Файлови формати, поддържани в Excel Starter

Можете да запишете файл на Microsoft Excel Starter 2010 в друг файлов формат, като щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Запиши като. Наличните файлови формати в полето Записване като са различни в зависимост от типа на активния лист (работен лист, лист с диаграма или друг тип).

Можете да отворите файл, създаден в друг файлов формат или в по-стара версия на Microsoft Office Excel, или в друга програма, като щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Отвори. Ако отваряте работна книга на Excel 97-2003, която не е споделена работна книга, ще бъдете подканени да я запишете във формат на Excel 2010. Разполагате обаче и с опция за запазване на оригиналния формат на файла, така че можете да работите в този файлов формат за целите на обратната съвместимост.

Всеки път, когато записвате файл в друг файлов формат, някои от неговите форматирания, данни и функции може да не се прехвърлят.

В тази статия

Файлови формати на Excel, поддържани от Excel Starter

Текстови файлови формати, поддържани от Excel Starter

Други файлови формати, поддържани от Excel Starter

Файлови формати, които използват клипборда

Файлови формати, които не се поддържат в Excel Starter 2010

Форматиране и свойства, които не се предават при преобразуванията на файловия формат на Excel

Файлови формати на Excel, поддържани от Excel Starter

Формат

Разширение

Описание

Работна книга на Excel

.xlsx

Подразбиращият се XML базиран файлов формат за Excel Starter 2010, Excel 2010 и Excel 2007. Не може да съхранява код на макроси на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) или листове с макроси на Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Работна книга на Excel с разрешени макроси

.xlsm

XML базираният файлов формат за Excel 2010 и Excel 2007 с разрешени макроси. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Двоична работна книга на Excel

.xlsb

Двоичният файлов формат (BIFF12) за Excel Starter 2010, Excel 2010 и Excel 2007.

Шаблон

.xltx

Файловият формат за шаблони на Excel по подразбиране за Excel Starter 2010, Excel 2010 и Excel 2007. Не може да съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Шаблон (код)

.xltm

Файловият формат за шаблони на Excel с разрешени макроси за Excel 2010 и Excel 2007. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Работна книга на Excel 97 – Excel 2003

.xls

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8).

Шаблон на Excel 97– Excel 2003

.xlt

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8) за шаблони на Excel.

Работна книга на Microsoft Excel 5.0/95

.xls

Двоичният файлов формат на Excel 5.0/95 (BIFF5).

XML електронна таблица 2003

.xml

Файлов формат на XML електронна таблица 2003 (XMLSS).

Работна книга на Excel 4.0

.xlw

Файловият формат на Excel 4.0, който записва само работни листове, листове с диаграми и листове с макроси. В Excel Starter 2010 можете да отворите работна книга в този файлов формат, но не можете да запишете файл на Excel в този файлов формат.

Works 6.0-9.0

.xlr

Електронна таблица, записана в Microsoft Works 6.0-9.0.

Най-горе на страницата

Текстови файлови формати, поддържани от Excel Starter

Формат

Разширение

Описание

Форматиран текст (разделен с интервали)

.prn

Разделен с интервали формат на Lotus. Записва само активния лист

Текст (разделен с табулатори)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори, за използване в друга Microsoft Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Текст (Macintosh)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Текст (MS-DOS)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система MS-DOS, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Unicode текст

.txt

Записва работна книга като Unicode текст – стандарт за кодиране на символи, който е разработен от консорциума Unicode.

CSV (с разделители запетаи)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в друга Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

CSV (Macintosh)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи за използване в операционната система на Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

CSV (MS-DOS)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в операционната система MS-DOS, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

DIF

.dif

Формат за обмен на данни. Записва само активния лист.

SYLK

.slk

Формат за символна връзка. Записва само активния лист.

Забележка : Ако запишете работна книга в какъв да е текстов формат, цялото форматиране се загубва.

Най-горе на страницата

Други файлови формати, поддържани от Excel Starter

Формат

Разширение

Описание

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III и IV. Можете да отваряте тези файлови формати в Excel, но не можете да записвате файл на Excel в dBase формат.

Електронна таблица във формат OpenDocument

.ods

Електронна таблица в OpenDocument формат. Можете да запишете файлове на Excel Starter 2010, така че да могат да бъдат отваряни в приложения за електронни таблици, които използват формата OpenDocument за електронни таблици, като Google Docs и OpenOffice.org Calc. Освен това можете да отваряте електронни таблици в .ods формат в Excel Starter 2010. Възможно е загубване на форматирането при записване и отваряне на .ods файлове.

PDF

.pdf

PDF формат. Този файлов формат запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. Когато PDF форматът се разглежда онлайн или се отпечатва, той запазва очаквания от вас формат. PDF форматът е полезен също за документи, които се използват многократно чрез методите за печат в голям обем.

XPS документ

.xps

XPS формат. Този файлов формат запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. Когато XPS файлът се разглежда онлайн или се отпечатва, той запазва точно формата, който очаквате, и данните във файла не могат да се променят лесно.

Най-горе на страницата

Файлови формати, които използват клипборда

Можете да поставяте данни от клипборда на Microsoft Office в Excel с помощта на командата Постави или Специално поставяне (раздел Начало, група Клипборд, бутон Постави), ако данните в клипборда на Office са в един от следните формати.

Формат

Разширение

Идентификатори за тип в клипборда

Картина

.wmf или .emf

Картини във формат Windows метафайл (WMF) или във формат на разширен Windows метафайл (EMF).

Забележка    Ако копирате картина с формат на Windows метафайл от друга програма, Excel поставя картината като разширен метафайл.

Растерно изображение

.bmp

Картини, съхранени във формат на растерно изображение (BMP).

Файлови формати на Microsoft Excel

.xls

Двоични файлови формати за Excel версии 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) и Excel Starter 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Формат за символна връзка.

DIF

.dif

Формат за обмен на данни.

Текст (разделен с табулатори)

.txt

Текстов формат с разделители табулатори.

CSV (с разделители запетаи)

.csv

Формат за стойности с разделители запетаи

Форматиран текст (разделен с интервали)

.rtf

RTF формат (RTF). Само от Excel.

Вграден обект

.gif, .jpg, .doc, .xls, или .bmp

Обекти на Microsoft Excel, обекти от правилно регистрирани програми, поддържащи OLE 2.0 (OwnerLink) и картинен, или други формати за презентация.

Свързан обект

.gif, .jpg, .doc, .xls или .bmp

OwnerLink, OwnerLinkObjectLink, връзка, картинен или друг формат

Рисуван обект на Office

.emf

Формат на Office за рисуван обект или картина (формат на разширен Windows метафайл, EMF).

Текст

.txt

Показван текст, OEM текст.

Уеб страница от един файл

.mht, .mhtml

Уеб страница от един файл (MHT или MHTML). Този файлов формат обединява вградени графики, аплети, свързани документи и други поддържани елементи, адресирани в документа.

Уеб страница

.htm, .html

Език HTML (HTML формат).

Забележка    Когато копирате текст от друга програма, Excel поставя текста в HTML формат, независимо от формата на първоначалния текст.

Най-горе на страницата

Файлови формати, които не се поддържат в Excel Starter 2010

Следните файлови формати не се поддържат в Excel Starter 2010. Не можете да отваряте или записвате файлове в тези файлови формати.

Формат

Разширение

Диаграма на Excel

.xlc

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Microsoft Works

.wks

DBF 2

.dbf

WQ1

.wq1

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Добавка на Excel 97-2003

.xla

Добавка на Excel

.xlam

Име на източник на данни

.dsn

База данни MDE на Access

.mde

Връзки за данни на Office

.odc

Файл за връзка с данни

.udl

Съвети за файловите формати, които не се поддържат от Excel

Ако файлов формат, който искате да използвате, не се поддържа в Excel Starter 2010, можете да опитате следното:

 • Потърсете в интернет фирма, която прави конвертори за файлови формати, които не се поддържат в Excel.

 • Запишете във файлов формат, който се поддържа от друга програма. Например може да поискате да импортирате ваша електронна таблица в друга програма, която не поддържа файловия формат на Excel. Но другата програма може да е в състояние да импортира друг поддържан файлов формат, като например XML електронна таблица или формат на текстов файл. В този случай можете да запишете вашата работна книга във формат на XML електронна таблица, а след това да импортирате XML файла от другата програма.

Най-горе на страницата

Форматиране и свойства, които не се предават при преобразуванията на файловия формат на Excel

Ако запишете работна книга в друг файлов формат, като например файлов формат за текст, част от форматирането и данните може да се загубят и други функции може да не се поддържат.

Следните файлови формати имат разлики във функциите и форматирането, както е описано.

Файлов формат

Разлики във функциите

Форматиран текст (разделен с интервали)

Този файлов формат (.prn) записва само текста и стойностите, така както се показват в клетките на активния работен лист.

Ако един ред от клетки съдържа повече от 240 знака, всички знаци след 240-ия преминават на нов ред в края на преобразувания файл. Ако например всички редове от 1 до 10 съдържат повече от 240 знака, останалият текст от ред 1 се поставя в ред 11, останалият текст от ред 2 се поставя в ред 12 и т. н.

Колоните с данни са разделени със запетаи и всеки ред завършва със знака за нов ред. Ако клетките показват формули вместо стойности от формули, формулите се преобразуват в текст. Цялото форматиране, графиките, обектите и останалото съдържание на работния лист се загубват. Символът за евро се преобразува във въпросителен знак.

Забележка    Преди да запишете работен лист в този формат, уверете се, че всички данни, които искате да се преобразуват, се виждат и че има подходяща разредка между колоните. В противен случай данните може да се загубят или да не се отделят правилно в преобразувания файл. Може да се наложи да настроите ширините на колоните в работния лист, преди да го преобразувате във форматиран текстов формат.

Текст (с разделители табулатори)

Този файлов формат (.txt) записва само текста и стойностите, така както се показват в клетките на активния работен лист.

Колоните с данни са разделени със знаци за табулация и всеки ред с данни завършва със знака за нов ред. Ако някоя клетка съдържа запетая, съдържанието й се поставя в двойни кавички. Ако данните съдържат кавичка, двойните кавички ще заместят кавичката, а съдържанието на клетката също се загражда в двойни кавички. Цялото форматиране, графиките, обектите и останалото съдържание на работния лист се загубват. Символът за евро се преобразува във въпросителен знак.

Ако клетките показват формули вместо стойности от формули, формулите се запазват като текст. За да запазите формулите при повторно отваряне на файла в Excel, изберете опцията С разделители в съветника за импортиране на текст и изберете за разделители табулации.

Забележка    Ако вашата работна книга съдържа знаци от специален шрифт, например символа за авторско право (©), и смятате да използвате преобразувания текстов файл на компютър с друга операционна система, запишете работната книга в текстовия файлов формат, подходящ за тази система. Ако например използвате Microsoft Windows и искате да използвате текстовия файл на компютър Macintosh, запишете файла във формата “Текст (Macintosh)”. Ако използвате компютър Macintosh и искате да използвате текстовия файл на система с Windows, запишете файла във формата “Текст (Windows)”.

Текст (Unicode)

Този файлов формат (.txt) запазва всички текстове и стойности, както се появяват в клетките на активния работен лист. Ако отворите обаче файл с текстов формат (Unicode) с помощта на програма, която не разчита Unicode, данните ще се загубят.

CSV (с разделители запетаи)

Този файлов формат (*.csv) запазва само текста и стойностите, така както се появяват в клетките на активния работен лист. Запазват се всички редове и всички знаци от всяка клетка. Данните от колоните се разделят със запетаи, а всеки ред с данни завършва със знака за нов ред. Ако някоя клетка съдържа запетая, съдържанието й се поставя в двойни кавички.

Ако клетките показват формули вместо стойности от формули, формулите се преобразуват в текст. Цялото форматиране, графиките, обектите и останалото съдържание на работния лист се загубват. Символът за евро се преобразува във въпросителен знак.

Забележка    Ако вашата работна книга съдържа знаци от специален шрифт, например символа за авторско право (©), и смятате да използвате преобразувания текстов файл на компютър с друга операционна система, запишете работната книга в текстовия файлов формат, подходящ за тази система. Ако например използвате Windows и искате да използвате текстовия файл на компютър Macintosh, запишете файла във формата CSV (Macintosh). Ако използвате компютър Macintosh и искате да използвате текстовия файл на система с Windows или Windows NT, запишете файла във формата CSV (Windows).

DIF (Формат за обмен на данни)

Този файлов формат (.dif) запазва само текста, стойностите и формулите от активния работен лист.

Ако опциите на работния лист са настроени за показване на резултатите от формулите в клетките, в преобразувания файл се записват само резултатите от формулите. За да запишете формулите, направете следното, за да ги покажете в работния лист преди записването на файла.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Покажи опциите за този работен лист отметнете квадратчето Показвай формулите в клетките вместо резултатите, изчислени с тях.

Ширината на колоните и повечето числови формати се запазват, но всички други формати се загубват.

Настройките на страниците и ръчно поставените знаци за нова страница се загубват.

Коментарите в клетките, графиките, вградените диаграми, обектите, контролите за формуляри, хипервръзките, настройките за проверка на данни, условното форматиране и други функции в работен лист се загубват.

Данните, показани в текущия изглед на отчет с обобщена таблица, се запазват; всички други данни от обобщената таблица се загубват.

Символът за евро се преобразува във въпросителен знак.

SYLK (Символна връзка)

Този файлов формат (*.slk) записва само стойностите и формулите от активния работен лист и ограничено форматиране на клетки.

Записват се до 255 знака за една клетка.

Ако някоя функция на Excel не се поддържа във формата SYLK, Excel изчислява функцията преди записването на файла и замества формулата с получената стойност.

Повечето текстови формати се запазват. Преобразуваният текст приема формата на първия знак в клетката. Завъртеният текст, обединените клетки и настройките за хоризонтално и вертикално подравняване на текста се загубват. Цветът на шрифта може да бъде преобразуван в друг цвят, ако отворите отново преобразувания SYLK лист в Excel. Границите се преобразуват в граници с единични линии. Оцветяването на клетките се преобразува в точково сиво оцветяване.

Настройките на страниците и ръчно поставените знаци за нова страница се загубват.

Коментарите в клетките се записват. Можете да покажете коментарите, ако отворите отново SYLK файла в Excel.

Графиките, вградените диаграми, обектите, контролите за формуляри, хипервръзките, настройките за проверка на данни, условното форматиране и други функции в работен лист се загубват.

Данните, показани в текущия изглед на отчет с обобщена таблица, се запазват; всички други данни от обобщената таблица се загубват.

Забележка    Можете да използвате този формат, за да записвате файлове с работни книги за използване в Microsoft Multiplan. Excel не съдържа конвертори на файлови формати за преобразуване на файлове с работни книги директно във формата на Multiplan.

Уеб страница и уеб страница от един файл

Тези файлови формати на уеб страница (.htm, .html) и на уеб страница от един файл (.mht, .mhtml) могат да се използват за експортиране на данни на Excel. В Excel Starter 2010 компонентите на работния лист, като например формули, не се поддържат в тези файлови формати и ще се загубят, когато отворите отново файла в Excel в този файлов формат.

XML електронна таблица 2003

Файловият формат XML Електронна таблица 2003 (.xml) не запазва следните функции:

 • Стрелки за проследяване при проверка

 • Диаграма и други графични обекти

 • Листове с диаграми

 • Изгледи по избор

 • Слоеве на графични обекти

 • Функции за структуриране и групиране

 • Защита на данни на работен лист с парола

 • Сценарии

Новите функции на Excel Starter 2010, като например подобрено условно форматиране, не се поддържат в този файлов формат. Новите ограничения за редове и колони на Excel Starter 2010 обаче се поддържат.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×