Úvod k výpočtům dat

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V seznamech a knihovnách lze různými způsoby používat vzorce a funkce k výpočtům dat. Přidáte-li do seznamu nebo knihovny výpočtový sloupec, můžete vytvořit vzorec, který zahrnuje data z dalších sloupců a provádí funkce pro výpočet kalendářních a časových hodnot, pro výpočet matematických rovnic a pro práci s textem. Například v seznamu úkolů je možné použít sloupec pro výpočet počtu dní potřebných k provedení jednotlivých úkolů, který bude založen na sloupcích Počáteční datum a Datum dokončení.

Poznámka: Tento článek popisuje základní pojmy týkající se používání vzorců a funkcí. Konkrétní informace o konkrétní funkci získáte v článku k této funkci.

V tomto článku

Přehled vzorců

Přehled funkcí

Použití odkazů na sloupec ve vzorci

Použití konstant ve vzorci

Použití výpočtových operátorů ve vzorci

Přehled vzorců

Vzorce jsou rovnice provádějící výpočty hodnot v seznamu nebo knihovně. Počátečním znakem vzorce je znak rovná se (=). Například v následujícím vzorci je hodnota 2 násobena hodnotou 3 a k výsledku je přičtena hodnota 5.

=5+2*3

Vzorce můžete použít v počítaném sloupci a k výpočtu výchozích hodnot pro sloupec. Vzorec může obsahovat funkce, odkazy na sloupce, operátory a konstanty jako v následujícím příkladu.

=PI()*[Result]^2

Prvek

Popis

Funkce

Funkce PI() vrátí hodnotu čísla pí: 3,141592654.

Odkaz (nebo název sloupce)

[Výsledek] představuje hodnotu ve sloupci Výsledek pro aktuální řádek.

Konstanta

Číselné nebo textové hodnoty zadané přímo do vzorce, například hodnota 2.

Operátor

Operátor * (hvězdička) slouží k násobení a operátor ^ (stříška) umocní číslo na zadanou mocninu.

Vzorce mohou používat jeden či více uvedených prvků z předchozí tabulky. V následujícím textu jsou uvedeny příklady vzorců (seřazené podle složitosti).

Jednoduché vzorce (například =128+345)

Následující vzorce obsahují konstanty a operátory.

Příklad

Popis

=128+345

Ke 128 přičte 345.

=5^2

Umocní na druhou hodnotu 5.

Vzorce obsahující odkazy na sloupce (například =[Příjmy]>[Náklady])

Následující vzorce odkazují na jiné sloupce ve stejném seznamu nebo knihovně.

Příklad

Popis

=[Příjmy]

Použije hodnotu ve sloupci Příjmy.

=[Příjmy]*10/100

10% hodnoty ve sloupci Příjmy.

=[Příjmy]>[Náklady]

Pokud je hodnota ve sloupci Příjmy větší než hodnota ve sloupci Náklady, vrátí hodnotu Ano.

Vzorce, které volají funkce (například =PRŮMĚR(1, 2, 3, 4, 5)).

Následující vzorce volají předdefinované funkce.

Příklad

Popis

=PRŮMĚR(1, 2, 3, 4, 5)

Vrátí průměr sady hodnot.

=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Vrátí maximální hodnotu množiny hodnot.

=KDYŽ([Sloupec1]>>Sloupec2]; "V pořádku"; "Není v pořádku")

Pokud jsou náklady větší než příjmy, vrátí hodnotu Ne, v ostatních případech vrátí hodnotu Ano.

=DEN("15.4 2008")

Vrátí den v měsíci. Uvedený vzorec vrátí hodnotu 15.

Vzorce s vnořenými funkcemi (například =SUMA(KDYŽ([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Následující vzorce určí jednu či více funkcí jako argumenty funkce.

Příklad

Popis

=SUMA(KDYŽ([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Funkce KDYŽ vrátí rozdíl mezi hodnotami ve sloupcích A a B nebo hodnotu 10.

Funkce SUMA sečte vrácenou hodnotu funkce KDYŽ a hodnotu ve sloupci C.

=DEGREES(PI())

Funkce PI vrátí číslo 3,141592654.

Funkce DEGREES převede hodnotu zadanou v radiánech na stupně. Uvedený vzorec vrátí hodnotu 180.

=JE.ČÍSLO(NAJÍT("BD",[Sloupec1]))

Funkce NAJÍT vyhledá řetězec BD ve Sloupci1 a vrátí počáteční pozici řetězce. Pokud není řetězec nalezen, vrátí chybovou hodnotu.

Jestliže funkce NAJÍT vrátí číselnou hodnotu, vrátí funkce JE.ČÍSLO hodnotu Ano. V ostatních případech vrátí hodnotu Ne.

Začátek stránky

Přehled funkcí

Funkce jsou předem definované vzorce, které provádějí výpočty pomocí určitých hodnot nazývaných argumenty v určitém pořadí či struktuře. Funkce lze použít k jednoduchým nebo složitým výpočtům. Například následující příklad funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhlí číslo uvedené ve sloupci Náklady na dvě desetinná místa.

=ROUND([Cost], 2)

Při osvojování si funkcí a vzorců je užitečný následující slovníček:

Struktura:     Struktura funkce začíná znakem rovná se (=), za nímž následuje název funkce, počáteční závorka, argumenty funkce oddělené středníkem a koncová závorka.

Název funkce:     Jde o název funkce podporovaný seznamy nebo knihovnami. Každá funkce vybere určitý počet argumentů, zpracuje je a vrátí hodnotu.

Argumenty:     Argumenty mohou být čísla, text, logické hodnoty, například Pravda či Nepravda, případně odkazy na sloupce. Argumenty, které navrhnete, musí vrátit platnou hodnotu argumentu. Argumenty mohou být také konstanty, vzorce nebo jiné funkce.

V některých případech můžete chtít použít funkci jako jeden z argumentů jiné funkce. Například v následujícím vzorci je použita vnořená funkce PRŮMĚR a výsledek je porovnán se součtem hodnot dvou sloupců.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Platné vrácené hodnoty:     Je-li jako argument použita funkce, musí vrátit stejný typ hodnoty, jaký používá argument. Pokud například argument používá hodnoty Ano nebo Ne, musí vnořená funkce vrátit Ano nebo Ne. Pokud se tak nestane, zobrazí se v seznamu nebo knihovně chybová hodnota #HODNOTA!.

Omezení úrovní vnoření:     Vzorec může obsahovat až osm úrovní vnořených funkcí. Jestliže je jako argument ve funkci A použita funkce B, je funkce B funkcí druhé úrovně. V uvedeném příkladu je funkce SUMA funkcí druhé úrovně, protože je argumentem funkce PRŮMĚR. Funkce vnořená ve funkci SUMA by byla funkcí třetí úrovně, atd.

Poznámky: 

 • Seznamy a knihovny nepodporují funkce NÁHČÍSLO a NYNÍ.

 • Funkce DNES a JÁ nejsou podporovány ve výpočítaných sloupcích, jsou však podporovány ve výchozím nastavení hodnot sloupce.

Začátek stránky

Použití odkazů na sloupec ve vzorci

Odkaz identifikuje buňku na aktuálním řádku a zadá seznamu nebo knihovně pokyn, kde má hledat hodnoty nebo data, která chcete použít ve vzorci. Vzorec [Náklady] například odkazuje na hodnotu ve sloupci Náklady na aktuálním řádku. Jestliže sloupec Náklady obsahuje v aktuálním řádku hodnotu 100, vrátí vzorec =[Náklady]*3 hodnotu 300.

Pomocí odkazů můžete použít data obsažená v různých sloupcích seznamu nebo knihovny v jednom či více vzorcích. Ve vzorcích lze vytvořit odkazy na sloupce následujících typů dat: jednoduchý řádek textu, číslo, měna, datum a čas, volba, hodnota ano/ne a vypočítaná hodnota.

K vytvoření odkazu na sloupec ve vzorci je používán zobrazovaný název sloupce. Jestliže název obsahuje mezeru nebo zvláštní znak, je nutné uzavřít název do hranatých závorek ([ ]). V odkazech nejsou rozlišována malá a velká písmena. Ve vzorcích jako [Cena za jednotku] nebo [cena za jednotku] můžete například vytvořit odkaz na sloupec Cena za jednotku.

Poznámky: 

 • Nelze vytvořit odkaz na hodnotu v jiném než aktuálním řádku.

 • Nelze vytvořit odkaz na hodnotu v jiném seznamu nebo knihovně.

 • Není možné vytvořit odkaz na ID řádku u nově vloženého řádku. ID při provádění výpočtu ještě neexistuje.

 • Není možné vytvořit odkaz na jiný sloupec ve vzorci, který vytváří výchozí hodnotu pro sloupec.

Začátek stránky

Použití konstant ve vzorci

Konstanta je hodnota, která není vypočítávána. Konstanta je například datum 9. 10. 2008, číslo 210 a text Čtvrtletní výnosy. Konstanty mohou představovat následující typy dat:

 • Řetězec (Příklad: =[Příjmení] = "Kovář")

  Řetězcové konstanty jsou uzavřeny v uvozovkách a mohou obsahovat až 255 znaků.

 • Číslo (Příklad: =[Náklady] >= 299,90)

  Číselné konstanty mohou obsahovat desetinná místa a mohou být kladné či záporné.

 • Datum (Příklad: =[Datum] > DATUM(2007,7,1))

  Datové konstanty vyžadují použití funkce DATUM(rok,měsíc,den).

 • Logická konstanta (Příklad: =KDYŽ([Náklady]>[Výnosy]; "Ztráta"; "Bez ztráty")

  Hodnoty Ano a Ne jsou logické konstanty. Můžete je použít v podmíněných výrazech. Pokud jsou náklady ve výše uvedeném příkladu větší než výnosy, vrátí funkce KDYŽ hodnotu Ano a vzorec vrátí řetězec Ztráta. Pokud budou náklady rovny nebo menší než výnosy, vrátí funkce hodnotu Ne a vzorec vrátí řetězec Bez ztráty.

Začátek stránky

Použití operátorů výpočtu ve vzorci

Operátory určují typ výpočtu, který chcete v prvcích vzorce provést. Seznamy a knihovny podporují tři různé typy výpočtových operátorů: aritmetické, porovnávací a textové.

Aritmetické operátory

Následující aritmetické operátory slouží k provádění základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání nebo násobení, ke kombinování čísel a k vytváření číselných výsledků.

Aritmetický operátor

Význam (příklad)

+ (znaménko plus)

Sčítání (3+3)

– (znaménko minus)

Odečítání (3–1)
Negace (–1)

* (hvězdička)

Násobení (3*3)

/ (lomítko)

Dělení (3/3)

% (značka procent)

Procenta (20%)

^ (stříška)

Umocňování (3^2)

Porovnávací (relační) operátory

Pomocí následujících operátorů můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota Ano nebo Ne.

Operátor porovnání

Význam (příklad)

= (znak je rovno)

Je rovno (A=B)

> (znak větší než)

Větší než (A>B)

< (znak menší než)

Menší než (A<B)

>= (znak větší než nebo je rovno)

Vetší než nebo je rovno (A>=B)

<= (znak menší než nebo je rovno)

Menší než nebo je rovno (A<=B)

<> (znak není rovno)

Není rovno (A<>B)

Textový operátor

Pomocí ampersandu (&) můžete spojením neboli zřetězením jednoho nebo více textových řetězců vytvořit jeden textový řetězec.

Textový operátor

Význam (příklad)

& (ampersand)

Spojí nebo zřetězí dvě hodnoty a vytvoří jednu souvislou textovou hodnotu ("Severní"&"vítr").

Pořadí, v němž seznam nebo knihovna provádí operace ve vzorci

Vzorce vypočítají hodnoty v určitém pořadí. Vzorec seznamu může začínat znaménkem je rovno (=). Za znaménkem je rovno následují prvky, které chcete vypočítat (operandy), oddělené výpočtovými operátory. V seznamech a knihovnách jsou vzorce počítány zleva doprava v souladu s konkrétním pořadím každého operátoru ve vzorci.

Priorita operátoru

Zkombinujete-li v jednom vzorci několik operátorů, budou operace v seznamu a knihovně provedeny v pořadí zobrazeném v následující tabulce. Jestliže vzorec obsahuje operátory se stejnou prioritou, například v případě, že vzorec obsahuje operátor násobení i dělení, budou operátory v seznamu a knihovně vyhodnoceny zleva doprava.  

Operátor

Popis

Zápor (jako například -1)

%

Procento

^

Umocňování

* a /

Násobení a dělení

+ a -

Sčítání a odčítání

&

Zřetězení (spojení dvou textových řetězců)

= < > <= >= <>

Porovnání

Použití závorek

Chcete-li změnit pořadí vyhodnocení, uzavřete do uvozovek tu část vzorce, kterou chcete vypočítat jako první. Výsledkem následujícího vzorce například bude číslo 11, protože v seznamu nebo knihovně bude před sčítáním provedeno nejdříve násobení. Ve vzorci bude hodnota 2 násobena hodnotou 3 a k výsledku bude potom přičtena hodnota 5.

=5+2*3

Použijete-li naopak ke změně syntaxe závorky, bude v seznamu nebo knihovně sečtena hodnota 5 a 2 a výsledek potom bude násoben hodnotou 3, čímž získáme konečný výsledek 21.

=(5+2)*3

V následujícím příkladu vynutí závorky v první části vzorce nejdříve výpočet hodnoty [Náklady]+25 a potom vydělí výsledek součtem hodnot ve sloupcích EC1 a EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×