Úvod do dotazů

Chcete-li prohlížet, přidávat, měnit nebo odstraňovat data v databázi, zvažte použití dotazů.

Pomocí dotazů můžete najít odpovědi na velmi specifické otázky týkající se dat, které by bylo obtížné získat přímým nahlížením do dat tabulky. Dotazy umožňují data filtrovat, provádět s nimi výpočty a vytvářet jejich souhrny. Rovněž lze pomocí nich automatizovat mnoho úloh správy dat a kontrolovat změny dat před jejich potvrzením.

Poznámka   U webových dotazů nejsou k dispozici agregační funkce dotazů, jako jsou například funkce Sum nebo Count.

Použití dotazů usnadňuje mnoho databázových úloh.

V tomto článku

Přehled

Zobrazení podmnožiny dat v tabulce

Současné prohlížení dat z více než jedné tabulky

Vytváření variant otázky použitím parametrů dotazu

Provádění výpočtů na základě dat

Zobrazení souhrnných neboli agregovaných dat

Vytvoření nové tabulky pomocí dat z jiných tabulek

Přidání dat z jiných tabulek do tabulky

Automatizované změny dat

Automatizované odstraňování dat

Přehled

Dotaz představuje požadavek na zobrazení výsledků dat, na provedení akce s daty nebo na kombinaci těchto dvou operací. Pomocí dotazu můžete odpovědět na jednoduchou otázku, provést výpočty, sloučit data z různých tabulek nebo dokonce přidat, změnit či odstranit data tabulky. Dotazy, které použijete k načtení dat z tabulky nebo provedení výpočtů, se nazývají výběrové dotazy. Dotazy, které slouží k přidání, změně nebo odstranění dat, se nazývají akční dotazy.

Tento článek poskytuje základní informace o dotazech a příklady různých typů dotazů. Další informace o jednotlivých typech dotazů naleznete v nápovědě nebo je zobrazíte kliknutím na odkazy v části Viz také v tomto článku.

Dotaz může být rovněž zdrojem dat pro formulář nebo sestavu. V dobře navržené databázi se data, která chcete prezentovat ve formuláři nebo sestavě, často nacházejí v několika různých tabulkách. Dotaz umožňuje před navržením formuláře nebo sestavy požadovaná data shromáždit.

Další informace o použití dotazu jako zdroje dat pro formuláře a sestavy naleznete v odkazech v části Viz také nebo v nápovědě.

Otevření existujícího dotazu

Pokud dosud nejste seznámeni s používáním navigačního okna, možná zatím nevíte, jak otevřít již existující dotaz. Navigační podokno je funkce, která nahrazuje okno Databáze používané ve verzích před aplikací Access 2007. Navigační podokno se zobrazuje na levé straně obrazovky.

Chcete-li otevřít databázový objekt, tedy i dotaz, stačí na něj v navigačním podokně dvakrát kliknout.

Vyzkoušení následujícího postupu pomocí ukázkové databáze Northwind

Poznámka   V příkladech v tomto článku se používá databáze vytvořená pomocí šablony databáze Northwind 2010.

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. V prostředním podokně klikněte v části Dostupné šablony na položku Ukázkové šablony a potom na položku Northwind.

 3. V pravém podokně zkontrolujte název databáze v poli Název souboru a případně proveďte změny názvu. Kliknutím na ikonu složky můžete vyhledat jiné umístění souboru.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 5. Podle pokynů na stránce Northwind Traders (na kartě objektu Úvodní obrazovka) otevřete databázi a potom zavřete přihlašovací dialogové okno.

Začátek stránky

Zobrazení podmnožiny dat v tabulce

V určitých případech je vhodné zobrazit všechna data z tabulky, ale jindy je výhodnější zobrazit pouze data z určitých polí nebo zobrazit pouze data z polí, která splňují určitá kritéria. Chcete-li zobrazit pouze určitá data z tabulky, použijte výběrový dotaz.

Předpokládejme, že chcete zobrazit seznam výrobků a jejich ceny. Dotaz vracející informace o výrobcích a cenách můžete vytvořit následujícím způsobem:

 1. Otevřete databázi Northwind, kterou jste dříve nastavili pomocí těchto kroků.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na položku Návrh dotazu.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku dvakrát klikněte na kartě Tabulky na položku Výrobky.

 4. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 5. V tabulce Výrobky dvakrát klikněte na položky Název výrobku a Ceníková cena, čímž tato pole přidáte do Návrhová mřížka dotazu.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí seznam výrobků a jejich ceny.

Začátek stránky

Současné prohlížení dat z více než jedné tabulky

Tabulky v dobře navržené databázi obsahují logické Relace. Tyto relace fungují na základě polí, které mají tabulky společné. Pro prohlížení dat z relačních tabulek použijte výběrový dotaz.

Předpokládejme, že chcete prohlížet objednávky zákazníků, kteří mají sídlo v určitém městě. Údaje o objednávkách a údaje o zákaznících jsou uloženy ve dvou tabulkách ve stejné databázi. Každá tabulka má pole ID zákazníka, které tvoří základ Relace 1:N mezi oběma tabulkami. Dotaz vracející objednávky pro zákazníky v konkrétním městě, například v Las Vegas, můžete vytvořit pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřete databázi Northwind, kterou jste dříve nastavili pomocí těchto kroků.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na položku Návrh dotazu.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku dvakrát klikněte na kartě Tabulky na položku Zákazníci a Objednávky.

 4. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

  Povšimněte si čáry (zvané spojení), která spojuje pole ID v tabulce Zákazníci a pole ID zákazníka v tabulce Objednávky. Tato čára zobrazuje relaci mezi oběma tabulkami.

 5. V tabulce Zákazníci dvakrát klikněte na položky Společnost a Město, čímž tato pole přidáte do návrhové mřížky dotazu.

 6. V návrhové mřížce dotazu zrušte ve sloupci Město zaškrtnutí políčka na řádku Zobrazit.

 7. V řádku Kritéria zadejte ve sloupci Město hodnotu Las Vegas.

  Jestliže zrušíte zaškrtnutí políčka Zobrazit, zabráníte zobrazení města ve výsledcích dotazu, a pokud zadáte hodnotu Las Vegas do řádku Kritéria, určíte, že chcete zobrazit pouze záznamy, v nichž pole Město obsahuje hodnotu Las Vegas. V takovém případě vrátí dotaz pouze zákazníky se sídlem v Las Vegas – Společnost L a Společnost AA.

  Všimněte si, že pole, které chcete použít v kritériu, nemusíte zobrazit.

 8. V tabulce Objednávky dvakrát klikněte na položku ID objednávky a Datum objednávky, čímž tato pole přidáte do dalších dvou sloupců návrhové mřížky dotazu.

 9. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí seznam objednávek pro zákazníky v Las Vegas.

 10. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 11. Do pole Název dotazu zadejte text Objednávky podle města a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytváření variant otázky použitím parametrů dotazu

Někdy může být potřeba spustit dotaz, který se jen mírně liší od existujícího dotazu. Původní dotaz sice můžete změnit tak, aby zahrnoval nová kritéria, avšak pokud chcete často spouštět varianty určitého dotazu, zvažte použití parametrického dotazu. Když spustíte parametrický dotaz, zobrazí se výzva k zadání hodnot polí a vámi zadané hodnoty se následně použijí k vytvoření kritérií pro daný dotaz.

V předchozím příkladu jste vytvořili dotaz vracející objednávky pro zákazníky se sídlem v Las Vegas. Dotaz můžete změnit tak, aby při každém spuštění zobrazoval výzvu k zadání města, a to následujícím způsobem:

 1. Otevřete databázi Northwind, kterou jste dříve nastavili pomocí těchto kroků.

 2. Kliknutím na příčku zobrazte navigační podokno.

  Poznámka   Tento krok není nutný, je-li navigační podokno zobrazeno.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz s názvem Objednávky podle města (vytvořený v předchozí části) a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 4. V návrhové mřížce dotazu odstraňte v řádku Kritéria hodnotu Las Vegas a napište hodnotu [Zadejte město:].

  Řetězec [Zadejte město:] je výzvou k zadání parametru. Hranaté závorky označují, že dotaz má vyzvat k zadání hodnoty, a obsahují text (v tomto případě Zadejte město:), který se má ve výzvě k zadání parametru zobrazit.

  Poznámka   Text ve výzvě k zadání parametru nesmí obsahovat tečku (.) ani vykřičník (!).

 5. Zaškrtněte políčko na řádku Zobrazit sloupce Město, aby se ve výsledcích dotazu zobrazilo město.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz zobrazí výzvu k zadání hodnoty pro pole Město.

 7. Zadejte hodnotu New York a stiskněte klávesu ENTER.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí objednávky pro zákazníky v New Yorku.

  Ale co v případě, že nevíte, jaké hodnoty lze zadat? Aby byl parametr flexibilnější, můžete jako součást výzvy použít zástupné znaky:

 8. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 9. V návrhové mřížce dotazu zadejte na řádku Kritéria ve sloupci Město řetězec Like [Zadejte město:]&"*".

  Klíčové slovo Like, znak ampersand (&) a hvězdička (*) uzavřená v uvozovkách umožňují uživateli zadat ve výzvě k zadání parametru kombinaci znaků, včetně zástupných znaků, která bude vracet nejrůznější výsledky. Pokud například uživatel zadá znak *, dotaz vrátí všechna města, pokud zadá písmeno L, dotaz vrátí všechna města začínající tímto písmenem, a pokud zadá řetězec *s*, dotaz vrátí všechna města obsahující písmeno „s“.

 10. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Do výzvy dotazu zadejte text New a potom stiskněte klávesu ENTER.

 11. Dotaz se spustí a následně zobrazí objednávky pro zákazníky v New Yorku.

Zadání datových typů parametrů

Měli byste rovněž zadat, jaký datový typ by měl parametr přijímat. Datový typ můžete nastavit pro libovolný parametr, avšak je zvlášť důležité jej nastavit pro číselná data, údaje s uvedením měny nebo kalendářní data a časy. Zadáte-li pro parametr přijímaný datový typ, zobrazí se uživatelům užitečnější chybová zpráva v případě, že zadají chybný datový typ, například při zadání textu namísto očekávané částky s uvedením měny.

Poznámka   Pokud je parametr nastaven na příjem textových dat, bude jakýkoli vstup interpretován jako text a nezobrazí se žádná chybová zpráva.

Chcete-li pro parametry v dotazu zadat datový typ, postupujte následujícím způsobem:

 1. Při otevření dotazu v návrhovém zobrazení klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Parametry.

 2. V dialogovém okně Parametry dotazu zadejte ve sloupci Parametr výzvu pro každý parametr, pro který chcete zadat datový typ. Ověřte, zda každý parametr odpovídá výzvě použité na řádku Kritéria v návrhové mřížce dotazu.

 3. Ve sloupci Datový typ vyberte datový typ pro každý parametr.

Začátek stránky

Provádění výpočtů na základě dat

Tabulky se většinou nepoužívají k ukládání vypočtených hodnot, které jsou založeny na datech ve stejné databázi. Například tabulka Rozpis objednávek v databázi Northwind 2007 neobsahuje mezisoučty výrobků, protože mezisoučet pro libovolný daný výrobek se vypočítává na základě dat uložených v polích Množství, Cena za kus a Sleva v tabulce Rozpis objednávek.

V některých případech mohou vypočtené hodnoty zastarat, protože hodnoty, na kterých jsou založeny, se změní. Například není vhodné ukládat v tabulce věk osob, protože každý rok byste tuto hodnotu museli aktualizovat – místo toho uložíte datum narození dané osoby a potom pomocí výrazu v dotazu vypočtete věk.

Pomocí následujícího postupu vytvoříte dotaz, který vypočte mezisoučty výrobků na základě dat z tabulky Rozpis objednávek.

 1. Otevřete databázi Northwind, kterou jste dříve nastavili pomocí těchto kroků.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na položku Návrh dotazu.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku dvakrát klikněte na kartě Tabulky na položku Rozpis objednávek.

 4. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 5. V tabulce Rozpis objednávek dvakrát klikněte na položku ID výrobku, čímž toto pole přidáte do prvního sloupce návrhové mřížky dotazu.

 6. Ve druhém sloupci mřížky klikněte pravým tlačítkem myši na řádek Pole a potom v místní nabídce na příkaz Lupa.

 7. Do pole Lupa zadejte nebo vložte následující řetězec:

  Mezisoučet: ([Množství]*[Cena za kus])-([Množství]*[Cena za kus]*[Sleva])

  Klikněte na tlačítko OK.

  Toto je vypočítané pole. V tomto vypočítaném poli se množství každého výrobku vynásobí příslušnou cenou za kus, potom se množství každého výrobku vynásobí příslušnou cenou za kus a slevou a následně se od celkové ceny odečte celková sleva.

 8. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí seznam výrobků a mezisoučty pro jednotlivé objednávky.

 9. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S uložte dotaz a pojmenujte jej Mezisoučty výrobků.

Začátek stránky

Zobrazení souhrnných neboli agregovaných dat

Při použití tabulek pro zaznamenávání transakcí nebo ukládání pravidelně se vyskytujících číselných dat je užitečné mít možnost prohlížet tato data v agregované podobě, například jako součty nebo průměry.

Aplikace Access umožňuje zobrazit jednoduchá agregovaná data v libovolném Datový list přidáním řádku Celkem. Řádek Celkem je umístěn v dolní části datového listu a umožňuje zobrazit aktuální součet nebo jinou agregovanou hodnotu.

Poznámka   Řádek Celkem nelze přidat do datového listu webového dotazu.

Řádek Celkem můžete následujícím způsobem přidat do dotazu Mezisoučty výrobků vytvořeného v předchozím příkladu:

 1. Spusťte dotaz Mezisoučty výrobků a ponechejte výsledky otevřené v Zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na položku Souhrn.

  Na dolním okraji datového listu se zobrazí nový řádek se slovem Součet v prvním sloupci.

 3. Klikněte na buňku v posledním řádku datového listu s názvem Součet.

  Všimněte si, že se v buňce objeví šipka.

 4. Kliknutím na šipku zobrazíte dostupné agregační funkce.

  Protože sloupec obsahuje textová data, jsou k dispozici jen dvě možnosti: Žádný a Počet.

 5. Klikněte na položku Počet.

  Obsah buňky se změní z textu Součet na počet hodnot ve sloupci.

 6. Klikněte na vedlejší buňku (druhý sloupec).

  Všimněte si, že se v buňce objeví šipka.

 7. Klikněte na šipku a potom na položku Součet.

  Pole zobrazí součet hodnot ve sloupci.

 8. Ponechejte dotaz otevřený ve zobrazení Datový list.

Vytvoření souhrnného dotazu pro získání složitějších souhrnů

Řádek Součet v datovém listu je velmi užitečný, avšak v případě složitějších otázek se používá souhrnný dotaz. Souhrnný dotaz představuje výběrový dotaz, který umožňuje seskupit a shrnout data. Předpokládejme například, že chcete zobrazit celkový prodej pro jednotlivé výrobky. V souhrnném dotazu můžete ke zobrazení celkového prodeje pro jednotlivé výrobky použít funkci Součet, což je Agregační funkce.

Poznámka   Agregační funkce nelze používat ve webovém dotazu.

Provedením následujícího postupu upravíte dotaz Mezisoučty výrobků tak, aby mezisoučty jednotlivých výrobků shrnoval.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

  Dotaz Mezisoučty výrobků se otevře v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Souhrny.

  V návrhové mřížce dotazu se zobrazí řádek Součty.

  Poznámka   Řádek Součty v návrhové mřížce není totéž co řádek Součet v datovém listu, ačkoli mají podobný název:

  • Pomocí řádku Součty v návrhové mřížce můžete seskupovat data podle hodnot polí.

  • Řádek Součet v datovém listu můžete přidat do výsledků souhrnného dotazu.

  • Pokud použijete řádek Součty v návrhové mřížce, je třeba zvolit agregační funkci pro každé pole. Nechcete-li u pole provést výpočet, můžete podle něj provést seskupení.

 3. Ve druhém sloupci návrhové mřížky vyberte na řádku Celkem z rozevíracího seznamu funkci Součet.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí seznam výrobků s mezisoučty.

 5. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte. Ponechejte dotaz otevřený.

Vytvoření křížového dotazu pro přidání další úrovně seskupení

Nyní předpokládejme, že chcete prohlížet mezisoučty výrobků, avšak zároveň chcete provést agregaci podle měsíců, aby každý řádek zobrazoval mezisoučty pro výrobky a každý sloupec mezisoučty výrobků za měsíc. Mezisoučty pro výrobky a mezisoučty výrobků za měsíc zobrazíte pomocí Křížový dotaz.

Poznámka   Křížový dotaz nelze vytvořit jako webový dotaz.

Dotaz Mezisoučty výrobků můžete znovu upravit tak, aby vracel řádky s mezisoučty výrobků a sloupce s měsíčními mezisoučty.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 2. Ve skupině Nastavení dotazu klikněte na tlačítko Zobrazit tabulku.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku dvakrát klikněte na položku Objednávky a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Křížový.

  V návrhové mřížce je řádek Zobrazit skrytý a řádek Křížová tabulka zobrazený.

 5. Ve třetím sloupci návrhové mřížky klikněte pravým tlačítkem myši na řádek Pole a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Lupa. Otevře se okno Lupa.

 6. Do pole Lupa zadejte nebo vložte následující řetězec:

  Měsíc: "Měsíc " & DatePart("m", [Datum objednávky])

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Na řádku Křížová tabulka vyberte z rozevíracího seznamu následující hodnoty: Záhlaví řádku pro první sloupec, Hodnota pro druhý sloupec a Záhlaví sloupce pro třetí sloupec.

 9. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí mezisoučty výrobků agregované podle měsíců.

 10. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte.

Začátek stránky

Vytvoření nové tabulky pomocí dat z jiných tabulek

K vytvoření nové tabulky z dat uložených v jiných tabulkách můžete použít vytvářecí dotaz.

Poznámka   Vytvářecí dotaz nelze vytvořit jako webový dotaz.

Pokud například chcete odeslat data týkající se objednávek uskutečněných v Chicagu svému obchodnímu partnerovi z Chicaga, který používá aplikaci Access k vytváření sestav, nebudete pravděpodobně odesílat veškerá data objednávek, ale pouze data objednávek z Chicaga.

Provedením následujícího postupu můžete sestavit výběrový dotaz, který shromáždí data týkající se objednávek pro Chicago, a potom na základě tohoto dotazu vytvořit novou tabulku:

 1. Otevřete databázi Northwind, kterou jste dříve nastavili pomocí těchto kroků.

 2. Pokud chcete spustit vytvářecí dotaz a otevřená databáze nepochází z důvěryhodného umístění, bude pravděpodobně nutné povolit obsah databáze pomocí panelu zpráv, který se zobrazí pod pásem karet.

  Ukázat postup povolení databáze

  • Na panelu zpráv klikněte na tlačítko Povolit obsah.

  Poznámka   Pokud je databáze v důvěryhodném umístění, panel zpráv se nezobrazí a povolení obsahu není nutné.

 3. Zavřete formulář Přihlašovací dialogové okno.

 4. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na položku Návrh dotazu.

 5. V dialogovém okně Zobrazit tabulku dvakrát klikněte na položku Rozpis objednávek a Objednávky.

 6. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 7. V tabulce Objednávky dvakrát klikněte na položku ID zákazníka a Město příjemce, čímž tato pole přidáte do návrhové mřížky.

 8. V tabulce Rozpis objednávek dvakrát klikněte na položky ID objednávky, ID výrobku, Množství, Cena za kus a Sleva, čímž tato pole přidáte do návrhové mřížky.

 9. Ve sloupci Město příjemce návrhové mřížky zrušte zaškrtnutí políčka na řádku Zobrazit. Na řádku Kritéria zadejte text 'Chicago' (včetně jednoduchých uvozovek).

  Ověřte výsledky dotazu dříve, než je použijete k vytvoření tabulky.

 10. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

 11. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 12. Do pole Název dotazu zadejte text Dotaz na objednávky pro Chicago a klikněte na tlačítko OK.

 13. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 14. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvořit tabulku.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 15. V dialogovém okně Vytvořit tabulku zadejte v poli Název tabulky text Objednávky pro Chicago a potom klikněte na tlačítko OK.

 16. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

 17. V dialogovém okně pro potvrzení potvrďte zadání kliknutím na tlačítko Ano.

  Vytvoří se nová tabulka a zobrazí se v navigačním podokně.

  Poznámka   Pokud již existuje tabulka se zadaným názvem, bude tato tabulka před spuštěním dotazu odstraněna.

 18. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Protože tabulka Objednávky pro Chicago existuje, zobrazí se dialogové okno s upozorněním.

 19. Kliknutím na tlačítko Ne akci zrušíte a dialogové okno zavřete.

Začátek stránky

Přidání dat z jiných tabulek do tabulky

K načtení dat z jedné nebo více tabulek a jejich přidání do jiné tabulky se používá přidávací dotaz.

Poznámka   Přidávací dotaz nelze vytvořit jako webový dotaz.

Předpokládejme, že jste vytvořili tabulku, kterou budete sdílet s obchodním partnerem v Chicagu, avšak uvědomíte si, že tento partner pracuje rovněž s klienty v oblasti Milwaukee. Před sdílením tabulky s partnerem chcete do tabulky přidat řádky obsahující data pro oblast Milwaukee.

Data týkající se oblasti Milwaukee můžete do tabulky Objednávky pro Chicago, kterou jste vytvořili v předchozím příkladu, přidat provedením následujícího postupu:

 1. Otevřete dotaz s názvem Dotaz na objednávky pro Chicago v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Připojit. Otevře se dialogové okno Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat klikněte na šipku v poli Název tabulky a potom z rozevíracího seznamu vyberte položku Objednávky pro Chicago.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Přidat se zavře. V návrhové mřížce zmizí řádek Zobrazit a objeví se řádek Přidat do.

 5. V návrhové mřížce odstraňte na řádku Kritéria sloupce Město příjemce řetězec 'Chicago' a potom zadejte řetězec 'Milwaukee'.

 6. Na řádku Přidat do vyberte odpovídající pole pro každý sloupec.

  V tomto příkladu by hodnoty řádku Přidat do měly odpovídat hodnotám na řádku Pole, není to však nutné pro fungování přidávacích dotazů.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Začátek stránky

Automatizované změny dat

Data v tabulkách můžete změnit pomocí aktualizačního dotazu. V tomto dotazu můžete zadat kritéria určující, které řádky by měly být aktualizovány. Aktualizační dotaz nabízí možnost prohlédnout aktualizovaná data před provedením aktualizace.

  Akční dotaz nelze vrátit zpět. Měli byste zvážit vytvoření zálohy všech tabulek, které budete pomocí aktualizačního dotazu aktualizovat.

Poznámka   Aktualizační dotaz nelze vytvořit jako webový dotaz.

V předchozím příkladu jste k tabulce Objednávky pro Chicago přidali řádky. Pole ID výrobku v tabulce Objednávky pro Chicago zobrazuje číselný kód výrobku. Aby byla data užitečnější pro sestavy, může být vhodné nahradit ID výrobků jejich názvy. Chcete-li kódy nahradit, je třeba nejprve změnit datový typ pole ID výrobku v tabulce Objednávky pro Chicago z číselného na textový, aby pole ID výrobku mohlo přijmout názvy výrobků.

Hodnoty v tabulce Objednávky pro Chicago můžete aktualizovat pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřete tabulku Objednávky pro Chicago v návrhovém zobrazení.

 2. Na řádku ID výrobku změňte datový typ z hodnoty Číslo na Text.

 3. Uložte a zavřete tabulku Objednávky pro Chicago.

 4. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na položku Návrh dotazu.

 5. V dialogovém okně Zobrazit tabulku dvakrát klikněte na položku Objednávky pro Chicago a Výrobky.

 6. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Aktualizovat.

  V návrhové mřížce zmizí řádky Seřadit a Zobrazit a objeví se řádek Aktualizovat do.

 8. V tabulce Objednávky pro Chicago dvakrát klikněte na položku ID výrobku, čímž toto pole přidáte do návrhové mřížky.

 9. V návrhové mřížce zadejte nebo vložte následující řetězec do pole Aktualizovat do ve sloupci ID výrobku:

  [Výrobky].[Název výrobku]

  Tip   Pomocí aktualizačního dotazu můžete hodnoty polí odstranit, a to použitím prázdného řetězce ("") neboli hodnoty NULL na řádku Aktualizovat do.

 10. Na řádku Kritéria zadejte nebo vložte následující řetězec:

  [ID výrobku] Like ([Výrobky].[ID])

  Klíčové slovo Like je nezbytné, protože porovnávaná pole obsahují různé datové typy (ID výrobku je textový údaj, zatímco ID je číselný údaj).

 11. Zobrazením dotazu v zobrazení Datový list můžete zkontrolovat, které hodnoty budou aktualizačním dotazem změněny.

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na položku Zobrazení a potom na položku zobrazení Datový list.

  Dotaz vrátí seznam kódů výrobků, které budou aktualizovány.

 12. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Když otevřete tabulku Objednávky pro Chicago, uvidíte, že číselné hodnoty v poli Kód výrobku byly nahrazeny názvy výrobků z tabulky Výrobky.

Začátek stránky

Automatizované odstraňování dat

K odstranění dat z tabulek můžete použít odstraňovací dotaz. V tomto dotazu můžete zadat kritéria určující, které řádky mají být odstraněny. Odstraňovací dotaz nabízí možnost zkontrolovat řádky, které budou odstraněny, před jejich odstraněním.

Poznámka   Odstraňovací dotaz nelze vytvořit jako webový dotaz.

Předpokládejme, že připravujete odeslání tabulky Objednávky pro Chicago (aktualizované v předchozím příkladu) obchodnímu partnerovi v Chicagu a všimnete si, že některé řádky obsahují mnoho prázdných polí. Před odesláním tabulky byste chtěli tyto řádky odstranit. Mohli byste jednoduše otevřít tabulku a odstranit řádky ručně, avšak pokud se jedná o více než jen několik řádků a existují jasná kritéria, podle kterých můžete řádky odstranit, mohl by být užitečný odstraňovací dotaz.

Provedením následujícího postupu můžete z tabulky Objednávky pro Chicago pomocí dotazu odstranit řádky, které neobsahují hodnotu ID objednávky:

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na položku Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku dvakrát klikněte na položku Objednávky pro Chicago.

 3. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Odstranit.

  V návrhové mřížce zmizí řádky Seřadit a Zobrazit a objeví se řádek Odstranit.

 5. V tabulce Objednávky pro Chicago dvakrát klikněte na položku ID objednávky, čímž ji přidáte do mřížky.

 6. V návrhové mřížce zadejte na řádku Kritéria sloupce ID objednávky hodnotu Is Null.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Začátek stránky

Použít na: Access 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk