Úvod do publikování šablony formuláře

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po dokončení návrhu šablony formuláře je třeba šablonu uložit a publikovat, aby uživatelé mohli začít vyplňovat formuláře na ní založené.

V tomto článku:

Jak funguje publikování

Publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem

Publikování šablony formuláře s úplnou důvěryhodností

Odeslání šablony formuláře v-mailové zprávě

Úprava nebo přesunutí publikované šablony formuláře

Principy publikování

Při publikování šablony formuláře je nejprve třeba šablonu uložit a pak pomocí průvodce publikováním distribuovat mezi uživateli. Průvodce publikováním upraví šablonu formuláře pro distribuci přidáním umístění publikace a Instrukce pro zpracování, aby uživatelé mohli otevírat formuláře založené na této šabloně. Pokyny pro zpracování umožňují automatickou aktualizaci formulářů založených na této šabloně formuláře ihned po provedení změn na šabloně po jejím publikování. Při otevření formuláře uživatelem stáhne aplikace InfoPath šablonu formuláře z umístění uvedeného v pokynech pro zpracování na počítač uživatele a poté vytvoří formulář založený na této šabloně. Pokud uživatel formulář uloží a později znovu otevře, aplikace InfoPath porovná verze šablony formuláře v počítači uživatele a na umístění uvedeném v pokynech pro zpracování. Pokud je verze na umístění uvedeném v pokynech pro zpracování novější než verze v počítači uživatele, aplikace InfoPath stáhne novou verzi šablony formuláře a aktualizuje formulář pomocí nové verze šablony.

Po upravení šablony formuláře dodáním umístění publikace a pokynů pro zpracování průvodce takto upravenou šablonu formuláře uloží na umístění publikace, které jste určili. Šablonu formuláře lze publikovat do následujících umístění:

 • Server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services.     Při publikování šablony formuláře na server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services je možné provést jednu ze dvou akcí. Je možné publikovat šablonu formuláře do knihovny dokumentů, kde bude použita jako šablona pro všechny formuláře, které uživatelé v této knihovně vyplňují. Alternativně je možné publikovat šablonu formuláře jako typ obsahu webu. To znamená, že šablona formuláře může být použita jako šablona v několika kolekcích webů.

 • Server se službou InfoPath Forms Services.     Je možné publikovat Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem na server se službou InfoPath Forms Services. Šablony formulářů kompatibilní s prohlížeči umožňují uživatelům bez nainstalované aplikace InfoPath vyplňovat formuláře založené na šabloně formuláře přímo ve webovém prohlížeči.

 • Jako součást e-mailové zprávy.     Šablonu formuláře je možné publikovat tak, že ji zašlete uživatelům prostřednictvím e-mailu. Uživatelé pak otevřou e-mailovou zprávu a vyplní formulář.

 • Sdílená síťová složka.     Šablonu formuláře lze publikovat do sdílené síťové složky, ke které mají uživatelé přístup. Uživatelé mohou tuto sdílenou složku otevřít a vytvořit formulář založený na šabloně formuláře.

  Poznámka: Tato funkce nahradila možnost publikovat šablonu formuláře na webový server dostupnou v balíku Microsoft Office InfoPath 2003 SP1.

 • Jako instalovatelný soubor.     Pokud máte v počítači nainstalovánu aplikaci Microsoft Visual Studio .NET 2003 nebo Microsoft Visual Studio 2005, můžete publikovat šablonu formuláře jako instalovatelný soubor, který bude uložený ve sdílené síťové složce. Uživatelé si budou moci tento soubor stáhnout a spustit, čímž ve svém počítači nainstalují a zaregistrují šablonu formuláře. Jestliže aplikaci Visual Studio nemáte, můžete šablonu formuláře publikovat do sdílené síťové složky a pomocí aplikace InfoPath vytvořit soubor skriptu, který šablonu formuláře zaregistruje. Uživatelé si potom budou moci stáhnout šablonu formuláře společně se skriptem a zaregistrovat šablonu spuštěním tohoto skriptu.

Když chce uživatel poprvé vyplnit formulář, vyhledá umístění, kam je publikována šablona formuláře, a otevře formulář založený na této šabloně. Je proto velice důležité, aby uživatelé měli přístup k umístění, do kterého je šablona formuláře publikována. Když uživatel vytvoří nový formulář, aplikace InfoPath vytvoří na jeho počítači mezipaměť šablony formuláře. Díky tomu může uživatel vyplnit formulář i při práci v režimu offline. Pokud uživatel formulář uloží a později opět za účelem dokončení otevře nebo otevře nový prázdný formulář založený na stejné šabloně formuláře, aplikace InfoPath zjistí stav připojení uživatelova počítače k umístění s šablonou formuláře. Pokud je připojení aktivní, aplikace InfoPath zjistí, zda byla šablona formuláře aktualizována, případné aktualizace použije na formulář v počítači uživatele a posléze formulář otevře. Pokud připojení není navázáno, aplikace InfoPath otevře formulář založený na verzi šablony formuláře uložené v počítači uživatele.

Publikování šablony formuláře není totéž jako ukládání šablony formuláře. Když uložíte šablonu formuláře, ukládáte tím svou práci, podobně jako ukládáte soubor v počítači. Následující tabulka popisuje možnosti při ukládání šablony formuláře.

Příkaz

Popis

Použití

Uložit

Uloží šablonu formuláře do momentálního umístění, použije stejný název. Pokud upravíte šablonu formuláře, která již byla publikována do knihovny dokumentů na server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services, aplikace InfoPath dovoluje uložit tuto šablonu formuláře do jiného umístění než je umístění publikování.

Na tento příkaz klepněte, chcete-li uložit změny při návrhu šablony formuláře. Pokud upravujete publikovanou šablonu formuláře, klepněte na příkaz Uložit jako a uložte šablonu formuláře do nového umístění.

Uložit jako

Uloží šablonu formuláře do nového umístění nebo do stejného umístění s novým názvem. Pokud upravujete již publikovanou šablonu formuláře, klepnutí na příkaz Uložit jako neaktualizuje publikovanou šablonu formuláře.

Na tento příkaz klepněte, chcete-li upravit kopii šablony formuláře.

Uložit jako zdrojový soubor

Uloží šablonu formuláře do nového umístění jako sérii Soubory formuláře namísto jediného souboru XSN.

Na tento příkaz klepněte, chcete-li upravit jednotlivé soubory formuláře dané šablony formuláře. Příklad: Chcete-li aktualizovat jeden ze zdrojových souborů zahrnutých do šablony formuláře, není ve většině případů potřeba pracovat s jednotlivými soubory formuláře dané šablony formuláře.

Poznámka: Chcete-li distribuovat šablonu formuláře mezi uživatele, použijte výhradně průvodce publikováním.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem

V dřívějších verzích aplikace Microsoft Office InfoPath mohli uživatelé vyplňovat formuláře založené na šabloně formuláře, pouze pokud měli v počítačích nainstalovánu aplikaci InfoPath. V aplikaci Office InfoPath 2007 je možné navrhnout šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči. Formuláře založené na takové šabloně lze vyplňovat jak v aplikaci InfoPath, tak i ve webovém prohlížeči. Chcete-li uživatelům umožnit vyplňování formulářů ve webovém prohlížeči, publikujte šablonu formuláře na server se službou InfoPath Forms Services.

Poznámka: Šablonu formuláře obsahující kód nelze přímo publikovat na serveru podporujícím službu InfoPath Forms Services. Šablona formuláře obsahující vlastní kód vyžaduje před uložením do knihovny dokumentů přístupné na webu povolení správce sítě mimo jiné z důvodů jednoduché správy sítě, bezpečnosti nebo výkonu. Šablonu formuláře obsahující kód je třeba nejprve publikovat na sdílené umístění na síti, odkud ji pak správce sítě odešle na server.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře s úplnou důvěryhodností

Formuláře s úplným přístupem k systémovým informacím, například k souborům na počítači nebo jiným nastavením, se nazývají formuláře s úplnou důvěryhodností. Formulář s úplnou důvěryhodností se buď vytváří z šablony formuláře s elektronickým podpisem s důvěryhodným certifikátem, nebo se instaluje do počítače uživatele. Šablona formuláře s elektronickým podpisem a důvěryhodným certifikátem se na uživatelském počítači nemusí instalovat ani registrovat. Tento typ šablony formuláře je možné distribuovat jako přílohu e-mailové zprávy nebo si jej uživatelé mohou stáhnout z knihovny dokumentů nebo sdílené síťové složky.

Formuláře s úplnou důvěryhodností mají přístup k informacím v nich samotných a k informacím uloženým v následujících umístěních:

 • stejná doména, jako je doména formuláře,

 • všechny ostatní domény, ke kterým má formulář přístup,

 • všechny soubory a nastavení na počítači uživatele, ke kterým má uživatel přístup.

Chcete-li publikovat šablonu formuláře s úplnou důvěryhodností, můžete provést jednu z následujících akcí:

 • Můžete šablonu formuláře digitálně podepsat pomocí certifikátu od důvěryhodné certifikační autority a posléze ji publikovat do sdíleného umístění v síti. Uživatelé budou moci otevřít šablonu formuláře ze sdíleného umístění.

 • Pokud je v počítači nainstalována aplikace Visual Studio .NET 2003 nebo Visual Studio 2005, můžete použít průvodce publikováním k vytvoření instalačního balíku, který nainstaluje a zaregistruje šablonu formuláře v počítači uživatele. Instalaci na daném počítači může spustit uživatel s právy správce sítě.

 • Pokud v počítači nejsou nainstalovány aplikace Visual Studio .NET 2003 ani Visual Studio 2005, můžete použít průvodce publikováním a publikovat šablonu formuláře do sdíleného umístění na síti a vytvořit skript na registraci šablony formuláře v počítači uživatele. Uživatel s potřebnými uživatelskými právy může do počítače oba soubory zkopírovat, spustit skript a šablonu formuláře registrovat.

Začátek stránky

Odeslání šablony formuláře v e-mailové zprávě

Pomocí průvodce publikováním lze distribuovat šablony formuláře mezi uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy. Uživatelé, kteří mají na počítači nainstalovány aplikace Microsoft Office Outlook 2007 a InfoPath, mohou vyplňovat formuláře přímo v okně e-mailové zprávy po jejím prvním otevření. Uživatelé se staršími verzemi aplikace Outlook nebo s jinými aplikacemi správy e-mailu obdrží zprávu s přílohami šablony a formuláře. Tito uživatelé musí nejprve klepnout na přílohu šablony formuláře, šablona formuláře se na jejich počítači nainstaluje, poté mohou klepnout na přílohu formuláře, který se otevře v aplikaci InfoPath a je připraven k vyplnění.

Pokud šablona formuláře vyžaduje přístup k systémovým prostředkům v počítači uživatele nebo pokud odesíláte šablonu formuláře uživatelům v jiné doméně, měli byste šablonu před publikováním digitálně podepsat pomocí certifikátu od důvěryhodné certifikační autority. Uživatelům v jiné doméně se mohou zobrazit chybové zprávy, pokud se pokusí otevřít šablonu formuláře bez certifikátu.

Začátek stránky

Úprava nebo přesouvání publikované šablony formuláře

Pokud upravujete šablonu formuláře po publikování a existují formuláře založené na této šabloně, změny provedené v šabloně formuláře se v existujících formulářích projeví. Příklad: Odstraníte-li oddíl obsahující tabulku ze šablony formuláře, bude tato tabulka a všechna data v ní odstraněna také z existujících formulářů založených na této šabloně formuláře. To může vést ke ztrátě dat. Proto byste měli nejprve vyzkoušet, jaký vliv na existující formuláře bude úprava šablony formuláře mít.

Chcete-li upravit již publikovanou šablonu formuláře, upravte funkční kopii šablony formuláře. Funkční kopie je verze uložená ve vašem počítači nebo v programu pro správu verzí, jako například program Microsoft Visual SourceSafe. Po úpravě funkční kopie je možné ji publikovat do vybraného umístění. Pokud nemáte funkční kopii šablony formuláře, můžete vytvořit kopii z umístění publikace a tuto kopii uložit do jiného umístění. Po úpravě funkční kopie šablony formuláře použijte průvodce publikováním a šablonu formuláře znovu publikujte do původního umístění. Průvodce publikováním přepíše existující verzi šablony formuláře a nahradí ji verzí upravenou. Vzhledem k tomu, že aplikace InfoPath identifikuje identitu šablony formuláře podle jejího názvu a umístění, je důležité při opětovném publikování tyto údaje neměnit.

Pokud chcete přemístit publikovanou šablonu formuláře do nového umístění, můžete do nového umístění publikovat funkční kopii šablony formuláře. Před publikováním šablony formuláře do nového umístění ji bude možná potřeba podle nového umístění upravit. Příklad: Bude třeba změnit cestu umístění vnějších zdrojů dat používaných šablonou. Před publikováním šablony formuláře do nového umístění bude rovněž třeba aktualizovat datová připojení s novým umístěním vnějších zdrojů dat.

Pokud existují formuláře založené na publikované šabloně formuláře, je rovněž třeba propojit tyto formuláře se šablonou v novém umístění. Pokud tento krok neprovedete, uživatelé nebudou moci otevřít své existující formuláře.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×