Životní cyklus šablony formuláře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek je určen návrhářům šablon formulářů, kteří chtějí dosáhnout vysoké míry porozumění procesu navrhování formulářů v aplikaci Microsoft Office InfoPath. Obsahuje přehled různých fází vytváření a zavádění šablony formuláře a poskytuje odkazy na další informace týkající se klíčových úkolů. Přestože máte naprostou volnost v experimentování a hledání nejvhodnějších způsobů, následující postup při navrhování vám může pomoci dlouhodobě ušetřit hodně času a úsilí.

V tomto článku:

Fáze 1: Plán

Fáze 2: Návrh

Fáze 3: Nasazení

Fáze 4: Údržba

Fáze 5: Archivace

Fáze 1: Plán

Množství času, který strávíte plánováním, závisí na složitosti šablony formuláře, na vaší roli v organizaci a na procesech a požadavcích organizace.

Pokud bude šablona formuláře používána pouze členy vašeho týmu, může být fáze plánování velmi neformální. Pokud je šablona formuláře složitější, bude fáze plánování formálnějším a složitějším procesem a pravděpodobně bude nutná konzultace s mnoha zúčastněnými stranami. Například bude-li šablona formuláře částí většího celopodnikového systému, jako je vyúčtování výdajů nebo systém plánování zdrojů organizace, potom bude pravděpodobně nutné vytvořit formální dokumenty plánování, například funkční specifikace.

V obou případech byste měli před zahájením vytváření návrhu šablony formuláře zvážit následující skutečnosti:

 • Uživatelské cíle:    Čeho potřebují uživatelé dosáhnout pomocí šablony formuláře? Které scénáře vyžadují podporu? Jakým způsobem budete hodnotit úspěšnost plnění uživatelských cílů?

 • Aspekty kompatibility:    Potřebujete, aby byla šablona formuláře nyní nebo v budoucnu přístupná pro uživatele mimo vaši organizaci? Chcete například, aby šablona formuláře pro zákazníky, kteří ve svých počítačích nemají nainstalovanou aplikaci InfoPath, byla k dispozici na externím webu vaší organizace? Pokud ano, můžete místo standardní šablony formuláře určené pouze pro aplikaci InfoPath navrhnout Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Potřebují být někteří uživatelé ve vaší organizaci schopni vyplnit formulář v aplikaci InfoPath 2003? Pokud ano, pravděpodobně budete chtít navrhnout zpětně kompatibilní šablonu formuláře. Chcete, aby byli uživatelé schopni vyplnit formuláře, když jsou mimo kancelář nebo jsou z jiného důvodu v režimu offline? Pokud ano, můžete do šablony formuláře přidat funkce, které umožní její efektivní fungování v Offline režim.

 • Existující uživatelské formuláře:    Používáte aktuálně ke sběru dat od uživatelů dokumenty aplikace Microsoft Office Word nebo sešity aplikace Microsoft Office Excel? Pokud ano, můžete tyto soubory jednoduše převést na šablony formulářů aplikace InfoPath. Máte existující šablony formulářů aplikace InfoPath 2003? Pokud ano, chcete, aby tyto šablony formulářů byly zpětně kompatibilní, nebo je chcete upgradovat na formát aplikace Office InfoPath 2007?

 • Požadavky na integraci:    Se kterými dalšími produkty nebo technologiemi bude šablona formuláře pracovat? Může být například nutné ukládat data šablony formuláře do databáze serveru Microsoft SQL Server nebo se můžete rozhodnout založit návrh šablony formuláře na webové službě, abyste mohli odesílat data do databáze, která není přímo podporována aplikací InfoPath.

 • Požadavky na uživatelské rozhraní:    Je nutné řídit se zásadami značky společnosti? Jak chcete, aby šablona formuláře vypadala? Jaký typ ovládacích prvků budete používat a jak je uspořádáte?

 • Požadavky na obrázku    Budou šablony formuláře součástí větší obchodních procesů, například proces schvalování vyúčtování výdajů Pokud ano, jaký druh zobrazení potřebujete, a jak budete implementovat pravidla určující způsob data prochází organizace a je zpracování podle různých osob a systémy pro firmy? Budete využívat funkcí pracovních postupů v jiných programech, jako je Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Šablona formuláře vyžaduje spravovaný kód nebo skript? Pokud ano, bude používat podnikových vývojáři nebo se to fungovalo zadána mimo podnik?

 • Požadavky na ukládání dat:    Jaké akce chcete provádět s daty v uživatelských formulářích? Jestliže je například nutné, aby byli uživatelé schopni rychle obousměrně odesílat data formuláře, a vy tato data nepotřebujete znovu použít, potom k ukládání dat můžete chtít použít e-mailové zprávy. Jestliže je nutné, aby uživatelé byli schopni přistupovat k datům formuláře a sdílet je, potom k ukládání kolekcí souvisejících formulářů aplikace InfoPath můžete chtít použít knihovny na serveru se službou Microsoft Windows SharePoint Services. Jestliže je nutné, aby uživatelé přistupovali k datům formuláře v jiných firemních aplikacích nebo systémech, jako jsou například vyúčtování výdajů nebo účetní aplikace, potom můžete chtít ukládat data ve firemních databázích. Toho je často dosaženo připojením šablony formuláře k webové službě, která slouží jako prostředník mezi šablonou formuláře a databází nebo firemním systémem.

 • Požadavky na zabezpečení    Jaký druh výzvy zabezpečení a chyb můžete obličej? Šablona formuláře musím nainstalovaný v počítačích uživatelů nebo můžou vaši uživatelé dostali ze zdroje sítě? Chcete uživatelům digitálně podepsat jejich formuláře nebo určité sady dat ve formulářích? Se připojí na šablonu formuláře přímo do databáze nebo budete používat datových připojení souborů v knihovnách datových připojení, které jsou obvykle spravuje správce?

 • Požadavky na testování:    Jaký proces použijete k testování vzhledu a chování šablony formuláře? Je nutné vytvořit formální testovací plán?

 • Požadavky na nasazení:    Jakým způsobem plánujete sdílet šablonu formuláře s ostatními uživateli? Kde budete šablonu formuláře publikovat? Pokud ji plánujete publikovat na serveru se službou InfoPath Forms Services, chcete ji publikovat do knihovny nebo jako Typ obsahu webu? Jak upozorníte uživatele na dostupnost šablony formuláře? Jaký je váš plán týkající se vydávání nových verzí šablon formuláře?

 • Požadavky na údržbu:    Chcete archivovat šablony formuláře, uživatelské formuláře nebo obojí? Jak dlouho si potřebujete data ponechat? Jaký druh zásad archivace a uchování dat je ve vaší organizaci vyžadován?

Začátek stránky

Fáze 2: Návrh

Jakmile jste dokončili fázi plánování, můžete zahájit proces návrhu. Doporučujeme, abyste při navrhování šablony formuláře postupovali podle pořadí úkolů uvedených níže. Bude-li to nezbytné, můžete se však od tohoto pořadí odchýlit. Můžete například upřednostňovat definici ověřování dat, podmíněného formátování a pravidel pro ovládací prvky již při přidání těchto ovládacích prvků do šablony formuláře místo, abyste definici provedli v pozdější části procesu návrhu.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

Krok 2: Vytvoření nebo určení hlavního zdroje dat

Krok 3: Definice rozložení

Krok 4: Přidání ovládacích prvků

Krok 5: Přidání datových připojení

Krok 6: Přidání ověření dat, pravidel a dalších funkcí obchodní logiky

Krok 7: Vytvoření vlastních zobrazení

Krok 8: Chování povolení odeslání

Krok 9: Povolení funkcí zabezpečení

Krok 10: Testování vzhledu a chování

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

Aby výsledné formuláře mohly být vyplňovány v aplikaci InfoPath 2003 nebo prostřednictvím webového prohlížeče, bude při vytváření šablony formuláře pravděpodobně nutné importovat existující formulář, například dokument aplikace Word nebo sešit aplikace Excel, do aplikace InfoPath nebo specifikovat nastavení kompatibility pro šablonu formuláře. Většina těchto možností je k dispozici v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře. Pokud například chcete navrhnout šablonu formuláře, který lze otevřít a vyplnit v aplikaci Microsoft Office InfoPath nebo v prohlížeči, můžete zaškrtnout políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře.

Následující zdroje informací obsahují další podrobnosti týkající se procesu vytvoření šablony formuláře.

Možnost

Cíl akce

Úvod do služby InfoPath Forms Services

Získat informace o serverové technologii umožňující vytvoření šablony formuláře, který lze otevřít a vyplnit prostřednictvím prohlížeče.

Úvod do šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem

Získat informace o šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem, které lze otevřít a vyplnit v aplikaci InfoPath, v prohlížeči nebo v mobilním zařízení. Použití šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem v prohlížeči lze povolit, pokud je vámi nebo správcem farmy serveru publikována na serveru se službou InfoPath Forms Services.

Konfigurace nastavení kompatibility pro šablonu formuláře

Zvolit nastavení kompatibility pro šablonu formuláře nebo změnit již existující nastavení kompatibility. Toto nastavení určí, které funkce a ovládací prvky aplikace InfoPath vám budou k dispozici při navrhování šablony formuláře. Pokud například zaškrtnete políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem v podokně úloh Navrhnout šablonu formuláře, aplikace InfoPath skryje nebo zakáže ovládací prvky a funkce, které nefungují v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Vytvořit šablonu formuláře z existujícího sešitu aplikace Microsoft Office Excel.

Převod dokumentu aplikace Word na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Vytvořit šablonu formuláře z existujícího dokumentu aplikace Microsoft Office Word.

Krok 2: Vytvoření nebo určení hlavního zdroje dat

Všechny šablony formulářů jsou založeny na zdroji dat, v němž jsou uložena data shromážděná ve formuláři. Tímto zdrojem dat může být firemní databáze, webová služba nebo existující soubor XML, který je v organizaci používán ke standardizaci dat, například soubor XSD Schéma XML. Pokud existující zdroj dat není k dispozici, můžete aplikaci InfoPath dovolit vytvořit jej při přidávání ovládacích prvků do šablony formuláře.

Prezentaci zdroje dat šablony formuláře můžete zobrazit v podokně úloh Zdroj dat:

Část podokna úloh Zdroj dat

Při prvním vytváření šablony formuláře se musíte rozhodnout, který z následujících přístupů použijete:

 • Vytvoření zdroje dat, aby aplikace InfoPath    Pokud vytvoříte prázdné šablony formuláře aplikace InfoPath vytvoří zdroje dat v průběhu přidávání ovládacích prvků do šablony formuláře. To může být užitečné, když jste návrhem šablony formuláře, který bude sloužit neformálně členy malý tým, pokud nemáte přístup do existujícího zdroje dat ve vaší organizaci nebo pokud nemusíte obsahují data, která shromažďujete mimo formulář. To může být také užitečné při sdílení formuláře v knihovně Sharepointu nebo v e-mailové zprávy Microsoft Office Outlook 2007, který chcete zobrazit informace z formuláře do sloupce v knihovně nebo ve složce Formuláře aplikace InfoPath místo ukládání do databáze nebo jiného externího umístění.

 • Použití existujícího zdroje dat    Pokud založit návrh šablony formuláře na existujícího zdroje dat, třeba z databáze nebo webové služby InfoPath vytvoří hlavní Datové připojení k tomuto zdroji dat. Může být jenom jednoho datového připojení v šabloně formuláře. Později v procesu návrhu můžete vytváření datových připojení ke zdrojům dat sekundární sekundárním s externími daty nebo odeslání dat formuláře do více než jeden zdroj dat. Další informace o sekundární zdroje dat najdete v tématu "krok 5: Přidání datová připojení" dál v tomto článku.

Následující zdroje informací obsahují další podrobnosti, které vám mohou pomoci určit, který typ zdroje dat použít a kdy byste měli do šablony formuláře přidat další datová připojení.

Možnost

Cíl akce

Úvod ke zdrojům dat

Získat informace o zdrojích dat, se kterými může pracovat aplikace InfoPath, a způsobu jejich prezentace v podokně úloh Zdroj dat.

Úvod k datovým připojením

Získat informace o datových připojeních, která jsou dynamickými propojeními mezi formulářem a zdrojem dat, který ukládá nebo poskytuje data pro daný formulář.

Navržení šablony formuláře pomocí nastavení v knihovně datových připojení

Založit návrh šablony formuláře na souboru běžného datového připojení, který je uložen v knihovně datových připojení na webu aplikace Office SharePoint Server 2007. Tento soubor obsahuje informace o připojení ke zdroji dat, jako je například databáze aplikace Access, tabulka nebo textový soubor.

Krok 3: Definice rozložení

Většina šablon formulářů obsahuje alespoň jednu tabulku rozložení, která je rámcem pro organizaci a uspořádání obsahu formuláře, včetně ovládacích prvků, oddílů formuláře, log a dalších typů obrázků.

V podokně úloh Rozložení naleznete předem vytvořené tabulky rozložení:

Část podokna úloh Rozložení

Následující zdroje informací obsahují další podrobnosti o vizuálních možnostech návrhu vaší šablony formuláře.

Možnost

Cíl akce

Úvod do rozložení šablony formuláře

Získat informace o tabulkách rozložení, které usnadňují zarovnání prvků na šabloně formuláře, a o ovládacích prvcích používaných pro účely rozložení.

Použití barevného schématu

Získat informace o automatickém použití odpovídajících barev pro určité položky šablony formuláře.

Vložení a umístění obrázku

Získat informace o vložení obrázku, například loga společnosti nebo grafiky nadpisu, do šablony formuláře.

Krok 4: Přidání ovládacích prvků

Ovládací prvky umožňují uživatelům enter a vybrat data v šabloně formuláře. Můžete taky používají k zobrazení dat z existujícího zdroje dat, jako jsou databáze nebo webové služby. Po vytvoření rozložení šablony formuláře, můžete vložit všechny ovládací prvky, které potřebujete do šablony formuláře. Podokno úloh ovládací prvky poskytuje přístup ke všem ovládacích prvků, které jsou k dispozici v aplikaci InfoPath, včetně vlastních ovládacích prvků, které jste přidali do podokna úloh Ovládací prvky ActiveX ATP částech šablony.

Část podokna úloh Ovládací prvky

Ovládací prvek můžete do šablony formuláře přidat klepnutím na jeho název v seznamu Vložit ovládací prvky nebo jeho přetažením z podokna úloh do pracovního prostoru šablony formuláře. Na základě typu ovládacího prvku přidaného do šablony formuláře budou moci uživatelé, kteří formulář vyplňují, zadávat text do textových polí, zobrazovat data v ovládacích prvcích s opakováním, vybírat přepínače a zaškrtávací políčka, vybírat položky ze seznamů a vyvolávat příkazy klepnutím na příkazová tlačítka. Data, která uživatelé zadají do ovládacího prvku, jsou uložena ve zdroji dat formuláře.

Následující zdroje informací obsahují další podrobnosti o používání ovládacích prvků v aplikaci InfoPath.

Možnost

Cíl akce

Úvod k ovládacím prvkům

Získat informace o různých typech ovládacích prvků, které jsou k dispozici v aplikaci InfoPath.

Návrh části šablony pro opakované použití ve více šablonách formulářů

Získat informace o vložení a aktualizaci částí šablony. Pomocí částí šablony můžete dosáhnout standardizovaného, konzistentního návrhu pro kolekci šablon formulářů. Například můžete vytvořit části šablon pro oddíly podpisů. Kromě opakovaného použití ovládacích prvků a rozložení lze znovu použít pravidla, podmíněné formátování a ověřování dat.

Krok 5: Přidání datových připojení

Všechny šablony formulářů mají primární zdroj dat označovaný jako hlavní zdroj dat. Pokud navrhnete šablonu formuláře založenou na externím zdroji dat, například na databázi nebo webové službě, vytvoří aplikace InfoPath hlavní zdroj dat založený na tomto externím zdroji dat. Jestliže navrhnete prázdnou šablonu formuláře, vytvoří aplikace InfoPath hlavní zdroj dat, když budete přidávat ovládací prvky do šablony formuláře.

Při návrhu šablony formuláře můžete také přidat datová připojení k jednomu či více sekundárním zdrojům dat. Sekundární zdroj dat je datový soubor XML, databáze nebo webová služba, kterou používá formulář pro položky v seznamu nebo pro akce skriptu. Umožňuje tak naplnění seznamů a dalších ovládacích prvků externími daty mimo šablonu formuláře, například daty uloženými v databázi serveru SQL Server nebo v seznamu SharePoint. Datová připojení k sekundárním zdrojům dat můžete přidat také v případě, kdy je nutné, aby uživatelé odesílali data více než jednomu externímu zdroji dat.

Následující zdroje informací obsahují další podrobnosti o sekundárních datových připojeních a způsobu jejich použití v aplikaci InfoPath.

Možnost

Cíl akce

Úvod k datovým připojením

Získat informace o datovém připojení a způsobu jeho použití k načítání a odesílání dat z databáze, webové služby nebo jiného zdroje dat. Pokud je například na webu služby SharePoint uveden seznam projektů týmu, můžete vytvořit datové připojení k tomuto seznamu tak, aby se názvy projektů zobrazovaly uvnitř ovládacího prvku seznam ve formuláři.

Přidání datového připojení k seznamu nebo knihovně dokumentů služby SharePoint

Přidat do šablony formuláře sekundární datové připojení, které může načítat data z knihovny nebo seznamu nebo odesílat data do knihovny na serveru se službou Windows SharePoint Services.

Přidání datového připojení k databázi serveru Microsoft SQL Server

Přidat do šablony formuláře sekundární datové připojení, které slouží k získávání dat z databáze serveru SQL Server.

Přidání datového připojení k webové službě

Přidat do šablony formuláře sekundární datové připojení, které slouží k získávání nebo odesílání dat do webové službě.

Přidání datového připojení pomocí nastavení v knihovně připojení

Přidat sekundární datové připojení do šablony formuláře pomocí souboru datového připojení uloženého v knihovně datových připojení na webu aplikace Office SharePoint Server 2007. Tento soubor obsahuje informace o připojení ke zdroji dat, jako je například databáze aplikace Access, tabulka nebo textový soubor.

Naplnění seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem hodnotami z webové služby

Načíst do seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem data ze sekundárního datového připojení k webové službě.

Naplnění seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem hodnotami z databáze serveru SQL Server

Načíst do seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem data z datového připojení dotazu k databázi Microsoft SQL Server.

Konfigurace sekundárního datového připojení pro použití v režimu offline

Konfigurovat šablonu formuláře tak, aby při vyplňování formuláře uživateli formuláře založené na šabloně formuláře Mezipaměť data ze sekundárního datového připojení. To je užitečné zejména, pokud uživatelé nemají k dispozici síťové připojení nebo pokud je externí zdroj dat formuláře jiným způsobem nedostupný. Aplikace InfoPath v těchto případech zobrazí ve formuláři data z mezipaměti a uživatel může pokračovat v práci s formulářem obvyklým způsobem.

Krok 6: Přidání ověření dat, pravidel a dalších funkcí obchodní logiky

Je důležité snížit náklady a zvýšení efektivity ve vaší firmě, pokud je to možné. Funkce obchodní logiky slouží v šabloně formuláře pomáhající při ochraně chyby nákladné zadávání dat a k automatizaci akce formou uživatele. Při použití funkce aplikace InfoPath například Ověření datPodmíněné formátování a pravidel můžete definovat podmínky a akce, které automaticky provádět úkoly, které jsou založeny na události, jako je třeba otevření nebo zavření formuláře, nebo hodnoty zadané do šablony formuláře.

Následující zdroje informací obsahují další podrobnosti popisující řadu funkcí obchodní logiky v aplikaci InfoPath.

Možnost

Cíl akce

Přidání, změna nebo odebrání ověření dat

Při vyplňování formuláře automaticky detekovat chyby. Přidáním ověření dat mezi ovládací prvky v šabloně formuláře můžete pomoci zajistit, aby byla shromažďovaná data přesná a konzistentní a aby odpovídala standardům, které jsou již používány ve vaší organizaci.

Použití podmíněného formátování v šabloně formuláře

Skrýt nebo použít formátování ovládacího prvku založeného na podmínkách obsažených ve formuláři. Pomocí podmíněného formátování je možné automaticky nastavit pro ovládací prvky tučné, podtržené, kurzívní i přeškrtnuté písmo, barvu písma i barvu pozadí. Pomocí podmíněného formátování lze také určit, zda budou ovládací prvky při vyplňování formuláře viditelné, zda budou určité ovládací prvky zakázány nebo zda budou uživatelé moci některé prvky (například volitelné oddíly) přidávat či odebírat.

Přidání pravidla

Přidat pravidla, která zobrazí dialogové okno, nastaví hodnotu pole, získávají nebo odesílají data datovému připojení, přepínají zobrazení nebo otevírají a zavírají formulář v odezvě na určité události a podmínky obsažené ve formuláři.

Přidání vzorce k ovládacímu prvku

Přidat vzorce, které provádějí výpočty dat, zobrazují určité hodnoty data a času v ovládacím prvku nebo zobrazují hodnoty, které uživatelé zadají do jednoho prvku, v prvku jiném.

Zobrazení obchodní logiky šablony formuláře

Použít dialogové okno Kontrola logiky ke kontrole všech nastavení ověření dat, vypočítaných výchozích hodnot, pravidel a programovacích funkcí přidružených k šabloně formuláře. Předejdete tak časově náročnému procesu otevírání každého jednotlivého ovládacího prvku za účelem kontroly těchto nastavení.

Funkce obchodní logiky v aplikaci InfoPath jsou že všeho, co budete potřebovat pro většinu šablon formulářů. Ale pokud šablony formuláře vyžaduje další funkce, které nejsou dostupné v aplikaci InfoPath, můžete kódu k vytvoření vlastních funkcí. Pokud chcete vytvořit skript, můžete k vytváření, úprava a ladění kódu Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) nebo Microsoft JScript Microsoft Script Editor (MSE). Pokud budete chtít napsat spravovaný kód, můžete k vytváření, úprava a ladění kódu jazyka Visual Basic nebo Visual Basic Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA). Kromě toho pokud máte Microsoft Visual Studio 2005, můžete integrovat režim návrhu funkce aplikace InfoPath do vývojové prostředí Visual Studio 2005 stažení a instalaci Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System ve vašem počítači. Můžete pak otevřete Visual Studio 2005, vytvoření projektu šablony formuláře aplikace InfoPath a pomocí funkcí režimu návrhu můžete navrhnout šablonu formuláře. Informace o stažení Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System najdete v tématu portálu pro vývojáře aplikace InfoPath na webu Microsoft Developer Network (MSDN).

Krok 7: Vytvoření vlastních zobrazení

Každá šablona formuláře aplikace InfoPath má výchozí zobrazení, které je zobrazeno při prvním otevření formuláře založeného na šabloně formuláře uživateli.

Chcete-li navrhnout další zobrazení šablony formuláře, můžete použít podokno úloh Zobrazení:

Část podokna úloh Zobrazení

Pokud navrhujete nové zobrazení, obvykle opakujete proces rozložení formuláře, přidání ovládacích prvků a přidání ověření dat nebo dalších funkcí.

Vytvořením různých zobrazení šablony formuláře umožníte uživatelům prohlížet data ve formuláři různými způsoby. Předejdete tak tomu, abyste pro stejný obchodní proces museli navrhovat více šablon formuláře. Například v šabloně formuláře používané pro zpracování pojistných událostí můžete vytvořit zobrazení pro majitele pojistky, druhé zobrazení pro pojišťovací agenty a třetí zobrazení pro likvidátory škod. Každé z těchto zobrazení je přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo typu uživatele, který do něj zadává informace. Můžete také navrhnout vlastní zobrazení pro tisk, která jsou používána výhradně za účelem tisku formuláře.

Zobrazení by měla být jednoduchá a neměla by vyžadovat vysvětlení. Pokud však chcete uživatelům sdělit zvláštní pokyny, pravděpodobně bude nutné v zobrazení vytvořit nápovědu. Například můžete vytvořit vlastní zobrazení Nápověda pro šablonu formuláře a do výchozího zobrazení přidat tlačítko, které uživatelům umožní přepnout do zobrazení Nápověda.

Následující zdroje informací obsahují další podrobnosti týkající se zobrazení.

Možnost

Cíl akce

Přidání nebo odstranění zobrazení

Získat informace o přidání, správě a odstranění zobrazení.

Vytvoření zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem určeného pouze pro aplikaci InfoPath

Získat informace o vytvoření dvou zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem pro dva typy uživatelů. První zobrazení bude určené uživatelům, kteří otevřou šablonu formuláře ve webovém prohlížeči. Druhé zobrazení bude sloužit výhradně uživatelům, kteří mají ve svých počítačích instalovanou aplikaci InfoPath. Toto zobrazení určené pouze pro aplikaci InfoPath se nebude nikdy používat ve webovém prohlížeči. Výsledkem je, že v tomto zobrazení můžete použít funkce aplikace InfoPath, které nejsou podporovány v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem (například uživatelské role nebo ovládací prvky Seznam a podrobnosti).

Navržení zobrazení optimalizovaného pro tisk

Získat informace o tom, jak vytvořit návrh zobrazení pro tisk pro šablonu formuláře, a další metody pro vytváření formulářů, které bude možné snadno vytisknout.

Přidání vlastního textu nápovědy k šabloně formuláře

Získat informace o vytváření zobrazení Nápověda pro šablonu formuláře a další metody pro zobrazení vlastních pokynů pro uživatele.

Krok 8: Chování povolení odeslání

Pokud navrhujete šablony formulářů určené ke sběru dat jako součást většího obchodního procesu, nezůstávají tato data obvykle ve formuláři, který uživatelé vyplňují. Místo toho se data formuláře přesunují z formuláře do další fáze obchodního procesu – obvykle do externího zdroje dat, například databáze nebo webové služby. Například zaměstnanec může použít aplikaci InfoPath k vyplnění formuláře vyúčtování výdajů a tento formulář potom odeslat webové službě, kde může být formulář zpracován.

Určením místa, kam chcete data šablony formuláře odeslat, můžete zvýšit přesnost a efektivnost obchodních procesů, protože nad těmito procesy můžete získat větší kontrolu. Dříve než mohou uživatelé odeslat data formuláře, ujistí se aplikace InfoPath, že data ve formulářích jsou platná, a umožní uživatelům neplatná data opravit. Tato funkce pomáhá zajistit, aby do externího zdroje dat byla odesílána pouze platná data.

Následující zdroje informací popisují, jak navrhnout šablonu formuláře tak, aby data byla odeslána do umístění dle vaší volby.

Možnost

Cíl akce

Úvod k odesílání dat formulářů

Získat informace o odesílání dat formuláře do určitého umístění, například databáze nebo webové služby.

Odeslání dat formuláře do několika umístění

Navrhnout sekundární datová připojení a pravidla, která při klepnutí uživatele na tlačítko Odeslat ve formuláři odešlou data formuláře do několika umístění.

Krok 9: Povolení funkcí zabezpečení

Jako základ pro veškeré rozhodování o zabezpečení šablon formulářů a souvisejících formulářů byste měli použít stávající zásady zabezpečení platné ve vaší organizaci.

Pokud vytváříte šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem, je třeba si uvědomit, že zabezpečení informací uložených na serverech se službou InfoPath Forms Services ovlivňuje více faktorů. Některé jsou řízeny vámi, jiné jsou řízeny správcem, což je osoba, která nastavuje a spravuje uživatelské účty, přiřazuje oprávnění a pomáhá uživatelům při problémech s přístupem k síti nebo serveru. Při nastavování odpovídajících možností pro šablonu formuláře bude pravděpodobně nutné se správcem spolupracovat.

Následující zdroje informací popisují, jak s ohledem na zabezpečení navrhnout šablonu formuláře.

Možnost

Cíl akce

Co je nutné zvážit z hlediska bezpečnosti u šablon formulářů a formulářů

Získat informace o některých doporučených postupech, které pomáhají zabezpečit šablony formulářů a formuláře, a aspektech zabezpečení serveru.

Úrovně zabezpečení formulářů aplikace InfoPath

Získat informace o třech různých úrovních zabezpečení formulářů: Omezeno, Doména a Úplná důvěryhodnost. Úrovně zabezpečení určují, zda může formulář získat přístup k datům v jiných doménách nebo k souborům a možnostem nastavení v počítači uživatele.

Nastavení požadované úrovně zabezpečení šablony formuláře

Přepsat výchozí nastavení zabezpečení, které aplikace InfoPath vybere automaticky podle funkcí v šabloně formuláře.

Úvod k digitálním podpisům

Získat informace o digitálních podpisech v aplikaci InfoPath a aspektech jejich použití v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem. Podepsání formuláře pomáhá ověřit uživatele jako osobu, která formulář vyplnila, a zajistit, že nikdo nezmění obsah formuláře.

Krok 10: Testování vzhledu a chování

Testovací plán závisí na složitosti šablony formuláře a na stávajících zásadách pro nasazování šablon formuláře ve vaší organizaci. Chcete-li testovat chování a vzhled formulářů založených na šabloně formuláře, může být testovací plán stejně jednoduchý jako náhled šablony formuláře. Při nasazování šablony formuláře ve větším měřítku bude pravděpodobně nutné důkladnější a formálnější testování. Například můžete chtít řídit testování použitelnosti nebo plánovat zkušební nasazení se vzorkem uživatelům.

Většina základních testů obvykle obsahuje náhled šablony formuláře v okně Náhled aplikace InfoPath. Okno Náhled umožňuje zobrazit formulář tak, jak jej uvidí uživatelé, a zadávat data do ovládacích prvků k otestování jejich funkčnosti. Můžete tak zkontrolovat zarovnání a formátování ovládacích prvků. Můžete také otestovat funkčnost ovládacích prvků formuláře. Například můžete zadat data do ovládacích prvků, abyste se ujistili, že ověření dat, vzorce, pravidla a datová připojení pracují dle vašich představ. V okně Náhled byste se také měli ujistit, že šablona formuláře neobsahuje překlepy a redakční nekonzistence, a ověřit, že z vizuálního hlediska dobře vypadá.

Tip : Okno Náhled můžete také použít při navrhování šablony formuláře pro jednoduché iterační testování ovládacích prvků a chování formuláře.

I když můžete provést většinu testování sami, před publikováním a distribucí šablony formuláře byste ji měli otestovat spolu s uživateli, abyste se ujistili, že splňuje jejich očekávání. V ideálním případě publikujte zkušební šablonu formuláře a rozešlete ji malému vzorku uživatelů. Tímto způsobem si můžete vyžádat odezvu reálných uživatelů na celkovou použitelnost šablony formuláře. Potom můžete před publikováním šablony pro širší skupinu uživatelů provést všechny nutné změny.

Následující zdroje informací popisují způsob použití podokna úloh Kontrola návrhu k testování šablony formuláře.

Možnost

Cíl akce

Úvod k podoknu úloh Kontrola návrhu

Získat informace o podokně úloh Kontrola návrhu a o způsobu jeho použití k testování funkčnosti šablony formuláře.

Začátek stránky

Fáze 3: Nasazení

Proces nasazení šablony formuláře zahrnuje publikování šablony formuláře, povolení jejího použití na webu (pouze u šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem) a upozornění uživatelů na dostupnost šablony formuláře. Pokud plánujete nainstalovat šablonu formuláře do uživatelských počítačů, může proces publikování také zahrnovat vytvoření speciálního instalačního souboru. Šablony formulářů můžete publikovat do mnoha umístění, včetně e-mailových distribučních seznamů a serverů se službou InfoPath Forms Services nebo službou Windows SharePoint Services.

Pokud plánujete publikovat šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru se službou InfoPath Forms Services, musíte ji kromě publikování také povolit pro použití s prohlížečem. V mnoha případech lze tento krok provést během procesu publikování zaškrtnutím políčka v Průvodci publikováním. Obsahuje-li však šablona formuláře určité funkce (například spravovaný kód), nebudete schopni sami povolit šablonu formuláře pro použití s prohlížečem. Místo toho budete muset uložit šablonu formuláře do sdíleného umístění a upozornit správce farmy, že šablona je k dipozici pro kontrolu. Správce farmy potom může ověřit, že šablona formuláře neobsahuje chyby a upozornění, uložit ji do umístění na webové farmě a aktivovat ji v Kolekce webů na serveru.

Následující zdroje informací popisují proces publikování a jeho následky.

Možnost

Cíl akce

Úvod do publikování šablony formuláře

Určit, jak a kde chcete šablonu formuláře publikovat.

Publikování šablony formuláře na server s formulářovou službou InfoPath Forms Services

Publikovat šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, kterou lze vyplnit v aplikaci InfoPath nebo na webu. V tomto článku naleznete informace, které vám mohou pomoci určit, zda můžete povolit šablonu formuláře pro použití s prohlížečem nebo zda je nutné, aby za vás tento krok provedl správce farmy.

Publikování šablony formuláře na server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services

Publikovat šablonu formuláře v knihovně, která je umístěna na webu služby SharePoint se spravovanou kolekcí souborů. Šablonu formuláře můžete také publikovat jako typ obsahu webu, který vám umožní přiřadit jedné knihovně více šablon formulářů nebo přiřadit jednu šablonu formuláře více knihovnám v kolekci webu.

Publikování šablony formuláře do seznamu příjemců e-mailové zprávy

Rozeslat šablonu formuláře uživatelům v e-mailové zprávě. Průvodce publikováním vytvoří e-mailovou zprávu, která obsahuje kopii šablony formuláře a formulář, který je na šabloně formuláře založen. Při otevření e-mailové zprávy mohou uživatelé formulář vyplnit přímo v těle e-mailové zprávy.

Publikování šablony formuláře s úrovní Úplná důvěryhodnost

Použít Průvodce publikováním k vytvoření instalačních souborů tak, abyste do uživatelských počítačů mohli nainstalovat šablony formuláře s úrovní Úplná důvěryhodnost. Formulář je možné spustit s úrovní Úplná důvěryhodnost pouze v případě, že je jeho přidružená šablona formuláře digitálně podepsána pomocí důvěryhodného kořenového certifikátu nebo pokud byla do počítače nainstalována pomocí instalačního programu, jako je například Instalační služba systému Microsoft Windows Installer (soubor MSI).

Začátek stránky

Fáze 4: Údržba

Údržba šablony formuláře zahrnuje aktualizaci šablony formuláře, kdykoli je to nezbytné, a vydávání nových verzí. Je také vhodné pravidelně vyžadovat odezvu uživatelů na použitelnost návrhu. Vyhovuje stále šablona formuláře jejich potřebám nebo se jejich potřeby změnily?

Pokud publikujete šablonu formuláře, kterou jste změnili, může aplikace InfoPath aktualizovat šablonu formuláře (soubor XSN) a všechny existující formuláře (soubory XML) založené na této šabloně formuláře. Pokud uživatelé otevřou stávající formulář, automaticky stáhnou nejnovější verzi šablony formuláře a data formuláře budou aktualizována, aby odpovídala této verzi. Ve výchozím nastavení nahradí aplikace InfoPath automaticky starší verzi šablony formuláře verzí novější. Metodu aktualizace pro stávající uživatelské formuláře si můžete zvolit.

Pokud jste správcem farmy serveru se službou InfoPath Forms Services a potřebujete uložit novou verzi Šablona formuláře schválená správcem, můžete určit jakým způsobem bude probíhat přechod mezi existující verzí a verzí upgradovanou. Můžete se například rozhodnout nahradit šablonu formuláře novější verzí, aniž byste způsobili ztrátu dat uživatelům, kteří momentálně vyplňují formulář v prohlížeči. Nebo máte-li k tomu naléhavý důvod, například v případě opravy zabezpečení, můžete se rozhodnout přepsat šablonu formuláře okamžitě.

Pokud potřebujete aktualizovat existující část šablony, otevřete ji, proveďte požadované změny, potom ji uložte a znovu rozešlete ostatním návrhářům. Jakmile si návrháři přidají nejnovější verzi části šablony do podokna úloh Ovládací prvky, budou ji moci použít ve svých šablonách formulářů. Otevřou-li šablonu formuláře, která bude obsahovat starší verzi části šablony, vyzve je aplikace InfoPath k aktualizaci této části šablony její nejnovější verzí.

Následující zdroje informací podrobněji popisují, jak upravit a aktualizovat šablony formulářů a části šablon.

Možnost

Cíl akce

Úvod do problematiky aktualizací existujících šablon formulářů

Zjistit, jakým způsobem aplikace InfoPath aktualizuje šablonu formuláře a všechny odpovídající uživatelské formuláře. Článek obsahuje informace o aspektech aktualizací šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem a o metodách, které pomáhají předcházet ztrátě dat v existujících uživatelských formulářích.

Změna publikované šablony formuláře

Získat informace o změnách publikované šablony formuláře, úpravách pracovní kopie šablony formuláře a následném opětovném publikování pracovní kopie do umístění, kde byla šablona původně publikována.

Přesunutí publikované šablony formuláře do knihovny dokumentů

Efektivně přesunout šablonu formuláře a všechny stávající formuláře z jedné knihovny do druhé. Například po nasazení šablony formuláře může být nutné přesunout šablonu formuláře na server s větší kapacitou tak, aby mohlo formuláře vyplňovat více uživatelů najednou.

Změna nebo odebrání datového připojení

Změnit nebo odebrat datová připojení ze šablony formuláře. Tuto akci může být nutné provést, pokud se změní externí zdroje dat pro šablonu formuláře.

Přidání, odebrání nebo aktualizace zdrojových souborů v šabloně formuláře

Spravovat soubory, které byly přidány do šablony formuláře za účelem podpory funkčnosti přidružených formulářů. Například může být nutné přidat soubor HTML používaný k zobrazení informací ve Vlastní podokno úloh nebo upravit soubor XML používaný k zobrazení položek v seznamu.

Změna stávající části šablony

Upravit návrh existující části šablony.

Začátek stránky

Fáze 5: Archivace

Často se jako poslední krok v cyklu používání návrhů formulářů šablony formulářů a formuláře v organizacích archivují. Pokud již nepotřebujete určitou část šablony formuláře, pravděpodobně ji budete chtít stáhnout z užívání a digitální kopii šablony formuláře uchovat pro vaše záznamy. Také můžete chtít zachovat data shromážděná ve formulářích založených na této šabloně formuláře.

Mnoho organizací dodržuje přísné pokyny týkající se dlouhodobého ukládání a uchovávání dat v archivech. Organizace například může být povinna uchovávat záznamy o transakcích zákazníků v souboru po určitý počet roků. Pokyny týkající se archivace ve vaší organizaci mohou být řízeny vnitřními zásadami, zákonnými předpisy nebo obojím. V rámci plánovacího procesu byste měli zjistit, o jaké zásady se ve vašem případě jedná.

Archivace šablony formuláře

Pokud jste správcem farmy serveru se službou InfoPath Forms Services, můžete odebrat šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem, jakmile se stanou zastaralými. Například můžete chtít odebrat šablonu formuláře dotazníku, jakmile je dokončen průzkum. V zájmu zachování aktuálnosti a přehlednosti knihoven se ujistěte, že šablony formulářů, které se již nepoužívají, jsou odebrány, a že existuje zásada pro auditování a upgradování stávajících šablon formulářů.

Plánujete-li odebrat stále používanou šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, měli byste naplánovat postupný upgrade nebo šablonu formuláře Uvedení do nečinnosti, abyste předešli ukončení aktuálních relací, které by mohlo vést ke ztrátě dat a neočekávanému vyrušení uživatelů vyplňujících formulář.

Dále je vhodné archivovat zdrojový soubor šablony formuláře (soubor XSN) v programu pro správu verzí nebo pomocí jiného typu řešení správy souborů, které je v organizaci používáno. Zajistíte tak, abyste vy i vaše organizace měli záznam o šabloně formuláře, který můžete použít při odkazech na archivy formulářů a dat formulářů a pro případ, že byste chtěli šablonu formuláře obnovit nebo aktualizovat.

Archivace formulářů a dat formulářů

Pokud vaše organizace používá aplikaci Office SharePoint Server 2007, můžete archivovat dokončené serverové formuláře (soubory XML) jejich převedením na webové stránky. Archivovaný formulář lze uložit do stejné knihovny, ve které je umístěn původní formulář, nebo může být přesunut do jiného umístění v závislosti na zásadách organizace.

Poznámka : Pokud formulář převedete na webovou stránku, může se výsledný soubor mírně lišit od původního souboru. Výsledky převodu byste měli ověřit, abyste se ujistili, že vyhovují vašim potřebám. Pokud bylo například datové připojení k sekundárnímu zdroji dat použito k vyplnění seznamu ve formuláři, v archivovaném formuláři nebudou zobrazeny všechny hodnoty seznamu. Místo toho bude zobrazena pouze hodnota, kterou při vyplňování formuláře zadal uživatel.

V aplikaci InfoPath můžete formulář archivovat tak, že jej otevřete a exportujete do jednoho z následujích formátů:

 • Formát PDF (Portable Document Format):    PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, že při zobrazení online nebo při tisku je přesně zachován požadovaný formát souboru a že data souboru nelze snadno kopírovat nebo měnit.

 • Formát XPS (XML Paper Specification):    XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit.

Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Můžete taky exportovat vyplněného formuláře jako webové stránky, ve formátu webová stránka tvořená jedním souborem (MHTML). Tento typ souboru umožňuje uživatelům zobrazit (ale neměnit) obsah formuláře v prohlížeči.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×