Úprava nebo změna nastavení datového typu u pole

V tomto článku se vysvětluje nastavení nebo změna datového typu použitého u pole tabulky v databázi aplikace Microsoft Office Access 2007.

V tomto článku

Datové typy

Změna datových typů

Omezení změn datových typů

Datové typy

Při prvním návrhu a sestavení databáze naplánujete jednu nebo několik tabulek, pole (sloupce) pro každou tabulku a nastavíte datový typ pro každé pole. Pokud například potřebujete uložit kalendářní data a časové údaje, nastavíte pole na datový typ Datum a čas. Jestliže potřebujete uložit jména a adresy, nastavíte jedno nebo několik polí na datový typ Text, a podobně.

Aplikace Office Access 2007 poskytuje 10 různých datových typů (předchozí verze aplikace Access poskytovaly devět), přičemž každý typ má specifický účel. Následující tabulka obsahuje seznam datových typů, znázorňuje typy dat v nich uložené a popisuje omezení související s každým typem.

Datový typ

Používá se k uložení

Omezení

Text

Alfanumerická data (text a čísla)

Umožňuje uložení až 255 znaků.

Poznámka

Alfanumerická data (text a čísla)

Umožňuje uložení až 2 GB dat (omezení velikosti pro všechny databáze aplikace Access), pokud pole vyplníte programově. Mějte na paměti, že přidání 2 GB dat by práci s databází zpomalilo.

Jestliže data zadáte ručně, můžete do pole tabulky a do jakýchkoli ovládacích prvků provázaných s tímto polem vložit a zobrazit maximálně 65 535 znaků.

Jestliže vytváříte databáze ve formátu souborů Office Access 2007, pole Poznámka podporují také úpravy formátovaného textu.

Další informace naleznete v článcích Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestavách, Zadávání a úpravy dat v ovládacím prvku nebo sloupci, který podporuje formát RTF a Vložení, změna nebo odstranění pole typu Memo.

Číslo

Číselná data

Pole Číslo používají nastavení Velikost pole ovládající velikost hodnoty, kterou může pole obsahovat. Velikost pole můžete nastavit na 1, 2, 4, 8 nebo 16 bajtů.

Další informace o polích Číslo naleznete v článku Vložení, vytvoření nebo odstranění pole k uložení číselných hodnot.

Datum a čas

Kalendářní data a časové údaje

Aplikace Access uloží veškerá data jako 8bajtová celá čísla s dvojitou přesností.

Další informace o použití polí Datum a čas naleznete v článku Vložení, vytvoření nebo odstranění pole pro uložení data.

Měna

Peněžní data

Umožňuje uložení dat jako 8bajtových čísel s přesností na čtyři desetinná místa. Tento datový typ použijte k uložení finančních dat a v případě, že nechcete, aby aplikace Access hodnoty zaokrouhlila.

Automatické číslo

Jedinečné hodnoty vytvořené aplikací Access při vytvoření nového záznamu

Umožňuje uložení dat jako 4bajtových hodnot; používá se zpravidla v primárních klíčích.

Další informace o primárních klíčích naleznete v článku Přidání, nastavení, změna nebo odebrání primárního klíče.

Ano/Ne

Logická data (true nebo false).

Aplikace Access používá číslo -1 pro všechny hodnoty Ano a 0 pro všechny hodnoty Ne.

Objekt OLE

Obrázky, dokumenty, grafy a další objekty z programů sady Office nebo programů na bázi systému Windows

Umožňuje uložení až 2 GB dat (omezení velikosti pro všechny databáze aplikace Access). Mějte na paměti, že přidání 2 GB dat by práci s databází zpomalilo. Pole Objekt OLE vytvářejí z originálního dokumentu nebo jiného objektu obrázky ve formátu bitové mapy a poté bitovou mapu zobrazí v polích tabulky a ovládacích prvcích formuláře či sestavy v databázi.

Aplikace Access může tyto obrázky vykreslit, pokud je v počítači se spuštěnou databází registrován server OLE (program podporující tento typ souborů). Jestliže není pro daný typ souborů registrován server OLE, zobrazí aplikace Access ikonu poškozeného obrázku. Jedná se o známý problém u některých typů obrázků, zejména u obrázků ve formátu JPEG.

Místo polí Objekt OLE je zpravidla v souborech ACCDB třeba použít pole Příloha. Pole Příloha umožňují efektivnější využití úložného prostoru a nejsou omezena nedostatkem registrovaných serverů OLE.

Další informace o použití příloh naleznete v posledním řádku této tabulky a v článku Připojení souborů k záznamům v databázi.

Hypertextový odkaz

Webové adresy

Umožňuje uložení až 1 gigabajtu dat. Do tohoto pole můžete uložit odkazy na webové servery, servery nebo soubory v intranetu nebo v LAN a servery či soubory v počítači.

Příloha

Jakékoli podporované typy souborů

Nová funkce souborů ACCDB aplikace Office Access 2007. K záznamům v databázi můžete připojit obrázky, soubory se sešity, dokumenty, diagramy a další typy podporovaných souborů podobně, jako se připojují soubory k e-mailovým zprávám. Připojené soubory můžete také zobrazit a upravovat v závislosti na nastavení pole Příloha provedeném návrhářem databáze. Pole Příloha poskytují větší flexibilitu než pole Objekt OLE a efektivněji využívají úložný prostor, protože nevytvářejí obrázek originálního souboru ve formátu bitové mapy.

Další informace o použití příloh naleznete v článku Připojení souborů k záznamům v databázi.

Poznámka : Datové typy pro pole tabulky můžete v aplikaci Office Access 2007 nastavit v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení. Postup v tomto oddílu vysvětluje nastavení datového typu v obou zobrazeních. Jestliže budete datové typy nastavovat v návrhovém zobrazení, zobrazí se 11. volba, Průvodce vyhledáváním. Tato volba není ve skutečnosti datovým typem. Průvodce vyhledávání můžete použít k vytvoření vyhledávacích polí, která propojí pole cizího klíče s jinými tabulkami. Ve výchozím nastavení jsou vyhledávací pole aplikace Access nastavena na datový typ Číslo.

Další informace o vytváření a použití vyhledávacích polí naleznete v článku Přidání nebo změna vyhledávacího pole s více uloženými hodnotami.

Datové typy umožňují základní formu ověření dat, protože umožňují zajistit, aby uživatel do polí tabulky vkládal správné typy dat. Do pole, které může obsahovat jen čísla, například nelze zadat text.

Začátek stránky

Změna datových typů

Před provedením těchto kroků mějte na paměti, že změna datového typu může vést ke zkrácení některých nebo veškerých dat obsažených v poli a v některých případech může dojít k úplnému odstranění dat. Informace o způsobu, jakým aplikace Access změní data po změně datového typu naleznete v oddílu Omezení změn datových typů dále v tomto článku.

Změna datových typů v zobrazení datového listu

 1. V navigačním podokně vyhledejte tabulku, kterou chcete změnit, a poklepejte na ni.

  Aplikace Access otevře tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Vyberte pole (sloupec), které chcete změnit.

 3. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Typ a formátování dat na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Datový typ a vyberte datový typ.

 4. Uložte provedené změny.

Změna datových typů v návrhovém zobrazení

 1. Jestliže je tabulka otevřena v zobrazení datového listu, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu příslušné tabulky a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Jestliže není tabulka otevřená, klepněte pravým tlačítkem myši v navigačním podokně na tabulku, kterou chcete změnit, a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyhledejte pole, které chcete změnit, a vyberte nový datový typ ze seznamu ve sloupci Datový typ.

 3. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Omezení změn datových typů

Datový typ lze zpravidla měnit u všech polí s těmito výjimkami:

 • číselná pole s povolenou vlastností Replikační identifikátor,

 • pole Objekt OLE,

 • pole Příloha.

Kromě toho můžete změnit většinu datových typů, jestliže pole obsahuje data. V závislosti na původním a novém datovém typu, který chcete použít, však může aplikace Access některá data zkrátit nebo odstranit nebo nemusí převod vůbec umožnit.

Následující tabulka obsahuje seznam možných převodů datového typu, které lze provést v aplikaci Office Access 2007, a popisuje veškerá omezení aplikace Access pro případný převod.

Převod na tento typ

Z tohoto typu

Změny nebo omezení

Text

Poznámka

Aplikace Access odstraní všechno kromě prvních 255 znaků.

Číslo

Bez omezení.

Datum a čas

Bez omezení.

Měna

Bez omezení.

Automatické číslo

Bez omezení.

Ano/Ne

Hodnota -1 (Ano v poli Ano/Ne) bude převedena na Ano. Hodnota 0 (Ne v poli Ano/Ne) bude převedena na Ne.

Hypertextový odkaz

Aplikace Access zkrátí odkazy delší než 255 znaků.

Poznámka

Text

Bez omezení.

Číslo

Bez omezení.

Datum a čas

Bez omezení.

Měna

Bez omezení.

Automatické číslo

Bez omezení.

Ano/Ne

Hodnota -1 (Ano v poli Ano/Ne) bude převedena na Ano. Hodnota 0 (Ne v poli Ano/Ne) bude převedena na Ne.

Hypertextový odkaz

Bez omezení.

Číslo

Text

Text musí sestávat z čísel a platné měny a oddělovačů desetinných míst. Počet znaků v poli Text musí spadat do velikosti nastavené pro pole Číslo.

Další informace o velikostech číselných polí naleznete v článku Vložení, vytvoření nebo odstranění pole k uložení číselných hodnot.

Poznámka

Pole Poznámka musí obsahovat pouze text, platnou měnu a oddělovače desetinných míst. Počet znaků v poli Poznámka musí spadat do velikosti nastavené pro pole Číslo.

Další informace o velikostech číselných polí naleznete v článku Vložení, vytvoření nebo odstranění pole k uložení číselných hodnot.

Číslo, ale s odlišnou velikostí pole nebo přesností

Hodnoty nesmí být větší nebo menší než velikost, kterou lze uložit do nového pole. Změna přesnosti může mít za následek zaokrouhlení některých hodnot aplikací Access.

Datum a čas

Kalendářní data, která lze převést, závisí na velikosti číselného pole. Mějte na paměti, že aplikace Access uloží veškerá kalendářní data jako sériová kalendářní data a uloží hodnoty kalendářních dat jako čísla s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

Aplikace Access použije 30. prosinec 1899 jako datum 0. Kalendářní data, která nespadají do období od 18. dubna 1899 a 11. září 1900 překračují velikost pole Bajt. Data nespadající do období od 13. dubna 1810 do 16. září 1989 překračují velikost pole Celé číslo.

Chcete-li, aby pole vyhovovalo jakýmkoli možným kalendářním datům, nastavte vlastnost Velikost pole pro pole Číslo na hodnotu Dlouhé celé číslo nebo větší.

Další informace o sériových kalendářních datech a způsobu, jakým aplikace Access používá a ukládá hodnoty kalendářních dat, naleznete v článku Zadání hodnoty data nebo času.

Měna

Hodnoty nesmí překračovat (nebo být menší než) velikostní limit stanovený pro příslušné pole. Pole měny můžete například převést na pole Celé číslo jen v případě, že obsahuje hodnoty vyšší než 255, které nepřekračují číslo 32 767.

Automatické číslo

Hodnoty musí spadat do omezení velikosti nastaveného pro toto pole.

Ano/Ne

Hodnoty Ano budou převedeny na -1. Hodnoty Ne budou převedeny na 0.

Hypertextový odkaz

Nelze použít.

Datum a čas

Text

Původní text musí být rozpoznatelnou kombinací data nebo data a času. Příklad: 18.01.2006.

Poznámka

Původní text musí být rozpoznatelnou kombinací data nebo data a času. Příklad: 18.01.2006.

Číslo

Hodnota musí spadat do rozsahu od -657 434 do 2 958 465,99998843.

Měna

Hodnota musí spadat do rozsahu od -657 434 Kč do 2 958 465,9999 Kč.

Automatické číslo

Hodnota musí být vyšší než -657 434 a nižší než 2 958 466.

Ano/Ne

Hodnota -1 (Ano) bude převedena na datum 29. prosince 1899. Hodnota 0 (Ne) bude převedena na půlnoc (12:00:00 dop.).

Hypertextový odkaz

Nelze použít.

Měna

Text

Text musí sestávat z čísel a platných oddělovačů.

Poznámka

Text musí sestávat z čísel a platných oddělovačů.

Číslo

Bez omezení.

Datum a čas

Bez omezení, aplikace Access však může hodnotu zaokrouhlit.

Automatické číslo

Bez omezení.

Ano/Ne

Hodnota -1 (Ano) bude převedena na 1 Kč. Hodnota 0 (Ne) bude převedena na 0 Kč.

Hypertextový odkaz

Nelze použít.

Automatické číslo

Text

Není povoleno, pokud pole Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Poznámka

Není povoleno, pokud pole Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Číslo

Není povoleno, pokud pole Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Datum a čas

Není povoleno, pokud pole Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Měna

Není povoleno, pokud pole Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Ano/Ne

Není povoleno, pokud pole Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Hypertextový odkaz

Nelze použít.

Ano/Ne

Text

Původní text musí obsahovat jen hodnoty Ano, Ne, Pravda, Nepravda, Zapnuto nebo Vypnuto.

Poznámka

Původní text musí obsahovat jen hodnoty Ano, Ne, Pravda, Nepravda, Zapnuto nebo Vypnuto.

Číslo

Nula a hodnota Null budou převedeny na Ne, všechny ostatní hodnoty na ano.

Datum a čas

Hodnota Null nebo 12:00:00 dop. bude převedena na Ne, všechny ostatní hodnoty na Ano.

Měna

Nuly a hodnoty Null budou převedeny na Ne, všechny ostatní hodnoty na Ano.

Automatické číslo

Aplikace Access převede všechny hodnoty na Ano.

Hypertextový odkaz

Nelze použít.

Hypertextový odkaz

Text

V případě, že původní text obsahuje platnou webovou adresu, například adatum.com, www.adatum.com nebo http://www.adatum.com, aplikace Access text převede na hypertextový odkaz. Aplikace Access se pokusí o převod ostatních hodnot, což znamená, že se zobrazí podtržený text a ukazatel myši se při ukázání na odkaz změní, avšak odkazy nebudou funkční. Text může obsahovat jakýkoli platný webový protokol: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// a podobně.

Poznámka

Viz předchozí položka. Platí stejná omezení.

Číslo

Není povoleno, jestliže je pole Číslo součástí vztahu. Jestliže má původní hodnota formu platné adresy IP (čtyři trojice čísel oddělených tečkou: nnn.nnn.nnn.nnn) a čísla odpovídají nějaké webové adrese, bude výsledkem převodu platný odkaz. V opačném případě aplikace Access připojí před každou hodnotu řetězec http:// a výsledné odkazy nebudou platné.

Datum a čas

Aplikace Access připojí před každou adresu řetězec http://, avšak téměř žádné výsledné odkazy nebudou funkční.

Měna

Aplikace Access připojí před každou hodnotu řetězec http://, avšak podobně jako u kalendářních dat nebudou téměř žádné výsledné odkazy funkční.

Automatické číslo

Není povoleno, jestliže je pole Automatické součástí vztahu. Aplikace Access připojí před každou hodnotu řetězec http://, avšak téměř žádné výsledné odkazy nebudou funkční.

Ano/Ne

Aplikace Access převede všechny hodnoty Ano na číslo -1 a všechny hodnoty Ne na 0 a připojí před každou hodnotu řetězec http://. Výsledné odkazy nebudou funkční.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×