Úvod k formulářům

Formulář je databázový objekt, který slouží k vytvoření uživatelského rozhraní pro databázovou aplikaci. „Vázaný“ formulář je přímo připojený ke zdroji dat, například k tabulce nebo dotazu, a slouží k zadávání, úpravám a zobrazení dat z tohoto zdroje dat. Můžete ale taky vytvořit „nevázaný“ formulář, který přímo neodkazuje na zdroj dat, ale přesto obsahuje příkazová tlačítka, popisky nebo jiné ovládací prvky, které jsou potřeba k ovládání aplikace.

Tento článek se zaměřuje primárně na vázané formuláře. Vázané formuláře můžete použít k řízení přístupu k datům, například k určení, které pole nebo řádky s daty se zobrazí. Určití uživatelé třeba potřebují vidět jenom několik polí v tabulce s mnoha poli. Když těmto uživatelům poskytnete formulář, který obsahuje jenom tato pole, bude pro ně používání databáze snadnější. Můžete taky do formuláře přidat příkazová tlačítka a další funkce, které automatizují často prováděné akce.

Vázané formuláře si lze představit jako okna, přes která uživatelé vidí databázi a přistupují k ní. Efektivní formulář urychluje používání databáze, protože lidé nemusí hledat, co potřebují. Vizuálně atraktivní formulář zpříjemňuje a zefektivňuje práci s databází a může taky zabránit zadání nesprávných dat.

Poznámka : V tomto článku se předpokládá, že jste již vytvořili tabulku (nebo dotaz založený na jedné nebo několika tabulkách) a že jste vytvořili formulář umožňující zobrazení dat nebo manipulaci s nimi. Další informace o tabulkách a dotazech získáte pomocí odkazů v oddílu Viz také v tomto článku.

V tomto článku

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Formulář

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Rozdělit formulář

Vytvoření formuláře zobrazujícího více záznamů pomocí nástroje Více položek

Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Prázdný formulář

Zobrazení rozložení a návrhové zobrazení

Optimalizace formuláře v zobrazení rozložení

Optimalizace formuláře v návrhovém zobrazení

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Formulář

Nástroj Formulář slouží k vytvoření formuláře jediným kliknutím myši. Když použijete tento nástroj, do formuláře se umístí všechna pole z podkladového zdroje dat. Nový formulář můžete začít okamžitě používat nebo ho můžete upravit v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení, aby lépe vyhovoval vašim potřebám.

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Formulář

 1. V navigačním podokně klepněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Formulář.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například podle potřeby přizpůsobit velikost textových polí datům.

Jestliže aplikace Access nalezne jedinou tabulku se vztahem 1:N s tabulkou či dotazem použitým k vytvoření formuláře, aplikace Access přidá do formuláře datový list založený na související tabulce či dotazu. Pokud například vytvoříte jednoduchý formulář založený na tabulce Zaměstnanci a mezi tabulkami Zaměstnanci a Objednávky je definován vztah 1:N, na datovém listu se zobrazí všechny záznamy z tabulky Objednávky, které náleží k aktuálnímu záznamu zaměstnance. Pokud se rozhodnete, že tento datový list nepotřebujete, můžete jej z formuláře odstranit. Jestliže existuje více tabulek se vztahem 1:N k tabulce použité k vytvoření formuláře, aplikace Access do formuláře žádné datové listy nepřidá.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Rozdělit formulář

Poznámka : Rozdělený formulář můžete přidat do webové databáze, ale nelze ho spustit, pokud neotevřete webovou databázi pomocí aplikace Access (jinými slovy, nebude fungovat ve webovém prohlížeči). Další informace o webových databázích najdete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Funkce rozdělení formuláře umožňuje současné použití dvou zobrazení dat: formulářového zobrazení a zobrazení Datový list.

Rozdělený formulář se liší od kombinace formulář/podformulář v tom, že tato dvě zobrazení jsou připojena ke stejnému zdroji dat a jsou vždy vzájemně synchronizována. Jestliže v jedné části formuláře vyberete pole, bude totéž pole vybráno i v druhé části formuláře. Data lze přidat, upravit nebo odstranit v kterékoli části (za předpokladu, že je zdroj záznamů aktualizovatelný a formulář nebyl konfigurován tak, aby se zamezilo těmto akcím).

Práce s rozdělenými formuláři poskytuje výhody obou typů formuláře v jediném. Můžete například rychle vyhledat záznam v části formuláře s datovým listem a pak v části s formulářem záznam zobrazit a upravit.

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Rozdělit formulář:

 1. V navigačním podokně klepněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři. Můžete také otevřít vybranou tabulku nebo dotaz v zobrazení datového listu.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Další formuláře a poté na položku Rozdělený formulář.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. Ve zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například podle potřeby přizpůsobit velikost textových polí datům. Další informace o zobrazení formulářů naleznete v oddílu Zobrazení rozložení a návrhové zobrazení.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře zobrazujícího více záznamů pomocí nástroje Více položek

Jestliže vytvoříte formulář pomocí nástroje Formulář, zobrazí se ve formuláři vytvořeném aplikací Access vždy jediný záznam. Pokud požadujete formulář zobrazující více záznamů, který lze přizpůsobit lépe než datový list, můžete použít nástroj Více položek.

 1. V navigačním podokně klepněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na Další formuláře a poté na Více položek.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například přizpůsobit velikost textových polí datům. Další informace o zobrazení formulářů naleznete v oddílu Zobrazení rozložení a návrhové zobrazení.

Při použití nástroje Více položek se formulář, který aplikace Access vytvoří, podobá datovému listu. Data jsou uspořádána do řádků a sloupců a je vidět více záznamů současně. Formulář vytvořený pomocí nástroje Více položek však poskytuje více možností vlastního nastavení než datový list, například možnost přidat grafické prvky, tlačítka a jiné ovládací prvky. Další informace o vlastním nastavení formuláře naleznete v částech Optimalizace formuláře v zobrazení rozložení a Optimalizace formuláře v návrhovém zobrazení.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Chcete-li provést užší výběr polí, která mají být zobrazena na formuláři, můžete místo různých dříve zmíněných nástrojů pro vytváření formulářů použít Průvodce formulářem. Můžete taky definovat způsob seskupení a řazení dat a můžete použít pole z víc než jedné tabulky nebo dotazu, pokud jste předem určili relace mezi tabulkami a dotazy. Další informace o vytváření relací získáte pomocí odkazů v tomto článku v části Viz také.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Průvodce formulářem.

 2. Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce formulářem.

  Poznámka : Chcete-li do formuláře zahrnout pole z více tabulek nebo dotazů, neklepejte na první stránce Průvodce formulářem po výběru polí z první tabulky nebo dotazu na tlačítko Další ani Dokončit. Zopakujte postup výběru tabulky nebo dotazu a klepněte na veškerá další pole, která chcete zahrnout do formuláře. Pak pokračujte klepnutím na tlačítko Další nebo Dokončit.

 3. Na poslední stránce průvodce klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Prázdný formulář

Pokud průvodce nebo nástroje pro vytváření formulářů nevyhovují vašim potřebám, můžete k vytvoření formuláře použít nástroj Prázdný formulář. To může být velmi rychlý způsob, jak vytvořit formulář, obzvláště když máte v úmyslu do formuláře umístit jenom několik polí.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Prázdný formulář.

  Prázdný formulář se otevře v zobrazení rozložení a na pravé straně pracovní oblasti aplikace Access se zobrazí podokno Seznam polí.

 2. Klepněte v podokně Seznam polí na znaménko plus (+) vedle tabulky nebo tabulek obsahujících pole, která chcete zobrazit ve formuláři.

 3. Když chcete do formuláře přidat pole, poklikejte na ně nebo je přetáhněte do formuláře.

  Poznámka : 

  • Po přidání prvního pole můžete přidat několik polí současně tak, že podržíte stisknutou klávesu CTRL, kliknete na několik polí a potom je najednou přetáhnete do formuláře.

  • Pořadí tabulek v podokně Seznam polí se může změnit v závislosti na aktuálně vybrané části formuláře. Pokud pole, které chcete přidat, není viditelné, vyberte jinou část formuláře a zkuste pole přidat znovu.

 4. Pomocí nástrojů ve skupině Záhlaví a zápatí na kartě Návrh můžete do formuláře přidat logo, nadpis nebo datum a čas.

 5. Pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh můžete do formuláře přidat víc různých ovládacích prvků.

  Pokud chcete mít trochu větší výběr ovládacích prvků, přepněte do návrhového zobrazení tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na formulář a potom kliknete na návrhové zobrazení.

  Ovládací prvky, které přidáte, když jste v návrhovém zobrazení, nemusí být kompatibilní s funkcí Publikovat na webu. Pokud plánujete publikovat formulář na webu, je nutné použít jenom funkce, které jsou dostupné v zobrazení rozložení.

Začátek stránky

Zobrazení rozložení a návrhové zobrazení

Zobrazení rozložení:    Zobrazení rozložení je nejvíce intuitivní zobrazení pro úpravy formuláře a může se použít pro téměř všechny změny, které se provádějí ve formuláři v aplikaci Access. Když vytvoříte databázi kliknutím na Prázdná webová databáze v zobrazení Microsoft Backstage, je zobrazení rozložení jediným zobrazením, které je dostupné pro navrhování formulářů.

V zobrazení rozložení je formulář ve skutečnosti spuštěný. Data proto vidíte tak, jak se zobrazí, když používáte formulář. Návrh formuláře v tomto zobrazení však můžete taky změnit. Vzhledem k tomu, že při úpravách formuláře můžete vidět data, se jedná o velmi užitečné zobrazení pro nastavení velikosti ovládacích prvků nebo provedení téměř jakéhokoli jiného úkolu, který má vliv na vzhled a použitelnost formuláře.

Pokud vytváříte standardní desktopovou databázi (na rozdíl od webové databáze) a narazíte na úkol, který nelze provést v zobrazení rozložení, můžete přepnout do návrhového zobrazení. V některých situacích se zobrazí zpráva, která oznamuje, že před provedením určité změny je nutné přepnout do návrhového zobrazení.

Návrhové zobrazení:    Návrhové zobrazení poskytuje podrobnější pohled na strukturu formuláře. Můžete zobrazit oddíly formuláře pro záhlaví, podrobnosti a zápatí. Při zobrazení v návrhovém zobrazení není formulář ve skutečnosti spuštěný. Při provádění změn návrhu proto nejsou vidět podkladová data. Existují však určité úkoly, které můžete provádět snadněji v návrhovém zobrazení než v zobrazení rozložení. Můžete:

 • přidat do formuláře víc typů ovládacích prvků, jako jsou rámečky vázaných objektů, konce stránek a grafy,

 • upravit zdroje ovládacích prvků textové pole přímo v textových polích bez použití seznamu vlastností,

 • změnit velikost oddílů formuláře, například oddílů Záhlaví formuláře nebo Tělo,

 • změnit určité vlastnosti formuláře, které nelze změnit v zobrazení rozložení.

Začátek stránky

Optimalizace formuláře v zobrazení rozložení

Po vytvoření formuláře lze návrh snadno optimalizovat v zobrazení rozložení. Můžete změnit uspořádání ovládacích prvků a změnit jejich velikost a řídit se přitom skutečnými daty ve formuláři. Můžete do formuláře umístit nové ovládací prvky a nastavit vlastnosti formuláře i ovládacích prvků.

Chcete-li přejít do zobrazení rozložení, klikněte pravým tlačítkem myši na název formuláře v navigačním podokně a potom klikněte na Zobrazení rozložení.

Access zobrazí formulář v zobrazení rozložení.

Chcete-li změnit vlastnosti formuláře a jeho ovládací prvky a oddíly, použijte seznam vlastností. K zobrazení seznamu vlastností stiskněte F4.

Podokno Seznam polí lze použít k přidání polí z podkladové tabulky nebo dotazu do návrhu formuláře. Zobrazení podokna Seznam polí:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Přidat existující pole.

  Klávesová zkratka: Stiskněte ALT+F8.

Pole z podokna Seznam polí lze přetahovat přímo do formuláře.

 • Chcete-li přidat jediné pole, poklepejte na ně nebo je přetáhněte z podokna Seznam polí do oddílu formuláře, kde je chcete zobrazit.

 • Chcete-li přidat více polí současně, podržte klávesu CTRL a klepněte na požadovaná pole. Přetáhněte všechna vybraná pole do formuláře.

Začátek stránky

Optimalizace formuláře v návrhovém zobrazení

V desktopových databázích lze návrh formuláře optimalizovat v návrhovém zobrazení. Nové ovládací prvky a pole můžete do formuláře přidat tak, že je přidáte do návrhové mřížky. Seznam vlastností umožňuje přístup k mnoha vlastnostem, které lze nastavit a přizpůsobit tak formulář.

Chcete-li přepnout do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši na název formuláře v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení.

Poznámka : Při práci ve webové databázi není návrhové zobrazení dostupné.

Access zobrazí formulář v návrhovém zobrazení.

Chcete-li změnit vlastnosti formuláře a jeho ovládací prvky a oddíly, použijte seznam vlastností. K zobrazení seznamu vlastností stiskněte F4.

Podokno Seznam polí lze použít k přidání polí z podkladové tabulky nebo dotazu do návrhu formuláře. Zobrazení podokna Seznam polí:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Přidat existující pole.

  Klávesová zkratka: Stiskněte ALT+F8.

Pole z podokna Seznam polí lze přetahovat přímo do formuláře.

 • Chcete-li přidat jediné pole, poklepejte na ně nebo je přetáhněte z podokna Seznam polí do oddílu formuláře, kde je chcete zobrazit.

 • Chcete-li přidat více polí současně, podržte klávesu CTRL a klepněte na požadovaná pole. Přetáhněte všechna vybraná pole do formuláře.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×