Řazení a seskupování dat v zobrazení dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze snadno řadit a seskupovat data v zobrazení dat.

Při řazení dat v zobrazení dat měníte pořadí, ve kterém se data zobrazují. Řazení je metoda, pomocí které lze přeuspořádat záznamy, aby bylo možné data lépe chápat. Běžné je například abecední a číselné řazení. Pomocí výrazů lze také zadávat rozšířená řazení.

Při seskupování dat v zobrazení dat jsou data v rámci zobrazení dat seskupena podle zadaných kritérií. Řazení je vázáno na seskupování a nelze seskupit pole, aniž byste předtím zadali pořadí řazení. Základním způsobem seskupení je například abecední seřazení seznamu produktů, aby byly společně zobrazeny produkty, jejichž název začíná písmenem A. Každou skupinu v zobrazení dat lze rozbalit nebo sbalit pomocí záhlaví skupiny.

Při řazení nebo seskupování dat v zobrazení dat pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 se ve výchozím nastavení v zobrazení dat zobrazí zadané pořadí řazení nebo seskupení dat. Můžete také do zobrazení dat přidat panel nástrojů, aby návštěvníci webu mohli data řadit a uspořádávat prostřednictvím prohlížeče. Použitím odkazu v části Viz také získáte další informace o přidání takového panelu nástrojů.

Vytvoření ukázkových dat a zobrazení dat, které se používají v následujícím příkladu, nebo Další informace o zobrazení dat najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

Co chcete udělat?

Řazení dat

Vytvoření rozšířeného pořadí řazení

Odebrání pořadí řazení

Seskupení dat

Odebrání pořadí skupiny

Řazení dat

Seřazením dat můžete informace zobrazit způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, místo v pořadí, ve kterém byla data původně zadána. Příklad: Společnost Northwind Traders zabývající se distribucí lahůdek si pro seznam svých produktů vytvořila zobrazení dat. Navrhnete, aby seznam seřadili abecedně podle názvu produktu, aby bylo možné produkty v seznamu snáze najít.

Podle potřeby lze také řadit záznamy podle více polí přidáním dalších polí do seznamu pořadí řazení. Aby bylo například možné produkty v seznamu lépe najít, můžete zobrazení dat seřadit tak, aby se seznam produktů zobrazil podle kategorie a potom podle názvu produktu v rámci každé kategorie.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete seřadit.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Seřadit a seskupit.

 4. V dialogovém okně Seřadit a seskupit klepněte v části Pole k dispozici na pole, podle kterého chcete data řadit, a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  Pokud se v části Pole k dispozici neobjeví žádná pole, poklepejte na možnost Další pole, klepněte na pole, podle kterého chcete data řadit, a klepněte na tlačítko OK.

  Budete-li pokračovat v příkladu s firmou Northwind Traders a seřadit ukázková data abecedně podle názvu produktu, klepněte na možnost ProductName.

 5. V části Vlastnosti řazení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pole seřadit od nejnižší po nejvyšší hodnotu (například A, B, C nebo 1, 2, 3), klepněte na možnost Vzestupně.

  • Chcete-li pole seřadit od nejvyšší po nejnižší hodnotu (například Z, Y, X nebo 3, 2, 1), klepněte na možnost Sestupně.

   Chcete-li změnit pořadí řazení pole ze vzestupného na sestupné nebo naopak, poklepejte na pole v seznamu Pořadí řazení. Trojúhelník vedle názvu pole označuje, zda je pole řazeno vzestupně nebo sestupně.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

  Zobrazení dat obsahující produkty v abecedním pořadí podle názvu produktu

  Seznam produktů společnosti Northwind Traders je nyní seřazen podle jediného pole, ProductName (Název produktu). Seznam lze také seřadit podle více polí.

 7. Chcete-li data řadit podle více polí, přidejte do seznamu Pořadí řazení další pole.

  Pokud chcete například seřadit seznam produktů podle kategorie a potom podle názvu produktu v každé kategorii, je nutné přidat do pořadí řazení pole CategoryID (ID kategorie). V seznamu Pole k dispozici klepněte na pole CategoryID a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  Pole CategoryID se nyní společně s polem ProductName zobrazí v seznamu Pořadí řazení.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Můžete také změnit pořadí, ve kterém jsou pole řazena. Chcete-li změnit pořadí polí, klepněte na pole v seznamu Pořadí řazení a potom klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

  Příklad: Právě jste seřadili seznam produktů společnosti Northwind Traders nejdříve podle pole ProductName a potom podle pole CategoryID. Chcete-li seznam produktů seřadit nejdříve podle pole CategoryID a potom podle pole ProductName, klepněte v seznamu Pořadí řazení na možnost CategoryID a potom klepněte na tlačítko Nahoru.

  Dialogové okno Seřadit a seskupit, ve kterém je nejdříve zobrazeno pole CategoryID a za ním pole ProductName

  Výsledkem je seznam, který je seřazen podle pole CategoryID a následně podle pole ProductName.

  Zobrazení dat obsahující produkty seřazené nejdříve podle kategorie a potom podle názvu produktu

Začátek stránky

Vytvoření rozšířeného pořadí řazení

V některých případech může být potřeba vytvořit pořadí řazení používající složitější kritéria, než jaká lze zadat v dialogovém okně Seřadit a seskupit. Předpokládejme například, že společnost Northwind Traders chcete seřadit zobrazení dat tak, aby obsahovalo produkty podle celkové aktuální skladové hodnoty produktu. V takovém případě můžete vytvořit výraz XPath pomocí možností v dialogovém okně Upřesnit řazení a pomocí něj pak data řadit.

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 můžete vytvářet rozšířená pořadí řazení pomocí jazyka XPath. XPath je jazyk umožňující vyhledat a zpracovat informace v dokumentu XML. Tvůrce výrazů XPath nabízí technologii IntelliSense pro XPath, která umožňuje začínajícím i zkušeným uživatelům vytvářet výrazy XPath umožňující řadit data složitějším způsobem.

Řazení pomocí výrazů XPath se provádí na dokumentu XML, který je základem dat. Pokud zadáte rozšířený dotaz XPath na zdroj dat SQL, například knihovnu či seznam Microsoft SharePoint nebo databázi SQL, budou data nejprve vygenerována jako kód XML a teprve potom je použito pořadí řazení XPath, řazení proto může fungovat pomaleji, než byste čekali.

 1. V dialogovém okně Seřadit a seskupit v části Vlastnosti řazení klepněte na možnost Upravit výraz řazení.

  Tvůrce výrazů XPath můžete také otevřít poklepáním na možnost Přidat výraz pro řazení v části Pole k dispozici v dialogovém okně Seřadit a seskupit.

  V dialogovém okně Upřesnit řazení poklepejte v části Vyberte pole, které chcete vložit na pole, které chcete vložit do výrazu. Chcete-li vložit úplnou cestu pole, podržte při poklepání na pole stisknutou klávesu CTRL.

  Pokud chcete data například řadit podle celkové skladové hodnoty produktu, poklepejte na možnost UnitsInStock. Hodnota UnitsInStock se zobrazí v okně Upravit výraz XPath.

 2. V okně Upravit výraz XPath umístěte kurzor bezprostředně za název pole a stiskněte MEZERNÍK.

  Zobrazí se seznam operátorů XPath technologie IntelliSense. Technologie IntelliSense pro XPath zobrazuje praktický seznam dostupných polí nebo funkcí platných v kontextu výrazu.

 3. V seznamu operátorů technologie IntelliSense poklepejte na požadovaný operátor.

  Budete-li pokračovat v příkladu, poklepejte na hvězdičku (*). Nyní se zobrazí seznam IntelliSense dostupných polí.

 4. V seznamu polí k dispozici poklepejte na požadované pole.

  Chcete-li vytvořit rozšířené pořadí řazení v případě příkladu s firmou Northwind Traders, poklepejte na možnost UnitPrice. Výsledný výraz vypadá následovně.

  Výraz XPath pro výpočtové sloupce tak, jak se zobrazí v okně Upravit výraz XPath

  V dolní části Tvůrce výrazů XPath se při vytváření výrazu v okně Upravit výraz XPath zobrazí náhled výsledků filtru.

Začátek stránky

Odebrání pořadí řazení

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, ze kterého chcete pořadí řazení odebrat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Seřadit a seskupit.

 4. V dialogovém okně Seřadit a seskupit klepněte v části Pořadí řazení na pole, která chcete z pořadí řazení odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

  Chcete-li ze zobrazení dat odebrat celé řazení, odeberte z pořadí řazení všechna pole.

Začátek stránky

Seskupení dat

Seskupení dat je nutné nejprve vytvořit pořadí řazení. Naleznete v části starší Seřadit data.

Při seskupování dat v zobrazení dat můžete pro každé pole v rámci pořadí řazení zvolit, zda se má zobrazit záhlaví nebo zápatí skupiny, a zvolit, zda je skupina ve výchozím nastavení rozbalena nebo sbalena. Můžete také zvolit, zda mají být při procházení zobrazení dat skupiny uchovávány u sebe a zda se mají pro každou skupinu zobrazovat názvy sloupců nebo celkové součty.

Data jsou seskupena pomocí prvního pole v pořadí řazení. Například v první části tohoto článku jste seřadili zobrazení dat produktu společnosti Northwind Traders podle pole CategoryID a potom podle pole ProductName. Vzhledem k tomu, že první pole v pořadí řazení je CategoryID, dojde při seskupení dat k tomu, že data budou seskupena podle ID kategorie.

Aby bylo možné zobrazení dat snáze procházet, budete chtít nyní seskupit produkty podle kategorie, aby bylo možné každou kategorii rozbalit nebo sbalit.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete seskupit.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Seřadit a seskupit.

  Pokud jste dříve vytvořili pořadí řazení v rámci příkladu s firmou Northwind Traders, mělo by se v části Pořadí řazení zobrazit pole CategoryID následované polem ProductName. Pokud zobrazení dat nemá žádné pořadí řazení, je nejdříve potřeba ho vytvořit, aby byly k dispozici možnosti v části Vlastnosti skupiny.

 4. V dialogovém okně Seřadit a seskupit klepněte v seznamu Pořadí řazení na pole, podle kterého chcete data seskupit. V případě příkladu s firmou Northwind Traders klepněte na možnost CategoryID.

  Poznámka: Pro každé pole v pořadí řazení lze aplikovat individuální vlastnosti skupiny. Před aplikováním vlastností skupiny vyberte požadované pole.

 5. V části Vlastnosti skupiny zaškrtněte políčko Zobrazit záhlaví skupiny, aby se na začátku každé skupiny zobrazilo záhlaví, a proveďte následující akci:

  • Pokud chcete, aby byly skupiny ve výchozím nastavení v zobrazení dat zobrazeny rozbalené, klepněte na možnost Rozbalit skupinu ve výchozím nastavení. V případě příkladu se firmou Northwind Traders zvolte zobrazení záhlaví skupiny a potom klepněte na tuto možnost.

  • Pokud chcete, aby se skupiny ve výchozím nastavení v zobrazení dat zobrazovaly sbalené, klepněte na možnost Sbalit skupinu ve výchozím nastavení.

 6. Jestliže chcete na konci každé skupiny zobrazit zápatí, které zobrazuje informace o tom, kolik záznamů daná skupina obsahuje, zaškrtněte políčko Zobrazit zápatí skupiny.

  Jakmile zaškrtnete políčko Zobrazit záhlaví skupiny nebo Zobrazit zápatí skupiny, bude zpřístupněno tlačítko Upřesnit seskupení.

 7. Klepněte na tlačítko Upřesnit seskupení a poté proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Chcete-li skrýt jednotlivé záznamy v seznamu, zaškrtněte políčko Vždy skrýt podrobnosti o skupině.

  • Chcete-li zobrazit všechny položky ve skupině na jedné stránce, přestože celkový počet je větší než zadaný počet položek, které se mají v seznamu zobrazit, zaškrtněte políčko Zachovat skupiny při stránkování. V případě příkladu s firmou Northwind Traders klepněte na tuto možnost.

   Možnosti stránkování jsou k dispozici na kartě Stránkování dialogového okna Vlastnosti zobrazení dat. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Vlastnosti zobrazení dat.

  • Chcete-li vložit řádek do každé skupiny obsahující názvy sloupců, zaškrtněte políčko Zobrazit názvy sloupců pro jednotlivé skupiny.

  • Chcete-li vložit řádek do každé skupiny zobrazující celkový počet záznamů v každé skupině, zaškrtněte políčko Zobrazit souhrny sloupců pro jednotlivé skupiny.

   Zobrazení dat seřazené podle pole CategoryID a ProductName a potom seskupené podle pole CategoryID

   V případě příkladu s firmou Northwind Traders máte nyní zobrazení dat, které je seřazeno podle pole CategoryID a ProductName a následně seskupeno podle pole CategoryID. Každá skupina má záhlaví a každá skupina se v zobrazení dat zobrazí vždy na stejné stránce, protože jste zvolili možnost Zachovat skupiny při stránkování.

Začátek stránky

Odebrání pořadí skupiny

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, ze kterého chcete pořadí skupiny odebrat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V dialogovém okně Seřadit a seskupit klepněte v části Pořadí řazení na pole, ze kterého chcete pořadí skupiny odebrat.

 4. V části Vlastnosti skupiny zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit záhlaví skupiny a Zobrazit zápatí skupiny.

  Poznámka: Každé pole v pořadí řazení může mít své vlastní vlastnosti skupiny. Chcete-li ze zobrazení dat odebrat všechna pořadí skupin, zaškrtněte jednotlivá pole v pořadí řazení.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×