Úvod k datovým typům a vlastnostem pole

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje přehled datovým typům a vlastnostem polí a obsahuje oddíl podrobné porovnání datových typ odkazu. Tento článek vysvětluje také stručně vyhledávací pole. Tento článek se nezabývá vyhledávacích polí, která podporují více hodnot. Odkazy na další informace o vyhledávacích polí, která podporují více hodnot v části Viz také.

V tomto článku

Přehled

Referenční informace o datových typech

Přehled

Každé Pole v tabulce má vlastnosti. Tyto vlastnosti definují charakteristiky a chování pole. Nejdůležitější vlastností pole je jeho datový typ. Datový typ pole určuje, jaký typ dat v něm lze uložit. Například pole, jehož datový typ je Text, může uchovávat data, která jsou tvořena textovými nebo číselnými znaky, avšak pole, jehož datový typ je Číslo, může obsahovat pouze číselná data.

Datový typ pole určuje mnoho dalších důležitých vlastností pole, například:

 • jak lze pole používat ve výrazech,

 • maximální velikost hodnoty pole,

 • zda lze pole indexovat,

 • které formáty lze u pole používat.

Při vytváření nového pole v Návrhové zobrazení určíte datový typ pole a volitelně jeho další vlastnosti.

Tabulka v návrhovém zobrazení
Tabulka kontaktů otevřená v návrhovém zobrazení

1. Datový typ

2. Vlastnosti pole

Při vytváření pole v Zobrazení Datový list je datový typ pole definován automaticky. Pokud vytvoříte pole v zobrazení datového listu pomocí šablony pole nebo pomocí existujícího pole z jiné tabulky, je již datový typ definován v šabloně nebo v této druhé tabulce. Pokud pole vytvoříte zadáním dat v zobrazení datového listu, přiřadí aplikace Microsoft Office Access poli datový typ na základě hodnot, které zadáte. Pokud do pole zadáte hodnoty, které jsou jiného datového typu, může aplikace Access zobrazit výzvu, abyste rozhodli o datovém typu.

Datový typ pole a jeho vlastnosti Formát, Indexováno a Je nutno zadat lze změnit v zobrazení datového listu.

Tabulka v zobrazení datového listu
Tabulka kontaktů otevřená v zobrazení datového listu

1. Vytvořte pole zadáním dat do prázdného sloupce.

2. Upravte datový typ a další vlastnosti pole pomocí karty Datový list na pásu karet.

Datové typy

Datový typ pole si představte jako sadu vlastností, které platí pro všechny hodnoty obsažené v poli a které určují, jakého druhu mohou tyto hodnoty být. Například hodnoty, které jsou uloženy do pole typu Text, mohou obsahovat pouze písmena, čísla a omezenou sadu interpunkčních znamének. Kromě toho může pole typu Text obsahovat maximálně 255 znaků.

V aplikaci Access existuje 10 různých datových typů:

 • Příloha:    Soubory, jako jsou například digitální fotografie. K záznamu může být přiřazeno více souborů. Tento datový typ není k dispozici v předchozích verzích aplikace Access.

 • Automatické číslo:    Čísla, která se automaticky generují pro jednotlivé záznamy.

 • Měna:    Peněžní hodnoty.

 • Datum a čas:    Kalendářní data a časy.

 • Hypertextový odkaz:    Hypertextové odkazy, jako jsou e-mailové adresy.

 • Memo:    Dlouhé bloky textu a text s formátováním. Typické použití pole typu Memo je podrobný popis produktu.

 • Číslo:    Číselné hodnoty, například vzdálenosti. Všimněte si, že je k dispozici samostatný datový typ pro měnu.

 • Objekt OLE    Objekty OLE, například Wordových dokumentů.

 • Text:    Krátké alfanumerické hodnoty, jako je příjmení nebo adresa.

 • Ano/Ne:    Logické hodnoty.

Tip : V některých případech se data v poli mohou jevit jako určitý datový typ, ale ve skutečnosti se jedná o jiný. Například může pole zdánlivě obsahovat číselné hodnoty, ale ve skutečnosti se jedná o textové hodnoty, například čísla pokojů. K porovnání nebo převodu hodnot různých datových typů lze často použít výraz.

Vyhledávací pole

Datový typ pole můžete nastavit na hodnotu Průvodce vyhledáváním. Tím spustíte Průvodce vyhledáváním, který vám pomůže vytvořit vyhledávací pole. Vyhledávací pole zobrazí buď seznam hodnot, které se načítají z tabulky či dotazu, nebo statickou sadu hodnot, kterou jste zadali při vytváření pole.

V Průvodci vyhledáváním můžete zadat buď statický seznam hodnot, nebo zadat zdroj pro hodnoty, které chcete načíst, jako je pole v tabulce. Datový typ vyhledávacího pole je Text nebo Číslo, a to v závislosti na možnostech, které vyberete v průvodci.

Poznámka : Vyhledávací pole mají další sadu vlastností, které se nacházejí na kartě Vyhledávání v podokně Vlastnosti pole .

Odkazy na další informace o vyhledávacích polích naleznete v části Viz také .

Vlastnosti pole

Po vytvoření pole a nastavení jeho datového typu je možné nastavit další vlastnosti pole. Datový typ pole určuje, které další vlastnosti lze nastavit. Například můžete určit velikost pole Text nastavením jeho vlastnosti Velikost pole.

Pro pole typu Číslo a Měna je vlastnost Velikost pole zvláště důležitá, protože určuje rozsah hodnot polí. Například jednobitové pole Číslo může obsahovat pouze celá čísla v rozsahu od 0 do 255.

Vlastnost Velikost pole také určuje, kolik místa na disku každá hodnota pole typu Číslo vyžaduje. V závislosti na velikosti pole může číslo zahrnovat přesně 1, 2, 4, 8, 12 nebo 16 bajtů.

Poznámka : Pole typu Text a Memo mají hodnoty polí s proměnnou velikostí. Pro tyto datové typy určuje vlastnost Velikost pole maximální místo dostupné pro každou hodnotu.

Další informace o vlastnostech pole a jejich fungování s různými datovými typy naleznete v části Referenční informace o datových typech v tomto článku.

Datové typy v relacích a spojeních

Relace mezi tabulkami je přidružení, které je vytvořeno mezi společnými poli (sloupci) ve dvou tabulkách. Relace může být typu 1:1, 1:N nebo M:N.

Spojení je operací SQL, která v Sada záznamů dotazu slučuje data ze dvou zdrojů do jednoho záznamu na základě hodnot v zadaném poli, které mají zdroje společné. Může se jednat o Vnitřní spojení, Levé vnější spojení nebo Pravé vnější spojení.

Při vytváření relace tabulky nebo přidání spojení do dotazu musejí mít pole, která spojujete, stejné nebo kompatibilní datové typy. Například nelze vytvořit spojení mezi polem typu Číslo a Text, i pokud se hodnoty v těchto polích shodují.

Poznámka : V relaci nebo spojení jsou pole, která jsou nastavena na datový typ Automatické číslo, kompatibilní s poli nastavenými na datový typ Číslo, pokud má pole typu Číslo vlastnost Velikost pole nastavenou na Dlouhé celé číslo.

Tip : V dotazu lze někdy v kritériu pole použít operátor Like pro porovnání polí s kompatibilními datovými typy.

Datový typ nebo vlastnost Velikost pole nelze změnit u pole, které se podílí na relaci tabulek. Relaci můžete dočasně odstranit za účelem změny vlastnosti Velikost pole, ale pokud změníte datový typ, nebude možné relaci znovu vytvořit, aniž by se nejprve změnil také datový typ souvisejícího pole.

Další informace o relacích tabulek nebo spojeních naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Referenční informace o datových typech

Následující část obsahuje podrobné informace o datových typech, jejich účelu a funkci.

Příloha

Automatické číslo

Měna,

Datum a čas

Hypertextový odkaz

Zápis

Číslo

Objekt OLE

Text

Ano/Ne

Příloha

Účel:    Pole přílohy se používá pro připojení více souborů, například obrázků, k záznamu.

Předpokládejme, že máte databázi pracovních kontaktů. Pomocí pole přílohy je možné ke každému kontaktu připojit fotografii a do stejného pole v tomto záznamu můžete pro kontakt také připojit jeden nebo více životopisů.

U některých typů souborů aplikace Access každou přílohu při jejím přidávání zkomprimuje.

Typy příloh komprimovaných aplikací Access

Pokud připojíte některý z následujících typů souborů, aplikace Access soubor zkomprimuje:

 • rastrové obrázky, jako například soubory BMP,

 • metasoubory systému Windows, včetně souborů EMF,

 • soubory EXIF (Exchangeable File Format),

 • ikony,

 • soubory TIFF (Tagged Image File Format).

K záznamu můžete připojit mnoho různých typů souborů, ale některé typy souborů, které mohou představovat bezpečnostní rizika, jsou blokovány. Zpravidla můžete připojit jakýkoli soubor vytvořený v některé z aplikací systému Microsoft Office 2007. Můžete také připojit soubory protokolu (LOG), textové soubory (TEXT, TXT) a komprimované soubory s příponou ZIP. Seznam formátů podporovaných formátů grafických souborů naleznete v tabulce dále v této části.

Seznam blokovaných typů souborů

Aplikace Access blokuje následující typy připojených souborů.

ADE

INS

MDA

SCR

ADP

ISP

MDB

SCT

APP

ITS

MDE

SHB

ASP

JS

MDT

SHS

BAS

JSE

MDW

TMP

BAT

KSH

MDZ

URL

CER

LNK

MSC

VB

CHM

MAD

MSI

VBE

CMD

MAF

MSP

VBS

COM

MAG

MST

VSMACROS

CPL

MAM

OPS

VSS

CRT

MAQ

PCD

VST

CSH

MAR

PIF

VSW

EXE

MAS

PRF

WS

FXP

MAT

PRG

WSC

HLP

MAU

PST

WSF

HTA

MAV

REG

WSH

INF

MAW

SCF

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Je nutno zadat

Vyžaduje, aby každý záznam obsahoval pro pole alespoň jednu přílohu.

Podporované formáty grafických souborů

Aplikace Access podporuje následující formáty grafických souborů bez nutnosti instalovat v počítači další software:

 • soubory BMP (Windows Bitmap),

 • soubory RLE (Run Length Encoded),

 • soubory DIB (Device Independent Bitmap),

 • soubory GIF (Graphic Interchange Format),

 • soubory JPE, JPEG a JPG (Joint Photographic Experts Group),

 • soubory EXIF (Exchangeable File Format),

 • soubory PNG (Portable Network Graphics),

 • soubory TIF a TIFF (Tagged Image File Format),

 • soubory ikon (ICO a ICON),

 • metasoubory systému Windows (soubory WMF),

 • rozšířené metasoubory (soubory EMF).

Zásady vytváření názvů souborů

Názvy připojených souborů mohou obsahovat libovolné znaky formátu Unicode podporované systémem souborů NTFS, který se používá v systému Microsoft Windows NT. Kromě toho musejí názvy souborů splňovat následující:

 • Názvy nesmějí překročit 255 znaků, včetně přípony názvu souboru.

 • Názvy nesmějí obsahovat následující znaky: otazník (?), uvozovky ("), lomítko nebo zpětné lomítko (/ \), počáteční nebo koncovou lomenou závorku (< >), hvězdičku (*), svislou čárku (|), středník (:) nebo znak konce odstavce (¶).

Začátek stránky

Automatické číslo

Účel:    Pole Automatické číslo slouží k zadání jedinečné hodnoty, která bude sloužit výhradně k tomu, aby jednoznačně označila jednotlivé záznamy. Nejčastěji se pole Automatické číslo využívá jako primární klíč, zvláště pokud není k dispozici žádný vhodný přirozený klíč (klíč založený na datovém poli).

Hodnota pole Automatické číslo vyžaduje 4 nebo 16 bajtů, a to v závislosti na hodnotě jeho vlastnosti Velikost pole.

Předpokládejme, že máte tabulku obsahující informace o kontaktech. Jako primární klíč pro tuto tabulku můžete použít jména kontaktů, ale jak vyřešit situaci, kdy mají dva kontakty zcela stejné jméno? Jména nejsou vhodnými přirozenými klíči, protože často nejsou jedinečná. Použijete-li pole Automatické číslo, každý záznam bude mít zaručeně jedinečný identifikátor.

Poznámka : Pole Automatické číslo byste neměli používat ke sledování počtu záznamů v tabulce. Volné hodnoty automatických čísel se znovu nepoužívají, takže v případě odstranění záznamů nebude řada čísel úplná. Navíc lze přesný počet záznamů získat pomocí řádku Součty na datovém listu.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Velikost pole

Určuje velikost místa přidělenou každé hodnotě. U polí Automatické číslo jsou povoleny pouze 2 hodnoty:

 • Velikost Dlouhé celé číslo se používá pro ta pole typu Automatické číslo, která se nepoužívají jako ID replikace. Jedná se o výchozí hodnotu. Tuto hodnotu byste neměli měnit, pokud nevytváříte pole ID replikace.

  Poznámka : Replikace není podporována v databázích používajících nový formát souboru, například ACCDB.

  Díky tomuto nastavení je pole typu Automatické číslo kompatibilní s jinými číselnými poli Dlouhé celé číslo při jejich použití v relacích a spojeních. Každá hodnota pole zabere v úložišti 4 bajty.

 • Velikost pole ID replikace se používá pro ta pole typu Automatické číslo, která slouží jako ID replikace v replice databáze. Nepoužívejte tuto hodnotu, pokud nepracujete na návrhu replikované databáze nebo jej neimplementujete.

  Každá hodnota pole zabere v úložišti 16 bajtů.

Formát

Pokud používáte pole typu Automatické číslo jako primární klíč nebo identifikátor replikace, neměli byste tuto vlastnost nastavovat. V opačném případě zvolte formát čísla vyhovující konkrétním potřebám.

Indexováno

Určuje, zda pole má Index. Jsou k dispozici tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity):   Vytvoří v poli jedinečný index.

 • Ano (duplicita povolena):   Vytvoří v poli nejedinečný index.

 • Ne:   Odebere z pole případný index.

Poznámka : Neměňte tuto vlastnost u pole, které se používá v primárním klíči. Bez jedinečného indexu je možné zadat duplicitní hodnoty, což může poškodit případné relace, jichž je klíč součástí.

Ačkoli můžete nastavením vlastnosti Indexováno vytvořit index u jednoho pole, některé typy indexů nelze takovým způsobem vytvořit. Například nelze nastavením této vlastnosti vytvořit index více polí. Další informace o vytváření indexů naleznete v části Viz také.

Nové hodnoty

Určuje, zda pole typu Automatické číslo vytváří každou novou hodnotu navýšením, nebo zda používá náhodná čísla. Vyberte jednu z následujících možností:

 • Přírůstek:   Jako první použije hodnotu 1 a zvyšuje hodnotu o 1 u každého nového záznamu.

 • Náhodný:   Jako první použije náhodnou hodnotu a přiřadí náhodnou hodnotu každému novému záznamu. Hodnoty odpovídají velikosti pole Dlouhé celé číslo a jsou v rozsahu -2 147 483 648 až 2 147 483 647.

Inteligentní značky

Připojí inteligentní značku k poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Začátek stránky

Měna,

Účel:    Slouží k ukládání peněžních údajů.

Data v poli typu Měna se během výpočtů nezaokrouhlují. Pole typu Měna pracují s přesností na 15 míst nalevo od desetinné čárky a 4 místa napravo. Každá hodnota pole Měna zabere v úložišti 8 bajtů.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Počet desetinných míst

Určuje počet desetinných míst, který bude použit při zobrazení čísel.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky přiřadí zadanou hodnotu k tomuto poli.

Formát

Určuje způsob, jak bude pole vypadat při zobrazení nebo tisku v datovém listu nebo ve formulářích či sestavách, které jsou vázány na pole. Můžete použít libovolný platný formát čísla. Ve většině případů byste vlastnost Formát měli nastavit na hodnotu Měna.

Indexováno

Určuje, zda pole má Index. Jsou k dispozici tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity):   Vytvoří v poli jedinečný index.

 • Ano (duplicita povolena):   Vytvoří v poli nejedinečný index.

 • Ne:   Odebere z pole případný index.

Poznámka : Neměňte tuto vlastnost u pole, které se používá v primárním klíči.

Ačkoli můžete nastavením vlastnosti Indexováno vytvořit index u jednoho pole, některé typy indexů nelze takovým způsobem vytvořit. Například nelze nastavením této vlastnosti vytvořit index více polí. Další informace o vytváření indexů naleznete v části Viz také.

Vstupní maska

Zobrazí úpravy znaků vzor pro zadávání dat. Vstupní masky například mohou zobrazovat dolaru ($) na začátku tohoto pole.

Povinné

Vyžaduje zadání dat do pole.

Inteligentní značky

Připojí inteligentní značku k poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Ověřovací pravidlo

Poskytuje výraz, který je nutné splnit kdykoli přidat nebo změnit hodnotu v tomto poli. Použití ve spojení s vlastnosti Ověřovací Text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která zobrazí, když hodnota, která se zadává poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Datum a čas

Účel:    Slouží k ukládání časových údajů.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky přiřadí zadanou hodnotu k tomuto poli.

Formát

Určuje způsob, jak bude pole vypadat při zobrazení nebo tisku v datovém listu nebo ve formulářích či sestavách, které jsou vázány na pole. Můžete použít předdefinovaný formát nebo vytvořit vlastní.

Seznam předdefinovaných formátů

 • Datum (obecné):   Je-li ve výchozím nastavení hodnotou pouze datum, nezobrazí se žádný časový údaj; je-li hodnotou pouze časový údaj, nezobrazí se žádné datum. Toto nastavení je tvořeno kombinací nastavení Datum (krátké) a Čas (dlouhý).

  Příklady   

  • 4. 3. 07

  • 17:34:00

  • 4. 3. 07 17:34:00

 • Datum (dlouhé):   Stejné jako možnost Dlouhý formát data v místním nastavení systému Windows. Příklad: Sobota 3. dubna 2007.

 • Datum (střední):   Zobrazí datum ve formátu dd-mmm-rrrr. Příklad: 3-IV-2007.

 • Krátké Datum Stejné jako nastavení krátký formát data v místním nastavení systému Windows. Příklad: 4/3/07.

  Upozornění : Nastavení Datum (krátké) předpokládá, že data od 1.1.01 do 31.12.29 odpovídají datům 21. století (tj. letům 2001 až 2029). Data od 1.1.30 do 31.12.00 odpovídají datům 20. století (tj. letům 1930 až 2000).

 • Čas (dlouhý):   Stejné jako nastavení na kartě Čas v místním nastavení systému Windows. Příklad: 17:34:23.

 • Čas (střední):   Zobrazí čas jako hodiny a minuty oddělené oddělovacím znakem. Následuje označení dop./odp. Příklad: 5:34 odp.

 • Čas (krátký):   Zobrazí čas jako hodiny a minuty oddělené oddělovacím znakem ve 24hodinovém formátu. Příklad: 17:34.

Seznam součástí, které můžete použít ve vlastních formátech

Zadejte libovolnou kombinaci následujících součástí můžete vytvořit vlastní formát. Zobrazit týden roku a dne v týdnu, zadejte například ww/w.

Důležité : Budou ignorovány vlastní formáty, které jsou nekonzistentní s nastavením data a času v místním nastavením systému Windows. Další informace o místním nastavení systému Windows naleznete v nápovědě systému Windows.

Součásti představující oddělovače

Poznámka : Oddělovače jsou nastaveny v místním nastavení systému Windows.

:   Oddělovač času. Například hh:mm.

/   Oddělovač data. Například mmm /rrrr

Libovolný krátký znakový řetězec uzavřený do uvozovek ("")  Vlastní oddělovač. Uvozovky se nezobrazí. Například "," se zobrazí jako čárka.

Součásti představující formát data

d   Den v měsíci udávaný jednou nebo dvěma číslicemi podle potřeby (1 až 31).

dd   Den v měsíci udávaný dvěma číslicemi (01 až 31).

ddd   První dvě písmena názvu dne v týdnu (po až ne).

dddd   Celý název dne v týdnu (pondělí až neděle).

w   Den v týdnu (1 až 7).

ww   Týden v roce (1 až 53).

m   Měsíc v roce udávaný jednou nebo dvěma číslicemi podle potřeby (1 až 12).

mm   Měsíc v roce udávaný dvěma číslicemi (01 až 12).

mmm   Označení měsíce římskou číslicí (I až XII).

mmmm   Celý název měsíce (leden až prosinec).

q   Čtvrtletí v roce (1 až 4).

y   Pořadové číslo dne v roce (1 až 366).

yy   Poslední dvě číslice roku (01 až 99).

yyyy   Celé číslo roku (0100 až 9999).

Součásti představující formát času

h   Hodina udávaná jednou nebo dvěma číslicemi podle potřeby (0 až 23).

hh   Hodina udávaná dvěma číslicemi (00 až 23).

n   Minuta udávaná jednou nebo dvěma číslicemi podle potřeby (0 až 59).

nn   Minuta udávaná dvěma číslicemi (00 až 59).

s   Sekunda udávaná jednou nebo dvěma číslicemi podle potřeby (0 až 59).

ss   Sekunda udávaná dvěma číslicemi (00 až 59).

Součásti představující formát hodin

AM/PM   Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami AM a PM podle potřeby. Například 9:34PM.

am/pm   Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami am a pm podle potřeby. Například 9:34pm.

A/P   Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny A a P podle potřeby. Například 9:34P.

a/ p Dvanáctihodinové zobrazení času s malým písmenem "d" nebo "p" podle potřeby. Například 9:34 p.

AMPM   Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne, jak je definováno v místním nastavení systému Windows.

Předdefinované formáty

c   Shodné s předdefinovaným formátem Datum (obecné).

ddddd   Shodné s předdefinovaným formátem Datum (krátké).

dddddd   Shodné s předdefinovaným formátem Datum (dlouhé).

ttttt   Shodné s předdefinovaným formátem Čas (dlouhý).

Režim IME

Řídí převod znaků ve východoasijských verzích systému Windows.

Režim sentence editoru IME

Řídí převod vět ve východoasijských verzích systému Windows.

Indexováno

Určuje, zda pole má Index. Jsou k dispozici tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity):   Vytvoří v poli jedinečný index.

 • Ano (duplicita povolena):   Vytvoří v poli nejedinečný index.

 • Ne:   Odebere z pole případný index.

Poznámka : Neměňte tuto vlastnost u pole, které se používá v primárním klíči.

Ačkoli můžete nastavením vlastnosti Indexováno vytvořit index u jednoho pole, některé typy indexů nelze takovým způsobem vytvořit. Například nelze nastavením této vlastnosti vytvořit index více polí. Další informace o vytváření indexů naleznete v části Viz také.

Vstupní maska

Zobrazí úpravy znaků vzor pro zadávání dat. Vstupní masky například mohou zobrazovat znak dolaru ($) na začátku tohoto pole.

Povinné

Vyžaduje zadání dat do pole.

Zobrazit výběr data

Určuje, zda se má zobrazit ovládací prvek Výběr data.

Poznámka : If you use an input mask for a Date/Time field, the Date Picker control is unavailable regardless of how you set this property.

Inteligentní značky

Připojí inteligentní značku k poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Ověřovací pravidlo

Poskytuje výraz, který je nutné splnit kdykoli přidat nebo změnit hodnotu v tomto poli. Použití ve spojení s vlastnosti Ověřovací Text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která zobrazí, když hodnota, která se zadává poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Hypertextový odkaz

Účel:    Slouží k uložení hypertextového odkazu, například e-mailové adresy nebo adresy URL webu.

Hypertextovým odkazem může být cesta UNC nebo adresa URL. Může obsahovat až 2 048 znaků.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Povolit nulovou délku

Umožňuje položka (podle na hodnotu Ano) řetězce nulové délky ("") v poli hypertextový odkaz, Text nebo sdělení.

Pouze připojit

Určí, zda budou sledovány změny hodnoty pole. Existují dvě možnosti nastavení:

 • Ano   Sledování změn. Zobrazit historii hodnotu pole, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a potom klikněte na Zobrazit historii sloupce.

 • No   Sledovat změny.

  Upozornění : Nastavením této vlastnosti na hodnotu Ne dojde k odstranění existující historie hodnoty pole.

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky přiřadí zadanou hodnotu k tomuto poli.

Formát

Určuje způsob, jak bude pole vypadat při zobrazení nebo tisku v datovém listu nebo ve formulářích či sestavách, které jsou vázány na pole. Pro pole typu Hypertextový odkaz můžete definovat vlastní formát. Další informace o definování formátu naleznete v části Viz také.

Režim IME

Řídí převod znaků ve východoasijských verzích systému Windows.

Režim sentence editoru IME

Řídí převod vět ve východoasijských verzích systému Windows.

Indexováno

Určuje, zda pole má Index. Jsou k dispozici tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity):   Vytvoří v poli jedinečný index.

 • Ano (duplicita povolena):   Vytvoří v poli nejedinečný index.

 • Ne:   Odebere z pole případný index.

Poznámka : Neměňte tuto vlastnost u pole, které se používá v primárním klíči.

Ačkoli můžete nastavením vlastnosti Indexováno vytvořit index u jednoho pole, některé typy indexů nelze takovým způsobem vytvořit. Například nelze nastavením této vlastnosti vytvořit index více polí. Další informace o vytváření indexů naleznete v části Viz také.

Je nutno zadat

Vyžaduje zadání dat do pole.

Inteligentní značky

Připojí inteligentní značku k poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Komprese kódu Unicode

Komprimuje text uložený v tomto poli, pokud je uloženo méně než 4 096 znaků.

Ověřovací pravidlo

Poskytuje výraz, který je nutné splnit kdykoli přidat nebo změnit hodnotu v tomto poli. Použití ve spojení s vlastnosti Ověřovací Text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která zobrazí, když hodnota, která se zadává poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Zápis

Účel:    Slouží k uložení bloku textu, který je delší než 255 znaků a je formátovaný.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Povolit nulovou délku

Umožňuje položka (podle na hodnotu Ano) řetězce nulové délky ("") v poli hypertextový odkaz, Text nebo Memo.

Pouze připojit

Určí, zda budou sledovány změny hodnoty pole. Existují dvě možnosti nastavení:

 • Ano   Sledování změn. Zobrazit historii hodnotu pole, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a potom klikněte na Zobrazit historii sloupce.

 • No   Sledovat změny.

  Upozornění : Nastavením této vlastnosti na hodnotu Ne dojde k odstranění existující historie hodnoty pole.

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Tip : Efektivní popisek je obvykle stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky přiřadí zadanou hodnotu k tomuto poli.

Formát

Určuje způsob, jak bude pole vypadat při zobrazení nebo tisku v datovém listu nebo ve formulářích či sestavách, které jsou vázány na pole. Pro pole typu Memo můžete definovat vlastní formát. Další informace o definování formátu naleznete v části Viz také.

Režim IME

Řídí převod znaků ve východoasijských verzích systému Windows.

Režim sentence editoru IME

Řídí převod vět ve východoasijských verzích systému Windows.

Indexováno

Určuje, zda pole má Index. Jsou k dispozici tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity):   Vytvoří v poli jedinečný index.

 • Ano (duplicita povolena):   Vytvoří v poli nejedinečný index.

 • Ne:   Odebere z pole případný index.

Poznámka : Neměňte tuto vlastnost u pole, které se používá v primárním klíči.

Ačkoli můžete nastavením vlastnosti Indexováno vytvořit index u jednoho pole, některé typy indexů nelze takovým způsobem vytvořit. Například nelze nastavením této vlastnosti vytvořit index více polí. Další informace o vytváření indexů naleznete v části Viz také.

Je nutno zadat

Vyžaduje zadání dat do pole.

Inteligentní značky

Připojí inteligentní značku k poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Komprese kódu Unicode

Komprimuje text uložený v tomto poli, pokud je uloženo méně než 4 096 znaků.

Ověřovací pravidlo

Poskytuje výraz, který je nutné splnit kdykoli přidat nebo změnit hodnotu v tomto poli. Použití ve spojení s vlastnosti Ověřovací Text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která zobrazí, když hodnota, která se zadává poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Číslo

Účel:    Slouží k uložení číselné hodnoty, která není peněžní povahy. Pokud je pravděpodobné, že hodnotu v poli budete používat při výpočtech, použijte datový typ Číslo.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Počet desetinných míst

Určuje počet desetinných míst, který bude použit při zobrazení čísel.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky přiřadí zadanou hodnotu k tomuto poli.

Velikost pole

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Bajt:  Používá se pro celá čísla v rozsahu 0 až 255. V úložišti zabírá 1 bajt.

 • Celé číslo:  Používá se pro celá čísla v rozsahu -32 768 až 32 767. V úložišti zabírá 2 bajty.

 • Dlouhé celé číslo:  Používá se pro celá čísla v rozsahu -2 147 483 648 až 2 147 483 647. V úložišti zabírá 4 bajty.

  Tip : Možnost Dlouhé celé číslo použijte, pokud vytváříte cizí klíč pro ustavení relace s polem primárního klíče typu Automatické číslo v jiné tabulce.

 • Jednoduchá přesnost:   Používá se pro číselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu -3,4 x 1038 až 3,4 x 1038 a až se 7 platnými číslicemi. V úložišti zabírá 4 bajty.

 • Dvojitá přesnost:   Používá se pro číselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu -1,797 x 10308 až 1,797 x 10308 a až s 15 platnými číslicemi. V úložišti zabírá 8 bajtů.

 • ID replikace:   Používá se pro uložení globálně jedinečného identifikátoru požadovaného pro replikaci. V úložišti zabírá 16 bajtů. Nezapomeňte, že replikace není podporována ve formátu souboru ACCDB.

 • Desetinné číslo:   Používá se pro číselné hodnoty v rozsahu -9,999... x 1027 až 9,999... x 1027. V úložišti zabírá 12 bajtů.

Tip : Kvůli výkonu vždy zadejte nejnižší dostatečnou hodnotu vlastnosti Velikost pole.

Formát

Určuje způsob, jak bude pole vypadat při zobrazení nebo tisku v datovém listu nebo ve formulářích či sestavách, které jsou vázány na pole. Můžete použít libovolný platný formát čísla.

Indexováno

Určuje, zda pole má Index. Jsou k dispozici tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity):   Vytvoří v poli jedinečný index.

 • Ano (duplicita povolena):   Vytvoří v poli nejedinečný index.

 • Ne:   Odebere z pole případný index.

Poznámka : Neměňte tuto vlastnost u pole, které se používá v primárním klíči.

Ačkoli můžete nastavením vlastnosti Indexováno vytvořit index u jednoho pole, některé typy indexů nelze takovým způsobem vytvořit. Například nelze nastavením této vlastnosti vytvořit index více polí. Další informace o vytváření indexů naleznete v části Viz také.

Vstupní maska

Zobrazí úpravy znaků vzor pro zadávání dat. Vstupní masky například mohou zobrazovat znak dolaru ($) na začátku tohoto pole.

Povinné

Vyžaduje zadání dat do pole.

Inteligentní značky

Připojí inteligentní značku k poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Ověřovací pravidlo

Poskytuje výraz, který je nutné splnit kdykoli přidat nebo změnit hodnotu v tomto poli. Použití ve spojení s vlastnosti Ověřovací Text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která zobrazí, když hodnota, která se zadává poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Objekt OLE

Účel:    Slouží k připojení objektu OLE, jako je tabulka aplikace Microsoft Office Excel, k záznamu. Pokud chcete používat funkce OLE, musíte použít datový typ Objekt OLE.

Ve většině případů byste namísto pole typu Objekt OLE měli použít pole typu Příloha. Pole Objekt OLE podporují méně typů souborů než pole Příloha. Kromě toho pole typu Objekt OLE neumožňují připojit k jednomu záznamu více souborů.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Povinné

Vyžaduje zadání dat do pole.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Začátek stránky

Text

Účel:    Slouží k uložení až 255 znaků textu.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Povolit nulovou délku

Umožňuje položka (podle na hodnotu Ano) řetězce nulové délky ("") v poli hypertextový odkaz, Text nebo Memo.

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky přiřadí zadanou hodnotu k tomuto poli.

Velikost pole

Zadejte hodnotu od 1 do 255. Textová pole mohou obsahovat 1 až 255 znaků. Pro větší textová pole použijte datový typ Memo.

Tip : Pro nejlepší výkon vždy zadejte nejnižší dostatečnou hodnotu vlastnosti Velikost pole.

Ukládáte-li například PSČ o známé délce, měli byste tuto délku zadat jako Velikost pole.

Formát

Určuje způsob, jak bude pole vypadat při zobrazení nebo tisku v datovém listu nebo ve formulářích či sestavách, které jsou vázány na pole. Pro pole typu Text můžete definovat vlastní formát. Další informace o definování formátu naleznete v části Viz také.

Režim IME

Řídí převod znaků ve východoasijských verzích systému Windows.

Režim sentence editoru IME

Řídí převod vět ve východoasijských verzích systému Windows.

Indexováno

Určuje, zda pole má Index. Jsou k dispozici tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity):   Vytvoří v poli jedinečný index.

 • Ano (duplicita povolena):   Vytvoří v poli nejedinečný index.

 • Ne:   Odebere z pole případný index.

Poznámka : Neměňte tuto vlastnost u pole, které se používá v primárním klíči.

Ačkoli můžete nastavením vlastnosti Indexováno vytvořit index u jednoho pole, některé typy indexů nelze takovým způsobem vytvořit. Například nelze nastavením této vlastnosti vytvořit index více polí. Další informace o vytváření indexů naleznete v části Viz také.

Je nutno zadat

Vyžaduje zadání dat do pole.

Inteligentní značky

Připojí inteligentní značku k poli.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Komprese kódu Unicode

Komprimuje text uložený v tomto poli, pokud je uloženo méně než 4 096 znaků.

Ověřovací pravidlo

Poskytuje výraz, který je nutné splnit kdykoli přidat nebo změnit hodnotu v tomto poli. Použití ve spojení s vlastnosti Ověřovací Text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která zobrazí, když hodnota, která se zadává poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Ano/Ne

Účel:    Slouží k uložení logické hodnoty.

Podporované vlastnosti pole

Vlastnost

Použití

Titulek

Text popisku, který je ve výchozím nastavení zobrazen u tohoto pole ve formulářích, sestavách a dotazech. Je-li tato vlastnost prázdná, je použit název pole. Je povolen libovolný textový řetězec.

Efektivní popisek je obvykle stručný.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu automaticky přiřadí zadanou hodnotu k tomuto poli.

Formát

Určuje způsob, jak bude pole vypadat při zobrazení nebo tisku v datovém listu nebo ve formulářích či sestavách, které jsou vázány na pole. Vyberte jednu z následujících možností:

 • Pravda/Nepravda:   Zobrazí hodnotu jako Pravda nebo Nepravda.

 • Ano/Ne:   Zobrazí hodnotu jako Ano nebo Ne.

 • Zapnuto/Vypnuto:   Zobrazí hodnotu jako Zapnuto nebo Vypnuto.

Indexováno

Určuje, zda pole má Index. Jsou k dispozici tři hodnoty:

 • Ano (bez duplicity):   Vytvoří v poli jedinečný index.

 • Ano (duplicita povolena):   Vytvoří v poli nejedinečný index.

 • Ne:   Odebere z pole případný index.

Poznámka : Neměňte tuto vlastnost u pole, které se používá v primárním klíči.

Ačkoli můžete nastavením vlastnosti Indexováno vytvořit index u jednoho pole, některé typy indexů nelze takovým způsobem vytvořit. Například nelze nastavením této vlastnosti vytvořit index více polí. Další informace o vytváření indexů naleznete v části Viz také.

Zarovnání textu

Určuje výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Ověřovací pravidlo

Poskytuje výraz, který je nutné splnit kdykoli přidat nebo změnit hodnotu v tomto poli. Použití ve spojení s vlastnosti Ověřovací Text.

Ověřovací text

Zadejte zprávu, která zobrazí, když hodnota, která se zadává poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×