Úvod do služby InfoPath Forms Services

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Souhrn     Služby InfoPath Forms Services je technologii serveru, který umožňuje uživatelům vyplňovat ve webovém prohlížeči. Správa formulářů na jednom centrálním místě, můžete zjednodušení obchodních procesů a zlepšit vztahů se zákazníky, partnery a dodavatele.

Základní informace o aplikaci InfoPath Forms Services

Potenciální zákazníky, partnery a dodavatele snadno použitelné formuláře

Zjednodušení založených na formulářích obchodních procesů

Správa formulářů a šablon formulářů v centrálním umístění

Přehled služby InfoPath Forms Services

Uživatelé neměli mít nainstalovanou ve svém počítači vyplňovat uživatelé šablony formulářů s podporou prohlížeče aplikaci InfoPath ani nemusí žádné další stáhnout z webu. Potřebují stačí přístup do prohlížeče, jako je Windows Internet Explorer, Apple Safari nebo Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services také vám umožní k ukládání a správě formulářům a šablonám formulářů v centrálním umístění. InfoPath Forms Services je založená na a vyžaduje Windows SharePoint Services 3.0, která umožňuje publikovat šablony formulářů, které je Navrhněte do běžného místa v organizaci. Kromě toho uživatelé odesílat formuláře do Sharepointové knihovny, které jsou složky, kde je uložena kolekci souborů a kde soubory, které často používat stejnou šablonu. Je také možné integrovat formuláře do správy dokumentů a úkolů životního cyklu například pracovní postup a rights management.

Technologie InfoPath Forms Services je k dispozici v Microsoft Office SharePoint Server 2007 Volejte organizace a také, zvlášť, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Práce s návrhy

Šablony formulářů, které lze vyplnit v prohlížeči, se nazývají šablony formulářů kompatibilní s prohlížeči. Chcete-li vytvořit tento typ šablony, navrhněte Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem v aplikaci InfoPath, publikujte ji na serveru se službou InfoPath Forms Services a povolte její použití na webu.

V některých případech můžete povolit použití šablony formuláře na webu zaškrtnutím políčka Povolit vyplnění tohoto formuláře pomocí prohlížeče v Průvodci publikováním v aplikaci InfoPath. V ostatních případech musíte publikovat šablonu formuláře do sdíleného umístění v podnikové síti a potom kontaktovat správce serverové farmy, aby vám pomohl povolit šablonu formuláře a zpřístupnil ji na serveru.

Schválení správcem je požadováno v následujících scénářích:

 • Šablona formuláře obsahuje spravovaný kód.

 • Šablona formuláře vyžaduje úroveň zabezpečení Úplná důvěryhodnost, která umožňuje aby měly výsledné formuláře úplný přístup k systémovým prostředkům v počítačích uživatelů, jako jsou soubory a nastavení.

 • Šablona formuláře používá připojení dat, které spravuje správce.

 • Šablonu formuláře lze zobrazit v mobilním zařízení.

Pokud je nutné schválení správcem, provede vás Průvodce publikováním kroky přípravy šablony formuláře k odevzdání správci.

Po povolení šablony kompatibilní s prohlížečem pro prohlížeč mohou uživatelé používat prohlížeč k vyplnění formulářů, které jsou založeny na příslušné šabloně formuláře.

Práce uživatelů

Práce uživatelů při vyplňování formuláře v prohlížeči je téměř shodná s prací, když vyplňují formulář v aplikaci InfoPath. Například ovládací prvky, jako jsou opakující se části, a funkce, jako jsou vzorce a podmínečné formátování, fungují v obou těchto prostředích stejně.

I když je vyplňování formuláře v prohlížeči podobné vyplňování formuláře v aplikaci InfoPath, je mezi nimi jeden klíčový rozdíl. Ve webovém prohlížeči jsou nabídky aplikace InfoPath a panely nástrojů nahrazeny panelem nástrojů v horní části formuláře, na kterém se zobrazí možnosti pro uložení, zavření, tisk a aktualizaci formuláře. Tento panel se také zobrazuje v dolní části formuláře, aby se uživatelé nemuseli při vyplňování posuvníkem posouvat zpět na začátek dlouhého formuláře.

Pokud povolíte možnosti odeslání šablony formuláře, zobrazí se uživatelům na panelu nástrojů také tlačítko Odeslat. Když na toto tlačítko klepnou, budou data formuláře odeslána přímo do datového zdroje, který jste zadali při návrhu šablony formuláře, jako je webová služba nebo seznam SharePoint. Pokud má šablona formuláře víc než jedno Zobrazení, zobrazí se uživatelům na panelu nástrojů také seznam Zobrazit.

Formulář otevřený v prohlížeči

1. Uživatelé odesílají data do externích datových zdrojů klepnutím na tlačítko Odeslat na panelu nástrojů.

2. Uživatelé přepínají mezi zobrazeními klepnutím na položku v seznamu Zobrazit na panelu nástrojů.

Když navrhujete šablonu formuláře, můžete nastavit vlastní nastavení panelu nástrojů v dialogovém okně Možnosti formulářů. Můžete například odebrat jedno nebo více tlačítek nebo skrýt panel nástrojů v dolní části formuláře uživatele.

V následujících částech se dozvíte více o výhodách použití služby InfoPath Forms Services.

Začátek stránky

Připravte pro zákazníky, partnery a dodavatele snadno použitelné formuláře

Když publikujete šablonu formuláře na server se službou InfoPath Forms Services, můžete ji distribuovat nejen do podnikové sítě intranet, ale také na externí weby, jako jsou weby extranetu nebo podnikové weby. Umožňuje to shromažďovat data od zákazníků, partnerů, dodavatelů a dalších uživatelů, kteří jsou důležití pro úspěch vašeho podniku. Například velká pojišťovací společnost může používat jednu šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem ke shromažďování a zpracování pojistných nároků. Klient pojišťovny může použít k vyplnění formuláře pojistné události prohlížeč na webu společnosti. Alternativně může pojišťovací agent použít k vyplnění stejného formuláře pojistné události v případě, že zákazník zavolá do pojišťovny, aby nahlásil událost, aplikaci InfoPath. Podobně může shromažďovat data od obyvatel vyvěšením šablon formuláře kompatibilních s prohlížečem na svém webu vládní organizace.

Když získají uživatelé přístup k formuláři přechodem do knihovny nebo zadáním adresy URL formuláře do prohlížeče, může nastat jedna ze dvou skutečností:

 • Formulář se otevírá v prohlížeči:    Pokud uživatelé nemají v počítačích nainstalovanou aplikaci InfoPath, otevře se formulář v prohlížeči, kde ho budou moci vyplnit stejně jako v případě kteréhokoli formuláře kompatibilního s webem.

 • Formulář se otevře v aplikaci InfoPath:    Pokud mají uživatelé v počítačích nainstalovanou aplikaci InfoPath, otevře se formulář v této aplikaci, kde ho mohou vyplnit stejně jako ostatní formuláře pro aplikaci InfoPath. Protože tito uživatelé formulář vyplňují v aplikaci InfoPath, budou moci využít dalších výhod, protože budou moci používat úplný rozsah funkcí aplikace InfoPath pro vyplňování formulářů, z nichž některé nejsou ve formulářích kompatibilních s prohlížečem k dispozici.

  Poznámka: Chcete-li, můžete nastavit vlastní nastavení šablony formuláře tak, aby se vždy otevírala v prohlížeči, a to i tehdy, pokud mají uživatelé v počítačích nainstalovanou aplikaci InfoPath. Může to být užitečné, pokud chcete, aby bylo vyplňování formuláře stejné pro všechny uživatele, nebo když nechcete formulář otevírat v aplikaci InfoPath, protože nechcete, aby uživatelé otevřeli nebo upravili základní šablonu formuláře v režimu návrhu.

Pokud budou uživatelé vyplňovat formuláře v mobilním zařízení, jako je digitální diář nebo zařízení Smartphone, můžete navrhnout vlastní šablonu formuláře tak, aby se otevírala a vyplňovala prostřednictvím prohlížeče v mobilním zařízení. Když používají uživatelé k zobrazení formuláře mobilní zařízení, otevře se na jejich obrazovce v zjednodušeném formátu.

Zjednodušení podnikových procesů řízených formuláři

Formuláře jsou důležité pro mnoho podnikových procesů. Pokud hostí šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem server se službou InfoPath Forms Services, je možné integrovat data formulářů se stávajícími podnikovými procesy nebo aplikacemi. Máte například tyto možnosti:

 • Odeslat data do stávajících podnikových systémů    Při návrhu formulářů kompatibilních s prohlížečem šablony můžete vytvořit datová připojení k webovým službám nebo jiných zdrojů externích dat. Umožňuje provádět odeslání dat do existující podnikových systémů, podnikových aplikací nebo podnikové databáze. Oddělení prodeje můžete například navrhnout formulář, který můžete odeslat potenciálních zákazníků a zákazník údaje o prodeji produktů do existujícího systému řízení vztahů se zákazníky (CRM).

 • Vyhledat data ze stávajících podnikových systémů:    Také je možné vyhledat data v stávajících podnikových systémech, aplikacích nebo databázích. Když například uživatelé otevřou formulář založený na šabloně formuláře, můžete chtít zobrazit v polích s názvem a adresou formuláře data z externího zdroje. Máte tak možnost využít stávající data organizace a zjednoduší se tak proces vyplnění formuláře.

 • Přidat pracovní postup k formulářům:    K šabloně formuláře uložené v knihovně můžete přidat pracovní postup. Díky tomu lze konzistentně spravovat běžné podnikové procesy. Jako manažer můžete například použít pracovní postup schválení ke směrování formuláře vyúčtování výdajů v seznamu schvalujících. Schvalující mohou schválit nebo odmítnout formulář vyúčtování výdajů, znovu přiřadit úkol schválení nebo si vyžádat změny ve formuláři. V aplikaci InfoPath se mohou uživatelé zapojit do pracovního postupu po klepnutí na příkazy v nabídce Soubor. Na serveru se mohou do pracovního postupu zapojit tak, že umístí kurzor na název formuláře v knihovně, klepnou na šipku, která se zobrazí, a potom na položku Pracovní postupy.

  Příkaz Pracovní postupy v místní nabídce

Začátek stránky

Správa formulářů a šablon formulářů v centrálním umístění

Šablony formulářů a k nim přiřazené formuláře můžete ukládat v centrálním úložišti na serveru se službou InfoPath Forms Services. Díky tomu je snadné hledat, sdílet a spravovat formuláře a šablony formulářů.

Ke klíčovým výhodám patří následující schopnosti:

 • Ukládání formulářů a šablon formulářů v centrálním umístění:    Formulář šablony můžete přidružit ke knihovně, což je umístění na webu SharePoint, kde můžete vytvořit, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory s dalšími lidmi ve vaší organizaci. Když vyplní uživatelé formuláře na základě šablony formuláře v příslušné knihovně, zobrazí se dokončené formuláře v knihovně společně se všemi klíčovými informacemi ze samotných formulářů. V závislosti na tom, jak je navržena knihovna SharePoint, mohou uživatelé vyplňovat formuláře, které jsou založeny na vaší šabloně formuláře, exportovat data z vyplněných formulářů do aplikace Microsoft Office Excel nebo slučovat data z několika formulářů do jednoho. V následujícím příkladu vidíte vyúčtování výdajů uložená v knihovně.

  Vyúčtování výdajů uložené v knihovně

 • Použití typů obsahu ke správě šablon formulářů:    Průvodce publikováním v aplikaci InfoPath lze použít k publikování šablony formuláře jako Typ obsahu webu. Typ obsahu definuje šablonu formuláře, sadu sloupců a nastavení správy dokumentů na serveru, jako je pracovní postup nebo nastavení zásad.

  Vytvoříte-li typy obsahu, můžete opětovně používat šablony formuláře a nastavení ve Kolekce webů. Dříve, když jste chtěli použít šablonu formuláře ve více knihovnách aplikace SharePoint, museli jste publikovat dvě oddělené kopie šablony formuláře, pro každou knihovnu jednu. Pokud jste chtěli aktualizovat šablonu formuláře, museli jste změnit šablonu formuláře v obou těchto umístěních. Nyní však můžete publikovat šablonu formuláře jako typ obsahu webu. Když aktualizujete typ obsahu, použije se tato změna automaticky všude, kde byl použit tento typ obsahu.

  Můžete přiřadit jediný typ obsahu k více knihovnám ve webové kolekci nebo přiřadit více typů obsahu k jediné knihovně. Můžete například přidat typ obsahu pro formuláře zpráv o stavu ke všem knihovnám, které používá oddělení prodeje ve vaší společnosti, aby mohl každý prodejní tým shromažďovat a vykazovat pro vedení stejný typ informací. Nebo předpokládejme, že vaše oddělení používá různé šablony formulářů pro formuláře cestovního příkazu, cestovní zprávy a vyúčtování výdajů. Tyto tři šablony formulářů můžete publikovat jako typy obsahu webu a přidat je k jediné knihovně používané pro ukládání informací souvisejících s cestami týmu. Když uživatelé vytvářejí z knihovny nový formulář, mohou si vybrat, kterou z těchto šablon formulářů chtějí použít.

 • Správa formulářů a šablon formulářů:    Správci serverové farmy mohou řídit jakým způsobem získávají uživatelé přístup k šablonám formulářů a jak jsou šablony instalovány v organizaci. Mohou například řídit, kdo může publikovat šablony formulářů na webu, nebo rozhodnout, jak provést upgrade šablon formulářů na serveru s minimálním dopadem na uživatele formulářů.

 • Spravovat datová připojení v centrálním umístění    Pokud více šablonách formulářů používat stejný datových připojení, můžete uložit nastavení pro tato datová připojení v Soubor datového připojení v Knihovna datových připojení. Při otevření formuláře, ke kterému je připojen soubor datového připojení aplikace InfoPath pomocí nastavení v tomto souboru připojení k externímu zdroji dat. Tímto způsobem můžete více šablonách formulářů použít stejné soubor datového připojení, je potřeba ručně vytvořit stejnou datového připojení u každé šablony formuláře. Kromě toho je-li změnit nastavení umístění nebo připojení k externímu zdroji dat, nemusíte aktualizovat všechny šablony formulářů používá datové připojení. Místo toho můžete jednoduše aktualizovat soubor datového připojení jednou a všechny šablony formuláře pokračovat v práci podle očekávání.

Poznámka: Z aplikace InfoPath můžete publikovat šablonu formuláře na server, na kterém není spuštěná služba InfoPath Forms Services. Šablonu formuláře můžete publikovat například na server se službou Windows SharePoint Services. V tomto scénáři můžete využít výhod některých funkcí zmíněných v předchozím seznamu, jako je schopnost publikovat šablonu formuláře v knihovně. Pokud však chcete vytvořit šablonu formuláře kompatibilní s webem nebo jestliže chcete použít funkce, jako jsou knihovny připojení dat, potom je třeba publikovat šablonu formuláře na server se službou InfoPath Forms Services.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×