Úvod do stránek předlohy ASP.NET

Stránka předlohy je stránka technologie ASP.NET, která má příponu názvu souboru MASTER. Stránky předlohy umožňují vytvoření stejného vzhledu a rozložení pro všechny stránky webu nebo aplikace.

V tomto článku naleznete přehled informací o stránkách předlohy, včetně Galerie stránek předlohy, stránek obsahu, zástupných symbolů obsahu a ovládacích prvků obsahu a oblastí obsahu. V tomto článku naleznete také důležité informace o používání stránek předlohy ve službách Windows SharePoint Services 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Důležité informace: Chcete-li používat stránky předlohy, je třeba umístit web na serveru se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku:

Co je stránka předlohy?

Kde jsou umístěny stránky předlohy?

Jaké jsou výhody používání stránek předlohy?

Co jsou vnořené stránky předlohy?

Co jsou stránky obsahu?

Co jsou ovládací prvky zástupných symbolů obsahu, ovládací prvky obsahu a oblasti obsahu?

Co je nového ve stránkách předlohy aplikace Office SharePoint Server 2007?

Je možné přizpůsobit stránku předlohy ovládající stránky pro správu webu?

Vytvoření přizpůsobených stránek předlohy

Co je stránka předlohy?

Stránky předlohy jsou funkcí technologie ASP.NET 2.0 a fungují stejným způsobem ve službách Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Server 2007 a v technologii ASP.NET 2.0. Pomocí stránek předlohy lze vytvořit jedinou šablonu stránky a poté ji použít jako základ pro více stránek stejné aplikace, jinými slovy není potřeba vytvářet každou stránku od základu.

Ve skutečnosti vyžadují stránky předlohy pro úspěšné vykreslení v okně prohlížeče dvě oddělené části, stránku předlohy jako takovou a stránku obsahu. Stránka předlohy definuje obecné rozložení a navigaci a shodný výchozí obsah pro všechny stránky obsahu, které jsou k této stránce připojené. Stránka obsahu je jedinečná stránka. Při vykreslení stránky v okně prohlížeče dodává stránka předlohy obecný obsah a stránka obsahu dodává obsah specifický pro danou stránku.

Nejprve je třeba vytvořit jednu stránku předlohy, která bude definovat vzhled, atmosféru a standardní chování buď všech stránek webu nebo jejich určité skupiny. Poté je možné vytvořit jednotlivé stránky obsahu obsahující jedinečný obsah, který se má zobrazit na jednotlivých stránkách. Nakonec je třeba sloučit stránku předlohy se stránkami obsahu a vytvořit tak konečnou vykreslenou stránku, která má rozložení ze stránky předlohy a obsah ze stránky obsahu.

Díky plné podpoře stránek předlohy během návrhu v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 je ještě během návrhu stránky předlohy možné zobrazit její konečnou podobu.

Představte si například, že chcete, aby všechny stránky webu používaly rozložení ve třech sloupcích a standardní záhlaví a navigační panel. V takovém případě pak stačí vytvořit jedinou stránku předlohy s požadovaným rozložením a připojit k ní všechny stránky daného webu. Vytvořením jediné stránky předlohy lze předejít procesu zdlouhavého vytváření několika stejných stránek. Kromě toho stačí při každé úpravě vzhledu všech stránek webu provést požadované změny do jediné stránky předlohy.

Všechny weby služeb Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Server 2007 vytvořené podle definice webu obsahují soubor default.master, který definuje výchozí vzhled webu. Kromě toho obsahuje služba Office SharePoint Server 2007 několik vlastních stránek předlohy. Vlastní stránky předlohy, stejně jako stránka default.master, obsahují zástupné symboly obsahu umožňující zobrazení obsahu služby SharePoint, například seznamy nebo knihovny, a lze je použít ve službě Office SharePoint Server 2007 pro definování vzhledu a atmosféry celého webu. Další informace o použití stránek předlohy ve službě Office SharePoint Server 2007 naleznete v oddílu Rozdíly v implementaci stránek předlohy ve službách Office SharePoint Server 2007 a Windows SharePoint Services 3.0.

Začátek stránky

Kde jsou umístěny stránky předlohy?

Výchozí stránka předlohy je umístěna v Galerii stránek předlohy. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 je Galerie stránek předlohy složka masterpage, která je v seznamu složek umístěna ve složce _catalogs.

Soubor default.master v seznamu složek

Jestliže vytváříte přizpůsobené stránky předlohy, je vhodné ukládat je do složky masterpage. Usnadní se tak jejich vyhledávání a správa, protože všechny stránky předlohy daného webu budou v jednom umístění.

Umístění stránky předlohy, ke které je stránka obsahu připojena, je možné rovněž rozpoznat pomocí zobrazení indikátoru stránky předlohy v pravém horním rohu dané stránky obsahu.

Rozpoznání umístění a názvu stránky předlohy pomocí navigace s popisem cesty

Začátek stránky

Jaké jsou výhody používání stránek předlohy?

Pomocí stránek předlohy lze jednoduše změnit vzhled a atmosféru všech stránek celého webu. Stránky předlohy rovněž poskytují následující možnosti:

  • Zlepšené možnosti pro úpravu stránek SharePoint.     Vývojáři a návrháři mohou ušetřit zdroje a čas pomocí možnosti provedení změn v jediné stránce předlohy a jejich automatického převedení na všechny stránky obsahu, které jsou s danou stránkou předlohy propojeny.

  • Úpravy na úrovni webu.     Uživatelé mohou upravovat prvky stránky předlohy webu v jediném umístění. Do tohoto umístění se také mohou později vrátit a provést všechny dodatečné požadované změny. Není tedy třeba upravovat stejný prvek na každé stránce obsahu zvlášť.

  • Weby s profesionálním vzhledem.     Uživatelé mohou snadno vytvářet nové stránky se vzhledem a atmosférou webů SharePoint. Pomocí odkazů na stránku předlohy bude mít nová stránka, která je na stránce předlohy založena, stejný vzhled i atmosféru a převezme i veškeré aktualizace provedené na stránce předlohy.

  • Stejnorodé stránky a lepší uživatelský dojem.     Vzhledem k tomu, že stránky připojené ke stránce předlohy mají všechny stejný vzhled i atmosféru, mohou uživatelé webu přecházet mezi vlastními stránkami služby SharePoint a stránkami přidanými třetí stranou nebo stránkami přizpůsobenými návrhářem webu a nevšimnout si žádného rozdílu ve vzhledu webu nebo ve funkcích jeho ovládání.

  • Efektivní správa webu.     Použití stránek předlohy zjednodušuje správu webu, protože je možné změnit vzhled a atmosféru celého webu pouhou úpravou stránky předlohy. Není třeba upravovat každou stránku webu zvlášť.

Začátek stránky

Co jsou vnořené stránky předlohy?

Stránky předlohy lze rovněž vnořovat (situace, kdy jedna stránka předlohy uvádí jinou stránku předlohy jako svou předlohu). Příklad: Lze vytvořit jednu stránku předlohy obsahující logo a primární navigaci pro daný web, druhou stránku předlohy obsahující rozložení ve dvou sloupcích a třetí stránku předlohy s rozložením ve třech sloupcích. Každou z obou stránek s rozložením ve sloupcích lze připojit k hlavní stránce předlohy, čímž se v nich zobrazí shodné logo a navigace z hlavní stránky předlohy.

Začátek stránky

Co jsou stránky obsahu?

Stránky obsahu jsou stránky ASP.NET s běžnou příponou názvu souboru ASPX. Každá stránka obsahu navíc obsahuje pokyny stránky@, které určují stránku předlohy, ke které je stránka obsahu připojena. V následující ukázce je uveden příklad pokynů stránky@:

<%@ Page MasterPageFile="~masterurl/default.master" %>

Ve výchozím nastavení obsahuje web SharePoint několik stránek obsahu, například stránky se zobrazením seznamu, stránky formuláře seznamu a stránky webových částí, které obsahují zobrazovaný obsah v hlavní části stránky. Když si uživatel vyžádá příslušnou stránku v prohlížeči, sloučí se stránka obsahu se stránkou předlohy a vznikne stránka v podobě, jak se zobrazí běžnému uživateli. Všechny stránky obsahu sdílí strukturu a obecné vlastnosti se stránkou předlohy, ke které jsou připojeny.

V aplikaci Windows SharePoint Services 3.0 se soubor default.master používá na všechny výchozí stránky obsahu včetně následujících:

  • Default.aspx

  • Výchozí stránky obsahu, včetně stránek s názvy allItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx a EditForm.aspx, obsahující zobrazení seznamu nebo formuláře seznamu

  • Výchozí stránky obsahu, včetně stránek s názvy upload.aspx a WebFldr.aspx, obsahující zobrazení a formuláře pro knihovny dokumentů

Začátek stránky

Co jsou ovládací prvky zástupných symbolů obsahu, ovládací prvky obsahu a oblasti obsahu?

Ovládací prvky zástupných symbolů obsahu označují ve stránce předlohy oblasti nahraditelného obsahu. V zobrazení kódu mají následující podobu <asp:ContentPlaceHolder> a jsou mapovány na odpovídající ovládací prvek zástupného symbolu obsahu pomocí atributu contentplaceholderid. Zástupné symboly obsahu definují výchozí obsah oblasti definovaný ovládacím prvkem zástupného symbolu obsahu. Výchozí obsah definovaný zástupnými symboly obsahu lze upravit v rámci stránky předlohy, čímž budou změny provedeny i na všech stránkách připojených ke stránce předlohy.

Ovládací prvky obsahu (ve zobrazení kódu je představuje značka <asp:Content>) lze navíc použít v samostatné stránce obsahu k přepsání výchozího obsahu pro daný zástupný symbol obsahu přečtený ze stránky předlohy.

Oblast obsahu je oblast stránky předlohy definovaná jediným zástupným symbolem obsahu, viz následující příklad.

Oblast obsahu v návrhovém zobrazení

V zobrazení kódu je oblast obsahu ohraničena buď značkami zástupného symbolu obsahu (jestliže se jedná o obsah dodaný ze stránky předlohy) nebo značkami ovládacích prvků obsahu (jestliže se jedná o vlastní obsah ve vlastní stránce).

Poznámka: Obsah v zástupném symbolu obsahu dodaný stránkou předlohy se ve stránce obsahu v daném zástupném symbolu nezobrazí.

Po přesunutí kurzoru na oblasti obsahu ve stránce obsahu, které vyplňuje stránka předlohy, a které proto nelze upravit, bude kurzor nahrazen symbolem Vzhled kurzoru v neupravitelné oblasti .

Stránka default.master aplikace Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje mnoho výchozích ovládacích prvků zástupných symbolů obsahu. Další informace o zástupných symbolech obsahu naleznete v článku Upravení výchozích zástupných symbolů obsahu služby SharePoint.

Začátek stránky

Co je nového ve stránkách předlohy aplikace Office SharePoint Server 2007?

Stránky předlohy ve službách Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Server 2007 jsou založeny na technologii ASP.NET 2.0. Avšak implementace stránek předlohy probíhá ve službě Office SharePoint Server 2007 trochu jinak než ve službě Windows SharePoint Services 3.0.

Příklad: Weby služeb Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Server 2007 obsahují stránku předlohy s názvem default.master. Avšak služba Office SharePoint Server 2007 obsahuje navíc několik alternativních stránek předlohy, které se nazývají vlastní předlohy. Veškeré tyto vlastní předlohy lze rovněž upravovat.

Kromě toho lze pro web služby Office SharePoint Server 2007 upravit nastavení v prohlížeči tak, aby všechny dílčí weby dědily informace ze stejné stránky předlohy. Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 je však nutné zadat stránku předlohy webu ležící uvnitř webu, na který se použije. Jinými slovy stránku předlohy nelze automaticky použít na všechny dílčí weby webu služby Windows SharePoint Services 3.0.

Začátek stránky

Je možné přizpůsobit stránku předlohy ovládající stránky pro správu webu?

Obvykle to možné není. Stránky správy webu jsou uloženy v adresáři _layouts a jsou ovládány stránkou předlohy uloženou na serveru. Jestliže je aplikace Office SharePoint Designer 2007 spuštěna na samotném serveru, je možné tyto stránky předlohy otevřít a upravit, tento postup se však nedoporučuje.

Začátek stránky

Vytvoření přizpůsobených stránek předlohy

Pomocí služby Office SharePoint Designer 2007 lze vytvořit přizpůsobenou stránku předlohy a poté tuto vlastní stránku předlohy použít na web SharePoint. Přizpůsobenou stránku předlohy lze vytvořit buď úpravou stávající stránky předlohy, která je součástí webu SharePoint, nebo vytvořením nové stránky předlohy.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×