Úvod do příjmu e-mailů

Jako vlastník webu máte v produktu Windows SharePoint Services 3.0 možnost integrovat do webů funkce pro příjem e-mailů. Tato nová funkce umožňuje týmům shromažďovat e-mailové zprávy v seznamech a knihovnách SharePoint, takže členové webu mohou archivovat e-maily, které zasílají ostatním členům týmu, aniž by museli zvlášť otevírat web SharePoint a ukládat obsah, který odeslali v e-mailu. Tato možnost je k dispozici díky tomu, že většině typů seznamů a knihoven lze ve službě Windows SharePoint Services 3.0 přiřadit jedinečnou e-mailovou adresu. Členové webů pak mohou e-mailové adresy těchto seznamů přidávat do polí Komu či Kopie ve svých e-mailových klientských aplikacích při odesílání e-mailů nebo zasílat e-maily do distribučních seznamů obsahujících e-mailové adresy těchto seznamů spolu s e-mailovými adresami dalších členů webu.

Podporu e-mailů lze povolit v Centrální správě na úrovni webové aplikace. Pokud je podpora e-mailů povolena na této úrovni, je ve výchozím nastavení povolena také na úrovni kolekce webů, kde ji však může zakázat vlastník webu nejvyšší úrovně. U všech nových webů vytvořených v kolekci webů s povolenou podporou e-mailů je podpora e-mailů rovněž povolena. To, zda je ve výchozím nastavení povolena podpora e-mailů u seznamů vytvořených na podřízeném webu, závisí na volbách, které jste vybrali při vytvoření podřízeného webu. E-mailovou adresu seznamu může nastavit kterýkoli uživatel s oprávněními k vytvoření seznamu v okamžiku, kdy vytváří seznam na webu s povolenou podporou e-mailů.

Poznámka : Jako vlastník webu nejvyšší úrovně můžete povolit nebo zakázat příchozí e-maily pro celou kolekci webů klepnutím na odkaz E-mail v části Správa kolekce webů na stránce Nastavení webu. Pokud je podpora e-mailů na úrovni webové aplikace zakázána, na stránce Nastavení webu pro web nejvyšší úrovně se nezobrazí odkaz E-mail.

Po povolení příchozích e-mailů na stránce Centrální správa a na úrovni kolekce webů můžete povolit a nakonfigurovat podporu e-mailů pro následující typy seznamů a knihoven na vašich webech: knihovny dokumentů, knihovny obrázků, knihovny formulářů, seznamy oznámení, seznamy kalendářů, blogy a diskusní vývěsky. Počítejte s tím, že do seznamů na webech center schůzek nelze přidávat obsah zasíláním e-mailů.

V tomto článku:

Reálné příklady příchozích e-mailů

Vytvoření nového webu krok za krokem

Obslužné programy pro zpracování pošty

Otázky bezpečnosti

Směrování e-mailů přes jiný server

Reálné příklady příchozích e-mailů

Pomocí příchozích e-mailů mohou týmy komunikovat efektivněji a účinněji. Následuje několik příkladů využití příchozích e-mailů na webu SharePoint k zjednodušení a zlepšení týmové komunikace:

Archivace týmových e-mailů.    Po zařazení do nového týmu otevře člen webu příslušný web a prohlédne si nejnovější diskusi tvořenou jak přímými příspěvky od členů, tak i obsahem zaslaným na diskusní vývěsku e-mailovým klientem, například aplikací Microsoft Office Outlook. Člen webu může také identifikovat nejdůležitější témata a úkoly týmu a otevírat související odkazy v diskusích, aby získal celkový přehled o všech důležitých tématech.

Když člen webu odpoví na e-mailovou zprávu a k adresátům odpovědi přidá e-mailovou adresu seznamu, bude odpověď archivována na diskusní vývěsce a přiřazena k původně archivované e-mailové zprávě. Členové webu, kteří si budou tyto archivované informace prohlížet na webu SharePoint, tak budou mít přehled o tom, ke kterým posloupnostem e-mailů konkrétní informace patří.

Vytvoření komunity.     Vlastník webu vytvoří nový distribuční seznam pro komunitu těch pracovníků vaší společnosti, kteří ve volném čase jezdí na kole. Uživatel přejde na domovskou stránku webu společnosti a klepne na odkaz na vytvoření komunity. Spustí se krátký průvodce, který uživatele vyzve k zadání názvu distribučního seznamu, popisu webu komunity SharePoint a zakládajících členů komunity. Poté je uživatel přesměrován na web nové komunity.

Vytvoření centrální výměny informací.     Člen webu přejde do sekce komunity na domovském portálu společnosti a položí otázku prostřednictvím vyhledávací funkce webu. Během necelé sekundy se zobrazí nalezený výskyt pro cyklistickou komunitu. Člen webu klepne na odkaz obsažený v odpovědi a zobrazí tak domovskou stránku webu komunity. Nalezne zde seznam častých otázek s přehledem obchodů s cyklistickými potřebami. Protože jsou všechny obchody v seznamu příliš daleko, člen webu zašle komunitě e-mailovu zprávu s dotazem na místní obchody. Člen komunity odpoví a poskytne mu informace o dobrém obchodu s cyklistickými potřebami ve městě.

Získání nebo poskytnutí technické podpory.     Člen webu přejde na domovskou stránku, najde výpis adresáře technické podpory a klepnutím na odkaz vytvoří novou e-mailovou zprávu. Po odeslání zprávy obdrží člen webu evidenční číslo, podle nějž může zjišťovat stav své žádosti o technickou podporu. Člen webu bude automaticky přihlášen k odběru informací o žádosti o technickou podporu, takže obdrží upozornění vždy, když se stav žádosti změní. Odpověď přijde členovi webu brzy, protože jeho požadavek je ihned předán správné osobě vybrané na základě informací uvedených ve formuláři. Povšimněte si, že k plné realizaci tohoto příkladu je nutné použití vlastního kódu. Služba Windows SharePoint Services 3.0 neposkytuje automatická evidenční čísla ani směrování zpráv na základě informací ve formuláři.

Začátek stránky

Vytvoření nového webu krok za krokem

U všech nových podřízených webů vytvořených v kolekci webů s povolenou podporou e-mailů je rovněž automaticky povolena podpora e-mailů. Rozhodnete-li se při vytvoření webu použít existující skupinu, bude k novému webu přiřazen distribuční seznam pro nadřazený web (pokud je k dispozici).

Poznámka : Distribuční seznamy jsou dostupné jen tehdy, je-li v Centrální správě povolena služba správy adresářů SharePoint.

Pokud se při vytváření webu rozhodnete namísto použití existující skupiny vytvořit novou skupinu, služba Windows SharePoint Services 3.0 provede následující akce:

  • Pokud je na stránce Centrální správa povolena služba správy adresářů SharePoint, máte možnost vytvořit distribuční seznam pro e-maily a zadat e-mailovou adresu nového seznamu.

  • Všichni členové webu, které přidáte do nové skupiny, budou na týmovém webu zahrnuti do skupiny s názvem Členové. Pokud je na stránce Centrální správa povolena služba správy adresářů SharePoint, jsou tito členové webu automaticky přidáni do distribučního seznamu, který je průběžně synchronizován se skupinou Členové, takže změny provedené na jednom místě jsou automaticky přeneseny do druhého z obou míst.

  • Pokud je na stránce Centrální správa povolena služba správy adresářů SharePoint, bude u diskusní vývěsky a kalendáře týmu povolena podpora e-mailů a budou jim automaticky přiděleny e-mailové adresy. Tyto e-mailové adresy budou automaticky přidány do týmového distribučního seznamu.

    Poznámka : E-mailové adresy těchto dvou seznamů mají následující výchozí formát: adresa_skupiny.discussions a adresa_skupiny.calendar.

Zahrnete-li e-mailové adresy diskusní vývěsky a kalendáře do distribučního seznamu, budou na týmovém webu archivovány všechny e-maily a pozvánky na schůzky zaslané do tohoto distribučního seznamu.

Začátek stránky

Obslužné programy pro zpracování pošty

Produkt Windows SharePoint Services 3.0 používá obslužné programy pro zpracování pošty ke směrování e-mailů z prakticky libovolného e-mailového klienta do seznamu na webu SharePoint. Každému seznamu s povolenou podporou e-mailů je přiřazena jedinečná e-mailová adresa a ke každému obslužnému programu pro zpracování pošty je přiřazen konkrétní typ seznamů.

Služba Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje vestavěný obslužný program pro zpracování pošty pro následující typy seznamů: diskusní vývěsky, oznámení, kalendáře, knihovny dokumentů, knihovny obrázků, knihovny formulářů a blogy. Povolíte-li podporu e-mailů pro některý z těchto typů seznamů, budou ve výchozím nastavení použity obslužné programy pro zpracování pošty obsažené ve službě Windows SharePoint Services 3.0. Obslužné programy pro zpracování pošty analyzují příchozí e-mailové zprávy, provádějí mapování polí ve zprávách a v závislosti na nastavení konfigurace archivují zprávy a přílohy v seznamu přiřazeném k e-mailové adrese, na niž byly zprávy odeslány.

Z e-mailové zprávy na seznam jsou mapována následující pole: Odesilatel e-mailu, Příjemce e-mailu, Kopie e-mailu, Předmět e-mailu, Tělo zprávy a přílohy.

Poznámka : Pokud vám nevyhovuje způsob, jakým vestavěné obslužné programy pro zpracování pošty mapují pole, můžete místo výchozích obslužných programů pro zpracování pošty použít vlastní. K tomu je třeba, aby vývojář vytvořil vlastní obslužný program pro zpracování pošty a správce serveru jej nasadil jako obslužnou rutinu události.

Vlastník webu může při povolení a konfiguraci podpory e-mailů pro seznam vybírat z několika možností. Může například určit, zda má být původní e-mailová zpráva archivována jako soubor EML, zda mají být archivovány přílohy a zda mají být v konfigurovaném seznamu archivovány pozvánky na schůzky. Dostupné možnosti závisejí na typu seznamu.

Otázky bezpečnosti

Při nastavování konfigurace zabezpečení e-mailů pro konkrétní seznam nebo knihovnu můžete archivaci e-mailů do seznamu povolit pouze pro uživatele, kteří mohou do seznamu psát, nebo pro všechny uživatele. Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do seznamu nebo knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

Začátek stránky

Směrování e-mailů přes jiný server

I když se adresa serveru příchozí pošty konfiguruje na stránce Centrální správa, může být užitečné vědět, zda jsou příchozí e-maily směrovány přes jiný poštovní server nebo zda jsou zasílány přímo na server služby Windows SharePoint Services 3.0. Pokud si nejste jisti, obraťte se na centrálního správce.

Směrování e-mailů přes jiný poštovní server, například Microsoft Exchange Server, má následující základní výhody:

Ověřování uživatelů.    Služba SMTP nemůže provádět ověřování uživatelů, kteří zasílají poštu na váš web, server Exchange však tuto možnost poskytuje. Pouze tehdy, jsou-li e-maily zasílány přes server Exchange, může správce serveru na stránce Centrální správa určit, zda mají být přijímány jen e-maily od ověřených uživatelů.

Filtrování nevyžádané pošty    Servery Exchange zajišťují filtrování nevyžádané pošty a eliminují tak nežádoucí reklamní e-maily dříve, než jsou předány do místa určení, v tomto případě na server služby Windows SharePoint Services 3.0. Nevyžádanou poštu lze omezit také tím, že archivaci e-mailů do seznamů povolíte jen členům týmu, kterým jste pro dané seznamy udělili právo zápisu.

Ochrana před viry.    Servery Exchange zajišťují antivirovou ochranu e-mailů, které jsou přes tyto servery směrovány.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×