Урок: Създаване на базирани на карта отчети на Power View

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Абстрактни:    Това е третата урок в серия. В първия урок Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни, сте създали работна книга на Excel от самото начало с данните, импортирани от няколко източника, и своя модел на данните е създадена автоматично от Excel. Вторият урок,релациите в разширяване на модела на данни чрез Excel 2013, Power Pivot и DAX, научили как да разширите модела на данните и създадени йерархии в рамките на данните.

В този урок ще използвате този разширен модел на данни, за да създадете завладяващи отчети с помощта на Power View, които включват няколко визуализации.

Започваме, който напуснали предишен урок. Можете да изтеглите работната книга от края на предишната уроци тук.

Разделите в този урок са следните:

Създаване на отчет на Power View

Създаване на изчисляеми полета за Power View и обобщени таблици

Задаване на настройки по подразбиране на поле, поведение на таблици и категории данни

Контролна точка и тест

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модел на данни с помощта на Excel 2013, Power Pivot и DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на настройки по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

Тези уроци използват Excel 2013 с Power Pivot разрешени. За указания за разрешаването на Power Pivot, щракнете тук.


Създаване на отчет на Power View

В предишния урок сте създали работна книга на Excel с обобщена таблица, които съдържат данни за олимпийски медали и събития. Ако не завършите предишен урок, можете да изтеглите работната книга от края на предишния урок от тук.

В този раздел ще създадете отчет на Power View, за да представите визуално данните от Олимпийските игри.

 1. В Excel щракнете върху ВМЪКВАНЕ > Отчети > Отчети на Power View.

  Вмъкване на отчет на Power View

 2. Празен отчет на Power View се появява като лист в работната книга.

  празен отчет на Power View в Excel

 3. В областта Полета на Power View щракнете върху стрелката до Hosts, за да разширите, след това щракнете върху City.

 4. Разширете таблицата Medals и щракнете върху Sport. В това положение Power View показва списък на Sport (спортовете) до града, както е показано на следващия екран.
  нова таблица в Power View

 5. В областта ПОЛЕТА на Полета на Power View щракнете върху стелката до Sport и изберете Брой (без празните). Сега Power View показва броя на спортовете, вместо списък с тях, както е показано на следващия екран.

  Преброяване на Sports (спортовете) вместо списък

 6. В лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Превключване на визуализацията > Карта. Разделът ПРОЕКТИРАНЕ е наличен само ако е избрана таблицата на Power View. Може да получите предупреждение за активиране на външно съдържание, когато превключите визуализацията на карта.

 7. Картата замества таблицата като визуализация. На картата сини кръгове с различен размер показват броя на различни спортни състезания, проведени във всяко място на домакин на олимпийски игри. Но може да се окаже по-интересно да видим кои състезания са били летни и кои – зимни.

 8. За да използваме максимално площта на отчета, нека да свием областта Филтри. Щракнете върху стрелката в горния десен ъгъл на областта Филтри.

 9. В Полета на Power View разширете Medals. Плъзнете полето Season до областта ЦВЯТ. Така е по-добре: сега картата показва сини мехурчета за летните спортове и червени за зимните, както е показано на следващия екран. Можете да преоразмерите визуализацията, като плъзнете който и да е от нейните ъгли.

  Създаване на визуализация с карта

Сега имате отчет на Power View, който визуализира броя на спортни състезания в различни райони с помощта на карта с цветен код, базирана на сезон. И това изисква само няколко щраквания.

Създаване на изчисляеми полета за Power View и обобщени таблици

Power View използва базовия модел на данни за създаването на визуализации. С помощта на Power Pivot и DAX може да разширите модела на данни, като създадете потребителски формули, след това отчети, базирани на тези формули и изчисления в обобщени таблици и Power View.

Създаване на изчисляемо поле в Power Pivot

 1. В Excel щракнете върху Power Pivot > Модел данни > Управление, за да се покаже прозореца на Power Pivot.

 2. Изберете таблицата Medals. Уверете се, че е показана областта за изчисляване. Областта за изчисляване се намира под данните на таблицата и се използва за създаване, редактиране и управление на изчисляеми полета. За да покажете областта за изчисляване, изберете Начало > Изглед > Област за изчисляване, както е показано на следващия екран.

  областта за изчисления в Power Pivot

 3. Нека да изчислим броя на изданията на Олимпийски игри. В областта за изчисляване изберете клетката, която е точно под колоната Edition. От лентата изберете Автосумиране > Брой отделни, както е показано на следващия екран.

  създаване на "Брой отделни" в Power Pivot

 4. Power Pivot създава израз на DAX за активната клетка в областта за изчисляване. В този случай Power Pivot автоматично създава следната формула DAX:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  допълнителните изчисления в Автосумиране са също толкова лесни, например Sum, Average, Min, Max и др.

 5. Запишете работната книга на Excel. Моделът на данни се актуализира с новото изчисляемо поле. Когато се върнете на раздела на Power View в Excel, предупреждение ви уведомява, че моделът на данни е актуализиран, както е показано на следващия екран.

  Предупреждение показва, че моделът на данни е променен

Ще използваме изчисляемото поле Distinct Count of Edition по късно в уроците.

Създаване на изчисляемо поле чрез DAX в Power Pivot

Изчислението "Автосумиране" е полезно, но има моменти, когато са необходими по-персонализирани изчисления. Може да създавате DAX формули в областта за изчисляване точно както създавате формули в Excel. Нека да създадем DAX формула и след това да я видим как изглежда в нашия модел на данни. В резултат на това тя ще е налична в нашата обобщена таблица и в Power View.

 1. Отворете прозореца на Power Pivot. В областта за изчисляване изберете клетката точно под изчислението "Автосумиране", което извършихте в предишния раздел, както е показано на следващия екран.

  Създаване на DAX формули в областта за изчисляване на Power Pivot

 2. Нека изчисляване на процента на всички медали. В лентата за формули въведете следната формула DAX. IntelliSense предоставя наличните команди, въз основа на това, което въвеждате, и можете да натиснете Tab, за да изберете осветената IntelliSense опция.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Когато превключите обратно към прозореца на Excel, Excel ви уведомява, че моделът на данни е бил актуализиран. В Excel изберете обобщената таблица от Sheet1. В Полета на обобщената таблица разширете таблицата Medals. В дъното на списъка с полета са двете изчисляеми полета, които току-що създадохме, както е показано на следващия екран. Изберете Percentage of All Medals.

  "Полета на обобщената таблица" показва "Изчисляеми полета"

 4. В обобщената таблица полето Percentage of All Medals се появява след Count of Medal. То не е форматирано като процент, затова изберете тези полета (може да ги изберете наведнъж, като посочите над горната част на едно от полетата Percentage of All Medals, докато курсорът се превърне в стрелка, и след това щракнете). След като са избрани, щракнете върху НАЧАЛО > Число > Процент. В същия раздел на лентата задайте броя на десетичните позиции на две. Вашата обобщена таблица изглежда като следващия екран.

  Обобщената таблица показва процентни данни

В предишния урок филтрирахме полето Sports така, че да показва само първите десет по азбучен ред, затова виждаме само от Aquatics до Boxing и процентът в Grand Total е 29,16% вместо 100%. Разбира се, това ни показва, че за тези първи десет спорта са връчени 29,16% от всички връчени медали през летните игри. Можем също да видим, че за Aquatics са връчени 10,88% от всички медали.

Тъй като полето Percentage of All Medals е в модела на данни, то също е налично и в Power View.

Можете да създадете изчисляеми полета и от раздела Power Pivot, докато сте в Power View. Независимо дали създавате изчисляемо поле в Power Pivot, или докато сте в Power View, резултатът е същият: моделът на данни се актуализира, за да включи изчисляемото поле, и прави полето налично за всички инструменти на клиента.

Задаване на настройки по подразбиране на поле, поведение на таблици и категории данни

Друг начин за рационализиране на създаването на отчет в Power View е да се зададе набор полета по подразбиране. Когато зададете набор полета по подразбиране за таблица, можете просто да щракнете върху нея в Power View, и наборът полета по подразбиране ще бъде добавен автоматично към нов отчет.

В този раздел ще задавате настройки по подразбиране за работната си книга, които ще ви спестят време при създаването на отчети.

Създаване на набор полета по подразбиране за таблица

 1. Прозорецът на Power Pivot трябва още да е наличен. Ако не е, щракнете върху Power Pivot > Модел на данни > Управление. В Power Pivot изберете Начало > Изглед >Изглед на данните, за да се уверите, че е избран "Изглед на данните". Изберете таблицата Medals.

 2. В раздела Разширени щракнете върху Свойства на отчитане > Набор полета по подразбиране. Появява се прозорец, който ви позволява да посочите полета по подразбиране за таблици, създадени чрез инструменти на клиента, като Power View.

 3. Изберете Sport, Event, EditionID, Athlete, и Medal в левия екран и щракнете върху Добавяне ->, за да ги направите полета по подразбиране. Уверете се, че се появяват в десния екран "Полета по подразбиране" в реда, в който са изброени. Прозорецът Набор полета по подразбиране изглежда като следващия екран.

  прозорецът "Набор полета по подразбиране"

 4. Щракнете върху OK, за да запишете набора полета по подразбиране за таблицата Medals.

 5. За да видите как работи това, превключете към листа на Power View в Excel.

 6. Щракнете където и да е върху платното на празния отчет, за да се уверите, че нямате избрана съществуваща визуализация. Вашият лист на Power View в момента има само една визуализация, която е картата, която създадохте по-рано.

 7. В списъка на Полета на Power View щракнете върху името на таблицата Medals. Power View създава таблица и автоматично добавя петте полета по подразбиране от таблицата Medals в реда, който сте посочили, както е показано на следващия екран. Ако случайно щракнете върху триъгълника до Medals, таблицата просто се разширява, вместо да добави нова таблица с полета по подразбиране.

  Таблица на Power View автоматично включва набори полета по подразбиране

Задаване на поведение на таблицата

Може също да зададете поведението на таблицата по подразбиране, което Power View използва за автоматично създаване на етикети на отчети за таблицата. Това става полезно, когато създавате визуализации от същата таблица, например за много различни отчети. Ще използваме поведението на таблицата по подразбиране в следващите няколко стъпки, така че нека да го зададем сега.

 1. Отново в Power Pivot, при избрана таблица Medals изберете Разширени > Свойства на отчитане > Поведение на таблица. Появява се прозорец, в който може да укажете поведението на таблицата.

 2. В прозореца Поведение на таблицаИдентификатор на ред е колоната, която съдържа само уникални ключове и няма празни стойности. Това често е основният ключ на таблицата, но не е задължително да е така. Трябва да изберете идентификатор на ред, преди да направите други селекции в таблицата. Изберете MedalKey като Идентификатор на ред.

 3. В раздела Запазване на уникални редове изберете AthleteID. Полетата, които избирате тук, имат стойности на ред, които трябва да са уникални и не трябва да са агрегирани при създаването на обобщени таблици или отчети на Power View.

  Забележка: Ако имате проблеми с отчети, които не се агрегират както искате, се убедете, че полето, което искате да агрегирате, не е избрано в полетата Запазване на уникални редове.

 4. За Етикет по подразбиране изберете ключ, който трябва да се използва като етикет на отчет по подразбиране. Изберете Sport.

 5. За Изображение по подразбиране оставете селекцията на "Няма избрана колона", тъй като все още не сте добавили изображения. Прозорецът Поведение на таблица изглежда като следващия екран.

  прозорецът "Поведение на таблица"

 6. Щракнете върху OK. В листа на Power View в Excel изберете таблицата, която създадохте в предишните стъпки. От лентата изберете ПРОЕКТИРАНЕ > Таблица> Картичка. Таблицата, която създадохте, се превръща в колекция от карти. Данните са същите, но визуализацията им е променена. Сега таблицата изглежда като следващия екран.
  Визуализация с карти с настройки по подразбиране за поведение на таблицата

Обърнете внимание, че полето Sport е по-голямо от останалите и се появява като заглавие за всяка карта. Това е така, защото зададохте Sport като етикет по подразбиране в прозореца Поведение на таблица, когато бяхте в Power Pivot.

Задаване на категории данни за полета

За да може Power View динамично да създава отчети, базирани на основни данни, като местоположение, полетата, съдържащи такива данни, трябва да бъдат правилно категоризирани. Нека укажем категориите на няколко полета за данни от Олимпийски игри.

 1. В Power Pivot изберете Hosts. Изберете полето NOC_CountryRegion. От Разширени > Свойства на отчитане > Категория на данните: щракнете върху стрелката и изберете Country/Region от списъка от налични категории данни, както е показано на следващия екран.

  Категории данни в Power Pivot

 2. В Medals изберете колоната NOC_CountryRegion. Отново променете категорията данни на Country/Region.

 3. Върнете се в Excel и изберете листа на Power View. Разширете таблицата Medals в Полета на Power View и забележете, че полето NOC_CountryRegion сега има малка икона на глобус до себе си. Глобусът показва, че NOC_CountryRegion съдържа географско местоположение, както е показано на следващия екран.

  икона за географско местоположение в "Полета на Power View"

Ще използваме това географско местоположение в предстоящ урок. Време е да запишете работата си, да прегледате какво сте научили и след това да се подготвите да се гмурнете в следващия урок.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

В този урок научихте как да създавате базирани на карта визуализации на Power View, след това създадохте изчисляеми полета, за да разширите своя модел на данни и анализирахте данни по различен начин. Също така научихте как да създавате набор полета по подразбиране за таблица, което рационализира създаването на нова таблица на Power View, предварително попълнена с набора полета по подразбиране. Научихте и как да дефинирате поведението на таблица по подразбиране, така че подреждането и етикетирането на нови таблици да става бързо и последователно.

В следващия урок от тази поредица ще надграждате върху наученото тук. Има много данни наоколо и в следващия урок ще добавяте интернет данни към вашия модел на данни и ще въвеждате изображения, за да може вашите отчети на Power View наистина да блеснат.

Ето връзка към следващия урок:

Урок: Включване на данни от интернет и задаване на Power View отчет по подразбиране

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Откъде получава Power View данните си, за да създаде отчети на Power View?

А: Само от работни листове, включени в Excel.

Б: Само от модела на данни.

В: Само от данни, импортирани от външни източници.

Г: От модела на данни, както и от всички данни, които съществуват в работни листове в Excel.

Въпрос 2: Кое от следните е вярно за набор данни по подразбиране?

А: Можете да създавате само един набор полета по подразбиране за целия модел на данни.

Б: В Power View щракването върху името на таблица в "Полета на Power View" създава визуализация на таблица, която автоматично се попълва с нейния набор полета по подразбиране.

В: Ако създадете набор полета по подразбиране за дадена таблица, всички останали полета в таблицата ще са забранени.

Г: Всички от горните

Въпрос 3: Кое от следните е вярно за изчисляемите полета?

А: Когато ги създадете в Power Pivot, те се появяват в Power View като полета, налични за таблицата, в която са създадени.

Б: Ако ги създадете в областта за изчисляване на Power Pivot, те са скрити за всички инструменти на клиента.

В: Когато ги създадете в Power Pivot, те се появяват като индивидуални таблици във всички инструменти на клиента.

Г: И "А", и "Б".

Въпрос 4: В прозореца Поведение на таблицата по подразбиране, ако изберете поле в Запазване на уникални редове, кое от следните е вярно?

А: Трябва изрично да изберете "Сумирай това поле" от "Полета на Power View", за да агрегирате полето.

Б: Полето винаги е агрегирано в Power View или в обобщените таблици.

В: Полето никога не е агрегирано в Power View или в обобщените таблици.

Г: Избирането на Запазване на уникални редове няма ефект върху поведението на полето в Power View или в обобщените таблици.

Теста swers

 1. Правилен отговор: Б

 2. Правилен отговор: Б

 3. Правилен отговор: А

 4. Правилен отговор: В

Забележки : 

Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×