Úvod do šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když navrhujete šablonu formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath, můžete se rozhodnout vytvořit šablonu formuláře, kterou lze otevřít nebo vyplnit v aplikaci InfoPath nebo ve webovém prohlížeči. Tento typ šablony formuláře se nazývá šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Po dokončení návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem použijte Průvodce publikováním k jejímu publikování na server se službou InfoPath Forms Services. Je třeba také povolit šablonu formuláře kompatibilního s prohlížečem pro použití ve webovém prohlížeči. V některých případech můžete povolit šablonu formuláře sami během procesu publikování. V ostatních případech, jako když šablona formuláře kompatibilního s prohlížečem obsahuje spravovaný kód, musí pro vás tento krok provést správce serverové farmy.

V tomto článku

Co je služba InfoPath Forms Services?

Přehled kompatibility prohlížečů

Možnosti kompatibility

Zobrazení určená pouze pro aplikaci InfoPath

Podokno úloh Kontrola návrhu

Možnosti instalace

Co je služba InfoPath Forms Services?

Služba InfoPath Forms Services je serverová technologie, která umožňuje navrhovat formuláře určené pro prohlížeče v aplikaci InfoPath a potom tyto formuláře distribuovat na interních nebo externích webech. Uživatelé nemusí mít v počítači nainstalovanou aplikaci InfoPath, aby mohli formulář vyplnit, ani nemusí stahovat žádné další položky z webu. Potřebují pouze prohlížeč, jako je Windows Internet Explorer, Apple Safari nebo Mozilla Firefox. Pokud mají uživatelé v počítači nainstalovanou aplikaci InfoPath, mohou formulář zobrazit a vyplnit raději v aplikaci InfoPath, než v prohlížeči.

Technologie InfoPath Forms Services je k dispozici v Microsoft Office SharePoint Server 2007 CAL organizace a také, zvlášť, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Začátek stránky

Přehled kompatibility prohlížečů

Všechny šablony formulářů jsou kompatibilní s aplikací InfoPath – to znamená, že uživatelé mohou formuláře otevírat a upravovat v aplikaci InfoPath, za předpokladu, že mají aplikaci InfoPath nainstalovanou v počítači.

Pokud máte přístup k serveru se službou InfoPath Forms Services, můžete navrhnout jedinou šablonu formuláře, která bude vyhovovat dvěma skupinám uživatelů – těm, kteří mají nainstalovanou aplikaci InfoPath v počítačích, i těm, kteří ji nemají. Ve druhém případě uživatelé vyplňují formuláře ve webovém prohlížeči a nikoli v aplikaci InfoPath.

Pokud uživatelé mají nainstalovanou aplikaci InfoPath, mohou otevřít formulář v této aplikaci a získat přístup k celé řadě funkcí pro vyplňování formulářů.

Proces návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem zahrnuje zadání nastavení kompatibility předem, když poprvé vyváříte šablonu formuláře, nebo později, když šablonu formuláře navrhujete. Šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem můžete po vytvoření otestovat, publikovat a povolit pro prohlížeč, aby mohli uživatelé vyplňovat formulář v prohlížeči.

Začátek stránky

Možnosti kompatibility

Můžete navrhnout jedinou šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, kterou bude možné spustit ve webovém prohlížeči, v aplikaci InfoPath nebo dokonce v mobilním zařízení. Tento přístup zkracuje dobu nutnou pro vývoj a snižuje náklady a zvyšuje účinnost, protože různým uživatelům používat jedinou šablonu formuláře.

Chcete-li navrhnout šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře, které se zobrazí při každém vytvoření nové šablony formuláře. Určíte tak v aplikaci InfoPath, že chcete, aby byla šablona formuláře kompatibilní s webovým prohlížečem a že máte v úmyslu tuto šablonu formuláře publikovat na serveru se službou InfoPath Forms Services.

Nastavení kompatibility v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře

Když zaškrtnete toto políčko, budou ovládací prvky nebo funkce, které nebudou fungovat v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem, skryté nebo nebudou aktivní, abyste se nepokoušeli je během procesu návrhu formuláře použít. Na následujícím obrázku označuje text ve žlutém poli, že se nepodporované prvky nezobrazí v podokně úloh Ovládací prvky.

Upozornění na skryté ovládací prvky v podokně úloh Ovládací prvky

Chcete-li rychle zkontrolovat aktuální nastavení kompatibility pro vaši šablonu formuláře, podívejte se na text, který se zobrazí v pravém dolním rohu okna aplikace InfoPath.

Aktuální nastavení kompatibility pro šablonu formuláře se zobrazí na stavovém řádku.

Pokud klepnete na tento text, zobrazí se podokno úloh Kontrola návrhu, kde můžete změnit aktuální nastavení kompatibility pro šablonu formuláře. Pokud například začnete navrhovat šablonu formuláře a potom se rozhodnete, že chcete, aby byla kompatibilní s prohlížečem, můžete změnit nastavení kompatibility pro šablonu formuláře po klepnutí na odkaz Změnit nastavení kompatibility v podokně úloh Kontrola návrhu. Podobně můžete klepnout na tento odkaz a změnit šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem na šablonu formuláře pouze pro aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Zobrazení určená pouze pro aplikaci InfoPath

Pokud spoustu vaši uživatelé budou mít aplikace InfoPath na svém počítači nainstalovanou, můžete použít široká řada funkcí dostupných v aplikaci InfoPath, včetně některých, které nejsou dostupné ve webovém prohlížeči. V takovém případě můžete vytvořit dvě zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. První zobrazení bude pro uživatele, kteří otevřete šablonu formuláře ve webovém prohlížeči. Zobrazení dalších použije výhradně uživatelé, kteří mají aplikace InfoPath na svém počítači nainstalovanou.

Toto zobrazení pouze pro aplikaci InfoPath nikdy zobrazí se ve webovém prohlížeči. Funkce aplikace InfoPath v důsledku toho můžete toto zobrazení, které by jinak mohli použít, například role uživatelů nebo ovládací prvky seznam a podrobnosti.

Tip: Můžete také vytvořit zobrazení určené pro malé obrazovky a použít kód pro automatické přepnutí na toto zobrazení, když uživatel formulář otevře v mobilním zařízení.

Začátek stránky

Podokno úloh Kontrola návrhu

Pokud navrhujete šablonu formuláře a rozhodnete se změnit její nastavení kompatibility tak, aby byla kompatibilní s prohlížečem, je možné, že v důsledku toho nastanou potíže s kompatibilitou s prohlížečem. K potížím s kompatibilitou dochází tehdy, když šablona formuláře obsahuje funkce, které nejsou v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem podporovány. Nejrychlejší způsob identifikace těchto potíží s kompatibilitou je použití podokna úloh Kontrola návrhu.

Část podokna úloh Kontrola návrhu

1. Text v horní části podokna úloh označuje, že je šablona formuláře aktuálně kompatibilní s aplikací InfoPath i serverem se službou InfoPath Forms Services. Pokud chcete toto nastavení změnit, klepněte na odkaz Změnit nastavení kompatibility.

2. V podokně úloh se objevují chyby, protože šablona formuláře kompatibilního s prohlížečem obsahuje nepodporované prvky. Chcete-li publikovat šablonu formuláře kompatibilního s prohlížečem, odeberte tyto ovládací prvky nebo je převeďte na ovládací prvky, které jsou kompatibilní s prohlížečem.

Pokud zaškrtnete políčko Ověřit na serveru v podokně úloh Kontrola návrhu, můžete zobrazit také chyby a zprávy, které generuje server se službou InfoPath Forms Services, a také všechny chyby a zprávy, které zjistí aplikace InfoPath. Mohou se vám například zobrazit upozornění na funkce v šabloně formuláře, které mohou negativně ovlivnit činnost formuláře v prohlížeči. Funkce ověřování je užitečná, protože můžete vidět možné potíže již při návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem a nikoli až po jejím publikování na webu.

Poznámka: Šablonu formuláře obsahující chyby v kompatibilitě můžete publikovat. Pokud to však uděláte, nebudete moci tuto šablonu aktivovat pro prohlížeč ani vy ani správce farmy.

Začátek stránky

Možnosti instalace

Všechny šablony formuláře aktivované pro prohlížeč musí hostit server se službou InfoPath Forms Services. Chcete-li zavést šablonu formuláře aktivovanou pro prohlížeč, musíte šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem publikovat pomocí Průvodce publikováním v aplikaci InfoPath a povolit její použití na webu.

Chcete-li publikovat šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, musíte vybrat volbu Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services na první obrazovce Průvodce publikováním.

Část Průvodce publikováním

Existují dva režimy instalace, které hostí server se službou InfoPath Forms Services: jeden pro šablony uživatelských formulářů a jeden pro šablony formulářů schválené správcem. Tyto dva způsoby instalace jsou podrobněji popsány v následujících částech.

Uživatelské šablony formulářů

Použití tohoto typu šablony formuláře na webu může povolit návrhář šablony formuláře.

Uživatelské šablony formuláře nesmí obsahovat skript ani spravovaný kód, vyžadují úroveň zabezpečení Úplná důvěryhodnost nebo použití připojení dat, které spravuje správce. Kromě toho nesmí být uživatelské šablony formulářů navrženy tak, aby byly dostupné v mobilním webovém prohlížeči.

Uživatelské šablony formulářů se spouštějí v rámci úrovně zabezpečení Doména, což znamená, že je šablona formuláře důvěryhodná pro počítače ve stejné doméně, jako server a že veškerá připojení dat v šabloně formuláře mohou získat přístup pouze k datům ve stejné doméně.

Uživatelské šablony formuláře můžete publikovat do knihovny nebo jako Typ obsahu na serveru se službou InfoPath Forms Services. Chcete-li publikovat šablonu formuláře jako typ obsahu webu, musíte mít oprávnění pro správu tohoto webu.

Instalace uživatelských šablon formuláře je nejlepší pro šablony formuláře, které nemají spravovaný kód a které mají omezený rozsah instalace, jako například ty, které mají používat zaměstnanci jednoho oddělení.

Poznámka: Pokud chcete instalovat šablonu formuláře, ale nemáte k tomu oprávnění, zobrazí se text v Průvodci publikováním s informacemi o tom, že máte požádat o pomoc správce farmy. Než požádáte správce farmy o instalaci šablony formuláře, musíte ji publikovat do umístění, kde k ní může správce získat přístup. Představte si například, že jste právě dokončili návrh šablony formuláře, která umožňuje zákazníkům spravovat svoji pojistku online. Protože šablona formuláře obsahuje připojení dat, která spravuje správce farmy, nemůžete publikovat formulář přímo na server se službou InfoPath Forms Services. Namísto toho publikujte šablonu formuláře do umístění v síti zadaného správcem, kde je možné zkontrolovat kompatibilitu se všemi standardy, které používá pro šablony formulářů vaše organizace. Jako poslední krok můžete upozornit správce, že je šablona formuláře připravená ke kontrole.

Šablony formuláře schválené správcem

Použití tohoto typu šablony formuláře na webu může povolit pouze správce farmy.

Šablony formuláře schválené správcem mohou obsahovat skript nebo spravovaný kód, který bude vyžadovat úroveň zabezpečení Úplná důvěryhodnost nebo použití datového připojení, které spravuje správce. Dále je možné je navrhnout tak, aby byly přístupné ve webovém prohlížeči.

Správcem schválené šablony formuláře mohou být spuštěny v rámci úrovně zabezpečení Úplná důvěryhodnost nebo Doména.

Šablonu formuláře obvykle ověřuje a ukládá správce farmy. Potom je šablona aktivována v knihovně šablon formulářů pro jednu nebo více webových kolekcí. Aktivace je proces, který se používá k zapnutí nebo vypnutí funkcí ve Kolekce webů nebo k zpřístupnění šablon formulářů schválených správcem k použití. Šablonu formuláře schválenou správcem musí ověřit a uložit správce farmy, ale správce webu může šablonu formuláře po jejím uložení aktivovat.

Instalace šablon formulářů schválených správcem je nejlepší pro šablony formuláře, které je nutné zavést ve velkém měřítku pro použití zaměstnanci v mnoha odděleních celé organizace.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×