YIELD функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията YIELD в Microsoft Excel.

Описание

Връща доходността на ценна книга, която изплаща периодична лихва. Използвайте YIELD, за да изчислите доходността на облигация.

Синтаксис

YIELD(разчет; погасяване; ставка; цена; изкупуване; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията YIELD има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Ставка    Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.

 • "цена"    Задължително. Цената на книгата за $100 номинална стойност.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване, честота и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчет или погасяване не е валидна дата, YIELD връща стойността за грешка #VALUE!.

 • Ако ставка < 0, YIELD връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако pr ≤ 0 или изкупуване ≤ 0, YIELD връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако честота е число, различно от 1, 2 или 4, YIELD връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако база < 0 или база > 4, YIELD връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако разчет ≥ погасяване, YIELD връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако до погасяването има един купонен период или по-малко, YIELD се изчислява като следва:

  Формула

  където:

  • A = брой на дните от началото на купонен период до датата на сделката (изтекли дни).

  • DSR = брой на дните от датата на сделката до датата на погасяването.

  • E = брой на дните в купонния период.

 • Ако до погасяването има повече от един купонен период, YIELD се изчислява чрез сто итерации. Изчислението се извършва по метода на Нютон съгласно формулата, използвана за функцията PRICE. Доходността се променя, докато оценката на цената при дадената доходност стане близка до цена.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

15.02.08

Дата на разчета

15.11.16

Дата на погасяване

5,75%

Процент на купона

95,04287

Цена

100 лв.

Погасителна стойност

2

Честота е шестмесечна (вж. по-горе)

0

30/360 база (вж. по-горе)

Формула

Описание (резултат)

Резултат

=YIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Доходността на облигация при горните условия (0,065 или 6,5%)

6,5%

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×