Úpravy formulářů aplikace Business Contact Manager pomocí uživatelem definovaných polí

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook lze Formulář Klient, Obchodní kontakt, Příležitost a Obchodní projekt přizpůsobit tak, aby se v nich zobrazovaly jen informace, které chcete sledovat. Pokud jste například realitní agent, potřebujete sledovat typ nemovitosti (obytná nebo komerční), o kterou se zákazník zajímá. Přizpůsobení formulářů vám poskytuje flexibilitu umožňující lépe řadit, filtrovat, klasifikovat a analyzovat data. Jednou možností, jak dosáhnout tohoto cíle, je vytvořit vlastní Pole definované uživatelem a potom přidáním či odebráním těchto polí navrhnout formuláře požadovaným způsobem.

Přizpůsobený formulář je po vytvoření uložen jako soubor BCMX, který je možné sdílet s jinými členy pracovního týmu. Můžete rovněž importovat úpravy provedené jinými uživateli.

Co chcete udělat?

Vytvořit uživatelem definovanou skupinu nebo pole

Přizpůsobit formulář pomocí uživatelem definovaných polí

Odstranit nepotřebné uživatelem definované pole

Exportovat a importovat úpravy

Vytvoření uživatelem definované skupiny nebo pole

Jestliže zadáváte data do formuláře aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, zadáváte je do pole (například do pole Název klienta nebo Kancelář, které je umístěno ve formuláři Klient). Každé pole je částí skupiny daného formuláře. Například pole Název klienta nebo Kancelář jsou částí skupiny Klient. Název skupiny je ve formuláři zobrazen jako podnadpis.

Důležité : K zahrnutí pole do formuláře je nutné, aby bylo částí skupiny. Pokud skupinu nezadáte, vytvoří se automaticky výchozí skupina.

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Úprava formulářů, na položku Správa uživatelem definovaných polí a potom klepněte na příkaz Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt.

 2. V příslušném dialogovém okně Správa uživatelem definovaných polí vyberte v seznamu Strana stránku, na kterou chcete přidat pole definované uživatelem.

 3. Vytvořte označovací skupinu nových uživatelem definovaných polí klepnutím na tlačítko Přidat skupinu. V dialogovém okně Přidat skupinu zadejte název této skupiny.

 4. Vyberte danou skupinu a po klepnutí na tlačítko Upravit změňte název skupiny.

 5. Klepněte na tlačítko Přidat pole.

 6. V dialogovém okně Přidat pole zadejte název požadovaného pole a vyberte možnosti Typ dat (například Text, Číslo nebo Datum a čas) a Formát pro zvolený Datový typ.

  Poznámka : Po uložení pole s určitým typem dat není možné typ dat změnit. V takovém případě je nutné odstranit existující typ dat a vybrat nový.

  Co je typ dat?

  Po vytvoření pole je nutné rozhodnout, jaký typ dat bude pole obsahovat. Můžete vybrat následující možnosti:

  Data

  Odpovídající typ dat

  Slova nebo věty o délce až 96 znaků

  Text

  Čísla s desetinnou čárkou nebo bez ní (obsahující na obou stranách desetinné čárky až 19 číslic)

  Číslo

  Procentuální hodnoty

  Procenta

  Ceny, příjmy nebo jiné údaje související s měnou

  Měna

  Odpovědi na jednoduché dotazy, například ano/ne, zapnuto/vypnuto nebo pravda/nepravda

  Ano/Ne

  Informace o datu nebo čase v některém z formátů aplikace Outlook

  Datum a čas

  Celá čísla

  Celé číslo

  Seznam s předem vytvořenými možnými hodnotami sloužící k rychlejšímu zadávání hodnot nebo zachování konzistence formulářů

  Rozevírací seznam

Tip : Jestliže vytvoříte uživatelem definované pole v jednom formuláři, můžete je znovu použít jinde. Klepněte v dialogovém okně Přidat pole na možnost Přidat pole z jiné entity a poté klepněte na požadované pole.

Zpět na začátek

Přizpůsobení formuláře pomocí uživatelem definovaných polí

V dialogovém okně Správa uživatelem definovaných polí lze vytvářet, upravovat, přesouvat nebo odstraňovat pole a skupiny polí.

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Přizpůsobit formuláře aplikace Business Contact Manager, přejděte na položku Správa uživatelem definovaných polí a poté klepněte na příkaz Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt.

 2. V příslušném dialogovém okně Správa uživatelem definovaných polí vyberte v seznamu Strana stránku, kterou chcete přizpůsobit. Jestliže jste přidali uživatelem definovaná pole již dříve, budou tato pole uvedena v pořadí, ve kterém se zobrazují na stránce.

  Chcete-li spravovat tato pole, proveďte jeden nebo více následujících kroků:

  • Chcete-li do tohoto formuláře přidat novou skupinu nebo pole, naleznete informace v tématu Vytvoření uživatelem definované skupiny nebo pole.

  • Pokud chcete změnit pořadí těchto polí, vyberte skupinu nebo pole, které chcete přesunout, a klepněte na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů. Jestliže chcete změnit umístění skupiny nebo pole z levého nebo pravého sloupce, vyberte je a klepněte na tlačítko   Tlačítko Posunout doleva  , pokud chcete položku přesunout doleva, nebo na tlačítko   Tlačítko Posunout doprava , jestliže ji chcete přesunout doprava.

  • Chcete-li přesunout skupinu nebo pole na jinou stránku téhož formuláře, klepněte na tlačítko Přesunout.

Zpět na začátek

Odstranění nepotřebného uživatelem definovaného pole

Pokud již nepotřebujete uživatelem definovanou skupinu nebo pole, klepněte na tlačítko Odstranit. Tím odstraníte skupinu nebo pole ze stránky nebo formuláře.

Poznámka : Odstraněním uživatelem definovaného pole z formuláře odstraníte rovněž veškeré informace v Databáze aplikace Business Contact Manager, které jsou s tímto polem propojené. Pokud se domníváte, že byste mohli tato data v budoucnu opět použít, vytvořte před odstraněním pole zálohu databáze. Zálohu databáze může vytvořit jen Vlastník databáze.

Postup

Jestliže jste vlastníkem databáze, přejděte v nabídce Business Contact Manager na položku Databázové nástroje a poté klepněte na příkaz Správa databáze. V dialogovém okně Správa databáze klepněte na kartě Zálohovat nebo obnovit na příkaz Zálohovat databázi.

Zpět na začátek

Export a import úprav

Po vytvoření sady formulářů, které chcete používat, můžete sdílet tyto úpravy se spolupracovníky.

Export úprav

Vlastní nastavení uživatele (včetně uživatelem definovaných polí, skupin a jejich umístění) jsou uložena jako soubor BCMX.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Import a export a klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 2. V průvodci Import a export obchodních dat klepněte na možnost Exportovat soubor.

 3. Klepněte na možnost Vlastní nastavení aplikace Business Contact Manager (formát BCMX) a potom na tlačítko Další.

 4. Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění souboru vlastních nastavení.

Výběrem veřejně přístupného umístění zajistíte, že tento soubor vlastních nastavení bude možné snadno sdílet se spolupracovníky.

Import úprav jiných uživatelů

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Import úprav.

 2. V průvodci Import a export obchodních dat klepněte na tlačítko Další.

 3. Klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte soubor vlastních nastavení (BCMX), který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

Úpravy budou použity v existujících formulářích v databázi.

Poznámka : Tento soubor vlastních nastavení bude použit pouze pro aktuální databázi. Při vytvoření nebo výběru jiné databáze je nutné tento soubor vždy znovu importovat.

Zpět na začátek

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×