnější náhled na strukturu formuláře. Ve formuláři se zobrazí oddíly Záhlaví, Tělo a Zápatí. Formulář není v návrhovém zobrazení skutečně spuštěn a při provádění změn návrhu se tedy nezobrazí zdrojová data. Určité úlohy však lze v návrhovém zobrazení provádět snadněji než v zobrazení rozložení. Toto zobrazení umožňuje:

 • Přidat do formuláře více druhů ovládacích prvků, například rámečky vázaných objektů, konce stránek a grafy

 • Upravovat zdroje ovládacích prvků textové pole v samotných textových polích bez použití seznamu vlastností

 • Měnit velikost oddílů formuláře, například oddílů Záhlaví formuláře nebo Podrobnosti

 • Měnit některé vlastnosti formuláře, které nelze měnit v zobrazení rozložení

Začátek stránky

Optimalizace formuláře v zobrazení rozložení

Po vytvoření formuláře lze návrh snadno optimalizovat v zobrazení rozložení. Můžete změnit uspořádání ovládacích prvků a změnit jejich velikost a řídit se přitom skutečnými daty ve formuláři. Můžete do formuláře umístit nové ovládací prvky a nastavit vlastnosti formuláře i ovládacích prvků.

Chcete-li přejít do zobrazení rozložení, klikněte pravým tlačítkem myši na název formuláře v navigačním podokně a poté klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

Aplikace Access zobrazí formulář v zobrazení rozložení.

Vlastnosti formuláře, ovládacích prvků a oddílů můžete upravit pomocí seznamu vlastností. Chcete-li zobrazit seznam vlastností, stiskněte klávesu F4.

Podokno Seznam polí lze použít k přidání polí z podkladové tabulky nebo dotazu do návrhu formuláře. Zobrazení podokna Seznam polí:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na možnost Přidat existující pole.

  Klávesová zkratka  Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

Pole z podokna Seznam polí lze přetahovat přímo do formuláře.

 • Chcete-li přidat jediné pole, klikněte na ně dvakrát nebo je přetáhněte z podokna Seznam polí do oddílu formuláře, kde je chcete zobrazit.

 • Chcete-li přidat více polí současně, podržte klávesu CTRL a klikněte na požadovaná pole. Přetáhněte všechna vybraná pole do formuláře.

Začátek stránky

Optimalizace formuláře v návrhovém zobrazení

V databázích pro klientské počítače lze návrh formuláře optimalizovat v návrhovém zobrazení. Nové ovládací prvky a pole lze do formuláře přidat jejich přidáním do návrhové mřížky. Seznam vlastností umožňuje přístup k velkému počtu vlastností, jejichž úpravou můžete formulář přizpůsobit.

Chcete-li přejít do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši na název formuláře v navigačním podokně a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

Poznámka   Návrhové zobrazení není dostupné, pracujete-li ve webové databázi.

Aplikace Access zobrazí formulář v návrhovém zobrazení.

Vlastnosti formuláře, ovládacích prvků a oddílů můžete upravit pomocí seznamu vlastností. Chcete-li zobrazit seznam vlastností, stiskněte klávesu F4.

Podokno Seznam polí lze použít k přidání polí z podkladové tabulky nebo dotazu do návrhu formuláře. Zobrazení podokna Seznam polí:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na možnost Přidat existující pole.

  Klávesová zkratka  Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

Pole z podokna Seznam polí lze přetahovat přímo do formuláře.

 • Chcete-li přidat jediné pole, dvakrát na ně klikněte nebo je přetáhněte z podokna Seznam polí do oddílu formuláře, kde je chcete zobrazit.

 • Chcete-li přidat více polí současně, podržte klávesu CTRL a klikněte na požadovaná pole. Přetáhněte všechna vybraná pole do formuláře.

Začátek stránky

Použít na: Access 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk