Úvod do tabulek

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Tabulky jsou základní objekty v databázi, protože obsahují všechny informace neboli data. Jako příklad může sloužit databáze podniku obsahující tabulku kontaktů, která uchovává jména jeho dodavatelů, e-mailové adresy a telefonní čísla. V tomto článku najdete základní informace o tabulkách v Accessu. Než začnete tabulky vytvářet, promyslete své požadavky a určete všechny tabulky, které budete potřebovat. Úvodní informace o plánování a navrhování databází najdete v článku Základy návrhu databáze.

V tomto článku

Základní informace

Přidání tabulky do accessové databáze plochy

Tabulky v aplikaci Access web apps

Uložit tabulku

Přehled

Relační databáze, jako je Access, většinou obsahuje několik souvisejících tabulek. Každá tabulka v dobře navržené databázi obsahuje data o konkrétním předmětu, například o zaměstnancích nebo produktech. Tabulku tvoří záznamy (řádky) a pole (sloupce). Pole obsahují různé typy dat – můžou to být texty, čísla, kalendářní data nebo třeba hypertextové odkazy.

Customers table in Access showing layout of records and fields

 1. Záznam: obsahuje určitá data, jako jsou informace o konkrétním zaměstnancem nebo produktu.

 2. Pole: obsahuje data o jeden aspekt předmětu tabulky, například jméno nebo e-mailovou adresu.

 3. Hodnota pole: každý záznam obsahuje hodnotu pole. Například Contoso, Ltd. nebo someone@example.com.

Vlastnosti tabulky a pole

Charakteristiky a chování tabulek a polí jsou definované a řízené vlastnostmi. Vlastnosti tabulky se nastavují v seznamu vlastností tabulky – třeba nastavením vlastnosti Výchozí zobrazení tabulky můžete určit, jak se bude tabulka ve výchozím nastavení zobrazovat. Vlastnosti pole definují aspekty chování pole. Vlastnosti pole můžete nastavit i v návrhovém zobrazení pomocí podokna Vlastnosti pole. Každé pole má datový typ, který definuje druh informací uložených v poli. Datovým typem může být například víceřádkový text nebo měna.

Relace tabulek

I když jsou v každé z tabulek databáze uložená data o určitém předmětu, tabulky relační databáze (jako je Access) obsahují data o souvisejících předmětech. Databáze může obsahovat třeba:

 • Tabulku zákazníků, která obsahuje zákazníky společnosti včetně jejich adres

 • Tabulku prodávaných výrobků, včetně cen a obrázků jednotlivých položek

 • Tabulku objednávek obsahující objednávky zákazníků

Data uložená v různých tabulkách se propojují vytvořením relací. Relace je logické propojení mezi dvěma tabulkami, které mají společné pole.

Klíče

Pole, která jsou součástí relace tabulky, se označují jako klíče. Klíč se většinou skládá z jednoho pole, může ho ale tvořit víc polí. Existují dva typy klíčů:

 • Primární klíč: Tabulka může mít jen jeden primární klíč. Primární klíč se skládá z jednoho nebo víc polí, které jedinečným způsobem identifikují každý záznam, který je v tabulce uložený. Access automaticky přiřadí jedinečné identifikační číslo, označované jako číslo ID, které slouží jako primární klíč. Další informace najdete v tématu o přidávání nebo změně primárního klíče tabulky.

 • Cizí klíč: Tabulka může mít jeden nebo víc cizích klíčů. Cizí klíč obsahuje hodnoty, které odpovídají hodnotám primárního klíče jiné tabulky. Například v tabulce Objednávky může každá objednávka obsahovat identifikační číslo (ID) zákazníka odpovídající určitému záznamu v tabulce Zákazníci. Pole identifikačního čísla zákazníka (ID) je cizím klíčem tabulky Objednávky.

Shoda hodnot mezi poli klíčů tvoří základ relace tabulky. Pomocí relace tabulky můžete kombinovat data ze souvisejících tabulek. Předpokládejme třeba, že existuje tabulka Zákazníci a tabulka Objednávky. V tabulce Zákazníci je každý záznam identifikovaný polem primárního klíče – ID.

Pokud chcete přidružit jednotlivé objednávky k zákazníkům, můžete přidat do tabulky Objednávky pole cizího klíče odpovídající poli ID v tabulce Zákazníci a pak mezi těmito dvěma klíči vytvořit relaci. Při přidávání záznamu do tabulky Objednávky použijete hodnotu ID zákazníka z tabulky Zákazníci. Kdykoliv budete chtít zobrazit informace o zákazníkovi určité objednávky, pomocí této relace zjistíte, která data z tabulky Zákazníci odpovídají příslušným záznamům v tabulce Objednávky.

An Access table relationship shown in the Relationships window
 1. Primární klíč je identifikován key Ikona vedle názvu pole.

 2. Cizí klíč – Všimněte si absence ikona klíče.

Výhody používání relací

Oddělené uchovávání dat v tabulkách se vzájemnými relacemi má tyto výhody:

 • Konzistence:    Každá položka dat je zaznamenaná jen jednou a v jedné tabulce, a tak je méně pravděpodobné, že budou data nejednoznačná nebo nekonzistentní. Například jméno zákazníka je uložené jen jednou v tabulce zákazníků, ne opakovaně (a potenciálně nekonzistentně) v tabulce obsahující data objednávek.

 • Efektivita:    Zaznamenáváním dat na jednom místě se šetří místo na disku. Kromě toho menší tabulky většinou poskytují data rychleji než větší tabulky. A konečně pokud nepoužíváte pro samostatné předměty samostatné tabulky, dojde v tabulkách ke vzniku hodnot Null (chybějícím datům) a redundanci, čímž dochází k plýtvání místem a snížení výkonu.

 • Srozumitelnost:    Návrh databáze je snadněji pochopitelný, když jsou předměty správně rozdělené do tabulek.

Začátek stránky

Přidání tabulky do databáze plochy

Pokud máte nový zdroj dat, který nepatří do žádné z existujících tabulek, je obvykle potřeba vytvořit novou tabulku. Máte několik možností přidání tabulky do accessové databáze – vytvořením nové databáze, vložením tabulky do existující databáze nebo importem do tabulky, případně vytvořením propojení na tabulku z jiného zdroje dat (excelového sešitu, wordového dokumentu, textového souboru, webové služby nebo jiné databáze). Při vytvoření nové prázdné databáze vznikne automaticky nová prázdná tabulka. V tabulce pak můžete zadáváním dat začít definovat požadovaná pole.

Další informace o přidávání pole do počítačové databáze najdete v článku Přidání pole do tabulky.

Vytvoření nové tabulky v nové počítačové databázi

 1. Na kartě Soubor klikněte na Nový a potom na Prázdná databáze.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru nové databáze.

 3. Pokud chcete uložit databázi do jiného umístění, klikněte na ikonu složky.

 4. Klikněte na Vytvořit.

Otevře se nová databáze s novou tabulkou nazvanou Tabulka1. Tabulku přejmenujte podle toho, jaká data má obsahovat.

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

 1. Klikněte na Soubor > Otevříta pokud je databáze uvedená v seznamu Naposledy otevřené, klikněte na ni. Pokud tady uvedená není, vyberte si jednu z možností procházení a databázi najděte.

 2. V části Vytvořit klikněte na Tabulka.

Vytvoří se v ní nová tabulka a otevře se v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Externí data

Můžete vytvářet propojení na nejrůznější externí zdroje dat, například jiné databáze, textové soubory a excelové sešity. Pokud vytvoříte propojení na externí data, Access bude toto propojení používat, jako by se jednalo o tabulku. V závislosti na externím zdroji dat a způsobu vytvoření propojení můžete data v propojené tabulce upravovat a vytvářet relace zahrnující propojenou tabulku. Prostřednictvím tohoto propojení ale nejde měnit návrh externích dat.

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat

Tabulku můžete vytvořit importem nebo propojením dat, která jsou uložená jinde. Můžete importovat nebo propojit data z listu Excelu, seznamu služby Windows SharePoint Services, souboru XML, jiné accessové databáze, složky Microsoft Outlooku a jiných zdrojů.

Při importu dat vznikne v aktuální databázi nová tabulka, která bude obsahovat kopii těchto dat. Následné změny zdrojových dat nebudou mít na importovaná data žádný vliv a změny importovaných dat neovlivní zdrojová data. Po připojení ke zdroji dat a importu dat z tohoto zdroje lze importovaná data používat bez připojení ke zdroji. Návrh importované tabulky je možné změnit.

Při propojení dat vznikne v aktuální databázi propojená tabulka, která představuje přímé propojení na informace, které jsou uloženy jinde. Jestliže měníte data v propojené tabulce, měníte je ve zdroji. Kdykoli se změní data ve zdroji, projeví se tato změna v propojené tabulce. Při každém použití propojené tabulky musí být k dispozici připojení ke zdroji dat. Návrh propojené tabulky není možné změnit.

Poznámka   Data v listu Excelu nelze upravovat pomocí propojené tabulky. Toto omezení je možné obejít importem zdrojových dat do databáze Accessu a následným propojením této databáze z Excelu. Další informace o vytváření propojení s aplikací Access z aplikace Excel naleznete v nápovědě Excelu.

Vytvoření nové tabulky importem nebo propojením externích dat

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na některý z dostupných zdrojů dat.

 2. Postupujte podle pokynů v dialogových oknech, které se v jednotlivých krocích zobrazí.

  Access vytvoří novou tabulku a zobrazí ji v navigačním podokně.

Tip   Je také možné provést import nebo propojení dat ze seznamu služby SharePoint – další informace naleznete v tématu Import a propojení ze seznamu služby SharePoint.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky pomocí webu služby SharePoint

Tabulku lze v databázi vytvořit importem nebo propojením dat ze seznamu služby SharePoint. Je také možné vytvořit nový seznam služby SharePoint pomocí předdefinované šablony.

 1. V části Vytvořit klikněte na Seznamy služby SharePoint a proveďte jednu z těchto akcí:

 2. Vytvoření seznamu služby SharePoint na základě šablony

  1. Klikněte na položku Kontakty, Úkoly, Problémy nebo Události.

  2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, na kterém chcete vytvořit příslušný seznam.

  3. Do pole Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název nového seznamu a jeho popis.

  4. Chcete-li, aby se propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (ve výchozím nastavení je zaškrtnuté).

 3. Vytvoření nového vlastního seznamu

  1. Klepněte na tlačítko vlastní. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, kam chcete seznam vytvořit.

  2. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název a popis nového seznamu.

  3. Chcete-li, aby se propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (ve výchozím nastavení je zaškrtnuté).

 4. Import dat z existujícího seznamu

  1. Klikněte na položku Existující seznam služby SharePoint.

  2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte adresu URL webu služby SharePoint, na kterém jsou uložena data, která chcete importovat.

  3. Klikněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klikněte na tlačítko Další.

  4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, který chcete importovat.

 5. Propojení s existujícím seznamem

  1. Klikněte na položku Existující seznam služby SharePoint.

  2. V dialogovém okně Načíst externí data – Web služby SharePoint zadejte adresu URL webu služby SharePoint obsahujícího seznam, ke kterému chcete vytvořit propojení.

  3. Klikněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klikněte na tlačítko Další.

  4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, na který chcete vytvořit propojení.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky pomocí webové služby

V databázi lze vytvořit tabulku, která bude propojena s daty na webu poskytujícím rozhraní webové služby.

Poznámka   Tabulky webových služeb jsou určeny jen pro čtení.

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na tlačítko Další a pak klikněte na položku Datové služby.

 2. Pokud bylo připojení, které chcete použít, již vytvořeno, přejděte ke kroku 5. V opačném případě pokračujte následujícím krokem.

 3. Klikněte na položku Instalace nových připojení.

 4. Vyberte soubor připojení, který chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Vytvořit propojení na data webové služby rozbalte připojení, které chcete použít.

 6. Vyberte tabulku, na kterou chcete vytvořit propojení. Access zobrazí příslušná pole na pravé straně dialogového okna.

 7. Název propojené tabulky můžete také zadat do pole Zadejte název odkazu. Access tento název použije pro propojenou tabulku v navigačním podokně.

 8. Klikněte na tlačítko OK. Access vytvoří propojenou tabulku.

Začátek stránky

Nastavení vlastností tabulky v počítačové databázi

Je možné nastavit vlastnosti, které platí pro celou tabulku nebo pro celé záznamy.

 1. Vyberte tabulku, jejíž vlastnosti chcete nastavit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit/Skrýt na Seznam vlastností.

  Show/Hide group on the Design tab in Access.

 4. V seznamu vlastností klikněte na kartu Obecné.

 5. Klikněte do buňky nalevo od vlastnosti, kterou chcete nastavit, a zadejte nové nastavení vlastnosti. Pokud chcete zobrazit seznam vlastností tabulky, klikněte na Dostupné vlastnosti tabulek.

 6. Uložte změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

  Vlastnost tabulky

  Použití

  Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint

  Zadejte, zda zobrazení založená na tabulce mohou být zobrazena na webu služby SharePoint.

  Poznámka   Účinek tohoto nastavení závisí na nastavení vlastnosti databáze Zobrazit všechna zobrazení na webu SharePoint.

  Další informace naleznete v části Viz také.

  Vnořený datový list rozevřen

  Nastavte rozbalení všech vnořených datových listů při otevření tabulky.

  Výška vnořeného datového listu

  Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby bylo okno vnořeného datového listu otevřeno tak, aby byly zobrazeny všechny řádky, ponechejte nastavení této vlastnosti na hodnotě 0".

  • Jestliže chcete určit výšku vnořeného datového listu, zadejte požadovanou výšku v palcích.

  Orientace

  Nastavte orientaci zobrazení podle toho, zda se váš jazyk čte zleva doprava nebo zprava doleva.

  Popis

  Zadejte popis tabulky. Tento popis se zobrazí jako popis tabulky.

  Výchozí zobrazení

  Nastavte zobrazení Datový list, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf jako výchozí zobrazení pro otevření tabulky.

  Ověřovací pravidlo

  Zadejte výraz, který musí být při přidání nebo změně záznamu pravdivý.

  Ověřovací text

  Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud záznam poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  Filtr

  Definujte kritéria pro zobrazení pouze odpovídajících řádků v zobrazení Datový list.

  Řadit podle

  Zadejte jedno nebo více polí pro výchozí pořadí řazení řádků v zobrazení Datový list.

  Název vnořeného datového listu

  Zadejte, zda se má v zobrazení Datový list zobrazit vnořený datový list, a pokud ano, která tabulka či dotaz má být zdrojem řádků vnořeného datového listu.

  Podřízená propojovací pole

  Zadejte jedno nebo více polí z tabulky či dotazu sloužící jako zdroj řádků vnořeného datového listu – obsah těchto polí se bude porovnávat s hodnotou vlastnosti Řídicí propojovací pole zadané pro tabulku.

  Řídicí propojovací pole

  Zadejte pole z tabulky, které splňují podmínku vlastnosti Podřízená propojovací pole zadané pro tabulku.

  Filtrovat při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita filtrační podmínka zadaná ve vlastnosti Filtr.

  Řadit podle hodnoty Při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita podmínka řazení zadaná ve vlastnosti Řadit podle.

  Tip   Chcete-li mít pro zadání nebo úpravu hodnoty vlastnosti k dispozici více místa, zobrazte stisknutím klávesové zkratky SHIFT+F2 okno Zoom. Potřebujete-li pomoci s vytvořením výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo, klikněte na tlačítko Builder button vedle buňky vlastnosti Ověřovací pravidlo, čímž spustíte Tvůrce výrazů.

Začátek stránky

Přidání pole do tabulky v databázi aplikace Access plochy

Veškerá data, která chcete evidovat, jsou uložena v polích. V tabulce kontaktů například vytvoříte pole Příjmení, Křestní jméno, Telefonní číslo a Adresa. V tabulce výrobků vytvoříte pole Název výrobku, ID výrobku a Cena.

Před vytvořením polí se pokuste data rozdělit na co nejmenší smysluplné části. Je mnohem snadnější data později sloučit než rozdělit. Například místo pole Celé jméno můžete vytvořit samostatná pole pro Příjmení a Křestní jméno. Potom lze snadno vyhledávat nebo řadit podle hodnoty Příjmení, Křestní jméno nebo obou. Pokud plánujete vytvářet sestavy, řadit, vyhledávat nebo provádět výpočty s některou položkou dat, umístěte tuto položku do samostatného pole. Další informace o navrhování databáze a vytváření polí naleznete pomocí odkazů v části Viz také.

Jakmile pole vytvoříte, můžete také nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Nové pole můžete v aplikaci Access vytvořit zadáním dat do nového sloupce v zobrazení Datový list. Pokud pole vytvoříte zadáním dat v zobrazení Datový list, přiřadí aplikace Access tomuto poli datový typ na základě zadané hodnoty. Jestliže ze zadané hodnoty nevyplývá žádný jiný datový typ, nastaví aplikace Access datový typ na Text, tento datový typ však můžete změnit.

Přidání pole zadáním dat

Pokud vytvoříte novou tabulku nebo otevřete existující tabulku v zobrazení Datový list, můžete do tabulky přidat pole zadáním dat do sloupce datového listu Přidat nové pole.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Zadejte data do prázdného sloupce Přidat nové pole.

Přidání nového pole:

 1. Vytvořte nebo otevřete tabulku v zobrazení Datový list.

 2. Do sloupce Přidat nové pole zadejte název pole, které chcete vytvořit. Použijte popisný název, aby bylo pole snadněji identifikovatelné.

 3. Zadejte data do nového pole.

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole

Jakmile pole vytvoříte, můžete nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Nastavením vlastností pole můžete například:

 • Určit vzhled dat v poli

 • Zabránit zadání nesprávných dat do pole

 • Zadat výchozí hodnoty pro pole

 • Zrychlit vyhledávání a řazení na základě daného pole

Některé dostupné vlastnosti pole lze nastavit v zobrazení Datový list. Pokud však chcete zobrazit nebo upravit úplný seznam vlastností polí, je nutné použít návrhové zobrazení.

Nastavení vlastností pole v zobrazení Datový list

Při práci v zobrazení Datový list lze pole přejmenovat, změnit jeho datový typ, změnit jeho vlastnost Formát a změnit některé další vlastnosti pole.

 • Otevření tabulky v zobrazení Datový list:    V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou tabulku a poté klikněte v místní nabídce na příkaz Otevřít

 • Chcete-li přejmenovat pole:    Při přidání pole zadáním dat v zobrazení datového listu automaticky přiřazeno obecný název do pole. Aplikace Access přiřadí název pole1 nové na první pole na druhé nové pole Pole2 a tak dále. Ve výchozím názvu pole slouží jako jeho popisek, všude, kde pole se zobrazí jako záhlaví sloupce v datovém listu. Přejmenování polí, aby měli výstižnější názvy pomáhá usnadnit jejich použití při zobrazení nebo úpravách záznamů.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví pole, které chcete přejmenovat (například Pole1).

 • V místní nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat sloupec.

 • Zadejte nový název do záhlaví pole.

Názvy polí mohou být tvořeny maximálně 64 znaky (písmeny a číslicemi), a to včetně mezer.

Změna datového typu pole

Vytvoříte-li pole zadáním dat v zobrazení Datový list, Access data ověří a určí odpovídající datový typ pole. Jestliže například zadáte 1/1/2006, Access rozpozná tento údaj jako kalendářní datum a nastaví datový typ pole na Datum a čas. Pokud Access nemůže datový typ určit, je ve výchozím nastavení nastaven datový typ Text.

Datový typ pole určuje další vlastnosti, které je možné nastavit. Například u pole s datovým typem Hypertextový odkaz nebo Memo lze nastavit jen vlastnost Pouze připojit.

V některých případech může být zapotřebí změnit datový typ pole ručně. Předpokládejme například, že pracujete s čísly pokojů, která připomínají kalendářní datum, například 10/2001. Pokud do nového pole v zobrazení Datový list zadáte hodnotu 10/2001, funkce automatického zjišťování datového typu vybere pro dané pole datový typ Datum a čas. Protože čísla pokojů představují označení, nikoli kalendářní údaj, měl by být použit datový typ Text. Datový typ pole lze změnit následujícím postupem.

 1. Klikněte na kartu Datový list.

 2. V seznamu Datový typ vyberte ve skupině Typ a formátování dat požadovaný datový typ.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

Změna formátu pole

Kromě určení datového typu nového pole může Access nastavit v závislosti na zadaných datech také vlastnost Formát. Zadáte-li například hodnotu 10:50:00 dop., Access nastaví datový typ Datum a čas a kromě toho nastaví vlastnost Formát na Čas (střední). Chcete-li vlastnost pole Formát změnit ručně, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Datový list.

 2. V seznamu Formát ve skupině Datový typ a formátování zadejte požadovaný formát.

  Poznámka   V závislosti na datovém typu pole nemusí být seznam Formát u některých polí (například Text) k dispozici.

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V zobrazení Datový list klikněte do pole, jehož vlastnost chcete nastavit.

 2. Na kartě Datový list ve skupině Datový typ a formátování vyberte požadované vlastnosti.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole

Vlastnost pole můžete nastavit po otevření tabulky v návrhovém zobrazení.

 • Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení   : V navigační podokno, klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

 • Chcete-li změnit typ dat pole   : název pole, pro které chcete nastavit typ dat, klepněte na pole Datový typ a ze seznamu vyberte typ dat vyhledejte.

 • Chcete-li nastavit další vlastnosti pole   : V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, pro které chcete nastavit vlastnosti. V podokno Vlastnosti pole, zadejte nastavení, které chcete použít pro každou vlastnost. CTRL+S.to stisknutím klávesy uložte změny.

  Poznámka   Které vlastnosti je možné nastavit, závisí na datovém typu pole.

Začátek stránky

Tabulky v aplikaci Access web apps

Přístupový klient poskytuje návrháře pro vytváření a úpravách tabulek, které budou uloženy na serveru SQL Server. Informace, které vyžaduje přístup k vytváření a udržování tabulky a vlastnosti, jako je vyhledávání informací a formátování jsou uloženy v systémové tabulky v databázi uživatele (Access.ColumnProperties). Další informace naleznete v tématu Vytvoření aplikaci Access.

Začátek stránky

Uložit tabulku

Po vytvoření nebo změna tabulky v databázi plochy je třeba uložit jeho návrh. Uložíte-li tabulku poprvé, jí název, který popisuje data, která obsahuje. Můžete použít až 64 znaků, včetně mezer. Můžete pojmenovat například tabulka Zákazníci, Inventář součástek nebo produkty.

Aplikace Access poskytuje velkou pružnost při přidělování názvů tabulek ve webových aplikací; Existují však některá omezení znát. Název tabulky může být až 64 znaků, může obsahovat libovolnou kombinaci písmen, čísel, mezer a speciálních znaků s výjimkou tečky (.), vykřičník (!), hranaté závorky ([]), úvodní mezery, úvodní znaménko rovná se (=) nebo netisknutelné znaky, například znak konce řádku vratky. Název dále nemůže obsahovat žádný z následujících znaků:' / \:; *? "" < > | % {} # < TAB > ~ &.

Tip   By měl rozhodnout o vytváření názvů pro objekty v databázi a používejte jej stále.

 1. Klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S.

 2. V tabulce ukládáte poprvé, zadejte název tabulky a potom klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Access 2016, Karta Vývojář v Accessu 2016, Access 2013, Access 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk