Úvod do citlivostní analýzy

Pomocí nástrojů citlivostní analýzy aplikace Microsoft Office Excel můžete použít několik různých sad hodnot v jednom nebo více vzorcích, což umožňuje zkoumat různé výsledky.

Citlivostní analýzu můžete například použít k sestavení dvou rozpočtů, z nichž každý předpokládá jinou výši výnosů. Nebo můžete zadat hodnotu, která má být výsledkem výpočtu ve vzorci, a potom určit, jaká sada hodnot vede k tomuto výsledku. Aplikace Excel nabízí řadu různých nástrojů, které pomáhají provádět přesně požadovaný typ analýzy.

V tomto článku

Přehled

Použití scénářů ke zvážení mnoha různých proměnných

Použití funkce Hledání řešení ke zjištění, jak získat požadovaný výsledek

Použití tabulek dat k zobrazení vlivu jedné nebo dvou proměnných na vzorec

Příprava prognóz a pokročilých obchodních modelů

Přehled

Citlivostní analýza je proces změny hodnot v buňkách s cílem zjistit, jak tyto změny ovlivní výstup vzorců na listu.

Aplikace Excel nabízí tři druhy nástrojů pro citlivostní analýzu: scénáře, tabulky dat a hledání řešení. Scénáře a tabulky dat určují možné výsledky na základě sad vstupních hodnot. Tabulky dat pracují pouze s jednou nebo dvěma proměnnými, ale pro tyto proměnné mohou přijímat mnoho různých hodnot. Scénář může mít více proměnných, ale lze do něj umístit nejvýše 32 hodnot. Hledání řešení funguje oproti scénářům a tabulkám dat odlišně: na základě zadaného výsledku určuje možné vstupní hodnoty, které povedou k tomuto výsledku.

Kromě těchto tří nástrojů můžete instalovat doplňky, které pomáhají při provádění citlivostní analýzy, jako je doplněk Řešitel. Doplněk Řešitel je podobný funkci Hledání řešení, ale lze v něm pracovat s více proměnnými. Pomocí úchytu a různých příkazů, které jsou vestavěné do aplikace Excel, můžete rovněž vytvářet prognózy. Pro tvorbu pokročilejších modelů můžete použít doplněk Analytická sada.

Začátek stránky

Použití scénářů ke zvážení mnoha různých proměnných

Scénář je sada hodnot, které jsou uloženy v aplikaci Excel a mohou být na listu v buňkách automaticky nahrazeny. Na listu je možné vytvořit a uložit různé skupiny hodnot a následným přepínáním mezi těmito scénáři zobrazit různé výsledky.

Předpokládejme například, že máte dva rozpočtové scénáře: nejhorší případ a ideální případ. Pomocí doplňku Správce scénářů můžete na stejném listu vytvořit oba scénáře a pak mezi nimi přepínat. Pro každý scénář zadejte buňky, které se mění, a hodnoty, které se v daném scénáři mají použít. Při přepínání mezi scénáři se výsledné buňky změní tak, aby odpovídaly různým změnám hodnot buněk.

Scénář Nejhorší varianta

Scénář Nejhorší varianta

1. Měnící se buňky

2. Výsledná buňka

Scénář Nejlepší varianta

Scénář Nejlepší varianta

1. Měnící se buňky

2. Výsledná buňka

Jestliže má několik lidí určité informace v oddělených sešitech, které chcete použít ve scénářích, můžete tyto sešity shromáždit a sloučit jejich scénáře.

Jakmile jste vytvořili nebo shromáždili všechny potřebné scénáře, můžete vytvořit souhrnnou sestavu scénáře, která zahrnuje informace z těchto scénářů. Sestava scénáře zobrazuje všechny informace o scénáři v jedné tabulce na novém listu.

Zpráva scénáře

Souhrnná sestava scénářů aplikace Excel

Poznámka : Zprávy scénářů se automaticky nepřepočítávají. Změníte-li hodnoty scénáře, nezobrazí se tyto změny ve stávající zprávě scénáře. Místo toho musíte vytvořit novou souhrnnou zprávu.

Začátek stránky

Použití funkce Hledání řešení ke zjištění, jak získat požadovaný výsledek

Jestliže znáte výsledek, který chcete ze vzorce získat, ale nejste si jisti, jakou vstupní hodnotu vzorec vyžaduje k získání daného výsledku, použijte funkci Hledání řešení. Předpokládejme například, že si potřebujete půjčit peníze. Víte, jakou částku potřebujete, za jak dlouho chcete půjčku splatit a kolik můžete splácet každý měsíc. Pomocí funkce Hledání řešení můžete určit, jak vysoká musí být úroková sazba, aby odpovídala výši úvěru.

Model, u  kterého je výše splátky závislá na úrokové sazbě

Poznámka : Funkce Hledání řešení pracuje pouze s jednou variabilní vstupní hodnotou. Chcete-li určit více vstupních hodnot, například částku úvěru a částku měsíční splátky úvěru, měli byste raději použít doplněk Řešitel. Další informace o doplňku Řešitel naleznete v části Příprava prognóz a pokročilých obchodních modelů. Prohlédněte si odkazy v části Viz také.

Začátek stránky

Použití tabulek dat k zobrazení vlivu jedné nebo dvou proměnných na vzorec

Máte-li vzorec, který používá jednu nebo dvě proměnné, nebo několik vzorců, ve kterých se používá jedna společná proměnná, můžete použít tabulku dat a zobrazit všechny výsledky na jednom místě. Při použití tabulek dat lze snadno jediným pohledem posoudit řadu možností. Protože se zaměřujete jen na jednu nebo dvě proměnné, výsledky lze snadno číst a sdílet ve formě tabulky. Pokud je v sešitu zapnutá funkce automatického přepočtu, pak se údaje v datových tabulkách ihned přepočítají. To znamená, že se vždy zobrazí čerstvé údaje.

Tabulka dat s jednou proměnnou

Tabulka dat s jednou proměnnou

Do tabulky dat nelze vložit více než dvě proměnné. Chcete-li analyzovat více než dvě proměnné, můžete použít scénáře. Ačkoli je tabulka dat omezena pouze na jednu nebo dvě proměnné, můžete použít libovolný počet hodnot proměnných. Scénář může mít maximálně třicet dvě různé hodnoty, ale je možné vytvořit libovolný počet scénářů.

Začátek stránky

Příprava prognóz a pokročilých obchodních modelů

Chcete-li připravit prognózy, můžete použít aplikaci Excel k automatickému generování budoucích hodnot, které jsou založené na stávajících datech, nebo můžete automaticky generovat extrapolační hodnoty, které jsou založeny na výpočtech lineárního nebo geometrického trendu.

Pomocí úchytu nebo příkazu Řady můžete vyplnit řady hodnot, které odpovídají jednoduchému lineárnímu trendu nebo exponenciálnímu geometrickému trendu. Chcete-li rozšířit složitá a nelineární data, můžete použít funkce listu nebo nástroj pro regresní analýzu z doplňku Analytické nástroje. Další informace získáte klepnutím na odkazy v části Viz také.

Funkce Hledání řešení používá pouze jednu proměnnou, ale pomocí doplňku Řešitel můžete zpětně promítat více proměnných. Řešitel umožňuje najít optimální hodnotu vzorce v jedné buňce (tzv. cílová buňka) na listu.

Řešitel pracuje se skupinou buněk, které jsou spojeny se vzorcem v cílové buňce. Řešitel upravuje hodnoty v měnících se buňkách, které určíte (tzv. měnitelné buňky) , aby vzorec cílové buňky poskytl výsledek, který specifikujete. K omezení hodnot, které může Řešitel v modelu používat, lze využít omezení. Tato omezení mohou odkazovat na jiné buňky, které ovlivňují vzorec cílové buňky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×