Úvod k výrazům

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Výrazy se dají v Microsoft Accessu používat k mnoha různým úlohám, třeba k matematickým výpočtům, kombinování nebo výběru textu nebo k ověřování dat. V tomto článku najdete základní informace o výrazech – kdy je použít, v čem se liší od vzorců Microsoft Excelu a jaké jsou jejich součásti.

V tomto článku

Základní informace o výrazech

Proč používat výrazy?

Srovnání výrazů Accessu a vzorců Excelu

Součásti výrazu

Příklady výrazů

Základní informace o výrazech

Výraz je tvořen kombinací některé nebo všechny z následujících akcí: předdefinované nebo uživatelem definovanou funkcí, identifikátory, operátory a konstanty vyhodnocené jako jediná hodnota.

Součásti výrazu

Následující výraz například obsahuje všechny čtyři tyto prvky:

=Sum([Nákupní cena])*0.19

V tomto příkladu Sum() je předdefinované funkce [Nákupní cena] je identifikátor, * je matematický operátor a 0.08 je konstanty. Tento výraz lze v textovém poli v zápatí formuláře nebo sestavy zápatí vypočítat daň z prodeje pro skupinu položek.

Výrazy můžou být mnohem složitější nebo jednodušší než uvedený příklad. Například tento Logická hodnota výraz se skládá jenom z operátoru a konstanty:

>0

Tento výraz vrátí hodnotu True , pokud byl porovnáván na číslo, které je větší než 0 a vrátí hodnotu False při byl porovnáván na číslo, které je menší než 0. Tento výraz ve vlastnosti Ověřovací pravidlo pole ovládacího prvku nebo tabulky umožňuje zajistit, že jsou zadány pouze kladné hodnoty.

V aplikaci Access výrazů slouží na různých místech k provádění výpočtů, pracovat se znaky nebo testovat data. Tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra mají vlastnosti, které přijímají výrazu. Například můžete výrazů ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku a Výchozí hodnota ovládacího prvku. Můžete také výrazů ve vlastnosti Ověřovací pravidlo pole tabulky. Kromě toho při psaní Microsoft Visual Basic Applications (VBA) kódy pro obslužná procedura události nebo modulu často používáte výrazy, které se podobají profilům použité v Accessu objekt, například tabulky nebo dotazu.

Poznámka : Další informace o součástech výrazu najdete v článku v části součásti výrazudál v tomto článku.

Začátek stránky

Proč používat výrazy?

V Accessu můžete pomocí výrazů dělat tyto věci:

 • Vypočítat hodnoty, které nejsou přímo ve vašich datech. Můžete vypočítat hodnoty v polích v tabulkách a dotazech a taky hodnoty v ovládacích prvcích ve formulářích a sestavách.

 • Nastavit výchozí hodnotu pro pole tabulky nebo ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě. Výchozí hodnoty se potom zobrazí při každém otevření tabulky, formuláře nebo sestavy.

 • Vytvořit ověřovací pravidlo. Ověřovací pravidlo určuje, které hodnoty můžou uživatelé zadat do pole nebo ovládacího prvku.

 • Určit kritéria pro dotaz.

Jedním z nejběžnějších způsobů použití výrazů v Accessu je výpočet hodnot, které nejsou přímo ve vašich datech. Můžete třeba vytvořit sloupec v tabulce nebo dotazu, který počítá součet položek na řádku, a potom tuto hodnotu použít ve formuláři nebo sestavě. Sloupec v tabulce nebo dotazu, který se takto vypočítá, se nazývá počítané pole. Následující výraz v dotazu například počítá celkovou cenu položek na řádku po slevě:

RozšířenáCena : Funkce CCur ([Rozpis objednávek]. [ Jednotková cena] * [Množství] *(1-[Discount])/100) * 100

Tento výraz přidělí výslednému sloupci neboli počítanému poli Název RozšířenáCena.

Počítané pole můžete vytvořit vždycky, když potřebujete vypočítat nebo provést operace u dat ve dvou nebo několika polích tabulky. V mnoha tabulkách jsou například jména a příjmení uložená v samostatných polích. Pokud chcete sloučit jméno a příjmení a zobrazit je v jednom poli, můžete vytvořit počítané pole v tabulce nebo v dotazu.

Počítané pole, které kombinuje křestní jména a příjmení by vypadal takto: [FirstName] & "" & [Příjmení]. V tomto případě hodnoty v poli Příjmení , znak mezery (mezera mezi uvozovkami) a hodnotu v poli Příjmení kombinovat znaky ampersand (&).

Můžete také výrazů v Accessu k zadání výchozí hodnoty pro pole v tabulce nebo ovládacího prvku. Třeba nastavit výchozí hodnotu pro pole kalendářního data na aktuální datum, zadejte Date() do pole vlastnosti Výchozí hodnotu tohoto pole.

Kromě toho můžete výraz nastavit ověřovací pravidlo. Například použijete ověřovacího pravidla do ovládacího prvku nebo pole tabulky požadovat, aby data, které se zadává je větší než nebo rovno aktuální datum. V takovém případě nastavte hodnotu do pole vlastnosti Ověřovací pravidlo do > = Date().

A konečně, výraz můžete použít taky k nastavení kritérií dotazu. Předpokládejme třeba, že chcete zobrazit prodej produktů u objednávek, které se expedovaly v určitém časovém rámci. Zadáním kritérií můžete definovat rozsah dat a Access vrátí jenom řádky, které těmto kritériím vyhovují. Výraz by v tomto případě mohl vypadat následovně:

Mezi #1/1/20 11 # 31/12/20 a 11 #

Když k dotazu přidáte kritéria a potom ho spustíte, vrátí jenom ty hodnoty, které vyhovují zadaným datům.

Začátek stránky

Srovnání výrazů Accessu a vzorců Excelu

Accessové výrazy se podobají excelovým vzorcům v tom, že k dosažení výsledku používají podobné prvky. Excelové vzorce i accessové výrazy obsahují jeden nebo několik následujících prvků:

 • Identifikátory    V aplikaci Excel identifikátory jsou jména jednotlivé buňky nebo oblasti buněk v sešitu, třeba A1, B3:C6nebo List2! C32. V aplikaci Access identifikátory jsou názvy polí v tabulce (například [kontakty]! [ Křestní jméno]), ovládacích prvků ve formulářích a sestavách (například Forms! [ Seznam úkolů]! [Popis]), nebo vlastnosti těchto polí nebo ovládacích prvků (například Forms! [ Seznam úkolů]! [Popis].Šířka sloupce).

 • Operátory    V Accessu i Excelu operátory slouží k porovnání hodnot nebo k provádění jednoduchých výpočtů na vaše data. Jako příklad lze uvést + (plus) nebo - (minus).

 • Funkce a argumenty    V Accessu i Excelu funkce a argumenty slouží k provádění úkolů, které nemůžete dělat pomocí operátorů samotný – například můžete najít průměr hodnot v poli nebo výsledek výpočtu převést do formátu měny. Funkce příkladem funkcí suma a SMODCH.výběr. Argumenty jsou zobrazené hodnoty, které jsou zdrojem informací o funkcích. Přístup aplikace Excel mít i mnoho funkcí pro výběr, ale názvy podobné funkce v aplikacích se někdy liší. Například funkce průměr v aplikaci Excel odpovídá funkce AVG v aplikaci Access.

 • Konstanty:    V Accessu i Excelu jsou konstanty hodnoty, které se nemění – například textové nebo číselné řetězce, které se nevypočítávají pomocí výrazu.

Ve výrazech Accessu se používají operátory a konstanty podobné těm, které se používají ve vzorcích Excelu. Accessové výrazy ale používají jiné identifikátory a funkce. Zatímco excelové vzorce se zpravidla používají jenom v buňkách listu, accessové výrazy se dají použít na mnoha místech k mnoha různým úlohám, třeba k těmto:

 • Vytvoření počítaných ovládacích prvků ve formulářích a sestavách

 • Vytvoření počítaných polí v tabulkách a dotazech

 • Použití jako kritérií v dotazech

 • Ověření dat zadávaných do pole nebo do ovládacího prvku ve formuláři

 • Seskupování dat v sestavách

Výraz přístup nebo vzorce v Excelu slouží k výpočtu číselné hodnoty data a času pomocí matematických operátorů. Například pro výpočet ceny diskontního zákazníka, můžete vzorec aplikace Excel =C2*(1-D2) nebo výraz přístup = [jednotková Price]*(1-[Discount]).

Můžete taky pomocí výrazů Accessu nebo vzorce v Excelu ke sloučení, rozdělení, nebo jinak manipulaci s řetězci pomocí řetězec operátory. Příklad sloučení jména a příjmení jméno do jednoho řetězce, při použití vzorců aplikace Excel = D3 & "" & D4 nebo výraz přístup = [jméno] & "" & [Příjmení].

Začátek stránky

Součásti výrazu

Výrazy se můžou skládat z identifikátorů, operátorů, funkcí a argumentů, konstant a hodnot. V dalších částech si jednotlivé součásti podrobněji popíšeme. V příkladech v těchto částech jsou taky stručné popisy syntaxe, kterou výrazy používají.

Identifikátory

Identifikátor je název pole, vlastnost nebo ovládacího prvku. Identifikátor ve výrazu umožňuje odkazovat na hodnotu, která souvisí s polem, vlastnost nebo ovládací prvek. Zvažte například výraz = [DodatDne]-[DatumOdeslání]. Tento výraz odečte hodnotu DatumOdeslání polí nebo ovládacích prvků z hodnoty DodatDne polí nebo ovládacích prvků. V tomto výrazu DodatDne a DatumOdeslání slouží jako identifikátory.

Operátory

Access podporuje spoustu operátorů, včetně běžné aritmetické operátory, jako například +-, * (násobit) a / (děleno). Můžete taky použít relační operátory, jako například < (menší než) nebo > (větší než) pro porovnání hodnoty, text operátory, jako například & a + pro zřetězení (kombinování) text, logické operátory, jako například není v mezipaměti a při určení hodnoty true nebo false a další operátory specifické pro Access.

Funkce a argumenty

Funkce jsou vestavěné postupy, které můžete použít ve výrazech. Použití funkcí pro celou řadu operací, jako je výpočet hodnot, práci s textem a kalendářními daty a vytváření souhrnů dat. Běžně používaných funkcí je například Datum, které vrátí aktuální datum. Funkce Date různými způsoby, můžete použít, například ve výrazu, který nastaví výchozí hodnotu pro pole v tabulce. V tomto příkladu pokaždé, když někdo přidá nový záznam hodnoty pro pole je nastavena na aktuální datum ve výchozím nastavení.

Některé funkce vyžadují argumenty. Jako argument je hodnota, která obsahuje předávat na vstupu funkci. Pokud funkce vyžaduje více než jeden argument, oddělte čárkami argumenty. Zvažte například datum v následujícím příkladu výrazu :

= Format(Date(), " mmmm d, yyyy")

Tento příklad používá dva argumenty. První argument je Date() funkci, která vrátí aktuální datum. Druhý argument ("mmmm d yyyy"), která z první argument je oddělená čárkou, určuje textový řetězec pro funkci Format pokyn formátování hodnota vrácená data. Všimněte si, že textového řetězce musí být uzavřeny do uvozovek. Tento výraz také ukazuje často používané hodnoty vrácené funkcí jako argument jiné funkci. V tomto případě Date() funguje jako argument.

Odkazy na další informace o syntaxi funkcí a výrazů najdete v části Viz také.

Konstanty

Konstanta je položky, jejichž hodnota nezmění je spuštěná přístup. PRAVDA, Nepravdaa Null konstanty často používáme ve výrazech. Můžete také definovat vlastní konstanty v kódu jazyka VBA, který můžete použít v postupech jazyka VBA. Jazyk VBA je tu programovací jazyk, který používá přístup.

Poznámka : Konstanty VBA nemůžete použít ve vlastních funkcích, které používáte ve výrazech. Jazyk VBA má například konstanty pro dny v týdnu: vbSunday představuje neděli, vbMonday pondělí atd. Každé z těchto konstant odpovídá číselná hodnota. Číselná hodnota pro vbSunday je 1, pro vbMonday je 2 atd. Tyto konstanty nemůžete použít ve vlastní funkci, která se volá z výrazu. Místo toho musíte použít číselné hodnoty.

Hodnoty

Ve výrazech můžete použít literálové hodnoty, jako je třeba řetězec „Zadejte hodnotu mezi 1 a 10.“ nebo číslo 1 254. Můžete taky použít číselné hodnoty, což můžou být řady číslic včetně znaménka a desetinné čárky, pokud je to potřeba. Pokud znaménko chybí, předpokládá Access kladnou hodnotu. Pokud chcete, aby byla hodnota záporná, musí obsahovat znaménko mínus (-). Můžete použít taky exponenciální notaci. V takovém případě použijte písmeno E nebo e a znak exponentu (třeba 1,0E-6).

Když používáte jako konstanty textové řetězce, dejte je do uvozovek, aby je Access správně rozpoznal. Za některých okolností zadá Access uvozovky za vás. Když třeba zadáte text do výrazu pro ověřovací pravidlo nebo pro kritérium dotazu, doplní Access uvozovky kolem textu automaticky.

Pokud zadáte text Paříž, aplikace Access zobrazí "Paříž" ve výrazu. Pokud budete potřebovat výrazu k vytvoření řetězcem, který je opravdu uzavřeny v uvozovkách, je uzavřít vnořené řetězec v uvozovkách apostrofů (') nebo v rámci třemi sadami uvozovek ("") uvozovek. Následující výrazy jsou například odpovídající:

Forms! [Kontakty]! [Město]. Výchozí hodnota = '"Paříž" '

Forms! [Kontakty]! [Město]. Výchozí hodnota = "" "Paříž" ""

Pokud chcete použít hodnoty data a času, dejte kolem nich znaky křížku (#). Platné jsou například všechny tyto hodnoty data a času: #3-7-11#, #7-Bře-11# a #Bře-7-2011#. Když Access zjistí platnou hodnotu data a času uzavřenou mezi znaky #, automaticky s ní zachází jako s datovým typem Datum a čas.

Začátek stránky

Příklady výrazů

V této tabulce najdete pár ukázek accessových výrazů a jejich typického použití:

Výraz

Účel

=[DodatDne]-[DatumOdeslání]

Vypočítá rozdíl mezi hodnotami dat ve dvou ovládacích prvcích typu Textové pole (označených DodatDne a DatumOdeslání) v sestavě.

Date()

Nastaví výchozí hodnotu pole tabulky typu Datum a čas na aktuální datum.

RozšířenáCena: CCur([Rozpis objednávek].Cena za kus*[Množství]*(1-[Sleva])/100)*100

Vytvoří v dotazu počítané pole s názvem RozšířenáCena.

Between #1/1/2011# And #31/12/2011#

Určuje kritéria pro pole typu Datum a čas v dotazu.

=[Objednávky – podformulář].Form!MezisoučetObjednávky

Vrátí hodnotu ovládacího prvku MezisoučetObjednávky v podformuláři Objednávky, který se nachází ve formuláři Objednávky.

>0

Nastaví ověřovací pravidlo pro číselné pole v tabulce – uživatelé musí zadat hodnoty větší než nula.

Některé výrazy začínat operátor rovná se (=) a ostatní ne. Výpočet hodnoty pro ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě použijete operátor = na začátku výrazu. V ostatních případech například kdy zadáváte výrazů v dotazu nebo ve vlastnosti Výchozí hodnota nebo ověřovací pravidlo pole nebo ovládacího prvku nebudete používat operátor = Pokud přidáváte výraz do textového pole v tabulce. V některých případech, například při přidání výrazů k dotazům Access automaticky odstraní operátor = .

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×