Функции IS

Тази статия описва осем функции, използвани за проверка на типа на стойност или препратка към клетка. Всяка от тези функции, наричани обобщаващо "функции IS", проверява типа на стойността и връща TRUE или FALSE в зависимост от резултата на проверката. Например функцията ISBLANK връща логическата стойност TRUE, ако стойността е препратка към празна клетка, в противен случай връща FALSE.

Синтаксис

ISBLANK(value)

ISERR(value)

ISERROR(value)

ISLOGICAL(value)

ISNA(value)

ISNONTEXT(value)

ISNUMBER(value)

ISTEXT(value)

Value     е стойността, която искате да проверите. Стойността може да бъде празна, грешка, логическа, текст, число или препратка към клетка.

Функция

Връща TRUE, ако

ISBLANK

Стойността представлява препратка към празна клетка.

ISERR

Стойността се отнася до всяка стойност на грешка с изключение на #N/A.

ISERROR

Стойността се отнася до всяка стойност на грешка (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? или #NULL!).

ISLOGICAL

Стойността се отнася до логическа стойност.

ISNA

Стойността се отнася до стойността за грешка #N/A ("няма стойност").

ISNONTEXT

Стойността се отнася до всеки елемент, който не е текст. (Забележете, че тази функция връща TRUE, ако стойността се отнася до празна препратка към клетка.)

ISNUMBER

Стойността се отнася до число.

ISTEXT

Стойността се отнася до текст.

Бележки

  • Аргументите на функциите IS не се конвертират. Например в повечето други функции, където се изисква число, текстовата стойност "19" е конвертира в число. Обаче във формулата ISNUMBER("19"), "19" не се конвертира от текстовата стойност и съответно функцията ISNUMBER връща FALSE.

  • Функциите IS са полезни във формули за проверка на резултата от изчисление. Комбинирани с функцията IF, те предоставят метод за установяване на грешки във формулите (вж. примерите по-долу).

Примери 1

Формула

Описание (Резултат)

=ISLOGICAL(TRUE)

Проверява дали TRUE е логическа стойност (Yes)

=ISLOGICAL("TRUE")

Проверява дали TRUE е логическа стойност (No)

=ISNUMBER(4)

Проверява дали 4 е число (Yes)

Примери 2

Кол1

Формула

Описание (Резултат)

Gold

=ISBLANK([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е празна (No)

#REF!

=ISERROR([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е грешка (Yes)

#REF!

=ISNA([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е грешката #N/A (No)

#N/A

=ISNA([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е грешката #N/A (Yes)

#N/A

=ISERR([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е грешка (Yes)

330,92

=ISNUMBER([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е число (Yes)

Region1

=ISTEXT([Кол1])

Проверява дали стойността в Кол1 е текст (Yes)

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×