Řazení dat v oblasti nebo tabulce

Řazení dat je nedílnou součástí analýzy dat. Můžete chtít uspořádat seznam jmen podle abecedy, vytvořit seznam stavu zásob výrobků od nejvyššího stavu po nejnižší nebo uspořádat řádky podle barev či ikon. Seřazení dat pomůže při jejich rychlé vizualizaci a lepším pochopení, při organizaci a vyhledání požadovaných dat a konečně také při účinnějším rozhodování.

Data je možné řadit podle textu (A až Z nebo Z až A), čísel (nejmenší až největší) nebo podle data a času (nejstarší až nejnovější nebo nejnovější až nejstarší) v jednom nebo několika sloupcích. Řadit je možné také podle vlastního vámi vytvořeného seznamu (například Velký, Střední a Malý) nebo podle formátu včetně barvy buněk, barvy písma nebo nastavené ikony.

Poznámky: 

V tomto článku

Seřazení textů

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

  • Pokud chcete položky rychle seřadit vzestupně, klikněte na tlačítko Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Seřadit od A po Z).

  • Pokud chcete položky rychle seřadit sestupně, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Seřadit od Z po A).

Poznámky: Možné problémy

 • Zkontrolujte, jestli jsou všechna data uložená jako text.    Jestliže sloupec, který chcete seřadit, obsahuje čísla uložená jako čísla a čísla uložená jako text, musíte je všechna naformátovat jako čísla nebo text. Jestliže tento formát nepoužijete, seřadí se čísla uložená jako čísla před čísly uloženými jako text. Pokud chcete naformátovat všechna vybraná data jako text, stiskněte klávesy Ctrl+1 a otevřete tak dialog Formátovat buňky, klikněte na kartu Číslo a v části Kategorie klikněte na Obecné, Číslo nebo Text.

 • Odstraňte případné úvodní mezery.    Před daty importovanými z jiných aplikací se mohou někdy vyskytovat úvodní mezery. Před řazením dat úvodní mezery odstraňte. Můžete to udělat ručně nebo můžete použít funkci TRIM.

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

  • Pokud chcete seřadit data od nejnižšího po nejvyšší, klikněte na tlačítko Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Řadit od nejmenších po největší).

  • Jestliže chcete seřadit data od vyšších čísel k nižším, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Řadit od největších po nejmenší).

Poznámky: 

 • Možný problém   

 • Zkontrolujte, jestli jsou všechna čísla uložená jako čísla.    Jestliže výsledek není takový, jaký jste očekávali, obsahuje sloupec pravděpodobně čísla uložená jako text, ne jako čísla. Například záporná čísla naimportovaná z některých účetních systémů nebo čísla zadaná na začátku se znakem apostrof (') se uloží jako text. Další informace najdete v článku Oprava čísel formátovaných jako text použitím číselného formátu.

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

  • Pokud chcete položky seřadit od dřívějšího k novějšímu datu nebo času, klikněte na Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu).

  • Chcete-li seřadit kalendářní data nebo časové údaje od nejnovějších k nejstarším, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Seřadit od nejnovějšího k nejstaršímu).

Poznámky: Možný problém   

 • Zkontrolujte, jestli jsou kalendářní data a časy uložené jako kalendářní data nebo časy.    Pokud není výsledek takový, jaký jste očekávali, může sloupec obsahovat kalendářní data nebo časy uložené jako text, ne jako kalendářní data nebo časy. Pro správné seřazení kalendářních dat a časů v aplikaci Excel je nutné, aby všechna kalendářní data a časy byly uložené jako pořadové číslo kalendářního data nebo času. Pokud nebude hodnota rozpoznána jako datum nebo čas, uloží se jako text. Další informace najdete v článku Převod dat uložených jako text na kalendářní data.

 • Pokud chcete řadit podle dnů v týdnu, naformátujte buňky tak, aby zobrazovaly den v týdnu. Jestliže chcete řadit podle dnů v týdnu bez ohledu na datum, převeďte je na text pomocí funkce TEXT. Funkce TEXT ale vrací textovou hodnotu, proto bude operace řazení vycházet z alfanumerických dat. Další informace najdete v článku Zobrazení dat jako dnů týdne.

Řadit podle víc než jednoho sloupce nebo řádku můžete chtít třeba tehdy, když máte data, která chcete v jednom řádku nebo sloupci seskupit podle stejných hodnot a pak další sloupec nebo řádek seřadit v rámci skupin stejných hodnot. Pokud třeba máte sloupec Oddělení a sloupec Zaměstnanec, můžete nejdřív řadit podle názvů oddělení (tím seskupíte zaměstnance ze stejných oddělení) a potom řadit podle jmen zaměstnanců (tím seřadíte jména zaměstnanců podle abecedy v každém oddělení). Řadit můžete až podle 64 sloupců.

Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že řazená oblast buněk bude obsahovat záhlaví sloupců.

 1. Vyberte libovolnou buňku v oblasti dat.

  Vyberte oblast ve dvou nebo více sloupcích

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. V dialogu Seřadit klikněte v části Sloupec v poli Seřadit podle na první sloupec, který chcete seřadit.

  Vyberte první sloupec, který chcete seřadit.

 4. V seznamu Řazení vyberte typ řazení. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete řadit podle textu, čísla nebo data a času, vyberte Hodnoty.

  • Pokud chcete řadit podle formátu, vyberte Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 5. V rozevíracím seznamu v části Pořadí vyberte, jak chcete řadit. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pro textové hodnoty vyberte A až Z nebo Z až A.

  • Pro číselné hodnoty vyberte Od nejmenšího k největšímu nebo Od největšího k nejmenšímu.

  • Pro datové nebo časové hodnoty vyberte Od nejstaršího k nejnovějšímu nebo Od nejnovějšího k nejstaršímu.

  • Pokud chcete řadit na základě vlastního seznamu, vyberte Vlastní seznam.

 6. Chcete-li přidat další sloupec, podle kterého se má řadit, klikněte na tlačítko Přidat úroveň a opakujte kroky tři až pět.

  Klikněte na Přidat úroveň.

 7. Chcete-li zkopírovat sloupec, podle kterého se má řadit, vyberte danou položku a klikněte na tlačítko Kopírovat úroveň.

 8. Sloupec, podle kterého se řadí, můžete odstranit. Vyberte jeho záznam a pak klikněte na Odstranit úroveň.

  Poznámka: V seznamu musí zůstat aspoň jedna položka.

 9. Pokud chcete změnit pořadí řazení sloupců, vyberte položku a kliknutím na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů vedle tlačítka Možnosti změňte pořadí.

  Položky na vyšších místech v seznamu se seřadí před položkami na nižších místech seznamu.

Pokud jste při ručním nebo podmíněném formátování oblasti buněk nebo sloupce tabulky použili barvu buňky nebo barvu písma, můžete řadit také podle těchto barev. Řadit můžete také podle sady ikon, kterou jste vytvořili pomocí podmíněného formátování.

 1. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. V dialogu Seřadit klikněte v části Sloupec v poli Seřadit podle na sloupec, který chcete seřadit.

  V části Sloupec klikněte na Seřadit podle a zvolte některou z možností.

 4. V poli Seřadit podle vyberte možnost Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

  V části Řazení zvolte možnost.

 5. V části Pořadí klikněte na šipku vedle tlačítka a pak v závislosti na typu formátu vyberte barvu buňky, barvu písma nebo ikonu buňky.

 6. Dále zvolte požadovaný způsob řazení. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete přesunout barvu buňky, barvu písma nebo ikonu nahoru nebo doleva, vyberte možnost Nahoře (řazení sloupců) nebo Vlevo (řazení řádků).

  • Pokud chcete barvu buňky, barvu písma nebo ikonu přesunout dolů nebo doprava, vyberte Dole (u sloupcového řazení) nebo Vpravo (u řádkového řazení).

   Poznámka: Neexistuje výchozí řazení podle barev buněk, barev písma nebo ikon. Požadované řazení musíte definovat pro každou operaci řazení.

 7. Další barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, podle které se má řadit, zadáte tak, že kliknete na tlačítko Přidat úroveň a zopakujete kroky tři až pět.

  Dejte pozor, abyste v poli Potom podle vybrali stejný sloupec a v části Řazení udělali stejný výběr.

  Tyto kroky znovu opakujte pro každou další barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, kterou chcete zahrnout do řazení.

Pomocí vlastního seznamu můžete seřadit data v pořadí definovaném uživatelem. Máte například sloupec obsahující hodnoty, podle kterých chcete řadit – Nejvyšší, Střední a Nízká. Jak sloupec seřadit, aby se řádky obsahující hodnotu Nejvyšší zobrazovaly jako první, poté se zobrazovaly řádky s hodnotou Střední a nakonec řádky s hodnotou Nízká? Pokud použijete abecední řazení, při zvolení možnosti „A až Z“ se nejprve zobrazí řádky s hodnotou Nejvyšší, poté však budou následovat řádky s hodnotou Nízká a až nakonec řádky s hodnotou Střední. Pokud použijete možnost „Z až A“, budou se jako první zobrazovat řádky s hodnotou Střední, uprostřed s hodnotou Nízká a na nakonec s hodnotou Nejvyšší. Bez ohledu na použitou možnost abecedního řazení se při řazení dostanou doprostřed řádky s hodnotou Nízká – vy však potřebujete, aby uprostřed byly řádky s hodnotou Střední. Tento problém můžete vyřešit vytvořením vlastního seznamu.

 1. Podle potřeby vytvořte vlastní seznam:

  1. Do oblasti buněk zadejte v požadovaném pořadí shora dolů hodnoty, které chcete použít k řazení, jako v tomto příkladu:

   Vytvoření seznamu v oblasti buněk od nejvyšší hodnoty po nejnižší

  2. Vyberte oblast hodnot, které jste zadali. Když použijete předchozí příklad, vyberte buňky A1:A3.

  3. Přejděte na Soubor > Možnosti > Upřesnit > Obecné > Upravit vlastní seznamy a v dialogu Vlastní seznamy klikněte na Import a potom dvakrát na OK.

   Poznámky: 

   • Vlastní seznam můžete vytvořit pouze podle hodnoty (textu, čísla, kalendářního data a času). Nelze vytvořit vlastní seznam podle formátu (barvy buňky, barvy písma nebo ikony).

   • Maximální délka vlastního seznamu je 255 znaků a první znak nesmí začínat číslem.

 2. Vyberte buňku ve sloupci, který chcete seřadit.

 3. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 4. V dialogu Seřadit klikněte v části Sloupec v poli Seřadit podle nebo Dále podle na sloupec, který chcete seřadit podle vlastního seznamu.

 5. V seznamu Pořadí vyberte možnost Vlastní seznam.

 6. V dialogovém okně Vlastní seznamy vyberte požadovaný seznam. Jestli chcete použít vlastní seznam, který jste vytvořili v předchozím příkladu, klikněte na Hodně, Středně, Málo.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 2. V dialogovém okně Seřadit klikněte na tlačítko Možnosti.

  Kliknutím na Seřadit otevřete dialogové okno Seřadit.

 3. V dialogovém okně Možnosti řazení zaškrtněte políčko Rozlišovat malá a velká.

  V dialogu Seřadit klikněte na Možnosti.

 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Nejběžnější je řazení shora dolů, ale můžete řadit také zleva doprava.

Poznámka: Tabulky nepodporují řazení zprava doleva. Abyste mohli toto řazení použít, převeďte tabulku nejdřív na rozsah tak, že vyberete libovolnou buňku v tabulce a kliknete na Nástroje tabulky > Převést na rozsah.

 1. Vyberte kteroukoliv buňku v oblasti, kterou chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. V dialogovém okně Seřadit klikněte na tlačítko Možnosti.

  Kliknutím na Seřadit otevřete dialogové okno Seřadit.

 4. V dialogovém okně Možnosti řazení klikněte v části Orientace na přepínač Seřadit zleva doprava a potom na tlačítko OK.

  V okně Možnosti řazení klikněte na Zleva doprava.

 5. V seznamu Řádek klikněte v poli Seřadit podle na řádek, podle kterého chcete řadit. Pokud chcete řadit podle řádku záhlaví, bude to obvykle řádek 1.

  Vyberte řádek, který chcete seřadit.

  Tip: Pokud je řádek záhlaví text, ale chcete sloupce seřadit podle čísel, můžete přidat nad rozsah dat nový řádek a přidat čísla podle toho, jaký způsob řazení chcete použít.

 6. Pokud chcete řadit podle hodnoty, vyberte jednu z možností z rozevíracího seznamu Řazení.

  1. Pro textové hodnoty vyberte položku A až Z nebo Z až A.

  2. Pro číselné hodnoty vyberte Od nejmenšího k největšímu nebo Od největšího k nejmenšímu.

  3. Pro datové nebo časové hodnoty vyberte Od nejstaršího k nejnovějšímu nebo Od nejnovějšího k nejstaršímu.

 7. Pokud chcete řadit podle barev buněk, barev písma nebo ikon buněk, postupujte takto:

  1. V poli Seřadit podle vyberte možnost Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

  2. V části Řazení vyberte barvu buňky, barvu písma nebo ikonu buňky a potom vyberte Vlevo nebo Vpravo.

Poznámka:  Seřadíte-li řádky, které jsou součástí osnovy listu, budou seřazeny skupiny nejvyšší úrovně (úroveň 1) tak, aby zůstaly podrobné řádky nebo sloupce pohromadě i v případě, že jsou skryté.

Chcete-li provést řazení podle částečné hodnoty ve sloupci, jako například podle kódu v čísle náhradního dílu (789-WDG-34), příjmení (Chvojková Petra) nebo křestního jména (Petra, Chvojková), je nejdříve nutné sloupec rozdělit na dva nebo více sloupců, aby se hodnota, podle které chcete provádět řazení, nacházela ve svém sloupci. Tuto operaci lze provést pomocí textových funkcí, které dokážou oddělit části buněk, nebo pomocí Průvodce převodem textu do sloupců. Příklady a další informace najdete v článcích Rozdělení textu do různých buněk a Rozdělení textu do sloupců pomocí funkcí.

Upozornění: Seřadit oblast v určité oblasti je možné, ale nedoporučujeme to, protože ve výsledku se seřazená oblast odpojí od původních dat. Pokud byste seřadili následující data tak, jak vidíte, vybraní zaměstnanci by byli spojení s jinými odděleními než před tím.

Příklad řazení malé oblasti ve větší

Naštěstí vás Excel upozorní, když zjistí, že se o to chcete pokusit:

Klikněte na Pokračovat s aktuální oblastí.

Pokud jste nechtěli použít toto řazení, vyberte možnost Rozšířit vybranou oblast. V opačném případě vyberte Pokračovat s aktuální oblastí.

Pokud nejsou výsledky takové, jaké jste požadovali, klikněte na tlačítko Zpět Tlačítko Zpět .

Poznámka: Tento způsob řazení se nedá v tabulce použít.

Pokud při řazení dat získáte neočekávané výsledky, postupujte takto:

Zkontrolujte, jestli se nezměnily hodnoty vrácené vzorci.    Pokud data, která jste seřadili, obsahují nějaké vzorce, můžou se hodnoty těchto vzorců při přepočítání listu změnit. V takovém případě použijte řazení znovu, abyste dostali aktuální výsledky.

Před řazením zobrazte skryté řádky a sloupce.    Skryté sloupce se při řazení sloupců nepřesouvají. A podobně platí: Skryté řádky se při řazení řádků nepřesouvají. Před řazením dat je proto vhodné zobrazit skryté řádky a sloupce.

Zkontrolujte nastavení národního prostředí.    Pořadí řazení se liší podle nastavení národního prostředí. Ujistěte se, že máte na počítači v Ovládacích panelech v Místním nastavení nebo v Místním a jazykovém nastavení nastavené správné národní prostředí. Informace o změně nastavení národního prostředí najdete v nápovědě systému Windows.

Zadejte záhlaví sloupců jenom do jednoho řádku.    Pokud potřebujete víceřádková záhlaví, rozdělte text do víc řádků uvnitř buňky.

Zapněte nebo vypněte řádek záhlaví.    Při řazení sloupců je obvykle lepší mít řádek záhlaví. Význam dat je pak jasnější. Hodnota v záhlaví není ve výchozím nastavení zahrnutá do operace řazení. Někdy může být potřeba záhlaví zapnout nebo vypnout, aby záhlaví bylo nebo nebylo zahrnuté do operace řazení. Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete první řádek dat vyloučit z řazení, protože to je záhlaví sloupců, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na Seřadit a filtrovat, klikněte na Vlastní řazení a zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví.

 • Pokud chcete první řádek dat zahrnout do řazení, protože to není záhlaví sloupců, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na Seřadit a filtrovat, klikněte na Vlastní řazení a zrušte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Video: Řazení dat v tabulce

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×