Úvod do odesílání dat formuláře

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku

Základní informace

Odesílání dat formuláře do databáze aplikace Access nebo SQL Server

Odesílání dat formuláře do webové služby

Odesílání dat formuláře na server služby Microsoft Windows SharePoint Services

Odesílání dat formuláře v-mailové zprávě

Odesílání dat formuláře do aplikace na webový server

Odesílání dat formuláře pomocí soubor datového připojení

Odesílání dat formuláře pomocí kódu

Přehled

Pokud používáte formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath ke sběru dat v rámci většího obchodního procesu, sebraná data obvykle nezůstávají ve formulářích, do kterých je uživatelé zadávají. Obvykle jsou data přesunuta z formuláře na další úroveň zpracování, většinou do vnějšího zdroje dat, například do databáze, webové služby nebo aplikace na webovém serveru. Příklad: Zaměstnanec použije aplikaci InfoPath k vyplnění formuláře zprávy o výdajích a posléze k odeslání tohoto formuláře do webové služby, kde bude formulář zpracován.

Formulář aplikace InfoPath při odesílání do vnějšího zdroje dat

Narozdíl od ukládání formuláře, kdy uživatel vybírá umístění, kam formulář při vyplňování uložit, odesláním formuláře jsou data z formuláře odeslána do konkrétního umístění definovaného při vytváření šablony formuláře, na které je vyplňovaný formulář založen. Při návrhu šablony formuláře je možné povolit odesílání a vybrat, do kterého z následujících umístění budou data z uživatelských formulářů odesílána:

 • databáze aplikace Microsoft Office Access nebo serveru Microsoft SQL Server,

 • webová služba

 • server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services

 • e-mailová zpráva

 • aplikace na webovém serveru

 • vlastní aplikace, která je hostitelem aplikace InfoPath

Určení, kam budou data z formulářů odesílána, zvýší přesnost a efektivitu vašich obchodních procesů, protože budete nad těmito procesy mít více kontroly. Před vlastním odesláním dat uživatelem se aplikace InfoPath ujistí, že jsou všechna data ve formuláři platná, a umožní uživateli neplatná data opravit. Tato funkce zajišťuje, že do vnějšího zdroje dat budou odeslána pouze platná data.

Kromě nastavení šablony formuláře tak, aby odesílala uživatelská data do jednoho umístění, můžete rovněž nastavit, aby šablona formuláře odesílala uživatelská data do několika umístění najednou. Příklad: Můžete navrhnout šablonu formuláře zprávy o výdajích tak, aby se vyplněné formuláře odesílaly do databáze, a aby se kopie každého vyplněného formuláře odeslala v e-mailové zprávě nadřízenému konkrétního zaměstnance.

Při návrhu šablony formuláře, který lze odeslat do vnějšího zdroje dat, zpřístupní aplikace InfoPath ve výchozím nastavení příkaz Odeslat v nabídce Soubor a tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní. Podle potřeby můžete změnit název příkazu Odeslat. Můžete také přímo do šablony formuláře přidat tlačítko, které mohou uživatelé použít k odeslání dat po vyplnění formuláře.

Šablonu formuláře můžete rovněž nastavit tak, aby po odeslání formuláře byla provedena jedna z následujících akcí:

 • Zavření existujícího formuláře.

 • Zavření existujícího formuláře a otevření nového prázdného formuláře.

 • Ponechání otevřeného existujícího formuláře.

Navíc můžete napsat zprávu, která se zobrazí po odeslání formuláře a která uvádí, zda odeslání proběhlo úspěšně.

Začátek stránky

Odesílání dat formuláře do databáze aplikace Access nebo serveru SQL Server

Formuláře aplikace InfoPath se často odesílají do databází, ať už za účelem aktualizace tabulky se záznamem o zákazníkovi nebo za složitějším účelem, jako je například úprava více tabulek propojených v šabloně formuláře zprávy o výdajích. Šablonu formuláře aplikace InfoPath je možné navrhnout tak, že může být odeslána přímo do databáze aplikace Access nebo databáze serveru SQL Server bez použití skriptu nebo vlastního kódu. Je rovněž možné odeslat data formuláře do jiných typů databází pomocí vlastního kódu nebo odesláním formuláře do webové služby spojené s danou databází.

Pokud chcete odeslat formulář do databáze aplikace Access nebo databáze serveru SQL Server, musíte navrhnout šablonu formuláře, která je na dané databázi založena. Tak zajistíte, aby Zdroj dat šablony formuláře odpovídal struktuře databáze. Pokud přidáte připojení databáze do existující šablony formuláře, uživatelé nebudou moci odesílat vyplněné formuláře do databáze, protože zdroj dat formuláře nebude odpovídat struktuře databáze. Pokud šablona formuláře neodpovídá struktuře databáze, nemůže aplikace InfoPath při odesílání dat aktualizovat správná pole v databázi.

Při návrhu šablony formuláře aplikace InfoPath založené na databázi pamatujte na následující informace:

 • Chcete-li připojit šablonu formuláře k několika tabulkám v databázi, musí být tyto tabulky propojeny klíčovými poli.

 • Typy dat Long, jako jsou obrázky, objekty OLE, přílohy a typy dat Access Memo nebo SQL, by do datového připojení neměly být zahrnovány. Aplikace InfoPath nepodporuje datová připojení typů dat Long. Chcete-li vynechat konkrétní pole databáze, použijte pro nastavení připojení Průvodce datovým připojením.

Určit, zda jsou uvedené informace relevantní, můžete přečtením informací v poli Shrnutí na poslední stránce Průvodce datovým připojením. Pole Shrnutí uvádí, zda je povoleno odesílání formulářů, a pokud je zakázáno, obsahuje pole Shrnutí vysvětlení.

Po nastavení propojení databáze a šablony formuláře můžete upravit další možnosti odesílání, které chcete použít. Příklad: Můžete změnit text, který se zobrazí na tlačítku Odeslat v šabloně formuláře. Můžete také změnit zprávy, které se zobrazí uživateli a které uvádějí, zda odeslání proběhlo úspěšně. Dále můžete určit, zda formulář po odeslání dat zůstane otevřený.

Začátek stránky

Odesílání dat formuláře do webové služby

Ať už používáte webovou službu k zajištění pohybu v obchodním procesu nebo pouze jako mezistupeň databáze, s aplikací InfoPath bude vytváření šablon formuláře spolupracujících s webovou službou mnohem snazší. Aplikace InfoPath obsahuje Průvodce datovým připojením, který vás provede procesem připojování šablon formuláře k webové službě.

Existují dvě běžné metody návrhu šablony formuláře odesílající formulář do webové služby:

 • Připojení existující šablony formuláře k webové službě

 • Návrh nové šablony formuláře, která je založena na webové službě

Pomocí obou těchto metod vytvoří aplikace InfoPath zdroj dat, který je založený na schématu webové služby. Tím bude povoleno odesílání dat formulářů založených na šabloně formuláře do webové služby.

Podrobné technické informace

Když uživatelé odeslat tak, aby webové služby, formulář odeslaný jako jazyk XML (Extensible Markup) data v obálce SOAP. Obálce SOAP funguje jako vstupní parametry pro zadané operaci webové služby. Je možné porovnávat to k odeslání formuláře pomocí protokolu HTTP, jehož výsledkem dokumentu ve formátu XML v žádost HTTP příspěvek.

Před připojením šablony formuláře aplikace InfoPath k webové službě si přečtěte následující informace:

 • Aplikace InfoPath se nemůže připojit k webové službě, která používá styl kódování Vzdálené volání procedur (RPC). Podporováno je pouze doslovné kódování dokumentů.

 • Při nastavení šablony formuláře k odesílání formulářů do webové služby můžete zadat, že lze odeslat data jen z určitých polí nebo skupin, nebo můžete nastavit odesílání dat z celého formuláře.

Po nastavení datového připojení s webovou službou můžete do šablony formuláře přidat tlačítko Odeslat a upravit veškeré možnosti odesílání, které chcete přidat.

Začátek stránky

Odesílání dat formuláře na server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services

Je možné navrhnout šablonu formuláře, která odesílá data na server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services. Tím lze ukládat a uspořádat veškeré uživatelské formuláře v jedné knihovně dokumentů. Kromě toho mohou uživatelé vyplňovat formuláře založené na šabloně formuláře přímo z knihovny dokumentů. Mohou také exportovat data formulářů do aplikace Microsoft Office Excel nebo slučovat data z několika formulářů do jednoho formuláře. Pokud povolíte odesílání formulářů přímo do knihovny dokumentů, můžete předdefinovat názvy souborů pro formuláře pomocí statických hodnot, pomocí hodnot založených na datech z formuláře nebo pomocí Vzorec.

Po konfiguraci šablony formuláře k povolení odesílání formulářů do knihovny dokumentů služby SharePoint můžete na formulář přidat tlačítko Odeslat a upravit další možnosti odeslání, jako text na tlačítku Odeslat, zprávy oznamující úspěšné odeslání formuláře nebo zda má formulář po odeslání zůstat otevřený.

Začátek stránky

Odesílání dat formuláře v e-mailové zprávě

Používání e-mailového klienta je jedním z nejjednodušších a nejobvyklejších způsobů, jak zajistit tok pracovního procesu. Můžete navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath, která dovoluje uživateli použít příkaz Odeslat na panelu nástrojů Standardní nebo v nabídce Soubor a odeslat vyplněný formulář jako přílohu nebo text e-mailové zprávy. E-mailová adresa, předmět a název přiloženého souboru mohou být předdefinovány při návrhu šablony formuláře pomocí statických hodnot, pomocí hodnot založených na údajích v databázi nebo pomocí vzorce. Příklad: Můžete navrhnout šablonu formuláře tak, aby se vyplněné formuláře automaticky odesílaly v e-mailové zprávě s předdefinovaným předmětem na e-mailovou adresu založenou na údaji ve formuláři. Navíc můžete nastavit dynamické názvy formuláře podle toho, jaká data uživatel do formuláře zadá.

Uživatelé mohou odesílat formuláře v e-mailových zprávách pouze v případě, že mají v počítači nainstalovanou aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 neboMicrosoft Office Outlook 2007 . Uživatelé, kteří vyplňují formuláře ve webovém prohlížeči, nepotřebují k odeslání formuláře aplikaci Outlook.

Po konfiguraci šablony formuláře tak, aby bylo možné odesílat formuláře v e-mailových zprávách, můžete do šablony formuláře přidat tlačítko Odeslat na panel nástrojů Standardní a příkaz Odeslat do nabídky Soubor. Můžete také upravit další možnosti odeslání, jako text na tlačítku Odeslat, zprávy oznamující úspěšné odeslání formuláře nebo volbu, zda má formulář po odeslání zůstat otevřený.

Začátek stránky

Odesílání dat formuláře do aplikace na webovém serveru

Pokud máte existující stránku stránky ASP (Active Server) nebo jiný kód na webový server, který můžete zpracování XML dat, můžete návrh šablony formuláře tak, aby uživatelé mohli odesílat vyplněné formuláře na tento webový server pomocí metody HTTP příspěvek. Při konfiguraci šablony formuláře umožníte uživatelům odesílat formuláře tímto způsobem aplikace InfoPath vytvoří zprávu, která obsahuje data formuláře a odešle tuto zprávu na webový server. Když návrhem šablony formuláře a odeslání dat na webový server, můžete přidat tlačítko Odeslat do šablony formuláře, zadejte text, který se zobrazí na tlačítko Odeslat, přizpůsobení zprávy, které se zobrazí uživatelům označíte, pokud byla formuláře úspěšně odeslali a určete, zda chcete ponechat formulář otevřený po odeslání.

Začátek stránky

Odesílání dat formuláře pomocí souboru datového připojení

V aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007 existuje rovněž možnost vytvořit soubor XML nazývaný soubor datového připojení, který obsahuje všechna potřebná nastavení pro datové připojení. Tento soubor můžete uložit do knihovny datových připojení na webu služby Microsoft Office SharePoint Server 2007 a poté navrhnout několik šablon formuláře, které používají stejný soubor XML ke konfiguraci datového připojení. Používání souboru datového připojení znamená, že pokud se cokoli, co se týká datového připojení, změní (například pokud se změní umístění externího zdroje dat), stačí aktualizovat soubor datového připojení. Není tedy třeba aktualizovat datové připojení pro každou šablonu formuláře zvlášť. Všechny šablony, které používají soubor datového připojení, budou automaticky aktualizovány pomocí nového nastavení.

Soubor datového připojení může obsahovat nastavení určující způsob, jakým mohou uživatelé odesílat data. Šablonu formuláře je možné navrhnout tak, aby používala nastavení z tohoto souboru datového připojení. Po konfiguraci šablony formuláře tak, aby bylo možné odesílat formuláře, můžete do formuláře založeného na šabloně formuláře přidat příkaz Odeslat do nabídky Soubor a tlačítko Odeslat na panel nástrojů Standardní. Můžete také upravit další možnosti odeslání, jako text na tlačítku a v příkazu Odeslat, zprávy oznamující úspěšné odeslání formuláře nebo volbu, zda má formulář po odeslání zůstat otevřený.

Začátek stránky

Odesílání dat formuláře pomocí kódu

Chcete-li přidat dodatečné funkce k odesílání dat ze šablony formuláře, můžete napsat spravovaný kód pomocí aplikace Microsoft Visual Basic .NET, aplikace Microsoft Visual C# .NET nebo skriptu. Příklad: Do šablony formuláře můžete přidat funkci, která povoluje odesílání formuláře do více než jednoho umístění najednou nebo do vnějšího zdroje dat, který není za normálních okolností aplikací InfoPath podporován.

Tip: Pokud se nepodaří nastavit šablonu formuláře tak, aby umožnila uživatelům odesílat formuláře do vnějšího zdroje dat pomocí možností datových připojení aplikace InfoPath, můžete použít tuto funkci a napsat vlastní implementaci datového připojení ke vnějšímu zdroji dat.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×