Úvod do typů obsahu a jejich publikování

Typy obsahu umožňují jednotně uspořádat, spravovat a zpracovávat obsah na webech. Definováním typů obsahu pro určité druhy dokumentů nebo informačních produktů lze zajistit, aby byla každá skupina obsahu spravována jednotným způsobem. Tento článek vysvětluje základní pojmy týkající se typů obsahu a popisuje, jak lze prostřednictvím publikování typů obsahu tyto typy sdílet v rámci kolekcí webů.

V tomto článku

Co je typ obsahu?

Dědičnost u typů obsahu

Dědičnost u typů obsahu webu

Dědičnost u typů obsahu seznamu

Publikování typů obsahu

Co je typ obsahu?

Běžná organizace při své činnosti vytváří různé druhy obsahu, například smlouvy, marketingové nabídky, specifikace návrhu produktů, dokumenty výrobního procesu a podobně. Tyto různé typy dokumentů mohou mít sice několik vlastností společných, ale každý typ dokumentu má jedinečné atributy a může mít jiný způsob vytváření, používání, sdílení nebo ukládání. Organizace může chtít o těchto různých druzích obsahu uchovávat různé druhy metadat nebo na ně uplatňovat různé druhy zásad uchovávání a důvěrnosti.

Organizace mohou definovat každou z těchto různých sad dokumentů jako typ obsahu. Typ obsahu je skupina opakovaně použitelných nastavení, která popisují společné atributy a chování určitého druhu obsahu. Typy obsahu je možné definovat pro libovolný typ položky, včetně dokumentů, položek seznamů, mediálních souborů a složek.

Pro každý typ obsahu lze určit následující atributy:

  • Sloupce (metadata), které chcete přiřadit položkám tohoto typu

  • Vlastní formuláře Nový, Upravit a Zobrazit, které se mají používat u tohoto typu obsahu

  • Pracovní postupy, které jsou pro položky tohoto typu obsahu k dispozici

  • Vlastní řešení a funkce, které se týkají položek tohoto typu obsahu

  • Zásady správy informací, které platí pro položky tohoto typu obsahu

  • Panel informací o dokumentech, který se zobrazí v kompatibilních aplikacích systému Microsoft Office pro položky tohoto typu obsahu

  • Šablona dokumentů pro nové položky tohoto typu (pouze u typů obsahu dokument)

  • Převody dokumentů, které jsou k dispozici pro položky tohoto typu obsahu (pouze u typů obsahu dokument)

Typy obsahu umožňují organizacím jednotně spravovat a uspořádat obsah v různých webech, seznamech a knihovnách a dále umožňují, aby v jednom seznamu či knihovně existovalo více typů položek či typů dokumentů.

Pokud je knihovna nastavena tak, aby podporovala více druhů obsahu, zobrazí se v nabídce Nový dokument uživatelům seznam dostupných typů obsahu a uživatelé mohou vybrat typ odpovídající druhu dokumentu, který chtějí vytvořit.

V nabídce Nový pro seznam nebo knihovnu se zobrazí typy obsahu.

Začátek stránky

Dědičnost u typů obsahu

Typy obsahu jsou uspořádány v hierarchii, která umožňuje dědit charakteristiky z jednoho typu obsahu na druhý. Kategorie dokumentů mohou díky tomu sdílet atributy v rámci organizace. Týmy však mohou tyto atributy u určitých webů nebo seznamů upravit.

Existují dva základní druhy typů obsahu: typy obsahu webu a typy obsahu seznamu.

Typy obsahu webu:    Typy obsahu, které jsou definovány na úrovni webu, se nazývají typy obsahu webu a jsou spravovány v galerii typů obsahu příslušného webu. Typy obsahu webu jsou k dispozici pro použití ve všech webech podřízených webu, pro který byly definovány. Pokud je například typ obsahu webu definován v galerii typů obsahu webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, bude k dispozici pro použití v seznamech a knihovnách všech webů v dané kolekci webů. Pokud je nakonfigurováno publikování typů obsahu a tato kolekce webů je centrální lokalitou pro publikování typů obsahu, mohou být tyto typy obsahu publikovány do webových aplikací a webových kolekcí přihlášených k odběru. Typy obsahu webu lze přidávat jednotlivě do seznamů nebo knihoven a upravovat k použití v těchto seznamech nebo knihovnách.

Typy obsahu seznamu:    Pokud je typ obsahu webu přidán do seznamu nebo knihovny, nazývá se typ obsahu seznamu. Typy obsahu seznamu jsou podřízeny typům obsahu webu, ze kterých byly vytvořeny.

Začátek stránky

Dědičnost u typů obsahu webu

Při definování nového vlastního typu obsahu webu v galerii typů obsahu webu zvolíte v galerii typů obsahu webu jako výchozí bod existující nadřazený typ obsahu. Máte přístup k velkému množství výchozích typů obsahu webu, které můžete použít při vytváření vlastních typů obsahu webu. Nově vytvořený typ obsahu webu zdědí všechny atributy svého nadřazeného typu obsahu, například šablonu dokumentu, nastavení jen pro čtení či sloupce. Po vytvoření nového typu obsahu webu můžete kterékoli z těchto atributů změnit.

Při každé změně typu obsahu můžete zadat, zda mají být aktualizovány také podřízené typy obsahu webu či seznamu, jež dědí své atributy z typu obsahu webu, který měníte. Aktualizovány mohou být pouze ty atributy, které podřízené typy obsahu webu či typy obsahu seznamu sdílejí s nadřízeným typem obsahu. Pokud byl podřízený typ obsahu webu doplněn o další atributy, které nadřazený typ obsahu nemá (například o další sloupce), nebudou při aktualizaci podřízeného typu obsahu tyto doplněné atributy přepsány. Změny, které v typu obsahu webu provedete, nemají vliv na nadřazený typ obsahu webu, z něhož byl příslušný typ obsahu webu vytvořen.

Následující obrázek ukazuje, jak funguje dědičnost u typů obsahu. Galerie typů obsahu pro tento web nejvyšší úrovně obsahuje tři typy obsahu webu: Dokument, Specifikace návrhu a Poznámka. Typy obsahu Specifikace návrhu a Poznámka jsou podřízenými typy typu obsahu Dokument a oba obsahují sloupec Autor, protože ho zdědily z typu obsahu Dokument. Na podřízeném webu v této kolekci webů byl pomocí typu obsahu Specifikace návrhu vytvořen nový podřízený typ obsahu webu s názvem Specifikace produktu X, který obsahuje dodatečný sloupec. Instance nového typu obsahu webu Specifikace produktu X a typu obsahu webu Poznámka jsou přidány do knihovny, kde fungují jako typy obsahu seznamu. Knihovna zobrazí sloupce, které jsou relevantní pro oba typy obsahu, včetně sloupce Autor, který je součástí obou typů obsahu.

Diagram dědičnosti u typů obsahu

1. Typ obsahu webu se sloupci reprezentovanými kurzívním textem

2. Typ obsahu seznamu

3. Knihovna, do které byly přidány oba typy obsahu, zobrazí sloupce relevantní pro oba typy. Položky každého typu obsahu mají metadata ve specifických sloupcích, které jsou pro ně relevantní.

Začátek stránky

Dědičnost u typů obsahu seznamu

Pokud je v seznamu nebo knihovně povoleno několik typů obsahu, můžete do tohoto seznamu nebo knihovny přidávat typy obsahu ze skupiny typů obsahu webu, které jsou pro tento web k dispozici.

Přidáním typu obsahu do seznamu nebo knihovny umožníte zařazení položek tohoto typu do příslušného seznamu nebo knihovny. Příkaz Nová položka nebo Nový dokument v tomto seznamu nebo knihovně umožňuje uživatelům vytvářet nové položky tohoto typu. Jednou z hlavních výhod použití typů obsahu v seznamech a knihovnách je možnost zahrnutí více typů položek nebo dokumentů do jednoho seznamu či knihovny, přičemž každý typ může obsahovat jedinečná metadata, zásady a chování.

Přidáte-li typ obsahu webu do seznamu nebo knihovny, aby ho bylo možné v tomto umístění používat, stane se z něj typ obsahu seznamu a bude podřízeným typem typu obsahu webu, ze kterého byl vytvořen. Tento typ obsahu webu zdědí všechny atributy svého nadřazeného typu obsahu webu, například jeho šablonu dokumentů, nastavení jen pro čtení, pracovní postupy a sloupce.

Typ obsahu seznamu můžete v konkrétním seznamu či knihovně, kam jste ho přidali, upravit. Tyto změny nebudou mít vliv na nadřazený typ obsahu webu. Jestliže bude aktualizován typ obsahu webu, který je nadřazeným typem typu obsahu seznamu, typ obsahu seznamu tyto změny zdědí (pokud osoba, která typ obsahu webu aktualizuje, zvolí možnost přenesení aktualizací do všech podřízených typů obsahu). Pokud jste v typu obsahu seznamu upravili některé atributy, které tento typ obsahu sdílí se svým nadřazeným typem obsahu webu, budou tyto úpravy při přenosu aktualizací z nadřazeného obsahu webu do všech podřízených typů obsahu přepsány. Pokud jste typ obsahu seznamu upravili přidáním atributů, které nadřazený typ obsahu nemá (například dalších sloupců), nebudou tyto úpravy při přenosu aktualizací z nadřazeného obsahu webu do všech podřízených typů obsahu přepsány.

Začátek stránky

Publikování typů obsahu

Organizace mohou v sdílet typy obsahu webu v rámci kolekcí webů v nasazení – prostřednictvím publikování typů obsahu pomocí aplikace služby spravovaných metadat. Publikování typů obsahu pomáhá organizacím spravovat obsah a metadata na webech jednotně, protože typy obsahu mohou vytvářet a aktualizovat centrálně a aktualizace mohou publikovat do více webových aplikací a webových kolekcí přihlášených k odběru.

Správce farmy při nastavení publikování typů obsahu musí vytvořit službu spravovaných metadat a nakonfigurovat ji – zejména určit kolekci webů, která bude centrální lokalitou pro publikování typů obsahu. Správce farmy pak vytvořenou a nakonfigurovanou službu spravovaných metadat publikuje. Tuto publikovanou adresu URL může správce farmy použít k připojení dalších webových aplikací k této aplikaci služby spravovaných metadat a k přihlášení k odběru jejích typů obsahu.

Organizace může vytvořit více služeb spravovaných metadat a sdílet typy obsahu z více kolekcí webů. Jednotlivé webové aplikace mohou mít připojení k více službám spravovaných metadat a být přihlášeny k odběru typů obsahu z více centrálních lokalit.

Službu spravovaných metadat musí nakonfigurovat správce.

Pokud správce nakonfiguroval publikování typů obsahu pro službu spravovaných metadat, je možné z galerie typů obsahu webu v kolekci webů, která je centrální lokalitou pro publikování obsahu, publikovat typy obsahu do dalších kolekcí webů přihlášených k odběru. Publikovaný typ obsahu bude na webech přihlášených k odběru určen jen pro čtení (uživatelé však mohou stav jen pro čtení změnit a provádět aktualizace). Vlastníci webů přihlášených k odběru mohou typ obsahu přidat do seznamů nebo knihoven beze změny nebo jej mohou rozšířit tím, že vytvoří nové typy obsahu webu či obsahu seznamu, které budou na tomto typu založeny.

Když je typ obsahu webu v galerii typů obsahu webu v centrální lokalitě aktualizován, mohou být tyto aktualizace dále publikovány do webů přihlášených k odběru. Publikování typů obsahu je spravováno úlohou časovače, kterou může nakonfigurovat správce. Podle toho, jak často se bude úloha časovače spouštět, může existovat prodleva mezi publikováním aktualizovaného typu obsahu a přijetím aktualizací na webech přihlášených k odběru.

Místní verze publikovaných typů obsahu jsou na webech přihlášených k odběru určeny jen pro čtení (uživatelé však mohou stav jen pro čtení změnit a provádět aktualizace). Organizacím to pomáhá využívat publikování typů obsahu k podpoře jednotné správy na více webech. Při odstranění publikovaného typu obsahu v galerii typů obsahu webu v centrální lokalitě nebudou odstraněny publikované verze typu obsahu z webů přihlášených k odběru. Pouze přijdou o svůj stav jen pro čtení a bude možné je upravovat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×