Създаване на нова база данни

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Microsoft Office Access 2007 има множество подобрения, които улесняват процеса на създаване на нови бази данни. Ако сте създавали бази данни по-рано, вероятно ще оцените тези възможности.

Тази статия разглежда основния процес на стартиране на Office Access 2007 и създаване на база данни с помощта на шаблон или чрез създаване на ваши собствени таблици, формуляри, отчети и други обекти на база данни. Разглеждат се по-подробно някои методи, които можете да използвате за получаване на информация в новата база данни.

Какво искате да направите?

Страница за начално запознаване с Microsoft Office Access

Създаване на база данни с помощта на шаблон

Създаване на база данни без помощта на шаблон

Копиране на данни от друг източник в таблица на Access

Импортиране, добавяне или свързване към данни от друг източник

Отваряне на съществуваща база данни на Access

Създаване на потребителски празен шаблон

Страница за начално запознаване с Microsoft Office Access

Когато за първи път стартирате Access или когато затворите база данни, без да затваряте Access, се показва страницата Начално запознаване с Microsoft Office Access.

Страница "Първи стъпки в Microsoft Office Access"

Тази страница е отправна точка, от която можете да създадете нова база данни, да отворите съществуваща база данни или да видите определено съдържание от Microsoft Office Online.

Създаване на база данни с помощта на шаблон

Access ви предоставя голямо разнообразие от шаблони, които можете да използвате, за да ускорите процеса на създаване на база данни. Шаблонът е готова за използване база данни, която съдържа всички таблици, заявки, формуляри и отчети, необходими за изпълнение на определена задача. Например има шаблони, които можете да използвате за следене на проблеми, управление на контакти или записване на разходи. Някои шаблони съдържат известен брой примерни записи, които демонстрират използването им. Можете да използвате шаблонните бази данни в първоначалния им вид или да ги персонализирате, за да отговарят по-добре на вашите нужди.

Ако някой от тези шаблони отговаря на вашите нужди, използването му обикновено е най-бързият начин да получите работеща база данни. Ако обаче имате данни в друга програма, които искате да импортирате в Access, може да решите, че е по-добре да създадете база данни без с помощта на шаблон. Шаблоните имат структура на данните, която е вече дефинирана, и адаптирането на вашите данни към нея може да изисква много работа.

 1. Ако сте отворили база данни, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Затвори базата данни Изображение на бутон , за да покажете страницата Начално запознаване с Microsoft Office Access.

 2. В средата на страницата Начално запознаване с Microsoft Office Access се показват няколко специализирани шаблона, а освен това има и други, които стават достъпни, когато щракнете върху връзките в екрана Категории шаблони. Можете да изтеглите още шаблони от уеб сайта Office Online. Повече подробности има в следващия раздел на тази статия.

 3. Щракнете върху шаблона, който искате да използвате.

 4. Access предлага име на файл за вашата база данни в полето Име на файл  – ако искате, можете да го промените. За да запишете базата данни в папка, различна от показаната под полето”Име на файл”, щракнете върху Изображение на бутон , намерете папката, в която искате да я запишете, и след това щракнете върху OK. Ако искате, можете да създадете и свържете вашата база данни с Windows SharePoint Services 3.0 сайт.

 5. Щракнете върху Създай (или върху Изтегли за шаблон в Office Online).

  Access създава или изтегля базата данни и след това я отваря. Показва се формуляр, в който можете да започнете да въвеждате данни. Ако вашият шаблон съдържа примерни данни, можете да изтриете всеки запис, като щракнете върху селектора на записа (засенченото поле или лента вляво от записа) и след това да направите следното:

  В раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Изтрий. Изображение на бутон

 6. За да започнете да въвеждате данни, щракнете в първата празна клетка на формуляра и започнете да въвеждате. Използвайте навигационния екран, за да потърсите други формуляри или отчети, които може да искате да използвате.

Изтегляне на шаблон от Office Online

Ако не можете да намерите в страницата Начално запознаване с Microsoft Office Access шаблон, който отговаря на вашите нужди, и имате връзка с Интернет, можете да прегледате уеб сайта Office Online за по-голям избор.

 1. В страницата Начално запознаване с Microsoft Office Access, под Още за Office Online щракнете върху Шаблони.

  В прозореца на вашия браузър се показва началната страница в Office Online за шаблони.

 2. Използвайте навигацията в Office Online и потърсете инструменти, за да намерите шаблоните за Access, които искате да използвате, и следвайте инструкциите, за да ги изтеглите. Когато изтеглите шаблон, във вашия компютър се изтегля файл с база данни и се отваря в нов екземпляр на Access. В повечето случаи шаблонът е проектиран да отвори формуляр за въвеждане на данни, така че да можете незабавно да започнете да въвеждате данни.

За повече информация за работа с шаблони вж. статията Ръководство за шаблони за Access 2007.

Най-горе на страницата

Създаване на база данни без помощта на шаблон

Ако не се интересувате от използване на шаблон, можете да създадете база данни, като създадете ваши собствени таблици, формуляри, отчети и други обекти от база данни. В повечето случаи това включва едно от двете или и двете следващи действия:

 • Въвеждане, поставяне или импортиране на данни в таблицата, която е създадена при създаването на нова база данни, и повтаряне на процеса с нови таблици, които създавате с помощта на командата Таблица в раздела Създаване.

 • Импортиране на данни от други източници и създаване на нови таблици.

За да научите повече за планирането и проектирането на база данни или за създаването на релации, формуляри, отчети или заявки, следвайте връзките в раздела Вж. още на тази статия.

Създаване на празна база данни

 1. В страницата Начално запознаване с Microsoft Office Access, под Нова празна база данни щракнете върху Празна база данни.

  Бутон ''Празна база данни''

 2. В екрана Празна база данни въведете име на файл в полето Име на файл. Ако не зададете разширение на файл, Access го добавя вместо вас. За да промените местоположението на файла, зададено по подразбиране, щракнете върху Търсене на местоположение за вашата база данни Изображение на бутон (до полето Име на файл), намерете новото местоположение и щракнете върху OK.

 3. Щракнете върху Създай.

  Access създава базата данни с празна таблица с име "Таблица1" и след това отваря "Таблица1" в табличен изглед. Курсорът се поставя в първата празна клетка в колоната Добавяне на ново поле.

 4. Започнете да въвеждате данни или поставете данни от друг източник, както е описано в раздела Копиране на данни от друг източник в таблица на Access.

Въвеждането информация в табличен изглед е проектирано да бъде подобно на работата в работен лист на Microsoft Office Excel 2007. Структурата на таблицата се създава, докато въвеждате данните – винаги когато добавите нова колона към таблицата, се дефинира ново поле. Access автоматично задава типа на данните на всяко поле въз основа на данните, които въвеждате.

Ако не искате в момента да въведете информация в "Таблица1", щракнете върху Затвори Изображение на бутон . Ако сте направили промени в таблицата, Access ви подканва да ги запишете. Щракнете върху Да, за да запишете промените, върху Не, за да ги отхвърлите, или върху Отказ, за да оставите таблицата отворена.

Важно : Ако затворите "Таблица1", без да я запишете поне веднъж, Access изтрива цялата таблица дори ако сте въвели данни в нея.

Добавяне на таблица

Можете да добавите нова таблица в съществуваща база данни с помощта на командите в групата Таблици в раздела Създаване.

Изображение на лентата на Access

Създаване на таблица в табличен изглед    В табличен изглед можете да въвеждате данните незабавно и да оставите Access да създаде структурата на таблицата зад кулисите. Полетата получават имена, номерирани последователно ("Поле1", "Поле2" и т. н.), и Access автоматично задава типа на данните на всяко поле въз основа на данните, които въведете.

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Таблица. Изображение на бутон

  Access създава таблицата и избира първата празна клетка в колоната Добавяне на ново поле.

  Забележка : Ако не виждате колоната Добавяне на ново поле, може да сте в режим на проектиране вместо в табличен изглед. За да преминете в табличен изглед, щракнете двукратно върху таблицата в навигационния екран. Access ви подканва да запишете новата таблица и след това преминава в табличен изглед.

 2. В раздела Лист с данни, в групата Полета и колони щракнете върху Ново поле. Изображение на бутон

  Access показва екрана Шаблони за полета, който съдържа списък с често използвани типове полета. Ако щракнете двукратно върху едно от тези полета или го плъзнете във вашия лист с данни, Access добавя поле с това име и задава подходящи стойности на свойствата за този тип поле. Ако искате, можете по-късно да промените свойствата. Ако плъзгате полето, трябва да го плъзнете в област на листа с данни, която съдържа данни. Появява се вертикална лента за вмъкване, която показва къде ще бъде поставено полето.

 3. За да добавите данни, започнете да въвеждате в първата празна клетка или поставете данни от друг източник, както е описано в раздела Копиране на данни от друг източник в таблица на Access.

 4. За да преименувате колона (поле), щракнете двукратно върху заглавието на колоната и след това въведете новото име.

  Добра идея е да давате смислено име на всяко поле, за да можете да се подсетите какво съдържа, когато го видите в екрана Списък на полетата.

 5. За да преместите колона, щракнете върху заглавието й, за да я изберете, и след това я плъзнете на желаното място.

  Можете също да изберете няколко съседни колони и да ги плъзнете едновременно но новото място. За да изберете няколко съседни колони, щракнете върху заглавката на колона и като държите натиснат клавиша SHIFT, щракнете върху заглавката на последната колона.

Създаване на таблица в режим на проектиране    В режим на проектиране трябва първо да създадете структурата на новата таблица. След това преминете в табличен изглед, за да въведете данни, или въведете данни с помощта на друг метод, например поставяне или импортиране.

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Структура на таблица. Изображение на бутон

 2. За всяко поле в таблицата въведете име в колоната Име на поле и след това изберете тип на данните от списъка Тип на данните.

  Забележка : Ако не виждате колоните Име на поле и Тип на данните, може да сте в табличен изглед вместо в режим на проектиране. За да преминете в режим на проектиране, щракнете с десния бутон върху таблицата в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон . Access ви подканва да въведете име за новата таблица и преминава режим на проектиране.

 3. Ако искате, можете да въведете описание за всяко поле в колоната Описание. Описанието след това се показва в лентата на състоянието, когато курсорът се намира в това поле в табличен изглед. Описанието се използва и като текст в лентата за състоянието за контролите във формуляр или отчет, които създавате с плъзгане на полето от екрана Списък на полетата, както и за контроли, създадени за това поле, когато използвате съветника за формуляри или съветника за отчети.

 4. След като добавите всички ваши полета, запишете таблицата:

  • Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши или натиснете CTRL+S Изображение на бутон .

 5. Можете да започнете да въвеждате данни в таблицата по всяко време, като преминете в табличен изглед и щракнете в първата празна клетка. Можете също да поставите данни от друг източник, както е описано в раздела Копиране на данни от друг източник в таблица на Access.

Създаване на таблица с помощта на шаблон    Access предоставя шаблони за често използвани типове таблици. С едно щракване с мишката можете да създадете завършена структура на таблица с полета, които вече са конфигурирани и готови за използване. Ако е нужно, можете да добавяте или премахвате полета, така че таблицата да отговаря на вашите нужди.

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Шаблони за таблици и след това изберете един от наличните шаблони от списъка.

 2. За да добавите данни, започнете да въвеждате в първата празна клетка или поставете данни от друг източник, както е описано в раздела Копиране на данни от друг източник в таблица на Access.

  • За да изтриете колона   

   1. Щракнете с десния бутон върху заглавието на колоната и след това щракнете върху Изтрий колоната Изображение на бутон .

  • За да добавите нова колона   

   1. В раздела Лист с данни, в групата Полета и колони щракнете върху Ново поле. Изображение на бутон

   2. Access показва екрана Шаблони за полета, който съдържа списък с често използвани типове полета. Ако щракнете двукратно върху едно от тези полета или го плъзнете във вашия лист с данни, Access добавя поле с това име и задава подходящи стойности на свойствата за този тип поле. Ако искате, можете по-късно да промените свойствата. Ако плъзгате полето, трябва да го плъзнете в област на листа с данни, която съдържа данни. Появява се вертикална лента за вмъкване, която показва къде ще бъде поставено полето.

 3. Запишете таблицата:

  • Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши или натиснете CTRL+S Изображение на бутон .

Задаване на свойства на поле в режим на проектиране    Независимо от начина, по който създавате вашата таблица, добра идея е да прегледате и да зададете свойствата на полетата. Това може да се направи само в режим на проектиране. За да превключите в режим на проектиране, щракнете с десния бутон върху таблицата в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране. За да видите свойствата на поле, щракнете върху полето в мрежата за проектиране. Свойствата се показват под мрежата за проектиране, под Свойства на поле.

За да видите описание на всяко свойство на поле, щракнете върху свойството и прочетете описанието в полето до списъка със свойства под Свойства на поле. Можете да получите по-подробна информация, като натиснете F1.

Следващата таблица описва някои от свойствата на полета, които често се коригират.

Свойство

Описание

Размер на поле

За текстови полета това свойство задава максималния брой на знаците, които може да бъдат съхранени в полето. Максималният брой е 255. За числови полета това свойство задава типа на числото, което ще се съхранява (Long Integer, Double и т. н.). За да използвате ефективно външната памет, препоръчва се да отделите минималния обем памет, който смятате, че ще ви е необходим за данните. Ако нуждите ви се променят, по-късно можете да увеличите тази стойност.

Формат

Това свойство задава как да се показват данните. То не влияе върху действителните данни, записани в полето. Можете да изберете предварително зададен формат или да въведете формат по избор.

Входна маска

Използвайте това свойство, за да зададете шаблон за всички данни, които ще бъдат въвеждани в това поле. Това помага да сте уверени, че всички данни ще се въвеждат правилно и ще съдържат необходимия брой знаци. За помощ за създаване на входна маска щракнете върху Бутон на конструктор в дясната страна на полето на свойството.

Стойност по подразбиране

Използвайте това свойство, за да зададете стойност по подразбиране, която ще се появява в това поле всеки път, когато се добави нов запис. Ако например имате поле за дата и час, в което винаги искате да записвате датата, на която записът е добавен, можете да въведете като стойност по подразбиране "Date()" (без кавичките).

Задължително

Това свойство задава дали стойността в това поле е задължителна. Ако настроите това свойство на Да, Access не ви позволява да добавите нов запис, ако не въведете стойност за това поле.

Най-горе на страницата

Копиране на данни от друг източник в таблица на Access

Ако вашите данни в момента се съхраняват в друга програма, например Office Excel 2007, можете да ги копирате и да ги поставите в таблица на Access. Това работи най-добре, ако вашите данни вече са разделени в колони, както е в работния лист на Excel. Ако данните са в програма за текстообработка, най-добре е преди да копирате данните, да отделите колоните от данни с помощта на разделител или да преобразувате данните в таблица в програмата за текстообработка. Ако данните изискват редактиране или обработка (например разделяне на пълно име на собствено и фамилно име), може да направите това, преди да копирате данните, особено ако не сте добре запознати с Access.

Когато поставите данните в празна таблица, Access задава типа данни на всяко поле според вида на данните, които намира там. Ако например поставеното поле съдържа само дати, Access задава за това поле тип "Дата/час". Ако полето съдържа само думите "Да" и "Не", Access задава данни от тип "Да/не".

Access дава имена на полетата в зависимост от това, което намира в първия ред на поставените данни. Ако типът на поставените данни в първият ред е подобен този в следващите редовете, Access приема, че първият ред е част от данните, и присвоява на полетата общи имена (F1, F2 и т. н.). Ако първият ред не е подобен на следващите, Access приема, че първият ред се състои от имена на полета. Access именува полетата по съответния начин и не причислява първия ред към данните.

Ако Access присвои общи имена на полетата, трябва да преименувате полетата колкото е възможно по-бързо, за да избегнете объркване. Използвайте следната процедура:

 1. Запишете таблицата:

  • Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши или натиснете CTRL+S Изображение на бутон .

 2. В табличен изглед щракнете двукратно върху всяко заглавие на колона и след това въведете валидно име на поле за всяка колона. Това прилича на въвеждане на данни, но заглавията на колоните съдържат имена на полета вместо данни.

 3. Запишете отново таблицата:

Забележка : Можете също да преименувате полетата, като преминете в изглед за проектиране и там редактирате имената на полетата. За да превключите в изглед за проектиране, щракнете с десния бутон върху таблицата в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране. За да превключите обратно в табличен изглед, щракнете двукратно върху таблицата в навигационния екран.

Най-горе на страницата

Импортиране, добавяне или свързване към данни от друг източник

Възможно е да имате данни, записани в друга програма, и да искате да ги импортирате в нова таблица или да ги добавите в съществуваща таблица в Access. Възможно е също да работите с хора, които съхраняват своите данни в други програми, и да искате да работите с тези данни в Access, като се свързвате към тях. И в двата случая Access улеснява работата с данни от други източници. Можете да импортирате данни от работен лист на Excel, от таблица в друга база данни на Access, от списък на Windows SharePoint Services 3.0 или от различни други източници. Начините на използване малко се различават в зависимост от източника, но можете да започнете със следната процедура:

 1. В Access, в раздела Външни данни, в групата Импортиране щракнете върху командата за типа на файла, който импортирате.

  Изображение на лентата на Access

  Ако например импортирате данни от работен лист на Excel, щракнете върху Excel. Ако не виждате програмата, която ви трябва, щракнете върху Още.

  Забележка : Ако не можете да намерите правилния тип формат в групата Импортиране, може да се наложи да стартирате програмата, в която първоначално са създадени данните, и след това да използвате тази програма, за да запишете данните в общ файлов формат (например текстов файл с разделители), преди да импортирате тези данни в Access.

 2. В диалоговия прозорец Получаване на външни данни щракнете върху Преглед, за да намерите файла с данните източник или да въведете целия път до този файл в полето Име на файл.

 3. Щракнете върху желаната опция (всички програми ви позволяват да импортирате, а някои ви позволяват да добавяте или да се свързвате) под Задайте как и къде искате да съхранявате данните в текущата база данни. Можете да създадете нова таблица, използваща импортираните данни, или (с някои програми) можете да добавите данните към съществуваща таблица или да създадете свързана таблица, която поддържа връзка с данните в програмата източник.

 4. Ако стартира съветник, следвайте инструкциите в страниците му. В последната страница на съветника щракнете върху Готово.

  Ако импортирате обекти или се свързвате с таблици от база данни на Access, се появява диалоговият прозорец Импортиране на обекти или Свързване на таблици. Изберете желаните елементи и щракнете върху OK.

  Точният процес зависи от това дали ще изберете да импортирате, да добавите или да се свържете с данни.

 5. Access ви пита дали искате да запишете подробностите за операцията за импортиране, която току-що сте приключили. Ако смятате, че в бъдеще отново ще изпълнявате същата операция за импортиране, щракнете върху Запиши стъпките на импортирането и след това въведете подробностите. След това можете лесно да повторите операцията по-късно, като щракнете върху Записано импортиране Изображение на бутон в групата Импортиране в раздела Външни данни. Ако не искате да запишете подробностите на операцията, щракнете върху Затвори.

Ако изберете да импортирате таблица, Access импортира данните в нова таблица и след това показва таблицата под групата Таблици в навигационния екран. Ако изберете да добавите данни към съществуваща таблица, данните се добавят към тази таблица. Ако изберете да се свържете с данни, Access създава свързана таблица под групата Таблици в навигационния екран.

За по-конкретна информация за импортиране на различни типове данни в Access вж. връзките в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Отваряне на съществуваща база данни на Access

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори намерете базата данни, която искате да отворите.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете двукратно върху базата данни, за да я отворите в режима по подразбиране, зададен в диалоговия прозорец Опции на Access или в режима, зададен от административните правила.

  • Щракнете върху Отвори, за да отворите базата данни за споделен достъп в многопотребителска среда, така че вие и вашите потребители да можете да четете и пишете в базата данни.

  • Щракнете върху стрелката до бутона Отвори и след това щракнете върху Отвори само за четене, за да отворите базата данни за достъп само за четене, така че да я показвате, но да не я редактирате. Другите потребители могат все още да четат и пишат в базата данни.

  • Щракнете върху стрелката до бутона Отвори и след това щракнете върху Отвори монополно, за да отворите базата данни с монополен достъп. Когато базата данни е отворена с монополен достъп, всеки друг, който се опитва да я отвори, получава съобщение "файлът вече се използва".

  • Щракнете върху стрелката до бутона Отвори и след това щракнете върху Отвори монополно само за четене, за да отворите базата данни с достъп само за четене. Другите потребители все още могат да отварят базата данни, но са ограничени в режима само за четене.

Ако не можете да намерите базата данни, която искате да отворите   

 1. В диалоговия прозорец Отвори щракнете върху Моя компютър или щракнете върху Моя компютър в падащия списък Търси в.

 2. В списъка на устройствата щракнете с десния бутон върху устройството, за което предполагате, че може да съдържа базата данни, и след това щракнете върху Търси.

 3. Въведете вашите критерии за търсене в диалоговия прозорец Резултати от търсенето и след това щракнете върху Търси, за да търсите базата данни.

 4. Ако базата данни се намери, щракнете двукратно върху нея, за да я отворите.

 5. За да се отвори базата данни, трябва да щракнете върху Отказ в диалоговия прозорец Отвори. След това, затворете диалоговия прозорец Резултати от търсенето.

Забележка : Можете да отворите директно файл с данни във външен файлов формат, например на dBASE, Paradox, Microsoft Exchange или Excel. Можете също да отворите директно всеки ODBC източник на данни, например Microsoft SQL Server или Microsoft FoxPro. Access автоматично създава нова база данни на Access в папката на файла с данните и добавя връзки към всяка таблица във външната база данни.

Съвети

 • За да отворите някои от последно отворените бази данни, щракнете върху името на файла за тази база данни в списъка Отвори последно използваната база данни в страницата Начално запознаване с Microsoft Office Access. Access отваря базата данни със същите настройки на опциите, които е имала последния път. Ако списъкът на последно използваните файлове не е показан, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Access. В диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Разширени. Под Покажи въведете броя на документите, които искате да се показват в списъка на последно отваряните документи, но най-много девет.

 • Ако отворите база данни с щракване върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това използвате командата Отвори, можете да прегледате списък с преки пътища до бази данни, които сте отваряли по-рано, като щракнете върху Моите последни документи в диалоговия прозорец Отваряне.

За да научите повече за отваряне на съществуващи бази данни на Access, вижте връзките в раздела Вж. също на тази статия.

Най-горе на страницата

Създаване на празен потребителски шаблон

Когато създадете нова празна база данни, Access отваря нова таблица, в която можете да въведете данни, но не създава други обекти в базата данни. Ако искате във всяка нова база данни, която създавате, да има други обекти, например формуляри, отчети, макроси или допълнителни таблици, можете да създадете потребителски празен шаблон, съдържащ тези обекти. Тогава следващия път, когато създавате нова база данни, тя вече ще съдържа тези обекти във вашия шаблон. Освен тези обекти шаблонът може да съдържа таблици, предварително попълнени с данни, както и специални настройки на конфигурацията, свойства на базата данни, препратки или код, който искате да присъства във всяка нова база данни.

Нека например имате колекция от макроси, която искате да използвате във всички ваши проекти. Ако създадете празен шаблон, съдържащ тези макроси, Access ще ги включва във всяка нова база данни, която създавате.

Можете да създадете празен шаблони във файлов формат на Office Access 2007, Access 2002-2003 или Access 2000. Шаблонът трябва да бъде с име Празно.accdb за файлов формат за Office Access 2007 и Празно.mdb за по-ранните файлови формати.

 • Ако файловият формат по подразбиране е настроен на Access 2000 или Access 2002 – 2003, Access използва Празно.mdb като име на файл за празен шаблон. Новата база данни се създава в същия файлов формат като Празно.mdb. Например, дори ако вашият файлов формат по подразбиране да е за Access 2000, ако шаблонът с име Празно.mdb е във файлов формат за Access 2002-2003, всяка нова база данни, която създавате, ще бъде във файлов формат за Access 2002 – 2003.

 • Ако вашият файлов формат по подразбиране е настроен за Access 2007, Access използва Празно.accdb като име на файла за празен шаблон.

Как мога да променя файловия формат по подразбиране?

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Access.

 2. В диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Популярни.

 3. Под Създаване на бази данни изберете желания формат от падащия списък Файлов формат по подразбиране.

За да създадете празен шаблон, направете едно от следните неща:

 • Създайте нова база данни (можете да я наречете "Празно" или да й дадете временно име) и след това импортирайте или създайте обектите, които искате да включите в шаблона.

 • Направете копие на съществуваща база данни, която вече съдържа желаните обектите в шаблона, и след това изтрийте нежеланите обекти.

След като сте включили желаните обектите в шаблона, трябва да го запишете в определено местоположение.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това посочете Запиши като.

 2. Под Запиши базата данни в друг формат щракнете върху желания файлов формат за шаблона.

 3. В диалоговия прозорец Запиши като влезте в една от следните две папки с шаблони:

  • Папка със системни шаблони    Например C:\Програмни файлове\Microsoft Office\Шаблони\1026\Access

  • Папка с потребителски шаблони    Например:

   • В Windows Vista    c:\Потребител\потребителско име\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • In Microsoft Windows Server 2003 или Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\потребителско име\Application Data\Microsoft\Шаблони

    Забележка : Празен шаблон в папката със системни шаблони отменя празните шаблони във всяка папка с потребителски шаблони.

 4. В полето Име на файл въведете Празно.accdb (или Празно.mdb, ако създавате шаблон в по-ранна версия) и след това щракнете върху Запиши.

След като вече новият шаблон е поставен, обектите в шаблона се включват във всяка нова база данни, която създавате по подразбиране. Access отваря нова таблица в табличен изглед, както прави, когато създавате нови празни бази данни без помощта на шаблон.

За да престанете да използвате празния шаблон, изтрийте или преименувайте файла с име Празно.accdb (или Празно.mdb за предишните версии на Access).

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×