Úvod k datovým připojením

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datové připojení je dynamický odkaz mezi formulářem aplikace Microsoft Office InfoPath a externím zdrojem dat, kde se ukládají nebo získávají data pro tento formulář. Zdroj dat je kolekce polí a skupin, která definuje a uchovává data formuláře. Ovládací prvky jsou svázány s poli a skupinami ve zdroji dat a a slouží k zobrazení dat uživatelům.

Formulář může obsahovat jedno primární datové připojení (označované jako hlavní datové připojení) a také jedno či více sekundárních datových připojení. V závislosti na cílech formuláře mohou být prostřednictvím datového připojení zadávány dotazy na data formuláře nebo odesílána data formuláře do externího zdroje dat, jakým je například databáze serveru Microsoft SQL Server nebo webová služba.

V tomto článku

Přehled datových připojení

Práce s datového připojení

Práce s sekundárního datového připojení

Ukládání dat pro použití v režimu offline

Doporučení pro připojování k externím zdrojům dat

Přehled datových připojení

Datové připojení je dynamické propojení mezi formulářem a zdrojem dat, který ukládá nebo poskytuje data pro daný formulář. Formulář může obsahovat jedno primární datové připojení (označované jako hlavní datové připojení) a také jedno či více sekundárních datových připojení. Hlavní datové připojení definuje hlavní zdroj dat formuláře. Schéma XML popisuje způsob uložení dat v hlavním zdroji dat formuláře. Formulář může obsahovat pouze jedno hlavní datové připojení, které je automaticky vytvořeno při vytvoření šablony formuláře založené na externím zdroji dat. Při návrhu šablony formuláře je možné vytvořit libovolný počet sekundárních datových připojení.

V závislosti na cílech formuláře můžete vytvořit hlavní nebo sekundární datové připojení k externímu zdroji dat, jakým je například databáze serveru Microsoft SQL Server nebo webová služba. Externí zdroj dat je úložiště dat, které může do formuláře založeného na vytvořené šabloně formuláře odesílat data nebo je z něj přijímat. Aplikace InfoPath pracuje s následujícími externími zdroji dat:

 • databáze aplikace Microsoft Office Access,

 • databáze serveru Microsoft SQL Server,

 • webová služba,

 • seznam nebo knihovna dokumentů na serveru se službou Microsoft Windows SharePoint Services,

 • soubor XML.

Je možné vytvořit tři typy datových připojení k externímu zdroji dat: pouze pro zadávání dotazů na data, pouze pro odesílání dat nebo pro zadávání dotazů na data i odesílání dat. Datové připojení pro dotazy umožňuje přijímat data ze zdroje dat a ukládat je ve formuláři. Datové připojení pro odesílání umožňuje odesílat data z formuláře do zdroje dat, do aplikace na webovém serveru, do knihovny dokumentů na serveru se službou Microsoft Windows SharePoint Services nebo v e-mailové zprávě. Datová připojení pro dotazy i odesílání umožňují přijímat data ze zdroje dat a také je do zdroje dat odesílat. Při vytváření datového připojení je třeba zadat jeho požadovaný typ. Můžete například vytvořit datové připojení, které umožňuje provádět následující akce:

 • načítat data (zadávat dotazy na data) z databáze,

 • odesílat data formuláře v e-mailové zprávě,

 • odesílat data formuláře do aplikace na webovém serveru,

 • odesílat data formuláře do vlastní aplikace používající ovládací prvek XmlFormView,

 • zadávat dotazy na data nebo odesílat data prostřednictvím vlastního programového kódu, jako je například kód jazyka C#, Microsoft Visual Basic .NET nebo Microsoft JScript,

 • používat nastavení připojení uložené v knihovně datových připojení na serveru se serverovými aplikacemi Microsoft Office SharePoint Server 2007,

 • zadávat dotazy na data nebo odesílat data do služby HWS (Human Workflow Services) na serveru Microsoft BizTalk Server 2004 či BizTalk Server 2006.

Typ použitého připojení závisí na cílech formuláře a typu externího zdroje dat, ke kterému chcete formulář připojit.

Datová připojení pro dotazy

Datové připojení dotazu získává data z externího zdroje dat a jejich ukládání v pole ve zdroji hlavního nebo sekundárního datového formuláře. Můžete pak Vazba ovládacích prvků na tyto položky zobrazení dat ve formuláři. Vytvoření datového připojení dotazu následujícími způsoby:

 • Návrhem šablony formuláře založené na databázi, webové službě nebo nastavení uloženém v knihovně připojení. Hlavní zdroj dat pro formulář je v tomto případě definován strukturou externího zdroje dat.

 • Změnou existující šablony formuláře (přidáním sekundárního datového připojení pro zadávání dotazů do databáze, webové služby, knihovny či seznamu služby SharePoint nebo souboru XML).

Při návrhu nové šablony formuláře založené na databázi, webové službě nebo nastavení v knihovně připojení vytvoříte datové připojení pro dotazy, které se pro formuláře založené na této šabloně stane hlavním datovým připojením. Jako hlavní datové připojení lze pro šablonu formuláře definovat pouze jedno datové připojení pro dotazy. Pokud potřebujete načítat data (zadávat dotazy na data) z dalších zdrojů dat, můžete vytvořit sekundární datová připojení pro načítání dat z těchto zdrojů dat. Další informace o sekundárních datových připojeních naleznete dále v tomto článku.

Při přidání sekundárního datového připojení, které umožňuje zadávat dotazy na data, do šablony formuláře můžete zadat, zda má aplikace InfoPath použít toto připojení při každém otevření formuláře uživatelem nebo pouze v případě, že při vyplňování formuláře uživatelem dojde k určité události, jako je například klepnutí na tlačítko pro zobrazení seznamu možností. Jestliže chcete datové připojení použít tehdy, dojde-li k určité události, použijte jednu z následujících metod:

 • vložte tlačítko určené k aktualizaci dat ve formuláři,

 • přidejte pravidlo pro použití datového připojení při splnění podmínky ve formuláři,

 • vytvořte vlastní kód pro určité události.

Datová připojení pro odesílání

Pokud uživatelé odešlou formulář, jsou data z daného formuláře prostřednictvím datového připojení pro odesílání odeslána do externího zdroje dat. Šablonu formuláře můžete nakonfigurovat tak, aby uživatelům umožňovala odesílat data do následujících typů externích zdrojů dat:

 • databáze aplikace Microsoft Office Access,

 • databáze serveru Microsoft SQL Server,

 • webová služba.

Je také možné přidat sekundární datová připojení, která umožňují odesílat data formuláře následujícími způsoby:

 • do knihovny dokumentů na serveru se službou Microsoft Windows SharePoint Services,

 • v e-mailové zprávě,

 • do aplikace na webovém serveru.

Datové připojení pro odesílání lze vytvořit následujícími způsoby:

 • Návrhem nové šablony formuláře založené na databázi, webové službě nebo nastavení uloženém v knihovně připojení na serveru se serverovými aplikacemi Office SharePoint Server 2007. Hlavní zdroj dat pro formulář je v tomto případě definován strukturou externího zdroje dat.

 • Změnou existující šablony formuláře (přidáním sekundárního datového připojení a následnou konfigurací šablony formuláře tak, aby uživatelům umožňovala odesílat formuláře prostřednictvím tohoto sekundárního datového připojení).

  Tip: Při návrhu šablony formuláře založené na databázi aplikace Office Access nebo serveru SQL Server provede aplikace InfoPath v případě, že databáze splňuje určité požadavky, konfiguraci datového připojení pro odesílání automaticky. Odkazy na články s dalšími informacemi o těchto požadavcích naleznete v části Viz také. Chcete-li, aby uživatelé odesílali vyplněné formuláře pomocí jiného typu datového připojení pro odesílání, můžete funkci Odeslat zakázat.

Ve většině případů, nakonfigurujete jednu datové připojení pro odesílání jako hlavní odeslání akcí v šabloně formuláře. Však můžete navrhnout šablonu formuláře tak, aby uživatelé mohli odesílat vyplněné formuláře do několika umístění pomocí pravidla nebo vlastní kód. Je třeba nakonfigurovat šablony formuláře umožníte uživatelům odesílat vyplněné formuláře do webové služby i prostřednictvím-mailové zprávy. Obvykle konfigurace šablony formulářů na odeslání všechna data ve formuláři. Ale pokud použijete vlastní kód k odeslání dat formuláře nebo konfigurujete šabloně formuláře do formuláře a odešlete data webové služby, můžete odeslat část dat formuláře.

Datová připojení pro dotazy a odesílání

Při návrhu šablony formuláře založené na databázi nebo webové službě můžete vytvořit datové připojení, pomocí něhož lze získávat data z databáze či webové služby nebo je do databáze či webové služby odesílat. Pokud navrhujete šablonu formuláře založenou na databázi, může datové připojení data získávat nebo odesílat. Chcete-li však zajistit, aby formuláře založené na této šabloně mohly data do databáze odesílat, musí být splněny následující požadavky:

 • nenavrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči,

 • všechny tabulky v hlavním datovém připojení musí obsahovat primární klíč, jedinečné omezení nebo jedinečný index,

 • všechny tabulky v dotazu musí být v jednoduchém, hierarchickém vztahu,

 • v žádném datovém poli v hlavním zdroji dat formuláře nemohou být uložena rozsáhlá binární data.

Další informace o těchto požadavcích v doporučení pro připojování k externím zdrojům dat dál v tomto článku.

Datové připojení, které může získávat data z webové služby nebo je do ní odesílat, je podobně jako datové připojení pro dotazy a datové připojení pro odesílání spojeno do jednoho datového připojení.

Začátek stránky

Práce s hlavním datovým připojením

Hlavní datové připojení slouží k připojení k hlavnímu zdroji dat formuláře. Struktura ukládání dat v hlavním zdroji dat formuláře je popsána schématem XML. Zdroj dat můžete navrhnout pomocí podokna úloh Zdroj dat, nebo můžete dovolit aplikaci InfoPath vytvořit zdroj dat automaticky při přidání ovládacích prvků do šablony formuláře. Můžete také navrhnout šablonu formuláře založenou na externím zdroji dat, který pak definuje strukturu hlavního zdroje dat. Šablona formuláře může obsahovat pouze jedno hlavní datové připojení.

Pokud se k externímu zdroji dat připojujete prostřednictvím hlavního datového připojení, závisí způsob práce s hlavním datovým připojením na typu zdroje dat, ke kterému se připojujete.

Databáze    Když návrh šablony formuláře založené na databázi aplikace InfoPath vytvoří hlavní datové připojení, která provádí dotazy a volitelně i k odesílání dat do databáze. Pokud formulář vyplnit pouze pomocí aplikace InfoPath a databáze splňuje požadavky na uvedené v části doporučení pro připojování k externím zdrojům dat , InfoPath automaticky vytvoří datové připojení pro odesílání a konfiguruje šablony formuláře umožníte uživatelům odesílat formuláře. Pokud formulář bude vyplnit v prohlížeči, InfoPath nevytvoří odeslat datové připojení k databázi. Datová připojení pro odesílání dat do databáze nejsou podporovány v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Tip: Pokud bude formulář vyplňován pomocí prohlížeče a chcete odesílat data do databáze, můžete to provést připojením formuláře k webové službě odesílající data do databáze.

Webová služba:    Při návrhu šablony formuláře založené na webové službě můžete vytvořit hlavní datové připojení pro zadávání dotazů na data i odesílání dat, pouze pro zadávání dotazů na data nebo pouze pro odesílání dat. Jestliže zvolíte odesílání dat, nakonfiguruje aplikace InfoPath šablonu formuláře automaticky tak, aby uživatelům umožňovala odesílat formuláře. Můžete zadat, zda mají být odesílána veškerá data formuláře nebo pouze některá z nich. Chcete-li odesílat pouze určitá data, můžete v závislosti na požadavcích webové služby zadat, jaká pole v příslušné Skupina obsahují data, která mají být odesílána.

Při návrhu šablony formuláře založené na databázi nebo webové službě vytvoří aplikace InfoPath hlavní zdroj dat s poli dotazu, datovými poli a skupinami, které odpovídají způsobu uložení dat v databázi nebo webové službě. Pole dotazu obsahuje hodnotu použitou v dotazu k načítání dat z databáze pomocí datového připojení pro dotazy. Výsledky dotazu jsou vloženy do datových polí, které lze po otevření formuláře uživatelem upravovat. Jestliže uživatel formulář odešle, jsou data v datových polích odeslána pomocí datového připojení pro odesílání. Vzhledem k tomu, že pole a skupiny v hlavním zdroji dat musí odpovídat způsobu uložení dat v externím zdroji dat, není možné tato pole ani skupiny měnit. Je však možné přidat pole nebo skupiny do kořenového pole v hlavním zdroji dat.

Chcete-li uživatelům umožnit zobrazovat, vybírat, upravovat nebo odesílat data v datových polích, můžete s poli ve formuláři svázat ovládací prvky, jako jsou například textová pole a zaškrtávací políčka. Jestliže chcete načítat a zobrazovat další hodnoty, které budou moci uživatelé vybírat jako možnosti, můžete s poli dotazu svázat například pole se seznamem. Pokud chcete uživatelům umožnit vybrat si hodnotu ze seznamu, můžete s datovým polem svázat například pole se seznamem a potom nastavit vlastnosti tohoto ovládacího prvku (pole se seznamem) tak, aby zobrazoval hodnoty ze sekundárního zdroje dat nebo z opakujícího se pole v hlavním zdroji dat.

Začátek stránky

Práce se sekundárními datovými připojeními

Sekundární datové připojení slouží k připojení formuláře k externímu zdroji dat. Sekundární datová připojení jsou užitečná tehdy, potřebujete-li zadávat dotazy na data formuláře nebo odesílat data formuláře do jiného externího zdroje dat, než je externí zdroj dat v hlavním datovém připojení, nebo v případě, že požadujete, aby uživatelé odesílali data do více externích zdrojů dat. Můžete vytvořit libovolný počet sekundárních datových připojení.

Sekundární datové připojení může zadávat dotazy na data nebo odesílat data do následujících typů externích zdrojů dat:

 • databáze aplikace Office Access,

 • databáze serveru SQL Server,

 • webová služba,

 • seznam nebo knihovna dokumentů na serveru se službou Windows SharePoint Services,

 • soubor XML.

Pomocí sekundárního datového připojení můžete také uživatelům umožnit odesílat data formuláře do aplikace na webovém serveru, do knihovny dokumentů na serveru se službou Windows SharePoint Services nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.

Pokud vytvoříte sekundární datové připojení pro zadávání dotazů na data, je toto datové připojení ve výchozím nastavení použito při otevření formuláře. Toto datové připojení můžete také použít tak, že šablonu formuláře nakonfigurujete následujícími způsoby:

 • přidáte do šablony formuláře tlačítko pro aktualizaci, na které mohou uživatelé klepnout a odeslat tak dotaz,

 • přidáte do šablony formuláře pravidlo pro zadání dotazu do zdroje dat pomocí tohoto datového připojení,

 • přidáte do šablony formuláře vlastní kód pro odeslání dotazu.

Přidáte-li do formuláře sekundární datové připojení, vytvoří aplikace InfoPath automaticky sekundární zdroj dat s datovými poli a skupinami, které odpovídají způsobu uložení dat v externím zdroji dat. Tím je usnadněno zajištění integrity dat. Pole ani skupiny v sekundárním zdroji dat nelze měnit.

Začátek stránky

Ukládání dat pro použití v offline režimu

Jestliže přidáte sekundární datové připojení pro načítání dat (zadávání dotazů na data) z externího zdroje dat, můžete toto připojení nakonfigurovat tak, aby byly výsledky dotazu ukládány do počítače uživatele. Tím zajistíte, že uživatelé budou moci vyplnit formulář i v případě, že jejich počítače nebudou připojeny k síti. Tento způsob práce je označován jako práce v offline režimu.

Pokud nakonfigurujete sekundární datové připojení tímto způsobem, bude dotaz do externího zdroje dat odeslán v okamžiku, kdy bude počítač uživatele připojen k síti. Výsledky dotazu potom budou uloženy v sekundárním zdroji dat formuláře a při vyplňování formuláře uživatelem budou zobrazeny ve formuláři. Data jsou ukládána do mezipaměti vždy, když uživatel zadá nový dotaz, takže je zajištěna maximální možná aktuálnost dat.

Při rozhodování o tom, zda jsou uložená data vhodná pro daný dotaz, bere aplikace InfoPath v úvahu parametry dotazu. Při vytváření datového připojení můžete zvolit, zda má být v případě, že není k dispozici zdroj dat, zobrazena ve formuláři výchozí sada uložených dat. Měli byste zvážit, zda jsou data z dotazu vhodná pro všechny uživatele nebo zda by ve formuláři měla být zobrazena data specifická pro jednotlivé uživatele. Jestliže jsou například data vrácená dotazem založena na identitě nebo roli uživatele, může při použití výchozí sady dat, která byla nakonfigurována při návrhu, místo výsledků dotazu způsobit zobrazení nesprávných dat pro daného uživatele.

Začátek stránky

Doporučení pro připojování k externím zdrojům dat

Aplikace InfoPath podporuje datová připojení k následujícím typům externích zdrojů dat:

 • databáze aplikace Office Access,

 • databáze serveru SQL Server,

 • webová služba,

 • seznam nebo knihovna dokumentů na serveru se službou Microsoft Windows SharePoint Services,

 • soubor XML.

V následujících částech jsou uvedeny informace a doporučení pro připojování k těmto externím zdrojům dat.

Databáze aplikace Microsoft Office Access nebo serveru SQL Server

Aplikace InfoPath podporuje datová připojení k databázím aplikace Access a databázím serveru SQL Server. Chcete-li se připojit k jinému typu databáze, můžete použít webovou službu pracující s danou databází.

Formulář může načítat data z databáze prostřednictvím hlavního nebo sekundárního datového připojení a pro připojení můžete vybrat libovolný počet databázových tabulek. První vybraná tabulka je primární tabulka. Každá další vybraná tabulka musí obsahovat pole, které je ve vztahu s primární tabulkou. Aplikace InfoPath se pokusí nastavit tento vztah přizpůsobením názvů polí v těchto dvou tabulkách. Při vytváření datového připojení můžete zvolit, zda chcete použít tento vztah nebo přidat vlastní vztah mezi tabulkami.

Data z formuláře je možné odeslat do databáze pomocí hlavního datového připojení formuláře, pokud databáze i šablona formuláře, na které je formulář založen, splňují následující požadavky:

 • Šablona formuláře není šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem    InfoPath nevytvoří datové připojení pro odesílání hlavní datové připojení, pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pokud chcete povolit uživatelům odeslat data ve formátu, který je založený na šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem, pomocí webové služby, které funguje s databází.

 • Levá tabulka v každou dvojici souvisejících tabulek v hlavní zdroj dat obsahuje primárního klíče    Nejméně jeden relací pro každou dvojici souvisejících tabulek musí obsahovat primární klíč z levá tabulka.

 • Žádná datová pole ve zdroji dat hlavní formulář úložiště velké binární datový typ.    Aplikace InfoPath zakáže datové připojení pro odesílání, pokud dotaz obsahuje pole, která mohou být uloženy velké binární datový typ, například obrázky, obrázky, objekty OLE, příloh, datový typ memo Office Access nebo datový typ SQL Text.

Pokud šablona formuláře a databáze splňují všechny tyto požadavky, vytvoří aplikace InfoPath datové připojení pro odesílání a nakonfiguruje šablonu formuláře tak, aby uživatelům umožňovala odesílat formuláře. Požadujete-li, aby uživatelé odesílali data formuláře prostřednictvím jiného datového připojení, můžete datové připojení pro odesílání v hlavním datovém připojení zakázat.

Při návrhu šablony formuláře založené na databázi vytvoří aplikace InfoPath hlavní zdroj dat obsahující pole dotazu a datová pole, která odpovídají způsobu uložení dat v databázi. Aplikace InfoPath také do výchozího zobrazení šablony formuláře přidá tlačítka Spustit dotaz a Nový záznam. Jakmile uživatel klepne na tlačítko Spustit dotaz, odešle aplikace InfoPath do databáze dotaz s daty obsaženými v poli dotazu. Pomocí tlačítka Nový záznam lze vymazat všechna aktuální data formuláře a nastavit ovládací prvky svázané s datovými poli na výchozí hodnoty příslušných datových polí. Pokud uživatel odešle data do databáze, budou na základě změn dat v datových polích změněny odpovídající záznamy v databázi. Jestliže uživatel odstraní data z datového pole, bude odstraněn také odpovídající záznam z databáze. Po přidání jakýchkoli dat do datových polí dojde k aktualizaci odpovídajících polí nebo přidání odpovídajících záznamů do databáze.

Chcete-li formulář připojit k určité databázi a hlavní datové připojení již bylo pro daný formulář vytvořeno, můžete přidat sekundární datové připojení pro zadávání dotazů do databáze. Při přidání sekundárního datového připojení vytvoří aplikace InfoPath sekundární zdroj dat s poli dotazu, datovými poli a skupinami, které odpovídají polím v databázových tabulkách. Stejně tak jako u hlavního datového připojení můžete vybrat více databázových tabulek a vytvořit vztahy mezi tabulkami.

Při vytváření sekundárního datového připojení pro zadávání dotazů na data můžete dané připojení nakonfigurovat tak, aby odeslalo dotaz při každém otevření formuláře uživatelem, nebo můžete umožnit odeslání dotazu jedním z následujících způsobů:

 • přidáním tlačítka, na které mohou uživatelé klepnout a aktualizovat tak data prostřednictvím daného datového připojení,

 • vytvořením pravidla pro odeslání dotazu pomocí daného datového připojení,

 • vytvořením vlastního kódu, po jehož spuštění bude dotaz odeslán.

Webová služba

Formulář může do webové služby zadávat dotazy na data nebo odesílat data prostřednictvím hlavního nebo sekundárního datového připojení. Aplikace InfoPath podporuje při připojování k webovým službám následující standardy:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol):    SOAP je komunikační protokol definující zprávy XML, které se používají ke komunikaci s webovou službou.

 • WSDL (Web Services Description Language):    WSDL je standard XSD (XML Schema Standard), který slouží k popisu umístění, komunikačních protokolů a rozhraní webové služby. Aplikace InfoPath může používat pouze webové služby se stylem Document/Literal.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration):    UDDI je adresářová služba popisující webové služby poskytované podnikem.

Při návrhu nové šablony formuláře založené na webové službě vytvoří aplikace InfoPath hlavní datové připojení k webové službě a potom vytvoří hlavní zdroj dat obsahující pole dotazu, datová pole a skupiny, které odpovídají schématu XML dané webové služby.

Pokud nakonfigurujete šablonu formuláře tak, aby používala jinou operaci ve stejné webové službě, nebo chcete použít zcela jinou webovou službu, můžete do šablony formuláře přidat sekundární datové připojení. Při přidání sekundárního datového připojení pro zadávání dotazů na data vytvoří aplikace InfoPath sekundární zdroj dat s poli a skupinami, které odpovídají schématu webové služby. Jestliže přidáte sekundární datové připojení pro odesílání dat, můžete v závislosti na parametrech webové služby nakonfigurovat dané připojení tak, aby byla odesílána veškerá data ve formuláři nebo pouze některá z nich.

Při vytváření hlavního nebo sekundárního datového připojení k webové službě můžete zadat, zda mají být prostřednictvím daného připojení pouze zadávány dotazy na data, pouze odesílána data nebo zadávány dotazy na data i odesílána data. Jestliže je dané připojení určeno k zadávání dotazů na data, přidá aplikace InfoPath do šablony formuláře tlačítko Spustit dotaz. Jakmile uživatel klepne na tlačítko Spustit dotaz, odešle aplikace InfoPath do webové služby dotaz s daty obsaženými v polích dotazu. V případě, že je dané připojení určeno k odesílání dat, zapne aplikace InfoPath u formuláře funkci Odeslat. Při konfiguraci datového připojení pro odesílání aplikace InfoPath zjistí, jaká data jsou webovou službou požadována. Na základě těchto informací můžete zadat, ze kterých polí v šabloně formuláře mají být data do webové služby odesílána.

Seznam nebo knihovna dokumentů na webu služby SharePoint

Formulář může zadávat dotazy na data prostřednictvím sekundárního datového připojení k seznamu nebo knihovně dokumentů na serveru se službou Windows SharePoint Services. Formulář může rovněž odesílat data do knihovny dokumentů na serveru. K seznamu nebo knihovně dokumentů se nemůžete připojit prostřednictvím hlavního datového připojení.

Pokud vytvoříte sekundární datové připojení pro načítání dat (zadávání dotazů na data) ze seznamu nebo knihovny dokumentů, vytvoří aplikace InfoPath pro formulář sekundární zdroj dat, který odpovídá sloupcům v daném seznamu nebo knihovně dokumentů.

Jestliže vytvoříte sekundární datové připojení pro odesílání dat do knihovny dokumentů a požadujete, aby toto datové připojení pro odesílání představovalo pro danou šablonu formuláře hlavní akci odeslání, je nutné pomocí dialogového okna Možnosti odeslání (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti odeslání) zapnout pro tuto šablonu formuláře funkci Odeslat a přidružit ji k danému datovému připojení. Ve výchozím nastavení jsou prostřednictvím datového připojení pro odesílání odesílána všechna data ve formuláři. Chcete-li odesílat pouze určitá data, můžete za tímto účelem vytvořit pro šablonu formuláře vlastní kód.

Soubor XML

Formulář může zadávat dotazy na data prostřednictvím sekundárního datového připojení k souboru XML. List aplikace Microsoft Office Excel můžete například uložit jako soubor XML a potom pomocí sekundárního datového připojení načíst data (zadat dotaz na data) z daného souboru a zobrazit je ve formuláři. Prostřednictvím sekundárního datového připojení můžete také zadat dotaz na data do souboru XML za účelem načtení dat z aplikace na webovém serveru vracející data ve formátu XML, jako je například aplikace technologie Microsoft ASP.NET, skript CGI (Common Gateway Interface) nebo aplikace používající rozhraní ISAPI (Internet Server Application Programming Interface).

Aplikace na webovém serveru

Můžete vytvořit sekundární datové připojení pro odesílání dat do aplikace na webovém serveru, jako je například aplikace technologie ASP.NET, skript CGI nebo aplikace používající rozhraní ISAPI. Chcete-li data odesílat do aplikace na webovém serveru, je nutné nakonfigurovat šablonu formuláře tak, aby uživatelům umožňovala odesílat data formuláře, a nakonfigurovat možnosti odesílání pro dané datové připojení výběrem položky Webový server (HTTP) v dialogovém okně Možnosti odeslání (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti odeslání).

Poznámka: Formulář může obsahovat pouze jedno datové připojení pro odesílání dat do aplikace na webovém serveru. Šablonu formuláře nelze nakonfigurovat tak, aby umožňovala používat ve formulářích pravidlo pro odesílání dat do aplikace na webovém serveru.

Nastavení připojení v knihovně datových připojení

Jestliže jsou v několika formulářích použita stejná nebo podobná datová připojení, je vhodné ukládat nastavení pro jednotlivá datová připojení do souboru datových připojení umístěného v knihovně datových připojení na serveru se serverovými aplikacemi Office SharePoint Server 2007. Soubor datových připojení je soubor XML s příponou názvu souboru XML nebo UDCX, který obsahuje informace o připojení pro jeden externí zdroj dat. Pokud uživatel otevře formulář, který se připojuje k souboru datových připojení, použije aplikace InfoPath nastavení v daném souboru k připojení k externímu zdroji dat. Použití souborů datových připojení přináší následující výhody:

 • stejný soubor datových připojení může používat více formulářů, takže není třeba znovu vytvářet stejné datové připojení pro jednotlivé formuláře,

 • při změně umístění externího zdroje dat nebo změně nastavení připojení k tomuto zdroji je třeba aktualizovat pouze soubor datových připojení, nikoli každou šablonu formuláře,

 • soubor datových připojení může obsahovat alternativní ověřovací informace, které může server použít v případě, že uživatel vyplňuje formulář pomocí prohlížeče,

 • pokud všechna datová připojení ve formuláři používají soubory datových připojení, mohou se formuláře vyplňované v prohlížeči bez úrovně zabezpečení Úplná důvěryhodnost připojit k počítači v jiné doméně.

Chcete-li formulář připojit k souboru datových připojení, musí být daný soubor uložen v knihovně datových připojení na serveru se serverovými aplikacemi Office SharePoint Server 2007 a musí být ve formátu UDC (Universal Data Connection) verze 2.0.

Poznámka: Formát UDC 2.0 je nadřízenou verzí formátu verze 1.0 používaného aplikací Microsoft Office FrontPage. Aplikace InfoPath nemůže soubor datových připojení ve formátu verze 1.0 používat. Odkazy na články s dalšími informaci o knihovnách a souborech datových připojení naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×