Úvod k ovládacím prvkům

Všechny formuláře aplikace InfoPath, které uživatelé vyplňují, jsou založeny na šablonách formuláře. Aplikaci Microsoft Office InfoPath lze použít k návrhu a publikování interaktivních a uživatelsky vstřícných šablon formuláře. Šablona formuláře určuje, jak se bude výsledný formulář chovat a jak bude vypadat.

Při vyplňování formulářů uživatelé zadávají informace do textových polí, klepnutím vybírají položky v seznamu, zaškrtávají políčka a provádějí další akce. Grafické objekty uživatelského rozhraní, se kterými uživatelé pracují, se nazývají ovládací prvky. Ovládací prvky se používají k zobrazení datových voleb, k provádění akcí nebo k zjednodušení uživatelského rozhraní formuláře.

Kromě standardních ovládacích prvků, jako jsou Textové pole a Seznam, obsahuje aplikace InfoPath některé nové ovládací prvky, jako jsou Tabulka s opakováním, Skupina voleb a Volitelný oddíl. Tyto typy ovládacích prvků umožňují navrhnout flexibilní šablonu formuláře, který bude přizpůsoben uživatelům. V šabloně formuláře vyúčtování výdajů můžete například použít tabulku s opakováním, která umožní uživatelům zadat pouze tolik výdajových položek, kolik potřebují.

Informace zadané uživateli do ovládacího prvku jsou uloženy do Zdroj dat formuláře. Při návrhu šablony formuláře se ke vkládání ovládacích prvků obvykle používá podokno úloh Ovládací prvky, ačkoli ovládací prvky lze vkládat rovněž přetažením Pole a Skupina z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře.

Vzhled ovládacího prvku můžete přizpůsobit. To platí pro písmo, barvu a zarovnání textu uvnitř ovládacího prvku, výchozí hodnotu ovládacího prvku, Datový typ a další vlastnosti, jako například Komentář, který se zobrazí v případě, že uživatel přesune ukazatel myši na prvek. Můžete přizpůsobit také chování ovládacího prvku, například jeho schopnost filtrovat informace nebo reagovat na Pravidlo.

Tip: Chcete-li zobrazit vlastnosti ovládacího prvku, poklepejte na něj v šabloně formuláře.

V tomto článku:

Ovládací prvky a zdroj dat

Způsoby vkládání ovládacích prvků do šablony formuláře

Druhy ovládacích prvků

Aspekty kompatibility

Ovládací prvky a zdroj dat

Většina ovládacích prvků ve formuláři aplikace Microsoft Office InfoPath je přiřazena neboli Vazba na zdroj dat šablony formuláře. Většina ovládacích prvků, včetně prvků Textové pole, Zaškrtávací políčko a Seznam, je vázána na pole ve zdroji dat. Pokud ovládací prvek není vázán na zdroj dat nebo pokud je vázán nesprávně, nebude možné informace zadané do tohoto ovládacího prvku správně uložit do souboru formuláře (soubor XML).

Při návrhu šablon formulářů v aplikaci InfoPath můžete rozhodnout, zda se mají pole ve zdroji dat vytvářet automaticky při každém vložení ovládacího prvku, nebo zda chcete sami každý ovládací prvek ručně vázat na stávající pole.

V následující ukázce vložil návrhář formuláře do šablony formuláře textové pole Příjmení. Toto textové pole je vázáno na pole příjmení ve zdroji dat šablony formuláře.

Relationship between control on form template and field in data source

Při vyplňování formuláře založeného na této šabloně formuláře zadá uživatel do textového pole Příjmení své příjmení. Aplikace InfoPath tato data uloží jako Jazyk XML (Extensible Markup Language), viz následující obrázek.

Data entered in the text box is saved as XML

Typ ovládacího prvku a jemu přiřazené pole společně určují, jaký typ informací může uživatel do ovládacího prvku zadat a jakým způsobem je může zadat. Příklad: Pokud je na šabloně formuláře ovládací prvek Výběr data a je vázán na pole s Datový typ datum, pak mohou uživatelé do ovládacího prvku zadávat pouze data. Pokud se uživatel pokusí do ovládacího prvku zadat jiná data, například své jméno nebo adresu, aplikace InfoPath zobrazí chybu ověření dat.

Poznámka: Kromě hlavního zdroje dat pro šablonu formuláře můžete vytvořit také Datové připojení k dokumentům XML, databázím, webovým službám a knihovnám a seznamům služby Microsoft Windows SharePoint Services. Tato datová připojení vytvářejí Sekundární zdroj dat, které lze použít k zaplnění seznamů hodnotami a doplnění hodnot do ovládacích prvků Textové pole a dalších.

Začátek stránky

Způsoby vkládání ovládacích prvků do šablony formuláře

Při vytváření návrhu šablony formuláře můžete vkládat ovládací prvky pomocí podokna úloh Ovládací prvky. Zdroj dat šablony formuláře lze vytvářet automaticky při vkládání ovládacího prvku (v tom případě je pro každý vložený ovládací prvek ve zdroji dat automaticky vytvořeno pole nebo skupina) nebo lze každý ovládací prvek vázat na stávající pole nebo skupinu ve zdroji dat šablony formuláře. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, zobrazí se při vložení ovládací prvku výzva k výběru pole nebo skupiny ze zdroje dat.

Tip: Mezi automatickým vytvářením zdroje dat a vázáním ovládacích prvků na stávající pole nebo skupinu lze přepínat pomocí zaškrtávacího políčka Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky.

Ovládací prvky lze také vložit přetažením polí a skupin z podokna úloh Zdroj dat na šablonu formuláře. Při každém přetažení pole nebo skupiny na šablonu formuláře aplikace InfoPath navrhne použití ovládacího prvku, který nejlépe odpovídá poli nebo skupině. Má-li například pole typ dat Datum, bude navržen ovládací prvek Výběr data.

Začátek stránky

Druhy ovládacích prvků

Podokno úloh Ovládací prvky obsahuje více než 30 různých ovládacích prvků, které lze vkládat do šablony formuláře. Ovládací prvky lze seskupit do následujících kategorií:

 • Standardní ovládací prvky

 • Volitelné ovládací prvky a prvky s opakováním.

 • Ovládací prvky Soubor a Obrázek

 • Rozšířené ovládací prvky

 • Vlastní ovládací prvky

Následující tabulka popisuje účel každého ovládacího prvku.

Standardní ovládací prvky

Standardní ovládací prvky jsou ovládací prvky, které se běžně používají ke sběru a zobrazení informací. Jsou to například Textové pole, Seznam, Zaškrtávací políčko nebo Tlačítko.

Ovládací prvek

Ikona

Popis

Textové pole

Obrázek tlačítka

Nejčastěji používané ovládací prvky na formuláři. Do textových polí mohou uživatelé vkládat neformátovaný text, například věty, jména, čísla, kalendářní data a časové údaje. Textová pole nemohou obsahovat formátovaný text.

Pole s formátovaným textem

Button image

Ovládací prvek, který může obsahovat formátovaný text včetně tučného písma nebo kurzívy a nejrůznějších písem s různou velikostí a barvami. Do pole s formátovaným textem mohou uživatelé vkládat obrázky, seznamy a tabulky.

Rozevírací seznam

Button Image

Tento ovládací prvek nabízí uživateli seznam několika možností v poli. Chce-li uživatel vybrat položku ze seznamu, klepne na šipku a otevře seznam možností. Zobrazené položky mohou pocházet ze seznamu, který vytvoříte ručně, z hodnot ve zdroji dat formuláře nebo z hodnot získaných prostřednictvím datového připojení k dokumentu XML, databáze, webové služby nebo knihovny či seznamu služby Microsoft Windows SharePoint Services.

Pole se seznamem

Button Image

Ovládací prvek, který obsahuje seznam položek v poli, z něhož mohou uživatelé vybrat požadovanou položku nebo zadat položku vlastní. Zobrazené položky mohou pocházet ze seznamu, který vytvoříte ručně, z hodnot ve zdroji dat formuláře nebo z hodnot získaných prostřednictvím datového připojení k dokumentu XML, databáze, webové služby nebo knihovny či seznamu služby Windows SharePoint Services.

Seznam

Vzhled tlačítka

Ovládací prvek, který obsahuje seznam položek v poli, z něhož mohou uživatelé vybrat požadovanou položku. Zobrazené položky mohou pocházet ze seznamu, který vytvoříte ručně, z hodnot ve zdroji dat formuláře nebo z hodnot získaných prostřednictvím datového připojení k dokumentu XML, databáze, webové služby nebo knihovny či seznamu služby Windows SharePoint Services.

Výběr data

Button image

Ovládací prvek obsahující pole, do něhož mohou uživatelé zadat kalendářní datum, a tlačítko kalendáře, které umožňuje datum vybrat.

Zaškrtávací políčko

vzhled tlačítka

Ovládací prvek umožňující nastavit hodnoty typu Ano/Ne nebo True/False pomocí zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí čtvercového políčka.

Přepínač

vzhled tlačítka

Ovládací prvek umožňující uživatelům vybírat z několika možností, které se vzájemně vylučují. Je-li vybrán jeden přepínač ve skupině, ostatní přepínače nejsou vybrány. Skupina přepínačů je vázána na jedno pole ve zdroji dat a každý přepínač ukládá do pole jinou hodnotu.

Tlačítko

Button image

Ovládací prvek, který lze mimo jiné použít ke spuštění formuláře nebo dotazu. K tlačítku lze také přiřadit pravidla nebo vlastní kód, který bude spuštěn, když uživatel na tlačítko klepne.

Oddíl

Button Image

Ovládací prvek, který slouží jako kontejner pro další ovládací prvky. Oddíly mohou obsahovat jakékoli ovládací prvky uvedené v podokně úloh Ovládací prvky, a to včetně dalších oddílů.

Volitelné ovládací prvky a prvky s opakováním.

Volitelné a opakující se ovládací prvky zahrnují ovládací prvky Seznam, Tabulka s opakováním, Oddíl s opakováním a Volitelný oddíl. Tyto ovládací prvky uživatelům při vyplňování formuláře umožňují vkládat položky seznamů, řádky, sady záznamů a nepovinné informace.

Ovládací prvek

Ikona

Popis

Volitelný oddíl

Button image

Ovládací prvek, který slouží jako kontejner pro další ovládací prvky a který je užitečný pro vkládání dalších informací. Tyto informace nejsou nutné pro všechny uživatele, kteří vyplňují formulář. Při vyplňování formuláře obsahujícího volitelný oddíl se uživatelé mohou rozhodnout, zda jej do formuláře zahrnou.

Oddíl s opakováním

Button Image

Ovládací prvek, který slouží jako kontejner pro další ovládací prvky a který je užitečný pro zobrazení dat uložených v záznamech, jako jsou například záznamy z databáze zaměstnanců. Při vyplňování formuláře obsahujícího volitelný oddíl mohou uživatelé do oddílu s opakováním přidat další výskyty.

Tabulka s opakováním

Button image

Ovládací prvek zobrazující opakující se informace v tabulkové struktuře. Každá položka je v tabulce s opakováním zobrazena v novém řádku. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé podle potřeby přidávat a odstraňovat řádky tabulky s opakováním. Tabulky s opakováním mohou obsahovat další ovládací prvky.

Tabulka s vodorovným opakováním

Button image

Ovládací prvek zobrazující opakující se informace v tabulkové struktuře. Každá položka je v tabulce s opakováním zobrazena v novém sloupci. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé podle potřeby přidávat a odstraňovat sloupce tabulky s opakováním. Tabulky s vodorovným opakováním mohou obsahovat další ovládací prvky.

Seznam a podrobnosti

Button image

Ovládací prvek, který je ve skutečnosti sadou dvou ovládacích prvků s opakováním, mezi nimiž je přímá souvislost.Ovládacím prvkem Seznam je vždy tabulka s opakováním a ovládacím prvkem Podrobnosti může být tabulka s opakováním nebo oddíl s opakováním. Ovládací prvky Seznam a podrobnosti umožňují uživatelům efektivnější práci s velkými objemy dat. Pokud jsou například v šabloně formuláře zobrazeny záznamy z databáze zaměstnanců, můžete zadat, aby ovládací prvek seznamu zobrazoval pouze podmnožinu informací o jednotlivých zaměstnancích. Pokud potom uživatel vybere záznam (řádek) v ovládacím prvku seznamu, může ovládací prvek podrobností zobrazit podrobnější informace o zaměstnanci.

Seznam s odrážkami

Button image

Ovládací prvek umožňující podle potřeby přidání nebo odstranění položky seznam s odrážkami. Ovládací prvky Seznam s odrážkami jsou vhodné při uvádění opakujícího se textu, například na šabloně formuláře seznamu položek akcí nebo programu schůzky.

Číslované seznamy

Button image

Ovládací prvek umožňující podle potřeby přidání nebo odstranění položky číslovaného seznamu. Ovládací prvky Číslovaný seznam jsou vhodné při uvádění opakujícího se textu s jistým náznakem pořadí, například na šabloně formuláře seznamu položek programu nebo programu schůzky.

Prostý seznam

Button image

Ovládací prvek umožňující podle potřeby přidání nebo odstranění položky seznamu. Ovládací prvky Prostý seznam jsou vhodné při uvádění opakujícího se textu, například na šabloně formuláře seznamu účastníků nebo žádosti o schůzku.

Seznam s vícenásobným výběrem

Button image

Ovládací prvek nabízející uživateli seznam možností, které se zobrazí jako posuvný seznam zaškrtávacích políček. Uživatel zaškrtne tolik políček, kolik je třeba, a může rovněž zadávat vlastní položky v závislosti na tom, jak je šablona formuláře navržena.

Ovládací prvky Soubor a Obrázek

Šablonu formuláře je možné navrhnout tak, aby uživatelé při vyplňování formulářů založených na této šabloně mohli vkládat přílohy souborů nebo obrázky. Kromě toho, uživatelé vyplňující formuláře aplikace InfoPath v počítači Tablet PC mohou používat speciální ovládací prvek Rukopisný obrázek, pomocí kterého mohou vytvářet a ukládat rukopisné obrázky.

Ovládací prvek

Ikona

Popis

Soubor jako příloha

Obrázek tlačítka

Ovládací prvek umožňující uživatelům připojit k formuláři soubory. Každý ovládací prvek Soubor jako příloha umožňuje připojení jednoho souboru. V případě potřeby můžete omezit typy souborů. Jestliže uživatelé chtějí připojit více souborů, můžete vložit ovládací prvek Soubor jako příloha do ovládacího prvku s opakováním.

Obrázek

Button image

Ovládací prvek, který lze vložit do šablony formuláře jako statický prvek, například jako nadpis nebo pozadí, nebo který uživatelům umožní vložit obrázek jako součást formuláře. Ovládací prvky Obrázek mohou uchovávat samotný obrázek nebo pouze URL (Uniform Resource Locator), která odkazuje na umístění, kde je obrázek uložen.

Rukopisný obrázek

Button image

Ovládací prvek umožňující uživatelům uživatelům počítače Tablet PC přidávat do formuláře rukopisné obrázky, a to buď do ovládacího prvku samotného nebo do horní části obrázku na pozadí.

Rozšířené ovládací prvky

Rozšířené ovládací prvky se nepoužívají tak často jako standardní ovládací prvky, případně se používají pouze ve zvláštních situacích.

Ovládací prvek

Ikona

Popis

Hypertextový odkaz

Button image

Ovládací prvek, který slouží jako odkaz na adresu URL. Šablona formuláře, která zobrazuje informace o seznamu výrobků, může například obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky jednotlivých výrobků. Ovládací prvky Hypertextový odkaz mohou odkazovat na libovolný webový server nebo do intranetu či Internetu.

Pole výrazu

Button image

Ovládací prvek s textem jen pro čtení. Pole výrazu lze použít k zobrazení textu jen pro čtení, k zobrazení hodnoty jiného ovládacího prvku ve formuláři nebo k vytvoření vzorců založených na výrazech XML Path Language (XPath).

Svislý popisek

Button image

Textový popisek jen pro čtení, který se zobrazí v šabloně formuláře pod úhlem 90°. Svislé popisky se často používají jako záhlaví sloupců v tabulkách s opakováním.

Oblast s možností posouvání

Button image

Ovládací prvek obsahující další ovládací prvky, který si zachovává pevnou velikost a obsahuje posuvníky, takže uživatelé mohou posunutím zobrazit informace, které nejsou zobrazeny. Oblasti s možností posouvání jsou užitečné zejména v případě, že oddíl obsahuje velké množství dat a uživatelé nepotřebují tato data zobrazit všechna najednou.

Vodorovná oblast

Button Image

Ovládací prvek obsahující jiné ovládací prvky, který lze na šabloně formuláře použít pro umístění ovládacích prvků vedle sebe.

Skupina voleb

Button image

Ovládací prvek obsahující dva nebo více Oddíl voleb, které mohou obsahovat další ovládací prvky. Každý oddíl voleb ve skupině voleb obsahuje jednu možnost v sadě vzájemně se vylučujících voleb. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé nahradit výchozí oddíl voleb jiným oddílem voleb. Například v šabloně formuláře žádosti o místo můžete použít skupinu voleb, která umožňuje uživatelům zadat telefonní číslo domů nebo do práce.

Opakující se skupina voleb

Button image

Ovládací prvek zobrazující dva nebo více oddílů voleb v opakující se struktuře. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé podle potřeby přidat, odstranit nebo nahradit další opakující se skupiny voleb. Například v šabloně formuláře s informacemi o zaměstnanci můžete pomocí opakujících se skupin voleb umožnit uživatelům zadání několika kontaktů pro naléhavé situace. U jednotlivých kontaktů může uživatel nahradit informace o adrese domů informacemi o adrese do práce.

Oddíl voleb

Button image

Ovládací prvek obsahující další ovládací prvky, který by měl být vždy zobrazen ve skupině voleb nebo ve skupině voleb s opakováním. Oddíly voleb jsou užitečné, pokud potřebujete přidat více voleb do existující skupiny voleb. Jestliže vložíte oddíl voleb jinam než do skupiny voleb, vloží aplikace InfoPath oddíl voleb automaticky do nové skupiny voleb.

Opakující se rekurzivní oddíl

Button image

Ovládací prvek obsahující další ovládací prvky, který lze vložit do sebe samotného. Pomocí rekurzivních oddílů s opakováním můžete vytvořit hierarchický obsah, například osnovu.

Vlastní ovládací prvky

Pomocí Průvodce přidáním vlastního ovládacího prvku aplikace InfoPath lze vytvářet vlastní ovládací prvky, včetně ovládacích prvků Ovládací prvek ActiveX a částí šablony. Vlastní ovládací prvek je ovládací prvek, který není součástí původního balíku aplikace InfoPath.

Ovládací prvek

Popis

Část šablony

Sada vlastních ovládacích prvků, která zahrnuje rozložení, nastavení vlastností a některé aspekty chování ovládacích prvků a kterou lze uložit a použít ve více šablonách formuláře. Po vytvoření části šablony je možné ji pomocí Průvodce přidáním vlastního ovládacího prvku importovat do Režim návrhu, aby ji bylo možné použít v šabloně formuláře.

Ovládací prvek ActiveX

Ovládací prvek, který není součástí aplikace InfoPath, ale který lze přidat do podokna úloh Ovládací prvky. Můžete zvolit některý z existujících prvků ActiveX registrovaných v počítači nebo můžete použít vlastní ovládací prvky, které vyvinete tak, aby odpovídaly vašim potřebám. Pokud například vyvíjíte šablony formulářů pro použití ve finančním oddělení, můžete vyvinout ovládací prvek ActiveX, který umožňuje v šabloně formuláře zobrazit burzovní informace. Po vytvoření nebo vyhledání ovládacího prvku ActiveX jej můžete pomocí Průvodce přidáním vlastního ovládacího prvku importovat do režimu návrhu, aby jej bylo možno použít v šabloně formuláře.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Při návrhu šablony formuláře v aplikaci InfoPath můžete zvolit konkrétní režim kompatibility a navrhnout tak šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Po publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru se spuštěnou službou InfoPath Forms Services a povolení prohlížeče je možné prohlížet formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Při návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem nejsou v podokně úloh Ovládací prvky k dispozici některé ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči. Následující ovládací prvky nejsou podporovány v šablonách formuláře kompatibilních s prohlížečem.

 • Pole se seznamem

 • Seznam s vícenásobným výběrem

 • Seznam a podrobnosti

 • Seznam s odrážkami, Číslovaný seznam a Prostý seznam

 • Ovládací prvky Obrázek a Rukopisný obrázek

 • Rukopisný obrázek

 • Svislý popisek

 • Oblast s možností posouvání

 • Vodorovná oblast

 • Tabulka s vodorovným opakováním

 • Skupina voleb, opakující se skupina voleb a oddíl voleb

 • Opakující se rekurzivní oddíl

 • Ovládací prvky ActiveX

Je rovněž možné navrhovat Část šablony a šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007, které jsou kompatibilní s aplikací Microsoft Office InfoPath 2003. V částech šablony nejsou podporovány ovládací prvky ActiveX a budou tedy v podokně úloh Ovládací prvky skryty. Ve zpětně kompatibilních šablonách formuláře nejsou podporovány pole se seznamem a seznamy s vícenásobným výběrem. Při otevření šablony formuláře v aplikaci InfoPath 2003 se pole se seznamem zobrazí jako pole s rozevíracím seznamem a seznamy s vícenásobným výběrem se zobrazí jako seznamy s odrážkami.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×