Úvod do nastavení přispěvatele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jste-li správcem webu, pracujete pravděpodobně s různými lidmi jako jsou návrháři webu nebo autoři obsahu, kteří pracují na různých aspektech webu. Při takovém počtu lidí jsou na místě obavy z toho, aby někdo něco nechtěně nezničil, například změnou návrhu domovské stránky, úpravou šablony stylů, uložením souborů do nesprávného umístění nebo zničením navigace webu nebo funkce vyhledávání. Těmto věcem lze zabránit pomocí funkce Nastavení přispěvatele, díky které lze v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 vypnout, zapnout nebo nastavit režim přispěvatele.

Nastavení přispěvatele lze používat například v organizacích, kde probíhá aktualizace webu za účasti mnoha skupin uživatelů. Pomocí nastavení přispěvatele lze například:

 • Poskytovat správcům webu kontrolu nad způsobem použití aplikace Office SharePoint Designer 2007 pro úpravu webu,

 • Zajistit konzistenci při vytváření a aktualizaci stránek webu SharePoint uživateli,

 • Povolit uživatelům plynulé provádění činností bez rizika nechtěného poškození stránek nepovolenou změnou dat,

 • Zajistit snadné sledování preferovaných postupů a procesů aktualizace webu uživateli pomocí automatického vedení uživatele správným směrem,

 • Zajistit plynulý a stejnorodý proces aktualizace webu.

V tomto článku je obsažen úvod do nastavení přispěvatele a vysvětlení klíčových prvků napomáhajících efektivnímu použití této funkce.

Důležité : Chcete-li používat nastavení přispěvatele, je třeba umístit web na serveru se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku

Co je nastavení skupiny přispěvatelů?

Nastavení skupiny přispěvatelů není funkce zabezpečení

Co jsou skupiny přispěvatelů?

Jaké typy oblastí?

Co je uživatelské prostředí podobně jako v režimu přispěvatele?

Navrhované další kroky

Co je nastavení přispěvatele?

Nastavení přispěvatele lze použít ke konfiguraci a povolení režimu přispěvatele, což je režim omezeného přístupu aplikace Office SharePoint Designer 2007. Uživatelé otevírající web za účelem úprav v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 mají přístup k různým příkazům nebo funkcím v závislosti na členství ve skupinách přispěvatelů a na omezeních úprav přiřazených k dané skupině přispěvatelů.

Režim přispěvatele je ve výchozím nastavení povolen a nevyžaduje se jeho nastavení správcem webu. Zapnout nebo vypnout režim přispěvatele je umožněno pouze správci webu.

Nastavení přispěvatele působí na úrovni webu a nelze je dědit z nadřazeného webu na dílčí weby.

Pomocí nastavení přispěvatele může správce webu v rámci organizace definovat skupiny uživatelů (takzvané skupiny přispěvatelů) a poté nastavit, jaké akce tyto skupiny mohou v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 provádět. To znamená, že nastavení přispěvatele lze použít k nastavení různých omezení úprav pro různé skupiny. Příklad: Funkci vytváření nových stylů lze povolit pro návrháře webu, ale zakázat pro autory obsahu. Vytváření nových stránek ze stránky předlohy lze povolit autorům obsahu, ale zakázat pro jinou skupinu. Správci webu mohou nastavit skupiny přispěvatelů tak, aby uživatelé měli přístup pouze k těm příkazům a funkcím aplikace Office SharePoint Designer 2007, které potřebují k dokončení úkolů.

Funkce, ke kterým má uživatel v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 přístup, závisí na jeho úloze v organizaci. Další podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Úloha uživatele

Povolené akce

Správce webu

Jestliže má uživatel oprávnění služby SharePoint Úplné řízení, je povoleno:

 • Vytváření skupin přispěvatelů a přiřazení omezení úprav,

 • Vkládání oblastí obsahu do stránky předlohy a určení povoleného typu obsahu pro vkládání do těchto oblastí,

 • Omezení úprav prostoru mimo oblasti obsahu ve stránce předlohy,

 • Kontrolování typů vytvářených stránek a způsobů jejich vytváření a umístění ukládaného obsahu,

 • Zakazování uživatelských úprav výchozí domovské stránky, stránky předlohy nebo kterékoli jiné stránky zahrnuté do definice webu,

 • Povolení úplného a neomezeného používání aplikace Office SharePoint Designer 2007 pro vybrané skupiny uživatelů.

Uživatel typu návrhář webu nebo autor obsahu (nebo kterýkoli uživatel s omezením)

V závislosti omezení úprav skupiny přispěvatelů je povoleno:

 • Vytváření nových stránek,

 • Používání stylů a formátování v stávajících stránkách,

 • Vkládání obrázků a mediálních souborů,

 • Práce s obsahem SharePoint jako jsou webové části nebo zobrazení dat.

Pomocí nastavení přispěvatele mohou správci webu nastavit režim přispěvatele tak, aby uživatelům funkcí aplikace Office SharePoint Designer 2007 poskytli jen nezbytnou úroveň oprávnění. Režim přispěvatele uživatelům usnadňuje dokončování úkolů a pomáhá podporovat používání procesů aktualizace webu nastavených organizací.

Začátek stránky

Nastavení přispěvatele není funkcí zabezpečení

Důležité : Nastavení přispěvatele není funkcí zabezpečení. Režim přispěvatele je režim omezeného přístupu pro uživatele pracující s weby SharePoint v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. Režim přispěvatele je navržen tak, aby sloužil jako prostředí, ve kterém mají správci webu plnou kontrolu nad akcemi uživatelů. Režim přispěvatele pomáhá uživatelům vybrat správný způsob provedení zadaného úkolu, což zabraňuje nechtěným změnám webu.

Začátek stránky

Co jsou skupiny přispěvatelů?

Skupiny přispěvatelů jsou skupiny uživatelů, kterým je přiřazena určitá role v procesu aktualizace webu organizace. Správce webu vytváří omezení úprav určující způsob možné úpravy webu prostřednictvím aplikace Office SharePoint Designer 2007 pro každou skupinu přispěvatelů.

Skupiny přispěvatelů souvisejí s úrovněmi oprávnění služby SharePoint. Příklad: Aplikace Office SharePoint Designer 2007 obsahuje tři různé skupiny přispěvatelů: Správce webu, Návrhář webu a Autor obsahu. Tyto tři skupiny jsou propojeny s následujícími úrovněmi oprávnění služby SharePoint: Úplné řízení, Návrh a Přispívání. Následující tabulka představuje výchozí nastavení.

Úroveň oprávnění služby SharePoint

Odpovídající skupina přispěvatelů

Úplné řízení

Správce webu

Návrh

Návrháři webu

Přispívání

Autoři obsahu

Skupiny přispěvatelů a úrovně oprávnění pracují na různých úrovních a poskytují při definování skupinového přístupu maximální flexibilitu. Pomocí úrovně oprávnění lze nastavit sadu oprávnění pro uživatele nebo skupiny služby SharePoint platící pro celek jako je například celý web, knihovna, seznam, složka, položka nebo dokument. Propojením úrovně oprávnění a skupiny přispěvatelů lze nastavit omezení úprav funkcí a příkazů, ke kterým mají daní uživatelé prostřednictvím aplikace Office SharePoint Designer 2007 přístup.

Úroveň oprávnění má vždy přednost před skupinou přispěvatelů. Po nastavení skupiny přispěvatelů v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 nelze pro danou skupinu povolit úkoly, které příslušná úroveň oprávnění zakazuje.

Příklad: V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 existují možnosti povolující skupině přispěvatelů vytvoření nových stránek. Jestliže však úroveň oprávnění uživatele služby SharePoint neobsahuje oprávnění pro přidání a úpravu nových stránek, nebude tento uživatel moci vytvářet nové stránky. Ve výchozím nastavení úroveň oprávnění Přispěvatel povolení pro vytváření a úpravu nových stránek neobsahuje. Obsahuje povolení pro přidávání položek, úpravu položek a odstraňování položek. Úroveň oprávnění Přispěvatel je propojena se skupinou přispěvatelů Autoři obsahu. To znamená, že ve výchozím nastavení mohou uživatelé ve skupině Autoři obsahu upravovat a ukládat stránky pouze do knihoven dokumentů. Jestliže pro tuto skupinu přispěvatelů povolíte vytváření nových stránek, je třeba kromě přiřazení tohoto úkolu k dané skupině přispěvatelů přidat požadované oprávnění do úrovně oprávnění, viz následující ukázka.

Nastavení skupiny přispěvatelů propojené s nastavením úrovně oprávnění

Jak lze přidat uživatele do skupiny přispěvatelů? Přímé přidání uživatele do skupiny přispěvatelů není možné. Místo toho je třeba přiřadit uživatele a skupiny ve webu SharePoint do úrovně oprávnění, kterou je poté třeba propojit s požadovanou skupinou přispěvatelů. Členové skupiny přispěvatelů jsou uživatelé a skupiny s přiřazením k úrovním oprávnění propojeným se skupinou přispěvatelů. Proto je při nastavení skupin přispěvatelů potřeba nejprve provést důležité části procesu v prohlížeči aplikace Windows SharePoint Services 3.0. V prohlížeči se například provádí tyto akce:

 • Přidání uživatelů a skupin do webu,

 • Přiřazení uživatelů a skupin k úrovni oprávnění,

 • Vytvoření nových požadovaných úrovní oprávnění,

 • Konfigurace úrovní oprávnění pomocí přidání nebo odebrání oprávnění.

Úroveň oprávnění je poté v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 propojena se skupinou přispěvatelů. Následující ukázka zobrazuje, že správce webu musí provádět některé úkoly v prohlížeči a některé v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

Diagram zobrazující vztah úrovní oprávnění a nastavení přispěvatele

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 lze použít výchozí skupiny přispěvatelů nebo vytvořit nové skupiny a propojit je s úrovněmi oprávnění služby SharePoint. Jednu skupinu přispěvatelů lze propojit s několika úrovněmi oprávnění služby SharePoint, avšak jednu úroveň oprávnění lze propojit maximálně s jednou skupinou přispěvatelů. Příklad: Po propojení úrovně oprávnění Přispěvatel se skupinou přispěvatelů Autoři obsahu nelze již tuto úroveň propojit se skupinou přispěvatelů Návrháři webu. Následující diagram popisuje relaci typu 1:N mezi skupinami přispěvatelů a úrovněmi oprávnění.

Diagram zobrazující relaci typu 1:N mezi skupinami přispěvatelů a úrovněmi oprávnění

Jestliže vytvoříte mnoho nových skupin přispěvatelů, bude pro tyto skupiny pravděpodobně třeba vytvořit nové úrovně oprávnění a poté přiřadit uživatele a skupiny k těmto novým úrovním oprávnění.

Začátek stránky

Co jsou typy oblastí?

Pomocí výchozích skupin přispěvatelů může správce webu bez jakékoli dodatečné konfigurace rychle kontrolovat, kdo může provádět změny webu a jaké typy změn to mohou být. Pomocí typů oblastí ve spojení s oblastmi obsahu ve stránce předlohy lze také navíc kontrolovat, kde se ony změny provádějí.

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 lze do stránky předlohy přidat zástupné symboly obsahu a podle potřeby je uspořádat. Každý zástupný symbol obsahu definuje oblast obsahu. Oblast obsahu ve stránce předlohy definuje místo, kam mohou uživatelé přidávat obsah ve stránkách obsahu připojených ke stránce předlohy. Přiřazením typu oblasti k oblasti obsahu lze kontrolovat typy obsahu (například text, obrázky) přidávané uživateli do oblasti obsahu.

Typy oblastí definují typ obsahu, který může uživatel do oblasti obsahu ve stránce přidat. Aplikace Office SharePoint Designer 2007 má tři výchozí typy oblastí: Pouze text, Text a obrázky a Text, rozložení a obrázky. Správce webu může do stránky předlohy přidávat nové zástupné symboly obsahu, vytvářet nové typ oblastí a přiřazovat typy oblastí k oblastem obsahu. Později při vytváření nebo úpravě obsahu stránek založených na stránce předlohy uživateli ze skupin uživatelů bude možné snadno přidávat pouze určité typy obsahu do určitých oblastí ve stránce bez narušení jiných prvků návrhu nebo rozložení stránky.

Zástupný obsah zobrazující typ oblasti

V následující tabulce jsou uvedeny a popsány výchozí typy oblastí.

Typ oblasti

Povolený typ obsahu

Text a obrázky

Do této oblasti je povoleno přidávat text i obrázky. Uživatelé sem mohou vkládat text nebo obrázky ze složky Obrázky na webu. Podporovány jsou všechny typy obrázků, nejsou však povoleny soubory videa, zvukové soubory a jiné typy souborů.

Pouze text

Do této oblasti je možné přidávat pouze text. Uživatelé nemohou používat formátování, ani vkládat obrázky, soubory či hypertextové odkazy.

Text, rozložení a obrázky

Do této oblasti mohou uživatelé vkládat text a používat formátování textu. Dále je možné vkládat obrázky; podporovány jsou všechny typy souborů obrázků.

Kromě používání výchozích typů oblastí je možné vytvořit libovolný počet nových oblastí. Správci webu mohou nastavit velice jemná omezení úprav pro typy oblastí ve stránce. Při vytváření typů oblastí je možné vybrat, zda dědit nastavení ze skupiny přispěvatelů nebo zda nastavení skupiny přispěvatelů přepsat.

Příklad: Ve výchozím nastavení je skupině přispěvatelů Autoři obsahu povoleno upravovat nejen text, ale i prvky stránky jako jsou tabulky nebo hypertextové odkazy. Je však možné vytvořit typ oblasti, který nastavení této skupiny přispěvatelů přepíše a povolí skupině Autoři obsahu v dané oblasti obsahu ve stránce upravovat pouze text. Jestliže správce webu použije stránky předlohy k omezení změn provedených uživateli na webu, poskytnou typy oblastí správci webu veliký stupeň flexibility a jemné kontroly nad typem změn ve stránce obsahu a nad místy, kde lze tyto změny provádět.

Začátek stránky

Jaké jsou zkušenosti uživatelů s režimem přispěvatele?

Pracujete-li s aplikací Office SharePoint Designer 2007 na webu se zapnutým režimem přispěvatele a patříte-li ke skupině přispěvatelů jako uživatel s omezením, očekávejte následující události.

Po spuštění aplikace Office SharePoint Designer 2007 v režimu přispěvatele se zobrazí několik indikátorů podávajících informace o jakýchkoli změnách. Zobrazí se také podokno úloh Přispěvatel, ve kterém jsou uvedeny informace o skupině přispěvatelů uživatele, odkaz na nastavení přispěvatele a jiné užitečné odkazy.

Poznámka : Jste-li uživatelem skupiny přispěvatelů, je vhodné zobrazit před zahájením práce v režimu přispěvatele nastavení přispěvatele. V nastavení lze ověřit, ke kterým funkcím uživatel má nebo nemá přístup. Další informace o zobrazení nastavení přispěvatele lze zobrazit sledováním odkazu v oddílu Viz také.

V následující ukázce je zobrazen vzhled podokna úloh Přispěvatel uživatele skupiny přispěvatelů Autoři obsahu. Jestliže není podokno úloh Přispěvatel zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Přispěvatel.

Podokno úloh Přispěvatel tak, jak se zobrazí skupině Přispěvatel a Autoři obsahu

1. V této části se zobrazí název skupiny Přispěvatel, do které patříte.

2. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte nastavení skupiny přispěvatelů, do které patříte.

3. Klepnutím na tento odkaz otevřete e-mailovou zprávu adresovanou správci webu.

4. Zde je uveden seznam souborů, které jste otevřeli v předchozí relaci v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

5. Klepnutím na tento odkaz otevřete dialogové okno Nový a budete moci vytvořit nové soubory.

6. Klepnutím na tento odkaz lze otevřít dialogové okno Otevřít, ve kterém lze procházet a otevírat soubory.

Po spuštění aplikace Office SharePoint Designer 2007 obdrží uživatel ve stavovém řádku v pravém dolním rohu okna upozornění o režimu přispěvatele. Toto upozornění obsahuje název skupiny přispěvatelů. Po poklepání na tuto oblast ve stavovém řádku se zobrazí podokno úloh Přispěvatel (není-li již otevřeno).

Upozornění na režim přispěvatele na stavovém řádku

Další indikátor je záhlaví, které informuje uživatele o tom, že pracuje v režimu přispěvatele.

Upozornění na režim přispěvatele v záhlaví

Některé funkce jsou v režimu přispěvatele vždy vypnuty, například příkaz Odebrat formátování v nabídce Formát. Některé funkce jsou v režimu přispěvatele vždy zapnuty, například příkaz Uložit a nabídky Nápověda a Okno. Většinu funkcí lze však v režimu přispěvatele povolit či zakázat.

Důležité : Klávesové zkratky nedostupných funkcí nebudou po stisknutí funkční.

Dostupnost a nedostupnost funkce se mění s umístěním kurzoru na stránce, tedy některé funkce se v průběhu pohybu po dokumentu povolí nebo zakáží. Obecně platí, že jestliže není povolena určitá funkce, nebude tato funkce dostupná. Příklad: Jestliže není povoleno vkládání webových částí a zón webových částí, nebude podokno úloh Webové části dostupné.

Po úpravě stránky způsobem, který povoluje vypnuté funkce, budou příslušné funkce automaticky zapnuty. Příklad: Jestliže oblast obsahu povoluje vložení jednoho obrázku, bude příkaz Obrázek v nabídce Vložit dostupný. Po vložení obrázku však bude tento příkaz nedostupný. Jestliže bude vložený obrázek odstraněn, bude tento příkaz Obrázek v nabídce Vložit opět dostupný.

Kromě chybějící funkce existují také částí na stránku, která nemusí být k dispozici pro vás – jedná se o neumožňující úpravy oblastí. Tyto budou povědomá, pokud jste použili stránek předlohy kde jsou určené oblasti obsahu. Kurzor se změní na Vzhled kurzoru v neupravitelné oblasti , což znamená, že nelze provést změny. Stejný kurzor se zobrazí, pokud se pokusíte přetáhněte obsah do oblast neumožňující úpravy. Pokud se pokusíte přetáhněte obsah do oblasti obsahu, se použijí pravidla kopírovat a vložit. Nemáte oprávnění pro vložení obsahu do oblast neumožňující úpravy. Po vložení do oblasti obsahu jsou vloženy pouze atributy, které jsou povoleny v dané oblasti. Třeba při vkládání textu do oblasti obsahu definované jako prostého textu veškeré formátování ignorován z vloženého textu.

Začátek stránky

Doporučené další kroky

Nastavení přispěvatele jsou velice účinným nástrojem správy uživatelů webu SharePoint. Po přečtení výše uvedených základních informací o nastavení přispěvatele je vhodné zjistit další informace specifické podle role uživatele.

Správci webu

Jste-li správcem webu, můžete použít následující odkazy:

 • Použití nastavení přispěvatele z pozice správce webu    Zjistěte, jak správci webu můžete změnit nastavení skupiny přispěvatelů pro vytvoření přesně správné uživatelské prostředí. Další informace najdete v tématu Použití nastavení přispěvatele z pozice správce webu.

 • Vytvoření skupiny přispěvatelů    Informace o Správci webu můžete vytvořit nové skupiny přispěvatelů a odkaz na úrovně oprávnění Sharepointu. Další informace najdete v tématu Vytvoření skupiny přispěvatelů.

 • Vytvoření typu oblasti    Informace o Správci webu můžete vytvořit nové typy oblastí a jejich přiřazení k oblasti obsahu ve stránce předlohy.

Uživatelé skupin přispěvatelů

Jste-li uživatelem skupiny přispěvatelů, například autor obsahu nebo návrhář webu, je vhodné vědět, jak pracovat v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 s omezeními přiřazenými k vaší skupině. Můžete použít následující odkazy:

 • Zobrazení nastavení přispěvatele    Zkontrolujte si nastavení skupiny v režimu přispěvatele pochopit můžete nebo nemůžete dělat v Office SharePoint Designer 2007. Najdou odkaz na další informace o tom, jak zobrazit nastavení přispěvatele v části Viz také.

 • Vytvoření stránky v režimu přispěvatele    Naučte se vytvářet nové stránky v režimu přispěvatele. Další informace najdete v tématu Vytvoření stránky v režimu přispěvatele.

 • Práce v režimu přispěvatele z pozice autora obsahu.     Naleznete zde informace o zkušenostech autora obsahu v režimu přispěvatele. Odkaz na další informace o práci v režimu přispěvatele naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×