Úvod do zdrojů dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Přehled zdrojů dat

Hlavní zdroj dat

Sekundární zdroje dat

Vztah mezi zdrojem dat a schématem XML

Přehled zdrojů dat

Všechna data, která se zobrazí ve formuláři, zda je to data, která může uživatel vybrat v seznamu, rozevírací seznam se seznamem nebo pole se seznamem nebo data, která uživatel přidá do formuláře, uložený ve zdrojích dat formuláře. Zdroje dat se skládá z polí a skupiny. Stejným způsobem, že složky na pevném disku obsahují a organizovat svoje soubory, pole s daty, které uživatel zadá do formuláře založené na šabloně formuláře a skupiny obsahují a uspořádání těchto polí. Uživatel přidá dat u ovládacích prvků formuláře a tyto ovládací prvky je vázaný na těchto polí. Představte si, například, že jsou návrhem šablony formuláře s vyúčtováním výdajů. Při otevření formuláře založené na šabloně formuláře, může uživatel zadat jejich jména Křestní jméno, druhé jméno a příjmení do tří ovládací prvky textové pole – každé textové pole je vázaný na pole pro jméno, pole, do druhého jména a pole pro příjmení. Tato pole název jsou součástí skupiny nazvané "název".

Pole a skupiny je možné prohlížet a upravovat přímo ve zdroji dat pro šablonu formuláře, konkrétně v podokně úloh Zdroj dat.

Panel Datový zdroj v aplikaci InfoPath

1. Pole

2. Skupina

Přestože struktuře zdroje dat se vždy neshoduje rozložení šablony formuláře, podobnosti jsou běžné, zvláště skupinám a pole, která souvisí s opakovanými tabulek, oddíly, oddíly, s opakováním a volitelné oddíly. Například tabulky nebo oddílu je svázán se skupinou ve zdroji dat a všechny ovládací prvky v tabulce nebo oddílu vázaný na pole, které jsou součástí skupiny. Na následujícím obrázku zařazují položky výdajů opakující se tabulka ve formuláři vyúčtování výdajů skládá ze tří sloupců, které obsahují ovládací prvek Výběr data datum, textového pole Popis a náklady textové pole. Tyto možnosti řízení je vázaný na pole kalendářního data, popis a pole množství. Celou tabulku vázaná na skupinu.

Tabulka s opakováním vázaná na skupinu a pole ve zdroji dat

Šablona formuláře může mít dva typy zdrojů dat: jeden hlavní zdroj dat a případně jeden nebo více sekundárních zdrojů dat.

Začátek stránky

Hlavní zdroj dat

Hlavní zdroj dat obsahuje následující data:

 • Data zadaná uživatelem při vyplňování formuláře založeného na šabloně formuláře, například data zadávaná do textového pole. Příklad: Uživatel zadává své jméno a příjmení do textových polí, která jsou vázána na pole v hlavním zdroji dat.

 • Data obsažená v Datové připojení s databází nebo webovou službou užívaná k definování zdroje dat šablony formuláře.

Při vyplňování formuláře jsou data uložená nebo odeslaná uživatelem zapsána do hlavního zdroje dat. Pokud uživatel formulář uloží a odešle ho později, formulář se ukládá do hlavního zdroje dat.

Vytváření hlavního zdroje dat

Při vytváření šablony formuláře v aplikaci Microsoft Office InfoPath bude hlavní zdroj dat vytvořen automaticky. Všechny šablony formulářů aplikace InfoPath obsahují jeden hlavní zdroj dat. Do hlavního zdroje dat lze přidávat pole a skupiny podle toho, jaký typ šablony formuláře vytváříte.

Prázdná šablona formuláře.     Pole a skupiny lze do hlavního zdroje dat přidávat pomocí podokna úloh Zdroj dat nebo přetažením ovládacího prvku z podokna úloh Ovládací prvky do zobrazení šablony formuláře. Pokud přetahujete ovládací prvek na zobrazení, aplikace InfoPath automaticky vytvoří v hlavním zdroji dat pole a skupiny podle toho, jaký ovládací prvek přidáváte. Příklad: Pokud do zobrazení šablony formuláře přetáhnete ovládací prvek formátovaného textu, aplikace InfoPath do hlavního zdroje dat přidá pole. Pokud přetáhnete do zobrazení šablony formuláře ovládací prvek oddílu s opakováním, aplikace InfoPath do hlavního zdroje dat přidá skupinu. Pokud do zobrazení šablony formuláře přetáhnete ovládací prvek tabulky s opakováním, aplikace InfoPath v hlavním zdroji dat vytvoří dvě skupiny pro tabulku s opakováním a pole za každý sloupec v této tabulce.

Šablona formuláře založená na dokumentu XML.     Aplikace InfoPath přidá pole a skupiny přiřazené k prvkům definovaným ve schématu nebo k prvkům v dokumentu.

Šablona formuláře založená na databázi aplikace Microsoft Access nebo databázi serveru Microsoft SQL Server.     Aplikace InfoPath přidá pole a skupiny podle toho, jakým způsobem jsou data uložena v databázi.

Šablona formuláře založená na webové službě.     Aplikace InfoPath přidá pole a skupiny přiřazené ke schématu dodaném webovou službou.

Pokud zdroj dat, například webová služba nebo databáze, není v šabloně formuláře obsažen, hovoří se o něm jako o vnějším zdroji dat. Formuláře aplikace InfoPath se s takovýmito vnějšími zdroji dat spojují prostřednictvím připojení dat.

Upravování hlavního zdroje dat

Do hlavního zdroje dat lze přidávat nová pole a skupiny podle toho, jaká pole a skupiny již v hlavním zdroji existují. Následující tabulka podává na základě ikon v podokně úloh Zdroj dat přehled toho, co lze doplnit do existujících polí nebo skupin.

Ikona

Co můžete přidat

Ikona skupiny.

Ikona skupiny.     Do této skupiny lze přidávat skupiny nebo pole. Tato ikona představuje buď skupinu přidanou do hlavního zdroje dat pomocí podokna úloh Zdroj dat nebo ovládací prvek asociovaný s touto skupinou přetaženou z podokna úloh Ovládací prvky do zobrazení prázdné šablony formuláře.

Vzhled ikony

Ikona pole.     Do tohoto pole lze přidávat pouze pole. Tato ikona představuje buď pole přidané do hlavního zdroje dat pomocí podokna úloh Zdroj dat nebo ovládací prvek asociovaný s tímto polem přetaženým z podokna úloh Ovládací prvky do zobrazení prázdné šablony formuláře.

Uzamčená ikona skupiny.

Uzamčená ikona skupiny.     Do této skupiny nelze přidávat pole ani skupiny. Tato skupina je založena na připojení dat na vnější zdroj dat.

Uzamčená ikona pole.

Uzamčená ikona pole.     Do této skupiny nelze přidávat pole ani skupiny. Toto pole je založeno na připojení dat na vnější zdroj dat.

Pokud přetáhnete ovládací prvek do zobrazení šablony formuláře a tato šablona formuláře již obsahuje pole a skupiny založené na připojení dat, je třeba svázat ovládací prvek s existujícími poli a skupinami v hlavním zdroji dat. Aplikace InfoPath do šablony formuláře obsahující pole nebo skupiny založené na vnějším zdroji dat další pole ani skupiny automaticky nepřidá. Další informace o přidávání polí a skupiny najdete v části Viz také.

Poznámka: Pokud uživatelé již vyplnili formuláře založené na dané šabloně formuláře, mohou následující změny v hlavním zdroji dat šablony formuláře zapříčinit ztrátu dat ve vyplněných formulářích:

 • přesunutí, odstranění nebo přejmenování pole či skupiny,

 • změna opakujícího se pole nebo skupiny na typ bez opakování,

 • změna typu dat RTF na jiný typ.

U polí a skupin, které lze upravit, lze upravit následující vlastnosti:

Název.    Název pole nebo skupiny.

Požadavky na název

 • Každý název v hlavním zdroji dat musí být jedinečný. Pokud chcete použít stejný název pro více skupin nebo polí, vytvořte raději k danému poli nebo skupině referenci. Při vytvoření reference ke skupině nebo poli vytvoří aplikace InfoPath novou identickou skupinu nebo pole, jejíž vlastnosti jsou vázány na vlastnosti skupiny nebo pole původního. Veškeré změny prvního pole nebo skupiny se automaticky převedou na druhé pole nebo skupinu. Referenční skupiny, podobně jako referenční pole, obsahují stejná pole a skupiny a mají stejné vlastnosti.

 • Názvy nesmí obsahovat mezery.

 • Názvy musí začínat alfanumerickým znakem nebo podtržítkem (_) a musí obsahovat pouze alfanumerické znaky, podtržítka, pomlčky a tečky.

Kromě těchto požadavků je doporučeno používat názvy, které popisují obsah polí nebo skupin. Příklad: Máte-li skupinu obsahující detaily jednotlivých položek výdajů, použijte pro ni název PoložkyVýdajů. Pro pole nebo skupinu obsahující výši výdajů použijte název výdaje.

Typ.     Určuje, zda je položka v hlavním zdroji dat pole nebo skupina. Pole má jedinečnou hodnotu a skupina obsahuje více polí.

Typy polí a skupin

Typ

Použití

Pole (vlastnost)

Tento typ pole použijte, platí-li alespoň jedno z následujících tvrzení:

 • Pole nesmí obsahovat jiné skupiny nebo pole.

 • Pole se musí nacházet v poli prvku.

 • Pole se neopakuje.

 • Pole musí vždy obsahovat hodnotu.

 • Pole obsahuje jiný typ dat než RTF (XHTML).

 • Databáze nebo webová služba vyžadují pole vlastnosti.

Pole (prvek)

Tento typ pole použijte, platí-li alespoň jedno z následujících tvrzení:

 • Pole může obsahovat jiná pole vlastností.

 • Pole je součástí skupiny.

 • Pole se ve skupině opakuje.

 • Databáze nebo webová služba vyžadují pole prvku.

Pole prvků mohou obsahovat jakýkoli typ dat a mohou a nemusí mít výchozí hodnotu.

Skupina

Tento typ použijte pro skupinu, která může obsahovat jiná pole nebo skupiny.

Skupina (volba)

Tento typ použijte, pokud skupina může obsahovat pouze jeden z několika různých typů polí nebo skupin polí.

Příklad: Navrhujete šablonu formuláře, kterou budou používat dodavatelé ve Spojených státech a některých zemích Evropské unie, a která obsahuje skupinu s volbou adresy. Skupina s volbou adresy obsahuje skupinu s poli pro adresu ve Spojených státech nebo skupinu s poli pro adresu ve státě nebo oblasti Evropské unie. Když uživatel otevře formulář založený na této šabloně formuláře, bude si moci vybrat, zda zadá adresu ve Spojených státech nebo adresu v Evropské unii. Na formuláři se zobrazí ovládací prvky vázané na pole v příslušné skupině.

Kompletní schéma nebo dokument formátu XML

Tento typ prvku použijte, chcete-li do specifického umístění ve zdroji dat přidat dodatečné schéma nebo dokument formátu XML.

Typ dat.    Definuje druh dat, která lze ukládat do pole.

Seznam dostupných typů dat

Typ dat

Použití

Text

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje čísla bez desetinných hodnot.

Desetinné číslo

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje čísla s desetinnými hodnotami.

Pravda / Nepravda

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které může obsahovat pouze jednu ze dvou hodnot.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje kalendářní datum.

Čas

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje časový údaj.

Datum a čas

Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje datum a časový údaj.

Obrázek nebo přiložený soubor

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Poznámka: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Obor názvů dat    Definuje identifikátor URI (Uniform Resource) přidáte obor názvů typu vlastní data. Tato vlastnost je dostupný u prvků nebo vlastností pole k vlastní datový typ vlastnosti. Když přidáte vlastní ovládací prvek do šablony formuláře, tato vlastnost obvykle obsahuje hodnotu, která je definována podle autora vlastní ovládací prvek, který je svázán s polem.

Výchozí hodnota    Definuje počáteční hodnotu pole prvků nebo atribut při prvním otevření formuláře uživatelem. Vzorce můžete také přidat výchozí hodnoty, jako je aktuální datum, matematický výpočet nebo odkaz na jiné pole.

S opakováním    Určuje, zda pole prvku, pole atribut nebo skupinu může vyskytnout víckrát formuláře. Typy ovládacích prvků, oddíly, opakující se tabulky a ovládací prvky, které jsou součástí opakující se oddíl nebo opakující se tabulka je vázaný na pole a s opakováním skupiny s opakováním seznamu.

Nutno zadat.     Definuje, zda pole prvku nebo vlastnosti musí obsahovat hodnotu. Pokud do pole není zadána hodnota, ovládací prvek svázaný s polem jej označí červenou hvězdičkou nebo, u některých typů ovládacích prvků, přerušovaným červeným ohraničením. Tato vlastnost je k dispozici pouze u polí, nikoli u skupin.

Začátek stránky

Sekundární zdroje dat

Sekundární zdroje dat jsou zdroje dat ve formuláři, které obsahují data dodaná prostřednictvím jiných datových připojení k vnějším zdrojům dat. Příklad: Vytváříte šablonu formuláře pro zprávu o výdajích a chcete, aby formuláře založené na této šabloně přijímaly výdaje uvedené v cizích měnách. Data o měnách jsou však uložena v databázi. Chcete-li zobrazit data o měnách, je třeba přidat datové připojení k dané databázi. Data o měnách se pak uloží do sekundárního zdroje dat a zobrazí se v ovládacím prvku pole se seznamem na šabloně formuláře.

Data z dodatečných datových připojení se ukládají do sekundárních zdrojů dat a zobrazují se při vyplňování formuláře uživatelem jako možnosti ovládacích prvků, například pole se seznamem. Pokud uživatel vybere položku ze sekundárního zdroje dat, zkopíruje se tento výběr do pole v hlavním zdroji dat.

Sekundární zdroje dat se od hlavního zdroje dat liší v těchto aspektech:

 • Sekundární zdroje dat jsou pro šablonu formuláře volitelné. Všechny šablony formuláře musí mít hlavní zdroj dat.

 • Šablona formuláře může mít několik sekundárních zdrojů dat, ale pouze jeden hlavní zdroj dat.

 • Pole a skupiny v sekundárním zdroji dat jsou založeny na tom, jak jsou data uložena ve vnějších zdrojích dat, které jsou s formulářem spojeny pomocí datového připojení. Tato pole a skupiny nelze pomocí aplikace InfoPath upravovat.

 • Na rozdíl od hlavního zdroje dat nejsou sekundární zdroje dat ukládány společně s formulářem.

 • Data ze sekundárního zdroje dat se za normálních okolností neukládají při odeslání vyplněného formuláře uživatelem. Lze však nastavit, aby šablona formuláře odesílala data ze sekundárního zdroje dat na webovou službu pomocí pravidel nebo příjemci e-mailové zprávy pomocí vlastního kódu.

Vytváření sekundárních zdrojů dat

Při přidání datového připojení ke vnějšímu zdroji dat, které dodává data do formuláře, aplikace InfoPath vytvoří sekundární zdroj dat automaticky. Každé datové připojení přidané do šablony formuláře vytvoří odpovídající sekundární zdroj dat. Podobně jako u přidávání polí a skupin do hlavního zdroje dat, aplikace InfoPath přidává pole a skupiny do sekundárního zdroje dat. Pole a skupiny jsou do sekundárních zdrojů dat přidávány tak, aby se přiřazovaly podle toho, jak jsou data uložena ve vnějším zdroji dat. Datové připojení lze vytvořit k následujícím objektům:

 • webová služba,

 • soubor XML,

 • databáze aplikace Microsoft Office Access nebo serveru Microsoft SQL Server,

 • seznam na webu podporujícím službu Microsoft Windows SharePoint Services.

Po přidání datového připojení do šablony formuláře a po vytvoření sekundárního zdroje dat budou pole a skupiny sekundárního zdroje dat zobrazeny v podokně úloh Zdroj dat. V tomto podokně je zobrazen každý sekundární zdroj dat s názvem datového připojení a slovem Sekundární uvedeným v závorkách.

Sekundární zdroj dat v podokně úloh Zdroje dat

Upravování sekundárních zdrojů dat

Vzhledem k tomu, že pole a skupiny v sekundárním zdroji dat jsou založeny na datových připojeních ke vnějším zdrojům dat, není možné pole ani skupiny sekundárních zdrojů dat upravovat. Při zobrazení sekundárního zdroje dat v podokně úloh Zdroj dat je u polí ikona uzamčeného pole Uzamčená ikona pole. a u skupin ikona uzamčené skupiny Uzamčená ikona skupiny. , což vyjadřuje, že tato pole a skupiny nelze upravovat.

Začátek stránky

Vztahy mezi zdrojem dat a schématem XML

Když uživatel vyplňuje formulář založený na šabloně formuláře, ukládají se hlavní a sekundární zdroje dat formuláře jako dokumenty XML na počítači uživatele. Struktura dokumentu XML se definuje pomocí schématu XML. Schéma XML je soubor založený na formátu XML, který definuje strukturu a prvky dokumentu XML. V tomto případě se jedná o formulář a data, která mohou prvky obsahovat.

Při vytváření šablony formuláře vytvoří aplikace InfoPath automaticky schéma XML, které slouží k definování struktury formulářů vyplňovaných uživateli. Každé pole a skupina ve zdroji dat odpovídá prvku ve schématu XML. Vlastnosti každého pole a skupiny ve zdroji dat definují strukturu odpovídajících prvků a dat, která může každý prvek ve výsledném dokumentu XML obsahovat. Dodatečné detaily schématu je možné zobrazit na kartě Podrobnosti v dialogovém okně Vlastnosti pole nebo skupiny, které lze vyvolat poklepáním na pole nebo skupinu v podokně úloh Zdroj dat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×