Řazení dat v oblasti nebo tabulce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řazení dat je nedílnou součástí analýzy dat. Můžete chtít uspořádat seznam jmen podle abecedy, vytvořit seznam stavu zásob výrobků od nejvyššího stavu po nejnižší nebo uspořádat řádky podle barev či ikon. Seřazení dat pomůže při jejich rychlé vizualizaci a lepším pochopení, při organizaci a vyhledání požadovaných dat a konečně také při účinnějším rozhodování.

Poznámka : Pokud chcete najít nejvyšší nebo nejnižší hodnoty v oblasti buněk nebo v tabulce, například 10 nejvyšších hodnocení nebo 5 nejnižších prodejních částek, použijte funkci Automatický filtr nebo podmíněné formátování.

Další informace najdete v tématu filtrování dat v Excelové tabulce nebo oblastia Přidání, změna, vyhledání nebo zrušení podmíněného formátování.

V tomto článku

Informace o řazení

Seřazení textů

Seřazení čísel

Seřazení kalendářních dat nebo časů

Seřazení podle barvy buňky, barvy písma nebo ikony

Seřazení podle vlastního seznamu

Seřazení řádků

Seřazení podle více sloupců nebo řádků

Seřazení podle částečné hodnoty ve sloupci

Seřazení jednoho sloupce v oblasti buněk beze změny ostatních sloupců

Další informace o obecných problémech se řazením

Informace o řazení

Data lze řadit podle textu (A až Z nebo Z až A), čísel (nejmenší až největší) nebo podle data a času (nejstarší až nejnovější nebo nejnovější až nejstarší) v jednom nebo několika sloupcích. Řadit lze také podle vlastního seznamu (například Velký, Střední a Malý) nebo podle formátu včetně barvy buněk, barvy písma nebo nastavené ikony. Většinou se provádí operace řazení na sloupcích, ale můžete řadit také po řádcích.

Kritéria řazení pro excelovou tabulku se ukládají se sešitem, takže po každém otevření sešitu je můžete znovu použít k seřazení tabulky. Kritéria se ale neukládají pro oblast buněk. Pokud chcete kritéria řazení uložit, aby bylo možné po otevření sešitu kritéria opakovaně použít k řazení, je vhodné používat tabulku. To je zejména užitečné pro řazení nad více sloupci nebo řazení, jehož vytvoření trvá delší dobu.

Při opakovaném použití řazení se mohou z následujících důvodů zobrazit odlišné výsledky:

 • V oblasti buněk nebo ve sloupci tabulky byla změněna, přidána nebo odstraněna data.

 • Změnily se hodnoty vrácené vzorcem a sešit byl přepočítán.

Začátek stránky

Seřazení textů

 1. V oblasti buněk vyberte sloupec s alfanumerickými daty nebo se přesvědčte, zda je aktivní buňka ve sloupci tabulky obsahujícím alfanumerická data.

 2. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

 3. Chcete-li položky seřadit vzestupně podle abecedy, klikněte na tlačítko Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Seřadit od A po Z).

 4. Chcete-li položky seřadit sestupně podle abecedy, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Seřadit od Z po A).

Volitelně můžete použít řazení s rozlišováním velkých a malých písmen:

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 2. V dialogovém okně Seřadit klikněte na položku Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti řazení.

 3. V dialogovém okně Možnosti řazení zaškrtněte políčko Rozlišovat malá a velká.

 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 5. Chcete-li opětovně použít řazení po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a potom na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Znovu použít.

Úkol: Zkontrolujte, zda jsou všechna data uložena jako text.    Jestliže sloupec, který chcete seřadit, obsahuje čísla uložená jako čísla a čísla uložená jako text, musíte je všechna naformátovat jako text. Jestliže tento formát nepoužijete, seřadí se čísla uložená jako čísla před čísly uloženými jako text. Chcete-li naformátovat všechna vybraná data jako text, klikněte na kartě Domů ve skupině Písmo na tlačítko Formátovat písmo buňky, klikněte na kartu Číslo a v části Kategorie klikněte na položku Text.

Úkol: Odstraňte případné úvodní mezery.    Před daty importovanými z jiných aplikací se mohou někdy vyskytovat úvodní mezery. Před řazením dat úvodní mezery odstraňte.

Začátek stránky

Seřazení čísel

 1. V oblasti buněk vyberte sloupec s číselnými daty nebo se přesvědčte, zda je aktivní buňka ve sloupci tabulky obsahujícím číselná data.

 2. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

 3. Chcete-li seřadit data od nižších čísel k vyšším, klikněte na tlačítko Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Řadit od nejmenších po největší).

 4. Chcete-li seřadit data od vyšších čísel k nižším, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Řadit od největších po nejmenší).

Úkol: Zkontrolujte, zda jsou všechna čísla uložena jako čísla.    Jestliže výsledek není takový, jaký jste očekávali, obsahuje sloupec pravděpodobně čísla uložená jako text, ne jako čísla. Například záporná čísla naimportovaná z některých účetních systémů nebo čísla zadaná na začátku se znakem apostrof (') se uloží jako text. Další informace najdete v článku Oprava čísel formátovaných jako text použitím číselného formátu.

Začátek stránky

Seřazení kalendářních dat nebo časů

 1. V oblasti buněk vyberte sloupec s kalendářními daty nebo časy nebo se přesvědčte, zda je aktivní buňka ve sloupci obsahujícím kalendářní data nebo časy.

 2. V oblasti buněk nebo v tabulce vyberte sloupec kalendářních dat nebo časů.

 3. Na kartě Data proveďte ve skupině Seřadit a filtrovat jednu z následujících operací:

 4. Chcete-li seřadit kalendářní data nebo časové údaje od nejstarších k nejnovějším, klikněte na tlačítko Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší (Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu).

 5. Chcete-li seřadit kalendářní data nebo časové údaje od nejnovějších k nejstarším, klikněte na tlačítko Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší (Seřadit od nejnovějšího k nejstaršímu).

 6. Chcete-li opětovně použít řazení po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a potom na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Znovu použít.

Úkol: Zkontrolujte, zda jsou kalendářní data a časy uloženy jako kalendářní data nebo časy.    Není-li výsledek takový, jaký jste očekávali, může sloupec obsahovat kalendářní data nebo časy uložené jako text, ne jako kalendářní data nebo časy. Pro správné seřazení kalendářních dat a časů v aplikaci Excel je nutné, aby všechna kalendářní data a časy byly uloženy jako pořadové číslo kalendářního data nebo času. Nebude-li hodnota rozpoznána jako datum nebo čas, bude uložena jako text. Další informace najdete v článku Převod čísel uložených jako text na kalendářní data.

Poznámka :  Chcete-li řadit podle dnů v týdnu, naformátujte buňky tak, aby zobrazovaly den v týdnu. Jestliže chcete řadit podle dnů v týdnu bez ohledu na datum, převeďte je na text pomocí funkce TEXT. Funkce TEXT však vrací textovou hodnotu, proto bude operace řazení vycházet z alfanumerických dat. Další informace najdete v článku Zobrazení dat jako dnů týdne.

Začátek stránky

Seřazení podle barvy buňky, barvy písma nebo ikony

Pokud jste při ručním nebo podmíněném formátování oblasti buněk nebo sloupce tabulky použili barvu buňky nebo barvu písma, můžete podle těchto barev také řadit. Řadit můžete také podle sady ikon, kterou jste vytvořili použitím podmíněného formátu.

 1. V oblasti buněk vyberte sloupec dat nebo se přesvědčte, zda je aktivní buňka ve sloupci tabulky.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

  Zobrazí se dialogové okno Seřadit.

 3. V seznamu Sloupec klikněte v poli Seřadit podle na sloupec, který chcete seřadit.

 4. V seznamu Řazení vyberte typ řazení. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li seřadit podle barvy buňky, vyberte možnost Barva buňky.

  • Jestliže chcete seřadit podle barvy písma, zvolte možnost Barva písma.

  • Pokud chcete řadit podle sady ikon, vyberte možnost Ikona buňky.

 5. V části Pořadí klikněte na šipku vedle tlačítka a pak v závislosti na typu formátu vyberte barvu buňky, barvu písma nebo ikonu buňky.

 6. V seznamu Pořadí vyberte požadovaný způsob řazení. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete přesunout barvu buňky, barvu písma nebo ikonu nahoru nebo doleva, vyberte možnost Nahoře (řazení sloupců) nebo Vlevo (řazení řádků).

  • Když chcete přesunout barvu buňky, barvu písma nebo ikonu dolů nebo doprava, vyberte možnost Dole (řazení sloupců) nebo Vpravo (řazení řádků).

   Poznámka : Neexistuje žádné výchozí pořadí řazení barev buňky, barev písma nebo ikon. Pro jednotlivé operace řazení musíte definovat pořadí.

 7. Chcete-li určit další barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, podle které se má řadit, klikněte na tlačítko Přidat úroveň a opakujte kroky tři až pět.

  Přesvědčte se, zda jste v poli Potom podle vybrali stejný sloupec box a že jste provedli stejný výběr v seznamu Pořadí.

  Tyto kroky znovu opakujte pro každou další barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, kterou chcete zahrnout do řazení.

 8. Chcete-li opětovně použít řazení po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a potom na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Znovu použít.

Začátek stránky

Seřazení podle vlastního seznamu

Pomocí vlastního seznamu můžete seřadit data v pořadí definovaném uživatelem. Máte například sloupec obsahující hodnoty, podle kterých chcete řadit – Nejvyšší, Střední a Nízká. Jak sloupec seřadit, aby se řádky obsahující hodnotu Nejvyšší zobrazovaly jako první, poté se zobrazovaly řádky s hodnotou Střední a nakonec řádky s hodnotou Nízká? Pokud použijete abecední řazení, při zvolení možnosti „A až Z“ se nejprve zobrazí řádky s hodnotou Nejvyšší, poté však budou následovat řádky s hodnotou Nízká a až nakonec řádky s hodnotou Střední. Pokud použijete možnost „Z až A“, budou se jako první zobrazovat řádky s hodnotou Střední, uprostřed s hodnotou Nízká a na nakonec s hodnotou Nejvyšší. Bez ohledu na použitou možnost abecedního řazení se při řazení dostanou doprostřed řádky s hodnotou Nízká – vy však potřebujete, aby uprostřed byly řádky s hodnotou Střední. Tento problém můžete vyřešit vytvořením vlastního seznamu.

Kromě možnosti použít vlastní seznamy jsou v aplikaci Excel k dispozici již připravené seznamy dnů v týdnu a měsíců v roce.

 1. Podle potřeby vytvořte vlastní seznam:

  1. Do oblasti buněk zadejte v požadovaném pořadí shora dolů hodnoty, které chcete použít k řazení. Příklad:

   A

   1

   Nejvyšší

   2

   Střední

   3

   Nízká

  2. Vyberte oblast hodnot, které jste zadali. Když použijete předchozí příklad, vyberte buňky A1:A3.

  3. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a potom na kategorii Upřesnit.

  4. V části Obecné klikněte na možnost Upravit vlastní seznamy.

  5. V dialogovém okně Vlastní seznamy klikněte na tlačítko Importovat a pak na tlačítko OK.

   Poznámky : 

   • Vlastní seznam můžete vytvořit pouze podle hodnoty (textu, čísla, kalendářního data a času). Nelze vytvořit vlastní seznam podle formátu (barvy buňky, barvy písma nebo ikony).

   • Maximální délka vlastního seznamu je 255 znaků a první znak nesmí začínat číslem.

 2. V oblasti buněk vyberte sloupec dat nebo se přesvědčte, zda je aktivní buňka ve sloupci tabulky.

 3. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

  Zobrazí se dialogové okno Seřadit.

 4. V seznamu Sloupec klikněte v poli Seřadit podle nebo Potom podle na sloupec, podle kterého chcete seřadit vlastní seznam.

 5. V seznamu Pořadí vyberte možnost Vlastní seznam.

 6. V dialogovém okně Vlastní seznamy vyberte požadovaný seznam. Když použijete vlastní seznam, který jste vytvořili v předchozím příkladu, klikněte na Nejvyšší, Střední, Nízká.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Chcete-li opětovně použít řazení po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a potom na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Znovu použít.

Začátek stránky

Seřazení řádků

 1. V oblasti buněk vyberte řádek dat nebo se přesvědčte, zda je aktivní buňka ve sloupci tabulky.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

  Zobrazí se dialogové okno Seřadit.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 4. V dialogovém okně Možnosti řazení klikněte v části Orientace na přepínač Seřadit zleva doprava a potom na tlačítko OK.

 5. V seznamu Sloupec klikněte v poli Seřadit podle na řádek, podle kterého chcete řadit.

 6. Pokud chcete řadit podle hodnot, postupujte takto:

  1. Pro textové hodnoty vyberte položku A až Z nebo Z až A.

  2. Pro číselné hodnoty vyberte položku Nejmenší až největší nebo Největší až nejmenší.

  3. Pro hodnoty kalendářního data nebo času vyberte položku Nejstarší až nejnovější nebo Nejnovější až nejstarší.

 7. Pokud chcete řadit podle barev buněk, barev písma nebo ikon buněk, postupujte takto:

  1. V poli Seřadit podle vyberte možnost Hodnoty.

  2. V části Pořadí proveďte jeden z těchto kroků:

  3. V poli Seřadit podle vyberte možnost Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

  4. Klikněte na šipku vedle tlačítka a pak vyberte barvu buňky, barvu písma nebo ikonu buňky.

  5. V seznamu Pořadí vyberte možnost Vlevo nebo Vpravo.

 8. Chcete-li opětovně použít řazení po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a potom na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Znovu použít.

Poznámka :  Seřadíte-li řádky, které jsou součástí osnovy listu, budou seřazeny skupiny nejvyšší úrovně (úroveň 1) tak, aby zůstaly podrobné řádky nebo sloupce pohromadě i v případě, že jsou skryté.

Začátek stránky

Seřazení podle více sloupců nebo řádků

Řazení podle více než jednoho sloupce nebo řádku můžete použít v případě dat, která chcete seskupit podle stejné hodnoty v jednom sloupci nebo řádku a potom v rámci této skupiny stejných hodnot seřadit jiný sloupec nebo řádek. Máte-li například sloupce Oddělení a Zaměstnanci, můžete nejdříve řadit podle sloupce Oddělení (a seskupit tak vždy všechny zaměstnance v jednom oddělení) a potom podle příjmení (a seřadit tak v každém oddělení příjmení podle abecedy). Můžete seřadit až 64 sloupců.

Poznámka : Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že řazená oblast buněk bude obsahovat záhlaví sloupců.

 1. Vyberte oblast buněk se dvěma a více sloupci dat nebo se přesvědčte, zda je aktivní buňka v tabulce se dvěma a více sloupci.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Seřadit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

  Zobrazí se dialogové okno Seřadit.

 3. V seznamu Sloupec klikněte v poli Seřadit podle na první sloupec, který chcete seřadit.

 4. V seznamu Řazení vyberte typ řazení. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže chcete řadit podle textu, čísla nebo kalendářního data nebo času, vyberte možnost Hodnoty.

  • Chcete-li řadit podle formátu, vyberte možnost Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 5. V seznamu Pořadí zvolte požadovaný způsob řazení. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pro textové hodnoty vyberte položku A až Z nebo Z až A.

  • Pro číselné hodnoty vyberte položku Nejmenší až největší nebo Největší až nejmenší.

  • Pro hodnoty kalendářního data nebo času vyberte položku Nejstarší až nejnovější nebo Nejnovější až nejstarší.

  • Pokud chcete řadit podle vlastního seznamu, vyberte možnost Vlastní seznam.

 6. Chcete-li přidat další sloupec, podle kterého se má řadit, klikněte na tlačítko Přidat úroveň a opakujte kroky tři až pět.

 7. Chcete-li zkopírovat sloupec, podle kterého se má řadit, vyberte danou položku a klikněte na tlačítko Kopírovat úroveň.

 8. Chcete-li odstranit sloupec, podle kterého se má řadit, vyberte danou položku a klikněte na tlačítko Odstranit úroveň.

  Poznámka : V seznamu musí zůstat aspoň jedna položka.

 9. Pokud chcete změnit pořadí řazení sloupců, vyberte položku a kliknutím na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů změňte pořadí.

  Položky na vyšších místech v seznamu se seřadí před položkami na nižších místech seznamu.

 10. Chcete-li opětovně použít řazení po změně dat, klikněte do buňky v oblasti buněk nebo v tabulce a potom na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Znovu použít.

Začátek stránky

Seřazení podle částečné hodnoty ve sloupci

Chcete-li provést řazení podle částečné hodnoty ve sloupci, jako například podle kódu v čísle náhradního dílu (789-WDG-34), příjmení (Chvojková Petra) nebo křestního jména (Petra, Chvojková), je nejdříve nutné sloupec rozdělit na dva nebo více sloupců, aby se hodnota, podle které chcete provádět řazení, nacházela ve svém sloupci. Tuto operaci lze provést pomocí textových funkcí, které dokážou oddělit části buněk, nebo pomocí Průvodce převodem textu do sloupců. Příklady a další informace najdete v článcích Rozdělení textu do různých buněk a Rozdělení textu do sloupců pomocí funkcí.

Začátek stránky

Seřazení jednoho sloupce v oblasti buněk beze změny ostatních sloupců

Upozornění : Při použití této funkce buďte opatrní. Seřazením jednoho sloupce mohou vzniknout nežádoucí výsledky, například nežádoucí přesunutí buněk tohoto sloupce vzhledem k příslušným buňkám téhož řádku.

Poznámka : Následující postup nelze použít v tabulce.

 1. Vyberte sloupec v oblasti buněk, která obsahuje dva a více sloupců.

 2. Kliknutím na záhlaví sloupce vyberte sloupec, který chcete seřadit.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a potom klikněte na některý z dostupných příkazů řazení.
  Zobrazí se dialogové okno Upozornění při řazení.

 4. Klikněte na přepínač Pokračovat s aktuální oblastí.

 5. Klikněte na tlačítko Seřadit.

 6. V dialogovém okně Seřadit vyberte případné další požadované možnosti řazení a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud nejsou výsledky takové, jaké jste požadovali, klikněte na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Další informace o obecných problémech se řazením

Jestliže při řazení dat nejsou výsledky takové, jaké jste předpokládali, použijte následující postup:

Zkontrolujte, zda se nezměnily hodnoty vracené vzorci:    Jestliže v datech, která jste řadili, je jeden nebo více vzorců, mohou se hodnoty vracené těmito vzorci při přepočítání sešitu změnit. V takovém případě použijte řazení znovu, abyste získali aktuální výsledky.

Před řazením zobrazte skryté řádky a sloupce:    Skryté sloupce ani skryté řádky se při řazení nepřesouvají. Před řazením dat je vhodné zobrazit skryté sloupce a řádky.

Zkontrolujte nastavení národního prostředí:    Pořadí řazení se liší podle nastavení národního prostředí. Zkontrolujte, zda je v panelu Místní nastavení nebo Místní a jazykové nastaveníOvládacích panelech v počítači zadáno správné nastavení národního prostředí. Informace o změně nastavení národního prostředí najdete v nápovědě systému Windows.

Zadejte záhlaví sloupců pouze v jednom řádku:    Jestliže potřebujete víceřádkové popisky, zalomte text uvnitř buňky.

Zapněte nebo vypněte řádek záhlaví:    Označení řádků záhlaví se při řazení dat obvykle hodí pro snazší pochopení jejich významu. Ve výchozím nastavení se hodnota v záhlaví do řazení nezahrnuje. V některých případech může být potřeba záhlaví zapnout nebo vypnout, aby se hodnota v záhlaví zahrnula nebo nezahrnula do řazení. Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li vyloučit z řazení první řádek dat, protože obsahuje záhlaví sloupců, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat, klikněte na příkaz Vlastní řazení a zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví.

 • Jestliže první řádek dat chcete zahrnout do řazení, protože neobsahuje popisky sloupců, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat, klikněte na příkaz Vlastní řazení a zrušte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví.

Začátek stránky

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu.

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy v Excelu

Funkce aplikace Excel (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×