Функции DStDev и DStDevP

Можете да използва функциите DStDev и DStDevP, за да изчислите стандартните отклонения на набор от стойности от зададен набор записи (домейн). Можете да използвате функциите DStDev и DStDevP в модул на Visual Basic for Applications (VBA), макрос, израз за заявка или изчисляема контрола от формуляр или отчет.

Използвайте функцията DStDevP, за да изчислите стандартното отклонение на генерална съвкупност, а функцията DStDev – за да изчислите стандартното отклонение на извадка.

Можете например да използвате функцията DStDev в модул, за да изчислите стандартното отклонение в набор от резултати от оценки на тест за студенти.

Синтаксис

DStDev(израз, домейн [, критерии] )

DStDevP(израз, домейн [, критерии] )

Функциите DStDev и DStDevP имат следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Задължителен. Израз, който идентифицира числовото поле, за което искате да получите стандартното отклонение. Това може да бъде низов израз, идентифициращ поле от таблица или заявка, или израз, извършващ изчисление върху данни в това поле. В израз можете да включите името на поле от таблица, контрола от формуляр, константа или функция. Ако израз съдържа функция, тя може да бъде или вградена, или дефинирана от потребителя, но не друга агрегатна функция на домейн или SQL агрегатна функция.

домейн

Задължителен. Израз за низ, идентифициращ набора от записи, от които е съставен домейнът. Това може да бъде име на таблица или име на заявка, която не изисква параметър.

критерии

Незадължителен. Израз за низ, използван за ограничаване на диапазона от данни, в който се изпълнява функцията DStDev или DStDevP. Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в SQL израз, но без думата WHERE. Ако критерии е пропуснато, функциите DStDev и DStDevP оценяват израз за целия домейн. Всяко поле, което е включено в критерии, трябва също да е поле в домейн; в противен случай функциите DStDev и DStDevP връщат Null.


Забележки

Ако домейн препраща към по-малко от два записа или ако по-малко от два записа удовлетворяват критерии, функциите DStDev и DStDevP връщат Null, което показва, че стандартното отклонение не може да бъде изчислено.

Независимо дали използвате функциите DStDev или DStDevD в макрос или модул, в израз за заявка или в контрола за изчисление, трябва да съставите внимателно аргумента критерии, за да сте сигурни, че ще бъде оценен правилно.

Можете да използвате функциите DStDev и DStDevP, за да зададете критерии в реда за критерии на заявка за селектиране. Можете например да създадете заявка в таблица "Поръчки" и таблица "Продукти", за да покажете всички продукти, за които таксата за превоз е над средната стойност плюс стандартното отклонение за стойността. Реда за критерии под полето "Такси" ще съдържа следните изрази:

>(DStDev("Такси", "Поръчки") + DAvg("Такси", "Поръчки"))

Можете да използвате функциите DStDev и DStDevP в израз за изчислено поле на заявка или в реда “Актуализирай на” на заявка за актуализиране.

Забележка : Можете да използвате функциите DStDev и DStDevP или функциите StDev и StDevP в израз за изчислено поле на заявка за общи суми. Ако използвате DStDev или DStDevP, стойностите са оценяват, преди данните да бъдат групирани. Ако използвате StDev или StDevP, данните се групират, преди да се оценят стойностите в израза за полето.

Използвайте DStDev или DStDevP в контрола за изчисление, когато трябва да зададете критерии за ограничаване на диапазона от данни, върху които се прилага функцията. Например, за да покажете стандартното отклонение на превозните такси до Калифорния, задайте за свойството ControlSource на текстово поле следния израз:

=DStDev("Такси", "Поръчки", "[Регион] = 'CA'")

Ако искате само да намерите стандартното отклонение за всички данни в домейн, използвайте функцията StDev или StDevP.

tip

Ако типът на данните на полето, от което е извлечен израз, е число, функциите DStDev и DStDevP връщат стойност от тип тип данни Double. Ако използвате функцията DStDev или DStDevP в контрола за изчисление, включете в израза функция за преобразуване на типове данни, за да увеличите бързодействието.

Забележка : Когато използвате тази функция, незаписаните промени в записите от домейн не се включват. Ако искате функцията DStDev или DStDevP да се базира на променените стойности, трябва първо да запишете промените, като щракнете върху Запиши записа под Записи в раздела Данни, като преместите фокуса върху друг запис или като използвате метода Update.

Пример

Забележка : Следващите примери демонстрират използването на тази функция в модул на Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочници за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Следващият пример връща оценка на стандартното отклонение за генерална съвкупност и извадка за поръчки, доставени във Великобритания. Домейнът е таблицата "Поръчки". Аргументът критерии ограничава получения набор от записи до тези, за които стойността на "Страна" е равна на "UK".

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Оценка на извадка.
dblX = DStDev("Такси", "Поръчки", _
"[Страна] = 'UK'")
' Оценка на генерална съвкупност.
dblY = DStDevP("Такси", "Поръчки", _
"[Страна] = 'UK'")

Следващият пример изчислява същата оценка, като използва променливата strCountryRegion в аргумента критерии. Обърнете внимание, че в израза за низ са включени единичните кавички ('), така че когато низът се конкатенира, литералът UK ще бъде включен в единични кавички.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK
dblX = DStDev("Такси", "Поръчки", _
"[Страна] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("Такси", "Поръчки", _
"[Страна] = '" & strCountryRegion & "'")
Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×