Функции DMin и DMax

Можете да използвате функциите DMin и DMax, за да намерите минималната и максималната стойност в зададен набор от записи (домейн). Можете да използвате функциите DMin и DMax в модул на Visual Basic for Applications (VBA), макрос, израз за заявка или изчисляема контрола.

Можете например да използвате функциите DMin и DMax в контроли за изчисление в отчет, за да покажат най-малкия и най-големия размер на поръчка за конкретен клиент. Или можете да използвате функцията DMin в израз за заявка, за да покажете всички поръчки с отстъпка, по-голяма от минималната възможна отстъпка.

Синтаксис

DMin(израз, домейн [, критерии] )

DMax(израз, домейн [, критерии] )

Функциите DMin и DMax имат следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Задължителен. Израз, който идентифицира полето, за което искате да получите минималната или максималната стойност. Това може да бъде низов израз, идентифициращ поле в таблица или заявка, или израз, извършващ изчисление върху данни в това поле. В израз можете да включите името на поле от таблица, контрола от формуляр, константа или функция. Ако израз съдържа функция, тя може да бъде или вградена, или дефинирана от потребителя, но не друга агрегатна функция на домейн или SQL агрегатна функция.

домейн

Задължителен. Израз за низ, идентифициращ набора от записи, от които е съставен домейнът. Това може да бъде име на таблица или име на заявка, която не изисква параметър.

критерии

Незадължителен. Израз за низ, използван за ограничаване на диапазона от данни, в който се изпълнява функцията DMin или DLast. Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в SQL израз, но без думата WHERE. Ако критерии се пропусне, функциите DMin и DMax оценяват израз за целия домейн. Всяко поле, което е включено в критерии, трябва също да е поле в домейн; в противен случай функциите DMinDMax и DMax връщат Null.


Забележки

Функциите DMin и DMax връщат минимални и максимални стойности, които удовлетворяват критерии. Ако израз идентифицира числови данни, функциите DMin и DMax връщат числови стойности. Ако израз идентифицира низ, те връщат низа, който е първи или последен по азбучен ред.

Функциите DMin и DMax игнорират стойностите Null в полето, зададено от израз. Ако обаче никой запис не удовлетворява критерии или ако домейн не съдържа записи, функциите DMin и DMax връщат Null.

Независимо дали използвате функциите DMin или DMax в макрос или модул, в израз за заявка или в контрола за изчисление, трябва да съставите внимателно аргумента критерии, за да сте сигурни, че ще бъде оценен правилно.

Можете да използвате DMin и DMax, за да зададете критерии в реда за критерии на заявка, в израз за изчисляемо поле в заявка или в реда “Актуализирай на” на заявка за актуализиране.

Забележка : Можете да използвате функциите DMin и DMax или функциите Min и Max в израз за изчисляемо поле на заявка за общи суми. Ако използвате DMin или DMax, стойностите са оценяват преди данните да бъдат групирани. Ако използвате Min или Max, данните се групират, преди да се оценят стойностите в израза за полето.

Използвайте DMin или DMax в контрола за изчисление, когато трябва да зададете критерии за ограничаване на диапазона от данни, върху които се прилага функцията. Например, за да покажете максималната стойност на полето "Freight" за стойност "CA" на полето ShipRegion, задайте за свойството ControlSource на текстово поле следния израз:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ако искате само да намерите минималната или максималната стойност за всички данни в домейн, използвайте функцията Min или Max.

Можете да използвате DMin или DMax в модул или макрос или в контрола за изчисление на формуляр, ако полето, което трябва да покажете, не участва в записа източник, на който се базира вашият формуляр.

tip

Въпреки че можете да използвате DMin или DMax, за да намерите минималната или максималната стойност от поле във външна таблица, може да е по-ефективно да създадете заявка, съдържаща необходимите полета от двете таблици и след това да базирате вашия формуляр или отчет на тази заявка.

Забележка : Когато използвате тази функция, незаписаните промени в записите от домейн не се включват. Ако искате функцията DMax или DMin да се базира на променените стойности, трябва първо да запишете промените, като щракнете върху Запиши записа под Записи в раздела Данни, като преместите фокуса върху друг запис или като използвате метода Update.

Пример

Забележка : Следващите примери демонстрират използването на тази функция в модул на Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочници за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Следващият пример връща най-ниската и най-високата стойност от полето "Freight" за поръчки (Orders), доставени във Великобритания (UK). Домейнът е таблицата "Orders". Аргументът критерии ограничава получения набор от записи до тези, за които "ShipCountryRegion" е равно на UK.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

В следващия пример аргументът критерии съдържа текущата стойност на текстово поле, наречено OrderDate. Текстовото поле е обвързано с полето "OrderDate" в таблица "Orders". Забележете, че препратката към контролата не е поставена в кавичките ("), с които се означават низове. Това гарантира, че всеки път, когато се извиква функцията DMax, Microsoft Office Access 2007 ще получи текущата стойност от контролата.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

В следващия пример изразът за критериите съдържа променливата dteOrderDate. Обърнете внимание, че знаците на числата (#) са включени в израза за низ, така че когато низовете се конкатенират, ще включват датата.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×