Úvod do aplikace SharePoint Designer 2010

Aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010, která je určena pro navrhování webů a aplikací, se používá k sestavování a přizpůsobování aplikací a webů služby SharePoint. Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 můžete vytvářet stránky s bohatým obsahem, sestavovat výkonná řešení s podporou pracovních postupů a navrhovat vzhled a chování svého webu. Můžete vytvářet různě rozsáhlé weby, od malých webů pro řízení projektů až po portálová řešení s řídicími panely pro velké podniky.

Weby vytvářené pomocí aplikace SharePoint Designer 2010

Aplikace SharePoint Designer 2010 poskytuje jedinečné možnosti pro vytváření webů, neboť v ní lze na jednom místě vytvořit web, přizpůsobit jeho součásti, navrhnout logiku webu na základě firemního procesu a nasadit web jako balíček řešení. Všechny uvedené činnosti můžete provést, aniž byste napsali jediný řádek kódu.

V následujících oddílech získáte další informace o aplikaci SharePoint Designer 2010 a dozvíte se, jak ji začít používat ve vaší organizaci.

Práce s aplikací Microsoft SharePoint Designer 2010

Weby služby SharePoint se přizpůsobují potřebám podniků všech typů a velikostí, a proto se rychle stávají stále složitějšími. Zatímco dříve sloužily jako úložiště dokumentů, seznamů úkolů a plánů, mění se v současnosti na vysoce dynamické weby s bohatým obsahem, orientované na obchodní procesy.

Pro návrháře webu to znamená, že musí nejen chápat potřeby podniku, ale také dobře znát službu SharePoint a všechny části, z nichž je web služby SharePoint vytvořen. Zvláštní důležitost náleží pochopení vztahů mezi množstvím pohyblivých částí webu a schopnosti spravovat všechny tyto části na jednom místě.

Aplikace SharePoint Designer 2010 poskytuje jednotné prostředí, ve kterém můžete pracovat na webu a jeho seznamech, knihovnách, stránkách, zdrojích dat, pracovních postupech, oprávněních a dalších objektech. Na jednom místě lze zobrazit nejen tyto klíčové ingredience webu, ale také vztahy mezi těmito objekty.

Na této platformě, kterou máte k dispozici, můžete začít navrhovat a vytvářet weby vysoce přizpůsobených obchodních řešení. Začněte připojením ke zdrojům dat v rámci i mimo rámec služby SharePoint. Představte tyto informace uživatelům a umožněte jim zpětné odesílání informací pomocí webu služby SharePoint nebo klientské aplikace systému Office. Vytvořte vysoce přizpůsobené pracovní postupy, které budou automatizovat obchodní procesy. Nakonec přizpůsobte vzhled a chování webu firemní identitě organizace.

Díky jednomu prostředí, které je poskytováno, můžete věnovat více času navrhování, vytváření a přizpůsobení řešení a méně času hledání a aktualizaci nejrůznějších komponent webu pomocí různých nástrojů a metod.

Následující oddíly se podrobněji zabývají možnostmi práce s aplikací SharePoint Designer 2010 a jejím uživatelských rozhraním:

Spuštění aplikace SharePoint Designer 2010

Karta Soubor v aplikaci SharePoint Designer 2010

Rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010

Tři části rozhraní: navigace, souhrn a pás karet

Otevření karty Soubor

Připojení k datům ve službě SharePoint a mimo ni

Seznamy a knihovny

Externí obchodní data

Externí databáze

Webové služby XML přes protokol SOAP

Skripty na straně serveru přes službu REST

Zdrojové soubory XML

Vytváření rozhraní s bohatým obsahem

Zobrazení

Formuláře

Vlastní akce

Webové části

Integrace klientů

Navigace

Správa obchodních procesů

Události

Podmínky

Akce

Kroky

Formuláře

Proměnné

Návrh a grafický koncept

Stránky předlohy

Rozložení stránky

Šablony stylů CSS

Dokončení cyklu obchodního řešení ve službě SharePoint

Spuštění aplikace SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 je klientská aplikace, která se instaluje do místního počítače. Je také pevně integrována se službou SharePoint. Lze ji proto spustit z více míst, k nimž patří nabídka Start Tlačítko Start v systému Windows systému Windows a různá místa ve službě SharePoint, například nabídka Akce webu.

Aplikace SharePoint Designer 2010 v nabídce Akce webu

Existuje celá řada míst, ze kterých lze aplikaci SharePoint Designer 2010 spustit, například při úpravách seznamů, zobrazení, pracovních postupů a stránek předlohy. Jestliže není aplikace SharePoint Designer 2010 dosud nainstalována, zobrazí se při jejím prvním spuštění ze služby SharePoint výzva ke stažení a instalaci z webu. Při příštím spuštění se aplikace SharePoint Designer 2010 spustí okamžitě. Je k dispozici také v nabídce Start systému Windows. Odkazy na další informace o různých způsobech spuštění aplikace SharePoint Designer 2010 získáte v části Viz také.

Poznámka :  Aplikaci SharePoint Designer 2010 a její jednotlivé funkce lze omezit nebo zakázat pomocí stránky Nastavení aplikace SharePoint Designer. Pokud úkoly popisované v tomto článku nelze provést, může být příčinou toto nastavení. Další informace získáte od správce.

Poznámka :  Aplikace SharePoint Designer 2010 je určena pro weby služby SharePoint 2010. Nelze ji používat k otevírání nebo přizpůsobování webů ve starších verzích služby SharePoint.

Začátek stránky

Karta Soubor v aplikaci SharePoint Designer 2010

Pokud aplikaci SharePoint Designer 2010 spustíte z nabídky Start systému Windows, zobrazí se nejprve karta Soubor. Na této obrazovce máte možnost přizpůsobit existující web nebo vytvořit nový web.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Chcete-li přizpůsobit existující web, můžete vyhledat existující web, přizpůsobit svůj osobní web nebo vybrat jeden z naposledy otevřených webů v aplikaci SharePoint Designer 2010.

Chcete-li vytvořit nový web, můžete použít prázdnou šablonu, zvolit šablonu ze seznamu nebo zvolit jednu z vybraných šablon. Dále stačí pouze zadat server a název webu a vytvořit web. Požadovaný web bude vytvořen a poté se otevře v aplikaci SharePoint Designer 2010.

V případě spuštění aplikace SharePoint Designer 2010 ze služby SharePoint se tato obrazovka nezobrazí. Požadovaný web se otevře v rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010.

Začátek stránky

Rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010

Aplikace SharePoint Designer 2010 poskytuje jednotné prostředí, ve kterém je možné vytvářet, přizpůsobovat a nasazovat weby a řešení služby SharePoint. Tyto možnosti jsou k dispozici díky uživatelskému rozhraní, které zobrazuje všechny komponenty tvořící web a vztahy mezi těmito komponentami.

Po prvním otevření webu se zobrazí souhrnné informace o webu, včetně názvu, popisu, aktuálních oprávnění a podřízených webů.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Tři části rozhraní: navigace, souhrn a pás karet

Rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010 obsahuje tři hlavní oblasti pro práci na navrhování a vytváření webů:

  1. Navigační podokno slouží k navigaci mezi hlavními částmi (komponentami) webu.

  2. Stránky galerie a souhrnu zobrazují seznamy jednotlivých typů komponent a souhrnné informace o konkrétní komponentě.

  3. Pás karet umožňuje provádět akce u vybrané komponenty.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Navigační podokno zobrazuje komponenty, které tvoří web. Jedná se o seznamy, knihovny, typy obsahu, zdroje dat, pracovní postupy a další komponenty. Pokud chcete upravit některou komponentu, například seznam Oznámení, můžete otevřením položky Seznamy a knihovny přejít na stránku galerie, která zobrazuje všechny seznamy a knihovny.

Otevřením seznamu Oznámení na této stránce přejdete na stránku souhrnných informací o daném seznamu. Na souhrnné stránce jsou zobrazena přidružená zobrazení, formuláře, pracovní postupy a další položky. Chcete-li upravit některé ze zobrazení, jednoduše jej otevřete přímo na této stránce.

V otevřeném zobrazení si všimněte, že se pás karet změnil a zobrazuje nejběžnější a kontextově nejvhodnější úkoly související s úpravami zobrazení. Pokud jste dobře obeznámeni s pásem karet v aplikacích systému Microsoft Office, víte, že tímto způsobem lze urychlit a usnadnit úkoly vytváření a úprav. Po dokončení úprav se pomocí tlačítka Zpět nebo navigace s popisem cesty v horní části stránky vraťte k souhrnu webu.

Rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010 usnadňuje identifikaci různých komponent webu, procházení jejich hierarchie a úpravy jedné z komponent a následný návrat do hlavního zobrazení webu.

Otevření karty Soubor

Je možné, že kromě práce na různých objektech svého webu v aplikaci SharePoint Designer 2010 budete chtít zobrazit a použít rozsáhlejší nastavení webu nebo aplikace. Tyto akce zahrnují otevření jiného webu, přidání stránek, import souborů a změnu nastavení aplikace SharePoint Designer 2010. Tyto akce je možné provést na kartě Soubor, která se zobrazí jako první obrazovka, pokud aplikaci SharePoint Designer 2010 spustíte z nabídky Start systému Windows nebo pomocí zástupce na ploše.

Do tohoto zobrazení můžete také přejít kliknutím na kartu Soubor v levém horním rohu. Kliknutím na tlačítko Zpět se vrátíte do rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010.

Začátek stránky

Pilíře přizpůsobení aplikace SharePoint Designer 2010

Aplikaci SharePoint Designer 2010 je možné použít k vytvoření a přizpůsobení webů a řešení, jež obsahují aplikační logickou strukturu, ale nevyžadují psaní kódu. Můžete ji použít k přidání a úpravám zdrojů dat, přizpůsobení seznamů a zobrazení dat, vytvoření a nasazení obchodních pracovních postupů, navržení značky společnosti a k mnoha dalším činnostem. Skutečný prospěch vám však výkonné funkce a možnosti aplikace SharePoint Designer 2010 začnou přinášet až tehdy, když změníte předdefinovaný web na skutečné obchodní řešení pro svou organizaci.

Následující oddíly se zabývají čtyřmi pilíři přizpůsobení, které je třeba použít při navrhování a vytváření řešení pomocí aplikace SharePoint Designer 2010.

Připojení k datům ve službě SharePoint a mimo ni

Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 se můžete připojit k celé řadě zdrojů dat a poté tato data integrovat do svého webu a klientských aplikací systému Office. V důsledku toho mohou uživatelé zobrazit a interaktivně využívat obchodní data na webu a v určených aplikacích, aniž by se museli připojit ke každému zdroji dat samostatně.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Pás karet umožňuje přímé připojení k externí databázi, službě SOAP, službě REST a dalším zdrojům dat.

Připojení ke zdrojům dat je výkonná funkce aplikace SharePoint Designer 2010, protože existuje velké množství podporovaných možností, které lze využít ke zpřístupnění dat uživatelům. Pomocí datových připojení lze spojit seznamy a knihovny, externí databáze a zdroje dat, webové služby a další objekty.

Následující část obsahuje přehled zdrojů dat, k nimž se lze v aplikaci SharePoint Designer 2010 připojit.

Seznamy a knihovny

Seznamy a knihovny představují běžný zdroj dat používaný na webu. Ve srovnání s jinými zdroji dat jsou jedinečné v tom, že jsou již součástí služby SharePoint a používají stejnou databázi jako služba SharePoint. Vytvoření připojení k těmto zdrojům dat nevyžaduje žádné další kroky kromě jejich přidání pomocí galerie Seznamy a knihovny v aplikaci SharePoint Designer 2010 nebo v prohlížeči. Po vytvoření seznamu nebo knihovny je možné přizpůsobit přidružené sloupce, typy obsahu a další atributy schématu.

Externí obchodní data

Poznámka :  Tato funkce není k dispozici ve všech implementacích technologií SharePoint. Další informace získáte od správce služby.

Služba Podnikové připojení je architektura založená na službě SharePoint, která poskytuje standardní rozhraní pro existující obchodní data a procesy. Služba Podnikové připojení umožňuje připojení externích zdrojů obchodních dat (systémů SQL Server, SAP a Siebel, webových služeb a vlastních aplikací) k webům služby SharePoint a aplikacím systému Office.

K externím datům se lze v aplikaci SharePoint Designer 2010 připojit vytvořením externích typů obsahu. Externí typy obsahu zastupují data v externím zdroji dat tím, že uloží podrobnosti o připojení, objektech použitých v obchodní aplikaci, metodách vytvoření, čtení, aktualizace nebo odstranění a akcích, které mohou uživatelé u objektů provést.

Externí typ obsahu je uložen v katalogu obchodních dat. Po vytvoření externího typu obsahu můžete vy sami i ostatní uživatelé v organizaci na jeho základě snadno vytvořit seznamy, zobrazení, formuláře a pracovní postupy služby SharePoint i integraci klienta systému Office. Externí data se stanou součástí služby SharePoint stejně jako kterákoli jiná komponenta. Díky tomu je možné vytvářet zcela přizpůsobená uživatelská rozhraní těchto externích zdrojů dat.

Externí databáze

Přidání databáze jako zdroje dat umožňuje integrovat data z jiné databáze do vašeho webu. Je možné připojit databázi systému Microsoft SQL Server, databázi Oracle a jakoukoli databázi, která podporuje protokol OLE DB nebo ODBC. Je třeba pouze znát název serveru, na kterém je databáze umístěna, zprostředkovatele dat a typ ověřování, který má být použit. Po přidání a konfiguraci databáze jako zdroje dat můžete vytvořit zobrazení a formuláře umožňující uživatelům číst data a zapisovat je zpět do zdroje dat, aniž by opustili web služby SharePoint.

Webové služby XML přes protokol SOAP

Protokol SOAP (Simple Object Access Protocol) slouží k výměně zpráv založených na jazyku XML a umožňuje připojení k různým zdrojům dat pomocí webové služby XML. V aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete tento protokol použít k připojení ke zdroji dat na jiném webu v organizaci nebo na webu v Internetu, a to bez ohledu na použitou technologii, programovací jazyk a platformu. Pomocí webové služby XML lze na webu zobrazit například převodník měn, ceny akcií, kalkulačku nebo předpověď počasí.

Skripty na straně serveru přes službu REST

Služba REST (Representational State Transfer) představuje architekturu síťového softwaru, která využívá výhody technologií a protokolů webu. Nejedná se o pouhou metodu vytváření webových služeb. Tento typ umožňuje získat data z webu pomocí čtení určeného skriptu na straně serveru, který popisuje obsah. Tuto službu lze podobně jako protokol SOAP použít v aplikaci SharePoint Designer 2010 k připojení zdroje dat na jiném webu a zobrazit například převodník měn, ceny akcií, kalkulačku nebo předpověď počasí. Tento typ datového připojení je možné implementovat jednodušším způsobem než protokol SOAP, je však omezen pouze na protokol HTTP.

Zdrojové soubory XML

Pokud jsou data organizace ukládána do souborů XML, můžete tyto soubory připojit v aplikaci SharePoint Designer 2010 jako zdroj dat. Soubory XML, které chcete připojit jako zdroj dat, můžete vytvořit přímo v aplikaci SharePoint Designer 2010, importovat z umístění v počítači nebo síti nebo připojit v externím umístění.

Další informace o připojování ke zdrojům dat v aplikaci SharePoint Designer 2010 naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Vytváření rozhraní s bohatým obsahem

Pokud jsou vytvořena připojení k potřebným zdrojům dat, je vhodná příležitost k vytvoření interaktivních rozhraní s bohatým obsahem, která budou sloužit uživatelům těchto zdrojů dat. Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 můžete vytvořit výkonná, dynamická uživatelská rozhraní zdrojů dat a poskytnout je k dispozici na řadě míst, k nimž patří web služby SharePoint a vlastní okna, podokna a pole v obchodních aplikacích systému Office.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Vytvořená rozhraní zahrnují vlastní zobrazení, formuláře, webové části, navigaci a vlastní okna a podokna úloh klientů systému Office. Tento typ flexibility umožňuje vytvářet zcela přizpůsobené možnosti práce uživatelů s obchodními daty.

Je možné spojit více zdrojů dat do jednoho zobrazení, vytvořit řídicí panely se zobrazeními odpovídajících položek, navrhnout vlastní formuláře šité na míru jednotlivým rolím a přizpůsobit dostupné panely nástrojů a příkazy pásu karet přidružené k datům.

Uživatelské prostředí přidružené k datům je možné pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 přizpůsobit řadou způsobů uvedených v následující části.

Zobrazení

Zobrazení umožňují prohlížet data různými způsoby. Bez ohledu na to, zda prohlížíte seznam či knihovnu nebo externí zdroj dat, můžete pomocí zobrazení zobrazit informace, které jsou pro vás a vaše uživatele relevantní. Každé zobrazení vytvořené v aplikaci SharePoint Designer 2010 je zobrazení dat ve formátu XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) využívající technologii Microsoft ASP.NET. V zobrazení je možné zobrazit či skrýt pole, řadit, filtrovat, provádět výpočty, používat podmíněné formátování a další možnosti. Existuje také několik stylů zobrazení, z nichž je možné vybrat a rychle začít pracovat. Libovolné zobrazení můžete vytvořit a přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašemu datovému modelu, vašim uživatelům a vašemu podnikání.

Formuláře

Chcete-li shromažďovat informace od uživatelů, vytvořte formuláře. Vysoce přizpůsobené webové formuláře usnadňují uživatelům zápis dat do zdroje dat. Podobně jako u zobrazení je možné přizpůsobit vzhled polí na základě stavu dat, role uživatele a dalších kritérií. Formuláře mohou sloužit k zobrazení, úpravě a vytváření dat a můžete je navrhnout pomocí integrovaného editoru formulářů aplikace SharePoint Designer 2010 (soubory ASPX) nebo aplikace Microsoft InfoPath (soubory XSN). Formuláře lze vytvořit a přizpůsobit pro určité zdroje dat, jako jsou seznamy úkolů, a lze je použít ke shromažďování uživatelských informací v pracovním postupu (vysvětlení je uvedeno dále).

Vlastní akce

Pomocí tvůrce vlastních akcí v aplikaci SharePoint Designer 2010 je možné vytvářet vlastní akce, jako jsou odkazy, ikony a skripty pro pás karet, panel nástrojů a nabídky položek seznamů služby SharePoint. Pokud na web přidáte novou funkci, můžete uživatelům usnadnit její prozkoumání a používání tím, že ji umístíte do nabídky služby SharePoint. Vlastní akce můžete použít také k provádění určitých úloh u daného objektu, například spuštění pracovního postupu v seznamu.

Webové části

Webové části jsou modulární informační jednotky (samostatná data nebo funkce), které jsou přidány na stránku služby SharePoint. Ve webových částech jsou uložena zobrazení a formuláře popsané v předchozích částech, ale kromě těchto webových částí lze přidat i takové, které provádějí řadu funkcí a různým způsobem interaktivně pracují s daty. Uživatelé mohou webové části dále přizpůsobit v prohlížeči, pokud jsou přidány do zóny webových částí v aplikaci SharePoint Designer 2010. Webové části a stránky webových částí představují výkonnou a efektivní možnost přizpůsobení webového rozhraní pro uživatele služby SharePoint.

Integrace klientů

U externích zdrojů dat, které používají externí typy obsahu, je možné příslušné informace zviditelnit v klientských aplikacích, jako jsou Microsoft Outlook 2010 a pracovní prostory aplikace SharePoint Workspace. Můžete vytvořit rozhraní, jehož pomocí budou uživatelé číst, zapisovat a odstraňovat externí obchodní data přesně stejným způsobem, jako by data byla součástí aplikace. K tomuto účelu lze použít klientské formuláře, oblasti a podokna úloh. Uživatelé tak mohou s obchodními daty pracovat na webech a v aplikacích systému Office, které nejlépe znají a které již používají.

Navigace

Navigace hraje v rozhraních vytvořených pro uživatele klíčovou úlohu. Jedná se o oblast spravovanou prostřednictvím služby SharePoint, nejen pouze pomocí aplikace SharePoint Designer 2010. Je možné například přizpůsobit navigační odkazy v rámci zobrazení dat nebo formuláře, webové části, pracovního postupu nebo na úrovni webu, například horní panel odkazů nebo panel Snadné spuštění. Dbejte na to, aby web a všechny jeho části měly dobře naplánovaný model navigace, jímž se mohou uživatelé řídit.

Odkazy na další informace o vytváření rozhraní s bohatým obsahem v aplikaci SharePoint Designer 2010 získáte v části Viz také.

Začátek stránky

Správa obchodních procesů

Každý obchodní proces organizace sestává ze sady činností, které jsou navzájem spojeny na základě běžných podnikových potřeb. Kolem tohoto modelu jsou navrženy pracovní postupy, které jsou založeny na pravidlech a obsahují sady podmínek a akcí. Na základě sekvence podmínek a akcí jsou uspořádány a spuštěny série akcí, které odpovídají pracovnímu procesu.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 je možné vytvořit pracovní postupy sloužící ke správě nejjednodušších i nejsložitějších obchodních procesů v organizaci. Pracovní postupy automatizují procesy obchodních aplikací i procesy spolupráce osob. Pracovní postupy určené pro procesy obchodních aplikací mohou například aktualizovat zdroj dat, pokud se změní jiný zdroj dat. Pracovní postupy určené pro procesy spolupráce osob mohou například odeslat dokument vedoucímu určitého zaměstnance ke schválení.

Pracovní postup služby SharePoint přináší do obchodních procesů aplikační logiku bez nutnosti zápisu kódu. To je umožněno díky výkonnému a současně intuitivnímu editoru pracovních postupů v aplikaci SharePoint Designer 2010, který povoluje vnořenou logiku, dílčí kroky a další možnosti. Pracovní postupy můžete také navrhnout a sdílet pomocí šablon vývojových diagramů v aplikaci Microsoft Visio, které lze exportovat do aplikace SharePoint Designer 2010.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Následující část představuje stavební bloky pracovního postupu v aplikaci SharePoint Designer 2010.

Události

Událost spouští neboli zahajuje pracovní postup. Jeden typ události představuje změna ve zdroji dat, například vytvoření nové položky nebo změna položky. Jiným typem události je událost aktivovaná uživatelem, účastníkem pracovního postupu. Pracovní postupy, které se spustí při změně zdroje dat, jsou obvykle součástí pracovního postupu zaměřeného na aplikace, jenž je určen k automatizaci obchodního procesu, jako je kopírování souborů na základě stavu dat. Pracovní postupy, které mohou být zahájeny uživatelem, jsou obvykle součástí pracovního postupu spolupráce osob, jako je schvalování obsahu. Pracovní postupy lze nastavit na rozpoznání obou typů událostí a mohou být také založeny na jejich kombinaci.

Podmínky

Podmínky určují, kdy se pracovní postup spustí nebo provede nějakou činnost. Vzhledem k tomu, že pracovní postupy jsou přidruženy ke zdroji dat, určuje podmínka změnu, ke které musí ve zdroji dat dojít, aby se spustil pracovní postup. Podmínky obvykle začínají klauzulí „Jestliže se pole rovná hodnotě“. Jednu podmínku lze použít u více akcí a u jedné akce je možné použít více podmínek. Podmínky a jedna nebo více akcí jsou spojeny v pravidlech: Jsou-li všechny klauzule v podmínce pravdivé, bude provedena přidružená akce.

Akce

Akce jsou základní jednotky práce v pracovním postupu. Princip návrhu pracovního postupu je tento: Zjistíte potřebnou sekvenci akcí a pak tuto sekvenci akcí sestavíte pomocí návrháře pracovního postupu. Můžete je nastavit tak, aby probíhaly jedna po druhé (sériové akce) nebo současně (paralelní akce). Pracovní postup může obsahovat libovolný počet akcí, a to prováděných samotným pracovním postupem nebo účastníky pracovního postupu. Aplikace SharePoint Designer 2010 zahrnuje velké množství předem připravených, opakovaně použitelných akcí. Pomocí těchto akcí mohou vaše pracovní postupy například odesílat e-maily, rezervovat položky v seznamech nebo je vracet se změnami, provádět výpočty a dělat mnoho dalších činností.

Mezi tyto akce patří zvláštní sada akcí úkolu, například akce Spustit proces schválení a Spustit proces pro odeslání názoru, jež obsahují samostatný editor pracovních postupů, který je určen pro procesy úkolů prováděných zaměstnanci v organizaci. Pomocí těchto akcí lze vytvořit a přizpůsobit sofistikované pracovní postupy, jež umožňují správu téměř jakéhokoli podnikového procesu.

Kroky

Pracovní postupy jsou sestaveny z jednoho či více kroků a dílčích kroků. Kroky umožňují seskupit podmínky a akce tak, aby mohla být jedna sada pravidel vyhodnocena a provedena před další sadou. Každý krok může obsahovat libovolný počet podmínek a akcí. Pracovní postup lze navrhnout jako sekvenci akcí v kroku nebo dílčím kroku. Před pokračováním dalším krokem jsou pravidla jednoho kroku zpracována až do konce, takže je třeba do jednoho kroku seskupit všechna pravidla nezbytná k provedení konkrétní požadované akce nebo akcí. Kroky je možné použít také jako způsob uspořádání pracovního postupu, zejména v případě, že obsahuje velký počet akcí a velmi málo podmínek.

Formuláře

Pracovní postupy často obsahují formuláře, které umožňují shromažďování informací od účastníků pracovního postupu v předdefinovaných časech během pracovního postupu. Umožňují účastníkům také interaktivní práci s úkoly přidruženými k pracovnímu postupu. V pracovním postupu můžete navrhnout inicializační formuláře, které slouží ke shromažďování informací od uživatelů při spuštění pracovního postupu, přidružovací formuláře sloužící k přidružení pracovního postupu k seznamu nebo typu obsahu nebo formuláře pro vlastní úkoly přidružené k seznamu úkolů. Při navrhování formulářů lze využít nativní formuláře založené na technologii ASP.NET (stránky ASPX) v aplikaci SharePoint Designer 2010 nebo vlastní formuláře (stránky XSN) navržené pomocí aplikace Microsoft InfoPath 2010. Aplikace InfoPath nabízí řadu dalších možností v oblasti přizpůsobení a firemní identity formulářů pracovního postupu.

Proměnné

Proměnná je umístění úložiště dat nebo mezipaměť v rámci pracovního postupu. Pomocí proměnných lze do pracovního postupu uložit různé typy dat a později na tato data odkazovat prostřednictvím vyhledání pracovního postupu. Existuje řada typů proměnných, které lze použít v pracovním postupu. Můžete použít například proměnné generované parametry inicializačního formuláře a místní proměnné, které obsahují data přidružená k aktuálnímu pracovnímu postupu. V místní proměnné lze použít množství datových typů proměnných, k nimž patří logická hodnota, datum a čas, ID položky seznamu, číslo a řetězec. Po vytvoření proměnné a nastavení její hodnoty můžete na tuto proměnnou odkazovat v podmínce nebo akci v pozdější fázi pracovního postupu.

Začátek stránky

Návrh a grafický koncept

Závěrečnou oblastí, jejíž přizpůsobení aplikace SharePoint Designer 2010 umožňuje, je oblast návrhu a grafického konceptu. Jedná se o použití firemního vzhledu a chování na webu služby SharePoint. Můžete začlenit logo společnosti, barevné schéma, záhlaví a zápatí, podpůrnou grafiku, vlastní navigaci a další prvky. Výsledkem bude okamžité rozpoznání každé stránky na webu jako součásti rozsáhlejšího podnikového webu. K navrhování a vytváření grafického konceptu webů služby SharePoint slouží v aplikaci SharePoint Designer 2010 stránky předlohy, rozložení stránek a šablony stylů CSS.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Navrhování webu a přidání prvků firemní identity se odlišuje od ostatních pilířů přizpůsobení, u nichž je pozornost zaměřena na vytváření vlastních obchodních řešení. Přidání prvků firemní identity se obecně provádí méně často a na nejvyšší úrovni kolekce webů, například na intranetovém nebo internetovém portálu. Tento vlastní grafický koncept poté dědí podřízené weby vytvořené na nižších úrovních hierarchie. Práce spojené s grafickým konceptem také s větší pravděpodobností provádí návrhář webu, nikoli autor řešení.

Z těchto důvodů jsou stránky předlohy, rozložení stránek a šablony stylů CSS ve výchozím nastavení zakázány pro všechny uživatele s výjimkou správců kolekcí webů. Díky tomuto nastavení mají k těmto výkonným, avšak citlivým souborům přístup pouze osoby zodpovědné za grafický koncept webu. Pro konkrétní uživatele je můžete samozřejmě opět povolit.

Jako návrhář webu můžete v aplikaci SharePoint Designer 2010 vytvořit vlastní grafický koncept webů pomocí následujících prostředků.

Stránky předlohy

Stránky předlohy jsou funkce technologie ASP.NET a do služby SharePoint jsou zahrnuty jako prostředek umožňující navrhnout rozložení webu na jednom místě a použít je opakovaně jako šablonu pro další stránky v celém podniku. Kdykoli zobrazíte stránku na webu služby SharePoint, zobrazujete dvě sloučené stránky – stránku předlohy a stránku obsahu. Stránka předlohy definuje běžné rozložení a navigaci (jedná se obvykle o levou, horní a dolní část stránky). Stránka obsahu dodává obsah specifický pro stránku. Aplikace SharePoint Designer 2010 poskytuje výkonnou sadu nástrojů pro úpravy stránek, které můžete použít k přizpůsobení stránek předlohy a jejich sdílení s jinými uživateli.

Rozložení stránky

Pokud pracujete s webem publikování, navrhujete také vzhled a rozložení webu pomocí rozložení stránky. Rozložení stránky slouží jako šablony stránek publikování vytvořených uživateli v organizaci. Jako doplnění funkcí stránky předlohy poskytují podrobnější řízení a strukturu stránky publikování. Označují například možnost umístění nadpisu, textu a grafiky na stránce. Stránky publikování používají infrastrukturu publikování ve službě SharePoint a přispívají ke zjednodušení tvorby a publikování obsahu pomocí prohlížeče bez veškeré režie obvykle spojené s takovým procesem.

Šablony stylů CSS

Stejně jako většina webů a webových aplikací používá také služba SharePoint šablony stylů CSS, které slouží k použití barev, grafiky a umístění různých objektů tvořících stránky na webu. V řadě případů je na stránce použito více šablon stylů. Chcete-li tyto styly přizpůsobit, můžete je upravit buď přímo na stránce předlohy, v rozložení stránky nebo na stránce webu, nebo můžete styly upravit přímo v souboru CSS připojeném ke stránce. Obě možnosti lze provést pomocí výkonných nástrojů pro úpravy souborů CSS v aplikaci SharePoint Designer 2010. Pomocí souborů CSS je také možné přizpůsobit motivy služby SharePoint. Přizpůsobením souborů CSS lze změnit vzhled („skin“) webu služby SharePoint podle podnikových požadavků na vzhled.

Začátek stránky

Nasazení vlastních řešení služby SharePoint

Veškerý doposud uvedený obsah tohoto tématu se zaměřoval na způsob, jak lze pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 vytvářet reálná obchodní řešení. Dozvěděli jste se, že můžete připojit a integrovat data ve službě SharePoint i mimo ni, vytvářet výkonná uživatelská rozhraní těchto dat, spravovat obchodní procesy pomocí pracovních postupů a použít grafický koncept webu odpovídající podnikovému vzhledu a chování.

V nynější fázi je však třeba s vytvořeným řešením provést další kroky, například nasadit řešení na jiný server nebo v celém podniku, otevřít jej v aplikaci Visual Studio pro další přizpůsobení nebo jej uložit offline pro použití na cestách. Potřebujete způsob, jak ze svého řešení vytvořit balíček. K tomuto účelu poslouží možnost Uložit jako šablonu.

Obrázek aplikace SharePoint Designer 2010

Možnost uložení řešení jako šablony patři k výkonným funkcím služby SharePoint. Šablona je uložena jako balíček webového řešení (soubor WSP), který obsahuje úplný obsah webu včetně zdrojů a struktury dat, zobrazení a formulářů, pracovních postupů a webových částí.

Šablony umožňují také podrobnější úpravy. Pracujete například na jedné konkrétní části webu, jako je seznam, zobrazení nebo pracovní postup. Tyto komponenty můžete také uložit jednotlivě jako šablony. Tato možnost představuje zcela nový způsob spolupráce na vývoji řešení.

Dokončení cyklu obchodního řešení ve službě SharePoint

Budete-li s aplikací SharePoint Designer 2010 pracovat častěji, brzy zjistíte, že můžete udělat mnohem více než základní přizpůsobení webu. Můžete vytvořit reálná obchodní řešení obsahující datová připojení, uživatelská rozhraní s bohatým obsahem, vlastní pracovní postupy a kompletní přidání firemní identity webu. Všechny tyto činnosti lze založit na službě SharePoint a postupovat podle životního cyklu vývoje aplikací, který je zakončen řešením, jež lze nasadit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×