Функции за преобразуване на типове

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Всяка функция преобразува израз в определен тип данни.

Синтаксис

CBool( израз )

CByte( израз )

CCur( израз )

CDate( израз )

CDbl( израз )

CDec( израз )

CInt( израз )

CLng( израз )

CSng( израз )

CStr( израз )

CVar( израз )

Задължителният аргументизраз е всеки низов израз или числов израз.

Върнати типове

Името на функцията определя върнатия тип, както е показано по-долу:

Функция

Върнат тип

Диапазон на аргумента израз

CBool

Boolean

Всеки валиден низ или числов израз.

CByte

Byte

От 0 до 255.

CCur

Currency

От -922 337 203 685 477,5808 до 922 337 203 685 477,5807.

CDate

Date

Всеки валиден израз за дата.

CDbl

Double

От -1.79769313486231E308 до
-4.94065645841247E-324 за отрицателни стойности; от 4.94065645841247E-324 до 1.79769313486232E308 за положителни стойности.

CDec

Decimal

+/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 за числа без цифри след десетичния знак. За числа с 28 цифри след десетичния знак диапазонът е
+/-7,9228162514264337593543950335. Най-малкото възможно ненулево число е 0,0000000000000000000000000001.

CInt

Integer

От -32 768 до 32 767; дробните части се закръгляват.

CLng

Long

От -2 147 483 648 до 2 147 483 647; дробните части се закръгляват.

CSng

Single

От -3,402823E38 до -1,401298E-45 за отрицателни стойности; от 1,401298E-45 до 3,402823E38 за положителни стойности.

CStr

String

Върнатите стойности за CStr зависят от аргумента израз.

CVar

Variant

Същият диапазон като Double за числови аргументи. Същият диапазон като String за нечислови аргументи.


Забележки

Ако подаденият на функцията израз е извън диапазона на типа данни, в който се преобразува, възниква грешка.

В общия случай можете да документирате вашия код с помощта на функциите за преобразуване на типове данни, за да покажете, че резултатът от някоя операция трябва да бъде изразен с конкретен тип данни, вместо с типа по подразбиране. Например използвайте CCur, за да наложите валутна аритметика в случаи, където нормално би се използвала целочислена аритметика или аритметика с плаваща запетая с единична или двойна точност.

Трябва да използвате функциите за преобразуване на типове данни вместо Val, за да осигурите преобразувания от един тип данни друг, съобразено с езиковите настройки. Например, когато използвате CCur, различните опции за десетични разделители, разделители за хилядите и различните опции за валута се разпознат правилно в зависимост от езиковите настройки на вашия компютър.

Когато дробната част е точно 0,5, CInt и CLng винаги закръгляват до най-близкото четно число. Например 0,5 се закръглява до 0, а 1,5 се закръглява до 2. CInt и CLng се различават от Fix и Int, които отсичат, а не закръгляват дробните части на числата. Освен това Fix и Int винаги връщат стойност от същия тип, който им е подаден.

Можете да използвате функцията IsDate, за да определите дали дата може да бъде преобразува в дата или час. CDate разпознава литералите за дата и време, както и някои числа, попадащи в диапазона на приемливите дати. Когато се преобразува число в дата, в дата се преобразува целочислената част. Дробната част се преобразува в часа от деня, започвайки от полунощ.

CDate разпознава форматите на датите в зависимост от езикова променлива на вашата система. Правилната подредба на деня, месеца и годината не може да се определи, ако е предоставена във формат, различен от формата на една от познатите настройки за дата. Освен това дългият формат за дата не се разпознава, ако съдържа също низа за ден от седмицата.

Функцията CVDate е предоставена за съвместимост с предишни версии на Visual Basic. Синтаксисът на CVDate е същия като на функцията CDate, но CVDate връща стойност от тип Variant, чийто подтип е Date вместо действителния тип Date. Тъй като сега има вграден тип Date, вече няма нужда от CVDate. Същият ефект може да се постигне, като се преобразува израз в Date и след това се присвои на Variant. Този метод е съвместим с преобразуването на всички други вградени типове в техните еквивалентни подтипове на Variant.

Забележка : Функцията CDec не връща дискретен тип данни; вместо това, тя винаги връща стойност от тип Variant, чиято стойност е преобразувана в подтип Decimal.

Примери

Забележка : Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Функция CBool

Съвет : Конструктора с IntelliSense началото в Access 2010 ви помага с вашия изрази на правилна.

Този пример използва функцията CBool, за да преобразува израз в Boolean. Ако изразът дава за резултат ненулева стойност, CBool връща True; в противен случай, връща False.

Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False.

Функция CByte

Този пример използва функцията CByte, за да преобразува израз в Byte.

Dim MyDouble, MyByte
MyDouble = 125.5678 ' MyDouble is a Double.
MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte contains 126.

Функция CCur

Този пример използва функцията CCur, за да преобразува израз в Currency.

Dim MyDouble, MyCurr
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble is a Double.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' Convert result of MyDouble * 2 (1086.429176) to a
' Currency (1086.4292).

Функция CDate

Този пример използва функцията CDate, за да преобразува низ в Date. В общия случай фиксираното кодиране на дати и часове като низове (както е показано в този пример) не се препоръчва. Вместо това използвайте литерали за дати и часове, например #2/12/1969# и #4:45:23 PM#,.

Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime
MyDate = "February 12, 1969"
' Convert to Date data type.
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Convert to Date data type.
MyShortTime = CDate(MyTime)

Функция CDbl

Този пример използва функцията CDbl, за да преобразува израз в Double.

Dim MyCurr, MyDouble
MyCurr = CCur(234.456784)
' Convert result to a Double.
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

Функция CDec

Този пример използва функцията CDec, за да преобразува числова стойност в Decimal.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr is a Currency.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal is a Decimal.

Функция CInt

Този пример използва функцията CInt, за да преобразува стойност в Integer.

Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678 ' MyDouble is a Double.
MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt contains 2346.

Функция CLng

Този пример използва функцията CLng, за да преобразува стойност в Long.

Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 are Doubles.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 contains 25427.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 contains 25428.

Функция CSng

Този пример използва функцията CSng, за да преобразува стойност в Single.

Dim MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, MySingle2
' MyDouble1, MyDouble2 are Doubles.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 contains 75.34211.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 contains 75.34216.

Функция CStr

Този пример използва функцията CStr, за да преобразува числова стойност в String.

Dim MyDouble, MyString
MyDouble = 437.324 ' MyDouble is a Double.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString contains "437.324".

Функция CVar

Този пример използва функцията CVar, за да преобразува израз във Variant.

Dim MyInt, MyVar
MyInt = 4534 ' MyInt is an Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar contains the string 4534000.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×