Преминаване към основното съдържание
Office

LINEST функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията LINEST в Microsoft Excel. Можете да намерите връзки към още информация за диаграмите и да извършите регресионен анализ в секцията Вижте също .

Описание

Функцията LINEST изчислява статистиките за линия с помощта на метода на най-малките квадрати, за да намери правата линия, която най-добре се съгласува с вашите данни, и връща масив, който описва линията. Освен това можете да комбинирате LINEST с други функции, за да изчислите статистиката за други типове модели, които са линейни при неизвестните параметри, включително полиномни, логаритмични, експоненциални и на степенни редове. Тъй като тази функция връща масив от стойности, тя трябва да бъде въведена като формула за масив. Инструкциите са по реда на примерите в тази статия.

Уравнението за линията е:

y = mx + b

–или–

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

ако има множество диапазони от x-стойности, където зависимите стойности на y са функция на независимите стойности на x. Стойностите m са коефициенти, съответстващи на всяка стойност на x, а b е константа. Забележете, че y, x и m могат да са вектори. Масивът, който функцията LINEST връща, е {mn,mn-1,...,m1,b}. LINEST може да върне и допълнителни регресионни статистики.

Синтаксис

LINEST(известни_y; [известни_x]; [конст]; [състояния])

Синтаксисът на функцията LINEST има следните аргументи:

Синтаксис

 • известни_y    Задължително. Наборът от стойности на y в отношението y = mx + b, които вече знаете.

  • Ако диапазонът на известни_y е в една колона, всяка колона от известни_x се разглежда като отделна променлива.

  • Ако диапазонът на известни_y се съдържа в един ред, всеки ред на известни_x се разглежда като отделна променлива.

 • известни_x    Незадължително. Набор от стойности на x в отношението y = mx + b, които вече знаете.

  • Диапазонът известни_x може да включва един или повече набори от променливи. Ако се използва само една променлива, известни_y и известни_x могат да бъдат диапазони с произволна форма, стига да имат еднакви размерности. Ако се използва повече от една променлива, известни_y трябва да бъде вектор (т. е. диапазон с височина от един ред или ширина от един колона).

  • Ако известни_x е пропуснато, вместо него се използва масивът {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

 • конст    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали константата b да се изравни на 0.

  • Ако конст е TRUE или е пропуснато, b се изчислява нормално.

  • Ако конст е FALSE, b се задава равно на 0 и m-стойностите се нагласяват така, че да се съгласуват с y = mx.

 • състояния    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали да се върнат допълнителни регресионни статистики.

  • Ако stats състояния е TRUE, LINEST връща Допълнителните регресионни статистики; в резултат на това Върнатият масив е {MN, MN-1,..., M1, b; Sen, Sen-1,..., se1; seb; r2, sey; F, DF; ssreg; ssresid}.

  • Ако състояния е FALSE или пропуснат, LINEST връща само коефициентите m и константата b.

   Допълнителните регресионни статистики са като следва.

Статистика

Описание

se1,se2,...,sen

Стойности на стандартните грешки за коефициентите m1,m2,...,mn.

seb

Стойност на стандартната грешка за константата b (seb = #N/A, когато конст е FALSE).

r2

Коефициентът на определяне. Сравнява прогнозните и действителните стойности на y и диапазони в стойност от 0 до 1. Ако е 1, има перфектна корелация в извадката – няма разлика между прогнозната стойност на y и действителната стойност на y. При другата крайност, ако коефициентът на определяне е 0, регресното уравнение не е полезно при предсказване на стойност y. За информация как се изчислява2 , вижте "Забележки" по-нататък в тази тема.

sey

Стандартната грешка за оценката за y.

F

F статистиката, или наблюдаваната F стойност. Използвайте F статистиката, за да определите дали наблюдаваното отношение между зависимите и независимите променливи е получено случайно.

df

Степени на свобода. Използвайте степени на свобода, за да ви помогне да намерите F-критични стойности в статистически таблици. Можете да сравните стойностите, които намирате в таблицата, с е статистическите данни, върнати от LINEST , за да се определи нивото на надеждност за модела. За информация как се изчислява DF вижте "Забележки" по-нататък в тази тема. Пример 4 показва използването на F и DF.

ssreg

Сумата от квадратите за регресията.

ssresid

Остатъчна сума от квадрати. За информация как се изчисляват ssreg и ssresid вижте "Забележки" по-нататък в тази тема.

Следващата илюстрация показва реда, в който се връщат допълнителните регресионни статистики.

Групата "Създаване на графика" на раздела "Проектиране" под "Инструменти за SmartArt"

Забележки

 • Всяка права линия може да се опише с наклона й и точката, в която пресича оста y:

  Наклон (m):
  За да намерите наклона на линия, често написана като m, извършете два пункта на линия (x1, y1) и (x2; y2); наклонът е равен на (y2-y1)/(х2-x1).

  Пресечна точка с оста Y (b
  ): Пресечната точка y на линия, често изписвана като b, е стойността на y в точката, където линията пресича оста y.

  Уравнението на права линия е y = mx + b. След като знаете стойностите на m и b, можете да изчислите всяка точка от линията, като поставите в това уравнение стойността на y или x. Можете също да използвате функцията TREND.

 • Когато имате само една независима променлива x, можете да получите стойностите на наклона и пресечната точка директно с помощта на следните формули:

  Наклон:
  = INDEX (LINEST (known_y; known_x s); 1)

  Пресечна точка с Y
  : = INDEX (LINEST (known_y; known_x s); 2)

 • Точността на изчислената с LINEST линия зависи от степента на разсейване във вашите данни. Колкото по-линейни са данните, толкова по-точен е моделът LINEST . LINEST използва метода на най-малките квадрати, за да определи най-доброто съгласуване с данните. Когато имате само една независима променлива x, изчисленията за m и b се основават на следните формули:

  Уравнение

  Уравнение

  където x и y са средни стойности, т. е. x = AVERAGE(известни_x) и y = AVERAGE(известни_y).

 • Функциите за монтиране на линии и извивки LINEST и LOGEST могат да изчислят най-добрата права линия или експоненциална крива, която се побира във вашите данни. Все пак трябва да решите кои от двата резултата най-добре съвпадат с вашите данни. Можете да изчислите Trend (known_y, known_x ' s) за права линия или ръст (known_y, known_x) за експоненциална крива. Тези функции без аргумента на New_x връщат масив от стойности на y, прогнозирани по този ред или крива в действителните точки от данни. След това можете да сравните прогнозните стойности с действителните стойности. Може да поискате да ги начертаете и двете за визуално сравнение.

 • В регресионния анализ Excel изчислява за всяка точка повдигнатата на квадрат разлика между стойността на y, оценена за тази точка, и действителната стойност на y. Сумата на тези повдигнати на квадрат разлики се нарича остатъчна сума от квадрати, ssresid. След това Excel изчислява общата сума от квадрати, sstotal. Когато аргументът конст = TRUE или е пропусната, общата сума от квадрати е сумата на повдигнатите на квадрат разлики между действителните стойности на y и средната стойност на отделните стойности на y. Когато аргументът конст = FALSE, общата сума от квадрати е сумата на квадратите на действителните стойности на y (без да се изважда средната стойност на y от всяка отделна стойност на y). Тогава може да се намери регресионната сума от квадрати, ssreg, като: ssreg = sstotal – ssresid. Колкото е по-малък остатъкът от квадратите, толкова по-голяма е стойността на коефициента на определяне, r2, което е индикатор за това колко добре се показва уравнението в резултат на регресионния анализ. Стойността на r2 е равно на ssreg/sstotal.

 • В някои случаи една или повече от колоните х (приемаме, че Y и X са в колони) може да няма допълнителна прогнозна стойност в наличността на другите колони X. С други думи премахването на една или повече колони X може да доведе до прогнозираните стойности на Y, които са еднакво точни. В този случай тези излишни колони х трябва да бъдат пропуснати от регресния модел. Този феномен се нарича "колинеарност", тъй като всяка излишна колона "X" може да бъде изразена като сбор от кратни на неизлишни колони за X. Функцията LINEST проверява за колинеарност и премахва излишните колони X от регресионния модел при тяхното идентифициране. Премахнатите колони с X могат да бъдат разпознати в резултата от LINEST като имащи 0 коефициенти в допълнение към 0 SE стойности. Ако една или повече колони се премахват като излишни, DF е засегнат, защото df зависи от броя на колоните X, който действително се използва за предсказващи цели. За подробности относно изчисленията на DF вижте пример 4. Ако df се промени, тъй като излишните колони на X се премахват, стойностите на sey и F също се променят. Колинеарност трябва да бъде относително рядък на практика. Но един случай, при който е по-вероятно да възникне, е, когато някои колони на X съдържат само 0 и 1 стойности като индикатори дали даден участник в експеримент е или не е член на конкретна група. Ако CONST = TRUE или е пропуснато, функцията LINEST вмъква още една колона от всички 1 стойности, за да моделирате пресечната точка. Ако имате колона с 1 за всяка тема, ако е мъжка, или 0, ако не е, и също така имате колона с 1 за всяка тема, ако е жена или 0, ако не е, тази последна колона е излишна, защото записите в нея могат да бъдат получени от изваждане на записа в колоната "мъжки индикатор" от записа в допълнителната колона на всички 1 стойности, добавени от функцията LINEST .

 • Когато от модела не са премахнати колони за X поради колинеарност, стойността на df се изчислява по следния начин: ако има k колони от известни_x и конст = TRUE или е пропуснато, df = n – k – 1. Ако конст = FALSE, df = n – k. И в двата случая всяка колона за X, премахната поради колинеарност, увеличава стойността на df с 1.

 • Когато въвеждате като аргумент масив от константи (като известни_x), използвайте запетаи за отделяне на стойностите, съдържащи се в един и същ ред, и точка и запетая за отделяне на различните редове. Разделителните знаци могат да се различават, в зависимост от вашите регионални настройки

 • Забележете, че стойностите на y, прогнозирани от регресионното уравнение, може да не са валидни, ако са извън диапазона на стойностите на y, който сте използвали, за да дефинирате уравнението.

 • Алгоритъмът, на който се базира функцията LINEST, е различен от този, който се използва във функциите SLOPE и INTERCEPT. Разликата в тези алгоритми може да доведе до различни резултати, когато данните са неопределени и колинеарни. Ако например точките на данните на аргумента известни_y са 0 и точките за данни на аргумента известни_x са 1:

  • LINEST връща стойност 0. Алгоритъмът на функцията LINEST е проектиран да връща смислени резултати за колинеарни данни и в този случай може да се намери поне един отговор.

  • Наклонът и пресечната точка връщат #DIV/0! грешка. Алгоритъмът на функциите наклони и намеси е проектиран да търси само един отговор и в този случай може да има повече от един отговор.

 • В допълнение към използването на LOGEST за пресмятане на статистики за други типове регресии, можете да използвате LINEST, за да пресмятате диапазон на други типове регресии, въвеждайки променливите x и y като x и y серии за LINEST. Например формулата:

  =LINEST(yстойности, xстойности^COLUMN($A:$C))

  работи, когато имате единична колона от y-стойности и единични колона от x-стойности, за да изчислите кубично (полином от трета степен) приближение в следната форма:

  y = m1*x + m2*x^2 + m3*x^3 + b

  Можете да настроите тази формула за да изчислява други типове регресии, но в някои случаи тя изисква настройка на изходящите стойности и други статистики.

 • Стойността на F-теста, която е върната от функцията LINEST се различава от стойността на F-теста, връщана от функцията FTEST. LINEST връща F статистика, докато FTEST връща вероятността.

Примери

Пример 1 – Наклон и пресечна точка с оста Y

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Известни y

Известни x

1

0

9

4

5

2

7

3

Резултат (с наклон)

Резултат (прихванати y)

2

1

Формула (формула за масив в клетки A7:B7)

=LINEST(A2:A5;B2:B5;;FALSE)

Пример 2 – Проста линейна регресия

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Месец

Продажби

1

3100 лв.

2

4500 лв.

3

4400 лв.

4

5400 лв.

5

7500 лв.

6

8100 лв.

Формула

Резултат

=SUM(LINEST(B1:B6; A1:A6)*{9;1})

11 000 лв.

Изчислява оценката на продажбите през деветия месец на базата на продажбите за месеците от 1 до 6.

Пример 3 – Множествена линейна регресия

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Застроена площ (x1)

Офиси (x2)

Входове (x3)

Възраст (x4)

Оценена стойност (y)

2310

2

2

20

142 000 лв.

2333

2

2

12

144 000 лв.

2356

3

1,5

33

151 000 лв.

2379

3

2

43

150 000 лв.

2402

2

3

53

139 000 лв.

2425

4

2

23

169 000 лв.

2448

2

1.5

99

126 000 лв.

2471

2

2

34

142 900 лв.

2494

3

3

23

163 000 лв.

2517

4

4

55

169 000 лв.

2540

2

3

22

149 000 лв.

-234,2371645

13,26801148

0,996747993

459,7536742

1732393319

Формула (динамична формула за масив, въведена в А19)

=LINEST(E2:E12;A2:D12;TRUE;TRUE)

Пример 4 – използване на статистиките F и r2

В предшестващия пример коефициентът на определяне или r2е 0,99675 (вижте клетка A17 в изхода за LINEST), което означава силна зависимост между независимите променливи и продажната цена. Можете да използвате F статистиката, за да определите дали тези резултати с такава висока стойност на R2 са възникнали по случайност.

Да допуснем за момент, че всъщност няма връзка между променливите, а просто сте попаднали случайно на една рядка извадка от 11 сгради, за която статистическият анализ показва силна връзка. Терминът "алфа" се използва за вероятността да се направи погрешен извод, че връзка съществува.

Стойностите F и DF в изхода от функцията LINEST могат да се използват за оценка на вероятността за по-висока стойност на F, която се получава по случайност. F може да се сравни с критичните стойности в публикувани таблици за F-дистрибуция или функцията FDIST в Excel може да се използва за изчисляване на вероятността за по-голяма F стойност, възникваща по случайност. Подходящото разпределение F има v1 и v2 степени на свобода. Ако n е броят на точките от данни и const = TRUE или пропуснато, тогава v1 = n – DF – 1 и v2 = DF. (Ако Const = FALSE, а след това v1 = n – DF и v2 = DF.) Функцията FDIST – със синтаксиса FDIST(F; v1; v2) – ще върне вероятността за по-голяма стойност F, която се появява по случайност. В този пример DF = 6 (Cell Б18) и F = 459,753674 (клетка A18).

Ако предположим, че една алфа стойност на 0,05, v1 = 11-6-1 = 4 и v2 = 6, критичното ниво F е 4,53. Тъй като F = 459,753674 е много по-високо от 4,53, е твърде малко вероятно тази висока стойност на F да е възникнала по случайност. (С алфа = 0,05, хипотезата, че няма релация между known_y и known_x , трябва да бъде отхвърлена, когато F надвишава критичното ниво, 4,53.) Можете да използвате функцията FDIST в Excel, за да получите вероятността, че тази висока стойност е възникнала по случайност. Например FDIST(459,753674, 4, 6) = 1.37 e-7 – изключително малка вероятност. Можете да заключите или като намерите критичното ниво на F в таблица, или като използвате функцията FDIST , че регресното уравнение е полезно при предсказване на оценената стойност на сградите на Office в тази област. Помнете, че е критично да се използват правилните стойности на v1 и V2, изчислени в предходния абзац.

Пример – Изчисляване на t-статистика

Друг тест за проверка на хипотези ще определи дали всеки коефициент е полезен за оценка на стойността на сградите от пример 3. Например за да се проверите статистическата значимост на коефициента за възраст, разделете -234,24 (коефициента за възраст) на 13,268 (оценената стандартна грешка за коефициента за възраст в клетка A15). Стойността на t за наблюденията е:

t = m4 ÷ se4 = -234.24 ÷ 13.268 = -17.7

Ако абсолютната стойност на t е достатъчно висока, може да бъде направен изводът, че коефициентът е полезен за намирането на оценената стойност на сградите в пример 3. Таблицата по-долу показва абсолютните стойности на t за четирите наблюдавани стойности.

Ако направите ръчно проверка в статистически справочник, ще намерите, че критичната стойност за t при двустранно разпределение с 6 степени на свобода и алфа = 0,05 е 2,447. Тази критична стойност може да бъде намерена и с помощта на функцията TINV. TINV(0,05,6) = 2,447. Тъй като абсолютната стойност на t (17,7), е по-голяма от 2,447, възрастта е важна променлива при оценката на стойността на сградите с офиси. По подобен начин може да се направи проверка за статистическата значимост на всяка от другите независими променливи. По-долу са показани стойностите на t за всяка от независимите променливи.

Променлива

t стойност

Застроена площ

5,1

Брой офиси

31,3

Брой входове

4,8

Възраст

17,7

Всички тези величини имат абсолютна стойност над 2,447; следователно всички променливи, използвани в регресионното уравнение, са полезни за прогнозирането на оценената стойност на офисите в района.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×