Функции DVar и DVarP

Можете да използвате функциите DVar и DVarP, за да изчислите дисперсията на набор от стойности от зададен набор от записи (домейн). Използвайте DVar и DVarP в модул на Visual Basic for Applications (VBA), макрос, израз за заявка или изчисляема контрола от формуляр или отчет.

Използвайте функцията DVar, за да изчислите дисперсия на генерална съвкупност, а функцията DVarP – за да изчислите дисперсия на извадка.

Можете например да използвате функцията DVar, за да изчислите дисперсията на набор от резултати от оценки на тест за студенти.

Синтаксис

DVar(израз, домейн [, критерии] )

DVarP(израз, домейн [, критерии] )

Функциите DVar и DVarP имат следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Задължителен. Израз, който идентифицира числовото поле, за което искате да получите дисперсията. Това може да бъде низов израз, идентифициращ поле от таблица или заявка, или израз, извършващ изчисление върху данни в това поле. В израз можете да включите името на поле от таблица, контрола от формуляр, константа или функция. Ако израз съдържа функция, тя може да бъде или вградена, или дефинирана от потребителя, но не друга агрегатна функция на домейн или SQL агрегатна функция. Всяко поле, съдържащо се в израз, трябва да бъде числово поле.

домейн

Задължителен. Израз за низ, идентифициращ набора от записи, от които е съставен домейнът. Това може да бъде име на таблица или име на заявка, която не изисква параметър.

критерии

Незадължителен. Израз за низ, използван за ограничаване на диапазона от данни, в който се изпълнява функцията DVar или DVarP. Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в SQL израз, но без думата WHERE. Ако критерии е пропуснато, функциите DVar и DVarP оценяват израз за целия домейн. Всяко поле, което е включено в критерии, трябва също да е поле в домейн; в противен случай функциите DVar и DVarP връщат Null.


Забележки

Ако домейн препраща към по-малко от два записа или ако по-малко от два записа удовлетворяват критерии, функциите DVar и DVarP връщат Null, което показва, че дисперсията не може да бъде изчислена.

Независимо дали използвате функциите DVar или DVarP в макрос или модул, в израз за заявка или в контрола за изчисление, трябва да съставите внимателно аргумента критерии, за да сте сигурни, че ще бъде оценен правилно.

Можете да използвате функцията DVar и DVarP, за да зададете критерии в реда Критерии на заявка за селектиране, в израз за изчисляемо поле в заявка или в реда Актуализирай на на заявка за актуализиране.

Забележка : Можете да използвате функциите DVar и DVarP или функциите Var и VarP в израз за изчислено поле на заявка за общи суми. Ако използвате DVar или DVarP, стойностите са оценяват преди данните да бъдат групирани. Ако използвате Var или VarP, данните се групират, преди да се оценят стойностите в израза за полето.

Използвайте функциите DVar и DVarP в контрола за изчисление, когато трябва да зададете критерии, за да ограничите диапазона на данните, в който се изчислява функцията. Например, за да покажете дисперсия за поръчки, които се изпращат в Калифорния, задайте за свойството ControlSource

=DVar("Такси", "Поръчки", "[Регион] = 'CA'")

Ако искате само да намерите стандартното отклонение за всички данни в домейн, използвайте функцията Var или VarP.

Забележка : Когато използвате тази функция, незаписаните промени в записите от домейн не се включват. Ако искате функцията DVar или DVarP да се базира на променените стойности, трябва първо да запишете промените, като щракнете върху Запиши записа под Записи в раздела Данни, като преместите фокуса върху друг запис или като използвате метода Update.

Пример

Забележка : Следващите примери демонстрират използването на тази функция в модул на Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочници за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Следващият пример връща оценка на дисперсията за генералната съвкупност и за извадка за поръчки, доставени във Великобритания. Домейнът е таблицата "Поръчки". Аргументът критерии ограничава получения набор от записи до тези, за които стойността на "Страна" е равна на "UK".

Dim dblX As Double 
Dim dblY As Double
' Оценка за извадка.
dblX = DStDev("Такси", "Поръчки", _
"[Страна] = 'UK'")
' Оценка за генерална съвкупност.
dblY = DStDevP("Такси", "Поръчки", _
"[ Страна] = 'UK'")

Следващият пример връща оценки, като използва променливата strCountryRegionв аргумента критерии. Забележете, че в израза за низ са включени единичните кавички ('), така че когато низът се конкатенира, литералът UK ще бъде включен в единични кавички.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("Такси", "Поръчки", _
"[Страна] = '" & strCountryRegion & "'")
Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×