Úprava šablony formuláře pomocí skriptu

Pokud ovládáte psaní skriptů, můžete do šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath přidat skript pomocí skriptovacích jazyků Microsoft JScript nebo Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Přidáním skriptu je možné upravit šablonu formuláře ve větší míře, než umožňují pravidla, vzorce, ověření dat, nebo podmíněné formátování. Můžete například přidat skript, který vytvoří a odešle e-mailovou zprávu, když uživatel přepne zobrazení ve formuláři založeném na vaší šabloně. Konfigurovat šablonu formuláře pro vytvoření a odeslání e-mailové zprávy je možné pouze pomocí skriptu.

V tomto článku

Přehled

Aspekty kompatibility

Nastavení skriptovacího jazyka pro šablonu formuláře

Zobrazení zprávy při každém výskytu události

Přidání skriptu, který se spustí, když uživatel uloží data ve formuláři

Přidání skriptu, který se spustí, když uživatel odešle data z formuláře

Přidání skriptu, který se spustí, když uživatel klepne na tlačítko

Přidání skriptu, který se spustí, když dojde ke sloučení existujících formulářů

Přidání skriptu aktualizujícího existující formuláře

Přidání skriptu pro jiné události

Přehled

Šablonu formuláře aplikace InfoPath je možné upravit přidáním pravidel, vzorců, ověření dat nebo podmíněným formátováním. Přestože se jedná o velmi flexibilní funkce, s nimiž lze vyřešit celou řadu úkolů, některé úkoly přesahují možnosti těchto funkcí. Chcete-li například odeslat e-mailovou zprávu, jakmile uživatel zadá hodnotu to textového pole ve formuláři, nelze k tomu použít pravidla. Potřebujete-li upravit šablou formuláře takovým způsobem, který přesahuje možnosti těchto funkcí, a ovládáte-li psaní skriptů pomocí skriptovacího jazyka JScript nebo VBScript, můžete přidat skript, který se spustí, když uživatel otevře nový formulář, případně změní existující formulář založený na vaší šabloně formuláře.

Přidáte-li skript do šablony formuláře, aplikace InfoPath spustí editor Microsoft Script Editor (MSE), který umožní přidání, úpravu nebo ladění přidaného skriptu a umístí kurzor do vybrané události. Aplikace InfoPath automaticky přidá do skriptu obslužnou rutinu události. Jedná se o kód funkce v šabloně formuláře aplikace InfoPath, který reaguje na akce uživatele nebo na změnu dat XML ve formuláři. Chcete-li například, aby uživatelé ukládali své formuláře do několika síťových umístění, přidejte skript do obslužné rutiny události OnSaveRequest. Přidáte-li skript, který se spustí, jakmile uživatel uloží formulář založený na vaší šabloně formuláře, aplikace InfoPath spustí skriptovací editor a přidá do skriptu jeden z následujících kódů.

Poznámka : Kód, který aplikace InfoPath přidá, závisí na zvoleném skriptovacím jazyce.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

Potom můžete přidat kód na příslušná místa obslužné rutiny události, která uloží formulář do jiného síťového umístění. Když uživatel uloží formulář založený na této šabloně formuláře, aplikace InfoPath spustí kód obsažený v obslužné rutině události OnSaveRequest.

Poznámka : Tento článek slouží jako všeobecný přehled o vytváření skriptů v šabloně formuláře. Další informace o editoru Microsoft Script Editor a o konkrétních objektech, metodách, událostech nebo vlastnostech používaných v aplikaci InfoPath naleznete v Referenční příručce pro vývojáře aplikace InfoPath.

Aplikace InfoPath automaticky přidá obslužné rutiny události ke všem následujícím událostem kromě jedné.

Obslužná rutina události

Popis

Kroky pro vytvoření

OnAfterChange

Tato událost se spustí poté, co uživatel změní hodnotu v zadané vazbě ovládacího prvku na pole. Můžete například zobrazit vlastní podokno úloh HTML poté, co uživatel vybere položku v ovládacím prvku pole se seznamem. Tato událost se spouští po události OnValidate.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek v šabloně formuláře nebo na pole v podokně úloh Zdroj dat, v místní nabídce přejděte na příkaz Programování a potom klikněte na příkaz Po změně události.

OnAfterImport

Tato událost se spustí poté, co uživatel úspěšně sloučí několik formulářů do jednoho.

Ručně přidejte deklaraci obslužné rutiny události OnAfterImport přímo do skriptovacího souboru pomocí MSE. Tuto obslužnou rutinu události nelze vytvořit v režimu návrhu.

OnBeforeChange

Tato událost se spustí poté, co uživatel změní hodnotu ovládacího prvku a před přidáním hodnoty do zadaného pole vázaného k danému ovládacímu prvku. Můžete například zabránit uživateli v přidání dalšího řádku před zadáním hodnoty do posledního řádku v opakující se tabulce.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek v šabloně formuláře nebo na pole v podokně úloh Zdroj dat, v místní nabídce přejděte na příkaz Programování a potom klikněte na příkaz Před změnou události.

OnClick

Tato událost se spustí, jakmile uživatel klikne na tlačítko spojené s touto událostí. Ta je k dispozici poté, co přidáte tlačítko do šablony formuláře. Můžete například provést složitý výpočet pomocí hodnot v polích v hlavním zdroji dat, jakmile uživatel klikne na tlačítko.

Dvakrát klikněte na tlačítko a potom na kartě Obecné dialogového okna Vlastnosti tlačítka klikněte na tlačítko Upravit kód formuláře.

OnContextChange

Tato událost se spustí, když se ve formuláři změní zaměření (výběr), například když uživatel přejde z textového pole na výběr data nebo když přepne zobrazení. Tato událost nastane, až nastanou ostatní události.

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Programování a pak klikněte na příkaz Při události změny kontextu.

OnLoad

Tato událost se spustí pokaždé, když uživatel vytvoří nový formulář nebo otevře stávající formulář založený na vaší šabloně formuláře. Můžete například zkopírovat seznam položek ze sekundárního zdroje dat do hlavního zdroje dat, když uživatel otevře formulář.

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Programování a pak klikněte na příkaz Událost při načítání.

OnMergeRequest

Tato událost je vyvolána při sloučení formulářů založených na šabloně formuláře. Můžete například zobrazit počet formulářů, které byly sloučeny, aby měl uživatel přehled během operace sloučení.

V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře. V seznamu Druh klikněte na položku Upřesnit. V části Sloučit formuláře zaškrtněte políčko Sloučit pomocí vlastního kódu a klikněte na tlačítko Upravit.

OnSaveRequest

Tato událost je vyvolána, když uživatel uloží formulář na základě šablony formuláře. Můžete například uložit formulář na základě této šablony do více než jednoho umístění, jakmile uživatel formulář uloží. Aplikace InfoPath přidá k této události dva další řádky kódu: řádek, který formulář uloží, a druhý řádek, který poskytne uživateli informaci, zda aplikace InfoPath formulář úspěšně uložila.

V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře. V seznamu Druh klikněte na položku Otevřít a uložit. V části Chování při uložení zaškrtněte políčko Uložit pomocí vlastního kódu a klikněte na tlačítko Upravit.

OnSign

Tato událost je vyvolána, když uživatel použije ve formuláři digitální podpis. Můžete například přidat k digitálnímu podpisu vyúčtování výdajů další data, když je uživatel podepíše.

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Programování a pak klikněte na příkaz Při události podpisu.

OnSubmitRequest

Tato událost je vyvolána, když uživatel odešle data formuláře. Můžete například odeslat data formuláře do zabezpečené webové služby, když uživatel klikne v nabídce Soubor na příkaz Odeslat. Protože aplikace InfoPath nepodporuje datové připojení k zabezpečenému webu, je třeba přidat vlastní datové připojení, které pracuje s vaší zabezpečenou webovou službou.

V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti odeslání. Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům odeslat tento formulář , klikněte na tlačítko Provést vlastní akci pomocí kódu a potom klikněte na tlačítko Upravit kód.

OnSwitchView

Tato událost je vyvolána, když uživatel otevře formulář založený na šabloně formuláře nebo přepne do jiného zobrazení ve formuláři. Jakmile například uživatel přepne do konkrétního zobrazení, můžete vytvořit e-mailovou zprávu, která obsahuje data z polí v hlavním zdroji dat formuláře.

V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Programování a pak klikněte na příkaz Při události přepnutí zobrazení.

OnValidate

Tato událost je vyvolána, když uživatel změní hodnotu v zadané vazbě ovládacího prvku na pole. Jakmile například uživatel změní hodnotu v konkrétním ovládacím prvku, můžete vypočítat novou hodnotu pro jiný ovládací prvek pomocí čísla, které uživatel zadal, a čísla, které je ve skriptu. Tato událost nastane po spuštění obslužné rutiny události OnBeforeChange.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek v šabloně formuláře nebo na pole v podokně úloh Zdroj dat, v místní nabídce přejděte na příkaz Programování a potom klikněte na příkaz Po ověření události.

OnVersionUpgrade

Tato událost se spustí, když uživatel otevře stávající formulář a číslo verze šablony formuláře použité stávajícím formulářem je starší než číslo verze šablony formuláře v umístění pro publikování. Když uživatel otevře stávající formulář, aplikace InfoPath zkontroluje číslo verze šablony formuláře spojené se stávajícím formulářem. V případě, že šablona formuláře má novější číslo verze, aplikace InfoPath spustí obslužnou rutinu události OnVersion, jakmile uživatel otevře stávající formulář. Představte si například, že přidáte nové pole do stávající šablony formuláře a znovu ji publikujete, a chcete, aby nové pole bylo přidáno do hlavního zdroje dat, pokud uživatel otevře stávající formulář. Tato událost přidá nové pole do hlavního zdroje dat, když uživatel otevře stávající formulář.

V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře. V seznamu Druh klikněte na položku Správa verzí. V seznamu Při upgradu verze klikněte na položku Použít vlastní událost a potom na tlačítko Upravit.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Do Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem není možné přidat skript. Tento skript lze přidat pouze do šablony formuláře, jejíž formuláře budou vyplňovány v aplikaci InfoPath. Šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem lze upravit pouze pomocí spravovaného kódu.

Začátek stránky

Nastavení skriptovacího jazyka pro šablonu formuláře

Chcete-li šablonu formuláře přizpůsobit pomocí skriptů, můžete použít jazyky Microsoft JScript nebo Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Aplikace InfoPath je ve výchozím nastavení konfigurována na přidání skriptu pomocí jazyka JScript. Pokud vaše šablona neobsahuje žádný skript ani spravovaný kód a dáváte přednost použití skriptovacího jazyka VBScript, můžete změnit skriptovací jazyk pro šablonu formuláře na VBScript. V jedné šabloně formuláře nelze používat oba skriptovací jazyky.

Pokud šablona formuláře již obsahuje skript v jednom jazyce a vy chcete použít jiný jazyk, je třeba uložit existující skript tak, abyste mohli skript převést do druhého jazyka, odebrat skript z šablony formuláře pomocí dialogového okna Možnosti formuláře a následně přidat převedený skript zpět do šablony formuláře. Aplikace InfoPath nemůže převádět skripty do nového skriptovacího jazyka. Změna skriptovacího jazyka v dialogovém okně Možnosti formuláře má vliv pouze na tuto šablonu formuláře. Ostatní šablony formuláře budou jako výchozí skriptovací jazyk používat pouze JScript.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V dialogovém okně Možnosti formuláře klikněte v seznamu Kategorie na položku Programování.

 3. V seznamu Jazyk kódování šablony formuláře klikněte v části Programovací jazyk na položku VBScript.

  Poznámky : 

  • Po nastavení skriptovacího jazyka a vytvoření jednoho nebo více ovladačů událostí pro šablonu formuláře není možné změnit skriptovací jazyk šablony formuláře.

  • Pokud máte instalovány nástroje sady Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications, je výchozím jazykem Microsoft Visual Basic .NET. Tento postup lze dále používat ke změně skriptovacího jazyka na VBScript.

Začátek stránky

Zobrazení zprávy při každém výskytu události

Chcete-li zjistit, jaká obslužná rutina události se spustí jako reakce na akci nebo jinou událost, můžete přidat dočasný kód, který zobrazí okno se zprávou při každém spuštění obslužné rutiny události. Tento kód byste měli používat pouze k určení, kdy se obslužná rutina události spustí. Po přidání tohoto kódu použijte náhled pro zobrazení formuláře založeného na této šabloně formuláře nebo pro publikování šablony formuláře a následné vytvoření nové šablony formuláře. Některé obslužné rutiny události se spustí pouze tehdy, vytvoříte-li formulář po publikování šablony formuláře. Poté můžete provést akci, o které se domníváte, že by mohla vést ke spuštění obslužné rutiny události. Po spuštění obslužné rutiny události se zobrazí okno se zprávou.

Jakmile určíte, jaké akce nebo události spustí obslužnou rutinu události, odeberte dočasný kód a pokračujte v návrhu šablony formuláře. Jestliže tento kód neodeberete a šablonu formuláře budete publikovat, zobrazí se uživatelům po spuštění obslužné rutiny události okno se zprávou.

 1. Přidejte obslužnou rutinu události.

 2. Chcete-li přidat kód v jazyce JScript, zadejte XDocument.UI.Alert("Událost Název události právě proběhla.");. Nahraďte název obslužné rutiny události. Chcete-li například přidat tento kód do obslužné rutiny události OnValidate, zadejte XDocument.UI.Alert("Obslužná rutina události OnValidate právě proběhla.");.

 3. Chcete-li přidat kód v jazyce VBScript, zadejte XDocument.UI.Alert("Událost Název události právě proběhla."). Chcete-li například přidat tento kód do obslužné rutiny události OnSaveRequest, zadejte XDocument.UI.Alert("Obslužná rutina události OnSaveRequest právě proběhla.").

 4. Tento kód otestujete klepnutím na příkaz Náhled v nabídce Soubor nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+B a provedením uživatelské akce, která spustí událost. Jakmile dojde k události související s příslušným řádkem kódu, mělo by se zobrazit okno s vaší zprávou.

  Poznámka : Některé události mohou před provedením uživatelské akce, která spustí událost, vyžadovat publikování šablony formuláře a následné vytvoření formuláře založeného na této šabloně.

 5. Předtím, než budete publikovat šablonu formuláře a povolíte uživatelům vyplnění formulářů založených na této šabloně, odstraňte kód, který jste použili k zobrazení okna se zprávou.

Začátek stránky

Přidání skriptu, který se spustí, když uživatel uloží data ve formuláři

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie, umístěném v dialogovém okně Možnosti formuláře, klepněte na kartu Otevřít a uložit.

 3. Ve skupinovém rámečku Chování při uložení zaškrtněte políčko Uložit pomocí vlastního kódu a potom klepněte na tlačítko Upravit. Spustí se editor Microsoft Script Editor s kurzorem umístěným na obslužné rutině události OnSaveRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. Proveďte jeden nebo oba z následujících kroků:

  • Chcete-li přidat skript, který se spustí předtím, než aplikace InfoPath uloží formulář, nahraďte komentář Write the code to be run before saving here. vlastním kódem.

  • Chcete-li přidat skript, který se spustí poté, co aplikace InfoPath uloží formulář, nahraďte komentář Write the code to be run after saving here. vlastním kódem.

 5. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

  Poznámka : Jestliže se obslužná rutina události spustí pouze po vytvoření formuláře založeného na vaší šabloně formuláře, publikujte formulář klepnutím na příkaz Publikovat v nabídce Soubor a potom dokončete Průvodce publikováním. Poté co jste publikovali šablonu formuláře vytvořte formulář a proveďte akci, která spustí obslužnou rutinu události.

Začátek stránky

Přidání skriptu, který se spustí, když uživatel odešle data z formuláře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti odeslání.

 2. V dialogovém okně Možnosti odeslání zaškrtněte políčko Povolit uživatelům odeslat tento formulář.

 3. Nejprve klepněte na možnost Provést vlastní akci pomocí kódu a potom na příkaz Upravit kód. Spustí se editor Microsoft Script Editor s kurzorem umístěným na obslužné rutině události OnSubmitRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Nahraďte komentář If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here vlastním kódem.

 5. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání skriptu, který se spustí, když uživatel klepne na tlačítko

 1. Přidejte nové tlačítko, které se zobrazí v šabloně formuláře, a potom na něj poklepejte.

  Poznámka : Přidáváte-li skript k existujícímu tlačítku, poklepejte místo toho na stávající tlačítko.

 2. Klepněte na kartu Obecné.

 3. Klepněte na tlačítko Upravit kód formuláře. Spustí se editor Microsoft Script Editor s kurzorem umístěným na obslužné rutině události OnClick pro toto tlačítko.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Nahraďte komentář Write your code here vlastním kódem.

 5. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Přidání skriptu, který se spustí, když dojde ke sloučení existujících formulářů

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie dialogového okna Možnosti formuláře klepněte na položku Upřesnit.

 3. V části Sloučit formuláře zaškrtněte políčko Povolit slučování formulářů.

 4. Zaškrtněte políčko Sloučit pomocí vlastního kódu a potom klepněte na tlačítko Upravit. Spustí se editor Microsoft Script Editor s kurzorem umístěným na obslužné rutině události OnMergeRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. Nahraďte komentář Write the code that handles each form being merged here. vlastním kódem.

 6. Chcete-li otestovat kód pro tuto událost, publikujte šablonu formuláře, vytvořte několik formulářů založených na této šabloně formuláře a potom proveďte sloučení šablon formulářů.

  Poznámka : Odkazy na další informace týkající se publikování šablony formuláře naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání skriptu aktualizujícího existující formuláře

Pokud jste aktualizovali šablonu formuláře publikovanou dříve a nyní chcete aktualizovat existující formuláře založené na této šabloně, můžete do aktualizované šablony formuláře přidat skript, který se spustí, pokud uživatel otevře jeden z existujících formulářů. Pokud uživatel otevře existující formulář, aplikace InfoPath zkontroluje číslo verze přidružené šablony formuláře v umístění pro publikování. Je-li číslo verze šablony formuláře v umístění pro publikování novější než číslo verze v existujícím formuláři (což znamená, že šablona formuláře byla aktualizována), aplikace InfoPath spustí kód v této události, který provede aktualizaci stávajícího formuláře.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie dialogového okna Možnosti formuláře klepněte na položku Správa verzí.

 3. V seznamu Verze – upgrade klepněte na možnost Použít vlastní událost a poté na tlačítko Upravit. Spustí se editor Microsoft Script Editor s kurzorem umístěným na obslužné rutině události OnVersionUpgrade.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Nahraďte komentář Write your code here vlastním kódem.

 5. Chcete-li otestovat kód pro tuto událost, publikujte šablonu formuláře, vytvořte několik formulářů založených na této šabloně, změňte a publikujte aktualizovanou verzi šablony formuláře a potom otevřete existující formulář založený na starší verzi této šablony formuláře.

  Poznámka : Odkazy na další informace týkající se publikování šablony formuláře naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání skriptu pro jiné události

Tento postup lze použít pro přidání následujících obslužných rutin události do šablony formuláře:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • OnContextChange

 • OnLoad

 • OnSwitchView

 • OnSign

 • OnValidate

 • V nabídce Nástroje přejděte na položku Programové a potom klepněte na událost, kterou chcete přidat do obslužné rutiny události. Spustí se editor Microsoft Script Editor s kurzorem umístěným na zvolené obslužné rutině události.

 • Nahraďte komentář Write your code here vlastním kódem.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×