Úvod k ovládacím prvkům

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek popisuje různé typy ovládacích prvků, které jsou k dispozici v aplikaci Access, a způsoby přidávání ovládacích prvků do formulářů a sestav. Ovládací prvky jsou součásti formuláře nebo sestavy, které slouží k zadávání, úpravě a zobrazení dat. Například textové pole je oblíbeným ovládacím prvkem používaným k zobrazení dat v sestavách nebo k zadávání a zobrazení dat ve formulářích. Mezi další oblíbené ovládací prvky patří příkazová tlačítka, zaškrtávací políčka a pole se seznamem (rozevírací seznamy).

V tomto článku

Principy ovládacích prvků

Princip rozložení

Principy ovládacích prvků

Ovládací prvky umožňují zobrazit data a pracovat s nimi v databázové aplikaci. Nejčastěji používaným ovládacím prvkem je textové pole, mezi další ovládací prvky patří příkazová tlačítka, popisky, zaškrtávací políčka a ovládací prvky podformulářů a podsestav.

Ovládací prvky mohou být vázané, nevázané nebo vypočítané:

 • Vázaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat je pole v tabulce nebo dotazu, se nazývá vázaný prvek. Vázané ovládací prvky slouží k zobrazení hodnot pocházejících z polí v databázi. Hodnoty mohou mít podobu textu, kalendářních dat, čísel, hodnot Ano nebo Ne, obrázků nebo grafů. Například do textového pole zobrazujícího příjmení zaměstnance mohou být příslušné informace převzaty z pole Příjmení v tabulce Zaměstnanci.

 • Nevázaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, který nemá zdroj dat (například pole nebo výraz), se nazývá nevázaný ovládací prvek. Nevázané ovládací prvky slouží k zobrazení informací, obrázků, čar nebo obdélníků. Nevázaným ovládacím prvkem je například popisek, který zobrazuje název formuláře.

 • Počítaný ovládací prvek:    Ovládací prvek, jehož zdrojem dat není pole, ale výraz, se označuje jako počítaný ovládací prvek. Hodnotu, kterou chcete v použít jako zdroj dat ovládacího prvku, je možné zadat definováním výrazu. Výraz může být kombinace operátorů (například = a +), názvů ovládacích prvků, názvů polí, funkcí vracejících jedinou hodnotu a konstantních hodnot. Následující výraz například vypočítá cenu položky s 25procentní slevou vynásobením hodnoty v poli Jednotková cena konstantní hodnotou (0,75).

= [Jednotková cena] * 0,75

Výraz může používat data z pole ve formuláři, podkladové tabulce sestavy nebo dotazu nebo data z jiného ovládacího prvku ve formuláři nebo v sestavě.

Poznámka: Výpočty mohou být prováděny v tabulkách přidáním počítaného pole nebo v dotazech zadáním výrazu do řádku Pole mřížky dotazu. Poté můžete vázat formuláře a sestavy na tyto tabulky nebo dotazy a výpočty se zobrazí ve formulářích a sestavách bez nutnosti vytvoření počítaného ovládacího prvku.

Při vytváření formuláře nebo sestavy je pravděpodobně nejefektivnější nejprve přidat a uspořádat všechny vázané ovládací prvky, zejména pokud tvoří většinu ovládacích prvků v objektu. Přidáním nevázaných a vypočítaných ovládacích prvků pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení můžete potom návrh dokončit.

Ovládací prvek je možné vázat k poli označením pole, ze kterého ovládací prvek získává data. Ovládací prvek, který je vázán k vybranému poli, můžete vytvořit přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy. V podokně Seznam polí jsou zobrazena pole podkladové tabulky nebo dotazu formuláře. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí, otevřete objekt v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení a poté klikněte na možnost Přidat existující pole ve skupině Nástroje na kartě Návrh. Při dvojitém kliknutí na pole v podokně Seznam polí přidá aplikace Access do objektu příslušný typ ovládacího prvku pro dané pole.

Je rovněž možné pole k ovládacímu prvku vázat zadáním názvu pole do ovládacího prvku (pokud je objekt otevřen v návrhovém zobrazení) nebo v poli vlastností Zdroj ovládacího prvku v seznamu vlastností ovládacího prvku. Seznam vlastností určuje vlastnosti ovládacího prvku, například jeho název, zdroj dat a formát. Chcete-li zobrazit nebo skrýt seznam vlastností, stiskněte klávesu F4.

Použití podokna Seznam polí je k vytvoření vázaného ovládacího prvku nejvhodnější ze dvou důvodů:

 • Aplikace Access automaticky vyplní do připojeného popisku ovládacího prvku název pole (nebo titulek definovaný pro toto pole v podkladové tabulce nebo dotazu) a nemusíte tedy popisek ovládacího prvku zadávat sami.

 • Aplikace Access automaticky nastaví mnoho vlastností ovládacího prvku na příslušné hodnoty podle vlastností pole v podkladové tabulce nebo dotazu (například vlastnosti Formát, Počet desetinných míst a Vstupní maska).

Pokud jste již vytvořili nevázaný ovládací prvek a chcete jej vázat k poli, nastavte v poli vlastností ovládacího prvku Zdroj ovládacího prvku název příslušného pole. Podrobnosti o vlastnosti Zdroj ovládacího prvku zobrazíte stisknutím klávesy F1, pokud se kurzor nachází v rozevíracím seznamu vlastnosti.

Začátek stránky

Principy rozložení

Rozložení jsou vodítka sloužící k vodorovnému a svislému zarovnání ovládacích prvků, které zajistí jednotný vzhled formuláře. Rozložení si můžete představit jako tabulku, ve které je každá buňka buď prázdná, nebo obsahuje jeden ovládací prvek. Následující postupy popisují, jak přidávat, odebírat nebo měnit uspořádání ovládacích prvků v rozloženích.

Poznámka: Pokud vytváříte databázi pro klientské počítače, které budou otevírány pouze pomocí aplikace Access, je použití rozložení volitelné. Pokud však plánujete publikovat databázi na serveru SharePoint a používat ji v prohlížeči, je nutné rozložení použít u všech formulářů a sestav, které chcete používat v prohlížeči.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Rozložení možné konfigurovat různými způsoby, ale obvykle nakonfigurované ve skládaném formátu nebo tabulkového . V rámci tyto dva hlavní formáty můžete rozdělit nebo sloučit buňky přizpůsobení rozložení lépe podle ovládací prvky. Další informace naleznete v části sloučení nebo rozdělení buněk v rozložení.

 • V tabulkových rozloženích ovládacích prvků jsou ovládací prvky uspořádány v řádcích a sloupcích (jako v tabulce), s popisky v horní části, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

  Tabulkové rozložení v sestavě

  Tabulková rozložení ovládacích prvků vždy zahrnují dva oddíly formuláře nebo sestavy. Popisky jsou umístěny v oddílu nad oddílem s ovládacími prvky.

 • Ve skládaných rozloženích jsou ovládací prvky uspořádány svisle, podobně jako na tištěném formuláři, a popisky jsou umístěny vlevo od ovládacích prvků, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

  Skládané rozložení ve formuláři

  Skládaná rozložení jsou vždy obsažena v jednom oddílu formuláře nebo sestavy.

Aplikace Access automaticky vytvoří tabulková rozložení v následujících případech:

 • Vytvoříte novou sestavu kliknutím na tlačítko Sestava ve skupině Sestavy na kartě Vytvořit.

 • Vytvoříte novou sestavu kliknutím na tlačítko Prázdná sestava ve skupině Sestavy na kartě Vytvořit a následným přetažením pole z podokna Seznam polí do sestavy.

Aplikace Access automaticky vytvoří skládaná rozložení v následujících případech:

 • Nový formulář je vytvořen kliknutím na tlačítko Formulář ve skupině Formuláře na kartě Vytvořit.

 • Nový formulář je vytvořen kliknutím na tlačítko Prázdný formulář ve skupině Formuláře na kartě Vytvořit a přetažením pole z podokna Seznam polí do formuláře.

V tomto oddílu

Vytvoření nového rozložení

Přepnout z tabulkového rozložení na skládané nebo naopak

Rozdělit jednoho rozložení na dvě rozložení

Přidání řádků nebo sloupců do rozložení

Odebrání řádků nebo sloupců z rozložení

Sloučení nebo rozdělení buněk v rozložení

Změna uspořádání ovládacích prvků v rozložení

Přidání ovládacích prvků do rozložení

Odebrání rozložení ovládacích prvků

Vytvoření nového rozložení

Ve stávajícím objektu formuláře nebo sestavy lze nové rozložení ovládacích prvků vytvořit následujícím postupem:

 1. Vyberte ovládací prvek, který chcete přidat do rozložení.

 2. Chcete-li do stejného rozložení přidat další ovládací prvky, podržte klávesu SHIFT a vyberte požadované prvky.

 3. Na kartě Uspořádat ve skupině Tabulka klikněte na možnost Tabulkové nebo Skládané.

Aplikace Access vytvoří rozložení a přidá do něj vybrané ovládací prvky.

Na začátek této části

Přepnutí z tabulkového rozložení do skládaného a naopak

Chcete-li přepnout celé rozložení z jednoho typu na druhý, postupujte následujícím způsobem:

 • Vyberte buňku v rozložení, které chcete změnit.

 • Na kartě Uspořádat ve skupině Řádky a sloupce klikněte na položku Vybrat rozložení.

 • Na kartě Uspořádat ve skupině Tabulka klikněte na požadovaný typ rozložení (Tabulkové nebo Skládané).

Aplikace Access změní uspořádání ovládacích prvků podle požadovaného typu rozložení.

Na začátek této části

Rozdělení jednoho rozložení na dvě

Rozložení ovládacích prvků lze rozdělit na dvě rozložení pomocí následujícího postupu:

 1. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na buňky, které chcete přesunout do nového rozložení.

 2. Na kartě Uspořádat ve skupině Tabulka klikněte na požadovaný typ nového rozložení (Tabulkové nebo Skládané).

Aplikace Access vytvoří nové rozložení ovládacích prvků a přidá do něj vybrané ovládací prvky.

Poznámka: Původní rozložení může následkem rozdělení obsahovat prázdné řádky nebo sloupce. Chcete-li odstranit řádek nebo sloupec, klikněte pravým tlačítkem na buňku v řádku nebo sloupci a potom klikněte na příkaz Odstranit řádek nebo Odstranit sloupec.

Na začátek této části

Přidání řádků a sloupců do rozložení

 1. Vyberte buňku sousedící s místem, kam chcete vložit nový řádek nebo sloupec.

 2. Na kartě Uspořádat ve skupině Řádky a sloupce klikněte na možnost Vložit nad nebo Vložit pod a vložte nový řádek pod nebo nad aktuální řádek. Klikněte na možnost Vložit nalevo nebo Vložit napravo a vložte nový sloupec nalevo nebo napravo od aktuálního sloupce.

Aplikace Access přidá řádek nebo sloupec do rozložení.

Na začátek této části

Odebrání řádků a sloupců z rozložení

 1. Vyberte buňku v řádku nebo sloupci, který chcete odebrat.

 2. Na kartě Uspořádat ve skupině Řádky a sloupce kliknutím na možnost Vybrat sloupec nebo Vybrat řádek vyberte řádek nebo sloupec.

 3. Stiskněte klávesu DELETE.

Aplikace Access odstraní řádek nebo sloupec z rozložení.

Na začátek této části

Rozdělení a sloučení buněk v rozložení

Rozložení je podobně jako tabulka v dokumentech textových procesorů tvořeno buňkami uspořádanými do řádků a sloupců. Každá buňka obsahuje jeden ovládací prvek, například textové pole, popisek nebo příkazové tlačítko. Buňku můžete vodorovně nebo svisle rozdělit a vytvořit dvě buňky nebo můžete sloučit více buněk do jedné velké buňky, která zahrnuje více řádků a sloupců v rozložení. I v případě, že buňka zahrnuje více řádků a sloupců, může obsahovat pouze jeden ovládací prvek.

Rozdělení buněk

Rozdělíte-li buňku svisle, vytvoříte ve struktuře rozložení nový řádek. Pokud se na stejném řádku jako rozdělená buňka nacházejí další buňky, jejich velikost zůstane nezměněna (budou zahrnovat dva podkladové řádky, které vzniknou jako výsledek operace rozdělení). Rozdělíte-li buňku vodorovně, vytvoříte ve struktuře rozložení nový sloupec. Pokud se ve stejném sloupci jako rozdělená buňka nacházejí další buňky, jejich velikost zůstane nezměněna (budou zahrnovat dva podkladové sloupce, které vzniknou jako výsledek operace rozdělení).

Sloučení buněk

Poznámka: Můžete sloučit prázdné buňky nebo můžete sloučit jednu buňku obsahující ovládací prvek s prázdnými buňkami. Nelze ovšem sloučit více buněk, které obsahují více ovládacích prvků, protože každá buňka může obsahovat pouze jeden ovládací prvek.

 1. Vyberte první buňku, kterou chcete sloučit.

 2. Podržte klávesu SHIFT a vyberte další buňky, které chcete sloučit.

 3. Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Sloučit nebo rozdělit na položku Sloučit.

Poznámka: Jakmile rozdělíte a sloučíte více buněk v rozložení, bude podkladová struktura řádků a sloupců složitější a může se stát, že bude obtížné měnit velikost požadovaných buněk. Doporučujeme tedy nejprve upravit výšku řádků a velikost sloupců a až poté rozdělením a sloučením buněk vytvořit požadované rozložení.

Na začátek této části

Změna uspořádání ovládacích prvků v rozložení

Ovládací prvek lze v rámci rozložení nebo mezi rozloženími přesunout přetažením do požadovaného umístění. Při přetažení ovládacího prvku se zobrazí vodorovný nebo svislý pruh označující, kam bude ovládací prvek umístěn po uvolnění tlačítka myši. Přetáhnete-li ovládací prvek přes prázdnou buňku, aplikace Access zvýrazní celou buňku, čímž označí místo, kam bude ovládací prvek umístěn.

Ovládací prvek v rozložení můžete přesunout také výběrem, podržte stisknutou klávesu ALT a pak pomocí kláves se šipkami přejděte na ovládací prvek.

Pokud používáte ALT + ŠIPKA kombinace kláves přejděte ovládacího prvku doleva nebo doprava a přesuňte mimo omezení rozložení, aplikace Access přidá nové sloupce rozložení podle potřeby tak, aby zahrnoval přesunutí. Tyto nové sloupce bude platit i v případě přesunutí ovládacího prvku zpátky do původního umístění ale můžete mít před nechtěným důsledek rozšíření sestavu tak, aby rozšiřuje na jinou stránku. V sestavách, a to může způsobit prázdných stránek vytisknout kvůli navíc šířku objektu sestavy. Odstranění prázdného sloupce v rozložení, v zobrazení rozložení, vyberte buňku ve sloupci a stiskněte klávesu DELETE. Když rozložení už přechází okraj stránky, Access automaticky přizpůsobí sestavy zpátky na původní šířka stránky.

Na začátek této části

Přidání ovládacích prvků do rozložení

Chcete-li přidat nové pole z podokna Seznam polí do existujícího rozložení ovládacího prvku   

 • Přetáhněte pole z podokna Seznam polí do rozložení. Zobrazí se vodorovný nebo svislý pruh označující, kam bude ovládací prvek umístěn po uvolnění tlačítka myši. Přetáhnete-li pole přes prázdnou buňku, aplikace Access zvýrazní celou buňku, čímž označí místo, kam bude pole umístěno.

Přidání stávajících ovládacích prvků do některé ze stávajících rozložení ovládacího prvku   

 1. V návrhovém zobrazení vyberte první ovládací prvek, který chcete přidat do rozložení ovládacích prvků.

 2. Chcete-li do stejného rozložení přidat další ovládací prvky, podržte klávesu SHIFT a vyberte požadované prvky. Ovládací prvky lze vybrat v jiných rozloženích ovládacích prvků.

 3. Přetáhněte vybraná pole do rozložení. Zobrazí se vodorovný nebo svislý pruh označující, kam budou pole umístěna po uvolnění tlačítka myši.

Na začátek této části

Odebrání ovládacích prvků z rozložení

Odebrání ovládacích prvků z rozložení umožňuje umístit ovládací prvky na libovolné místo ve formuláři nebo sestavě, aniž by došlo ke změně umístění ostatních ovládacích prvků.

Chcete-li formulář nebo sestavu použít jako součást webové aplikace, všechny ovládací prvky musejí být obsaženy v rozložení.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a poté klikněte na položku Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte buňky, které chcete odebrat z rozložení, včetně popisků. Chcete-li vybrat více buněk, podržte klávesu SHIFT a klikněte na buňky, které chcete odebrat. Chcete-li vybrat všechny buňky v rozložení, klikněte na kartě Uspořádat ve skupině Řádky a sloupce na položku Vybrat rozložení.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na jednu z vybraných buněk, přejděte na příkaz Rozložení a klikněte na příkaz Odebrat rozložení.

  Aplikace Access odebere vybrané buňky z rozložení.

 4. Pokud jste ponechali některé ovládací prvky v rozložení, nebudou se překrývat s odstraněnými ovládacími prvky. Ponechte ovládací prvky stále vybrané a přetáhněte je mimo rozložení. Dávejte však pozor, abyste je nepřetáhli zpět do rozložení.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×