Създаване на израз

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия описва как да създадете и използвате изрази в Microsoft Access. Можете да използвате изрази, за да извършвате много от същите задачи, за които можете да използвате формули в Microsoft Excel. В тази статия ви показва къде да се използват изрази, в зависимост от конкретна задача, която искате да извършите.

В тази статия

Общ преглед на изразите

Функции в конструктора на изрази за достъп

За вложени изразите в уеб бази данни

Използване на изрази в контроли на формуляри и отчети

Използване на изрази като критерии на заявка

Създаване на изчисляемо поле в заявка

Създаване на изчисляемо поле в таблица

Добавяне на валидиращо правило към поле или запис на таблица

Добавяне на валидиращо правило към контрола

Задаване на стойности по подразбиране за поле от таблица

Задаване на стойности по подразбиране за контроли

Управление на макродействия за изпълнение

Групиране и сортиране на данни в отчети

Общ преглед на изразите

Изразът е комбинация на някои или всички от следните компоненти: вградени функции или функции, дефинирани от потребителя, идентификатори, оператори и константи. Всеки израз дава за резултат единична стойност.

компонентите на израз.

Например следният израз съдържа всичките четири компонента:

= Sum ( [Покупка цена]) * 0, 08

В този пример Sum () е вградена функция, [Продажната цена] е идентификатор, * е математически оператор и 0,08 е константа. Този израз може да се използва в текстово поле във формуляр за долен колонтитул или долен колонтитул на отчет, за да изчислите данъка върху продажбите за група от елементи.

Изразите може да бъдат много по-сложни или много по-прости от този пример. Например този булев израз (израз, който дава за резултат или True, или False) се състои само от оператор и константа:

>0

Този израз връща True, когато се сравни с число, по-голямо от 0, и връща False, когато се сравни с число, по-малко от 0. Можете да използвате този израз в свойството Валидиращо правило на поле на контрола или таблица, за да осигурите въвеждането само на положителни стойности.

В Access изразите се използват на много места за извършване на изчисления, действия със знаци или тестови данни. Всички таблици, заявки, формуляри, отчети и макроси имат свойства, които приемат изрази. Можете например да използвате изрази в свойствата Източник за контролата и Стойност по подразбиране за контрола. Можете също да използвате изрази в свойството Валидиращо правило за поле на таблица. Освен това, когато пишете код на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) за процедура за обработка на събитие или за модул, често използвате изрази, които приличат на тези, които използвате в обект на Access, например таблица или заявка.

Следващите раздели описват основните начини, по които можете да използвате изразите.

Най-горе на страницата

Функции в конструктора на изрази за достъп

В Access 2010 началото, конструктора е напълно променена по-лесно да използвате. Ето някои промени, които ще забележите в тази версия:

 • IntelliSense    Функционалността на IntelliSense е добавена към почти всеки контекст, в който можете да въведете израз. Това означава, че когато започнете да въвеждате идентификатор или функция, Access показва списък с наличните идентификатори и функции, които са адекватни за текущия контекст. Можете да продължите въвеждането, за да прецизирате списъка, или да изберете елемент, който да бъде въведен автоматично. Това ускорява значително процеса на въвеждане на изрази и помага да сте сигурни в правилността на изразите, които създавате.

  IntelliSense е особено полезен, когато съставяте уеб бази данни с помощта на новата функция за публикуване в уеб. Само някои функции са съвместими с уеб базите данни, и IntelliSense ви предпазва от използване на функции, които са несъвместими.

  За повече информация за уеб бази данни вж. статията Създаване на база данни за споделяне в уеб.

 • Бързи съвети    Докато IntelliSense показва списък с идентификатори и функции, можете да щракнете върху всеки елемент в списъка, за да се покаже кратко описание на елемента.

 • Кратка информация    Веднага след като въведете цялото име на функция в конструктора на изрази, Access изважда малко поле, което показва синтаксиса на израза. Това ви подсеща какви аргументи изисква функцията (ако има такива) и в какъв ред ги изисква. Access показва с получерен шрифт всеки аргумент в прозореца за кратка информация, докато го въвеждате в полето за израз, така че винаги знаете къде сте в списъка с аргументи.

Тези функции са налични в повечето контексти, където можете да въвеждате изрази, дори ако не използвате диалоговия прозорец на конструктора на изрази.

Освен тези нови функции, самият диалогов прозорец на конструктора на изрази е с ново оформление:

 • Можете да щракнете върху <<По-малко или Повече>>, за да управлявате каква част от диалоговия прозорец на конструктора на изрази да се показва.

 • Когато преоразмерите диалоговия прозорец на конструктора на изрази, новият размер се съхранява през времетраенето на вашата сесия с Access, за да не се налага да преоразмерявате диалоговия прозорец всеки път, когато го отваряте.

 • Редът с бутоните с оператори е премахнат, за да не се претрупва диалоговият прозорец.

Най-горе на страницата

За вложени изразите в уеб бази данни

Изразите са често "влага" в други изрази. Например Разгледайте следните неща:

=len("a" & "b") + len("c" & "d") + len("e" & "f")

Този израз се смята за вложени едно ниво дълбоки, тъй като операциите за обединение е вложено в len() функция. В клиентска база данни е конкретно ограничение за броя на нивата, към които можете да влагате изрази. Въпреки това в уеб база данни, максималният брой нива на влагане е 65. Изрази, които са вложени повече от 65 нива дълбоки няма да работи в браузъра и проверката за съвместимост на Access не показва никакви съобщения, показваща, че това ще се случи.

Важно : Използването на &ии оператори за или да създадете допълнителни нива на влагане на сървъра, които не са видими в клиента на Access. Например изразът "a" & "b" & "c" не изглежда да са вложени в клиента, но на сървъра е преведен на concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Този превод създава едно ниво на влагане. Използване на много последователни &, ANDили OR оператори в един израз може да доведе до превишава ограничението на сървъра – вложите максимум 65, при което изразът няма да работи в браузъра.

За повече информация за уеб бази данни вижте статията Създаване на база данни за споделяне в уеб.

Най-горе на страницата

Използване на изрази в контроли на формуляри и отчети

Когато използвате израз като източник на данни за контрола, вие създавате изчисляема контрола. Нека например да имате отчет, който показва множество записи за наличности, и искате да създадете обща сума в долния колонтитул на отчет, която сумира всички елементи от редовете в отчета.

Обща сума за отчет.

За да изчислите общата сума, поставете контрола "текстово поле" в долния колонтитул на формуляра и задайте свойството ControlSource на текстовото поле на следния израз:

= Sum ( [ table_field ])

В случая поле_от_таблица е името на полето, съдържащо стойностите на междинните суми. Това поле може да е в таблица или заявка. Функцията Sum изчислява сумата за набор стойности от вашия източник на записи.

Следващата процедура показва как се въвежда израз в текстово поле.

Въвеждане на израз в текстово поле

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра, който искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Изглед на оформление или Режим на проектиране.

 2. Изберете контролата, в която искате да въведете израз.

 3. Ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

 4. Ръчно създаване на израз, в раздела " данни " в списъка със свойства, щракнете върху свойството ControlSource на текстовото поле и след това въведете = следвани от останалата част от вашия израз. Например за да изчислите междинна сума, показан по-горе, въведете =Sum([table_field]), като се уверите, че можете да заместите името на вашето поле за table_field.

 5. За да създадете израз с помощта на конструктор на изрази, щракнете върху бутона Изграждане Изображение на бутон в полето на свойството.

  След като завършите вашия израз, списъкът със свойства ще изглежда приблизително така:

  Израз за свойството ''Източник за контролата'' на текстово поле.

Най-горе на страницата

Използване на изрази като критерии на заявка

Можете да използвате израз, за да дефинирате критерии в заявка. Access след това връща само тези редове, които отговарят на критериите. Нека например да искате да видите всички поръчки, чиято дата на експедиране е през първите три месеца на 2010 г. За да въведе критериите, трябва да въведете следния израз в клетката Критерии за колоната за дата и час на вашата заявка. Този пример използва колона за дата и час, наречена Дата на експедиране. За да дефинирате диапазон от дати, въведете вашите критерии по следния начин:

Between #1/1/2010# And #3/31/2010#

Колоната Дата на експедиране ще изглежда приблизително така:

израз в реда за критерии на мрежата на заявка.

За всеки запис в таблицата "Поръчки", ако стойността в колоната " Дата на експедиране" попада в интервала от дати, които сте задали, записът се включва в изходните данни от заявката. Забележете, че в израза датата се загражда със знаците (#). Access третира стойността между тези знаци като данни от тип "Дата/час". Това ви позволява да извършвате изчисления върху тези стойности, например изваждане на една дата от друга.

Въвеждане на критерии в мрежата на заявка за проектиране

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху заявката, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Щракнете в клетката Критерии в колоната, за която искате да въведете критериите.

 3. За да създадете ръчно вашия израз, въведете израз за критерии.

  Забележка : Не поставяйте оператора = пред израза за критериите.

 4. За да създадете вашия израз с помощта на конструктора на изрази, в раздела Проектиране, в групата Настройка на заявката щракнете върху Конструктор. Изображение на бутон

  Ако искате по-голяма област, в която да редактирате израза, поставете курсора в клетката Критерии и след това натиснете SHIFT+F2, за да покажете полето Мащабиране:

  израз в диалоговия прозорец ''мащабиране''.

Най-горе на страницата

Създаване на изчисляемо поле в заявка

Да предположим, че сте проектирали заявка и искате да покажете резултатите от изчисление, което включва други полета от заявката. За да създадете изчисляемо поле, трябва да въведете израз в празна клетка в реда Поле на вашата заявка. Ако например имате заявка, съдържаща поле Количество и поле Единична цена, можете да умножите двете полета, за да създадете изчисляемо поле за Очаквана цена, като въведете следния израз в реда Поле на заявката:

Очаквана цена: [Количество] * [Единична цена]

Поставянето пред израза на текста Очаквана цена: дава на новата колона името Очаквана цена. Това име често се нарича псевдоним. Ако не зададете псевдоним, Access ще създаде такъв, например Израз1.

Използване на израз за създаване на изчисляемо поле в заявка.

Когато изпълните заявка, Access извършва изчислението във всеки ред, както е показано на следната илюстрация:

Изчисляемо поле, показано в изглед на лист с данни.

Създаване на изчисляемо поле в режим на проектиране на заявки

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху заявката, която искате да промените, и след това щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Щракнете върху клетката Поле в колоната, в която искате да създадете изчисляемото поле.

 3. За да създадете ръчно вашия израз, трябва да го въведете.

  Забележка : Не поставяйте пред израза за критерии оператора =; вместо това започнете израза с описателен етикет, последван от двоеточие. Например въведете Обща цена:, за да зададете етикета за израз, който създава изчисляемо поле с име Обща цена. След това въведете след двоеточието критериите за вашия израз.

 4. За да създадете вашия израз с помощта на конструктора на изрази, в раздела Проектиране, в групата Настройка на заявката щракнете върху Конструктор.

Най-горе на страницата

Създаване на изчисляемо поле в таблица

В началото в Access 2010, можете да създадете изчисляемо поле в таблица. Това премахва нуждата от отделен заявка, за да направите изчисления.

 • Изчислението не може да включва полета от други таблици или заявки.

 • Резултатите от изчислението са само за четене.

За да създадете изчисляемото поле:

 1. Отворете таблицата чрез двукратно щракване върху нея в навигационния екран.

 2. Превъртете екрана хоризонтално до най-дясната колона в таблицата и щракнете върху заглавието на колоната Щракнете, за да добавите.

 3. В списъка, който се показва, щракнете върху Изчисляемо поле и след това щракнете върху желания тип на данните на резултата.

  Access показва конструктора на изрази.

 4. Започнете да въвеждате желаното изчисление за това поле, например:

  [Количество] * [Единична цена]

  Не е необходимо да поставяте пред израза знак за равенство (=).

 5. Щракнете върху OK.

  Access добавя изчисляемото поле и след това осветява заглавката на полето, така че да можете да въведете име на полето.

 6. Въведете име за изчисляемото поле и натиснете ENTER.

Най-горе на страницата

Добавяне на валидиращо правило към поле или запис на таблица

Изразите са много полезни за проверяване на данни при въвеждането им в базата данни. В таблиците можете да създавате два вида валидиращи правила: валидиращи правила за полета, които предпазват потребителите от въвеждане на невалидни данни в единично поле, и валидиращи правила за записи, които предпазват потребителите от създаване на записи, които не отговарят на въведените от вас критерии. И двата вида валидиращи правила се създават с помощта на изрази.

Нека например да имате таблица, наречена "Наличности" с поле, наречено "Налични бройки", и искате да зададете правило, което налага на потребителите да въвеждат стойности, по-големи или равни на нула. С други думи, наличностите не може никога да са отрицателно число. Можете да направите това с помощта на следния израз като правило в полето "Валидиращо правило":

>=0

Въвеждане на правило

За да въведете валидиращо правило за поле или валидиращо правило за запис, използвайте следната процедура:

 1. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която искате да промените.

  Access отваря таблицата в табличен изглед.

 2. За валидиращо правило за поле, изберете полето, което искате да промените.

 3. В раздела Полета, в групата Проверка на полето щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Валидиращо правило за поле или Валидиращо правило за запис.

  Access показва конструктора на изрази.

 4. Започнете да въвеждате желаните критерии. Например за валидиращо правило за поле, което изисква всички стойности да са по-големи или равни на нула, въведете следното:

  >=0

  Забележка : Не поставяйте пред израза знак за равенство (=).

Изразите за валидиращи правила са булеви, което означава, че се изчисляват или като True, или като False. За да да бъде приета въвежданата стойност, валидиращото правило трябва да получи стойност True. В този пример, ако за полето "Артикули на разположение" въведете стойност, която е по-малка от нула, изразът дава за резултат False и Access не приема стойността. Ако не сте въвели съобщение за валидиране, както е описано в следващия раздел, Access показва собствено съобщение, че въведената стойност е забранена от правилото за проверка на полето.

Въвеждане на съобщение за проверка

За да направите вашата база данни по-лесна за използване, можете да въвеждате съобщения за проверка по ваш избор. Те заместват общите съобщения, които Access показва, когато данните не съответстват на валидиращо правило. Можете да използвате съобщение за проверка по избор, за да предоставите конкретна информация, помагаща на потребителя да въведе правилните данни, например "Стойността на "Налични бройки" не може да бъде отрицателно число". За да създадете съобщение за проверка, използвайте следната процедура:

 1. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която искате да промените.

  Access отваря таблицата в табличен изглед.

 2. За съобщение за проверка на поле изберете полето, към което ще добавите валидиращото правило.

 3. В раздела Полета, в групата Проверка на полето щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Съобщение за проверка на поле или Съобщение за проверка на запис.

 4. В диалоговия прозорец Въведете съобщение за проверка въведете съобщението, което искате да се появява, когато данните не съответстват на валидиращото правило, и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на валидиращо правило към контрола

Забележка : Валидиращите правила не са разрешени за контроли в уеб бази данни. Вместо това използвайте валидиращи правила за полета или записи, както е описано в предния раздел.

Освен полетата и записите на таблиците, контролите също имат свойство Валидиращо правило, което може да приема израз. Нека например да използвате формуляр, за да въвеждате интервали от дати за отчет, и искате да сте сигурни, че началната дата не е преди 1/1/2010. Можете да зададете свойствата Валидиращо правило и Текст на проверка за валидност за текстовото поле, където въвеждате началната дата, по следния начин:

Свойство

Настройка

Правило за проверка

>=#1/1/2010#

Текст на проверката за валидност

Не може да въведете по-ранна дата от 1/1/2010.

Ако се опитате да въведете дата преди 1/1/2010, се показва съобщение с текста в свойството ValidationText. Ако не е въведен текст в полето на свойството ValidationText, Access показва общо съобщение. След като щракнете върху OK, Access ви връща към текстовото поле.

Съвет : Задаването на валидиращо правило за поле на таблица налага правилото навсякъде в базата данни, където това поле се модифицира. За разлика от това задаването на валидиращо правило за контрола във формуляр налага правилото само когато този формуляр се използва. Задаването на валидиращи правила отделно за полета на таблица и за контроли във формуляри може да е полезно, ако искате да зададете различни валидиращи правила за различни потребители.

Въвеждане на правило за проверка за контрола

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра, който искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране или Изглед на оформление.

 2. Щракнете с десния бутон върху контролата, която искате да промените, и след това щракнете върху Свойства в контекстното меню.

  Access показва списъка със свойствата за контролата.

 3. Щракнете върху раздела Всички и след това върху полето на свойството Правило за проверка.

 4. Въведете израза или щракнете върху бутона Изграждане Изображение на бутон в полето на свойството, за да създадете израз с помощта на конструктора на изрази.

  Забележка : Не поставяйте пред израза оператора =.

 5. За да персонализирате текста, който се показва, когато потребителят въведе данни, които не съответстват на валидиращото правило, въведете желания текст в свойството Текст на проверка за валидност.

Най-горе на страницата

Задаване на стойности по подразбиране за поле от таблица

Можете да използвате израз, за да зададете стойност по подразбиране за поле в таблица. Нека например да искате при добавяне на нов запис да вмъкнете автоматично датата и часа в поле, наречено OrderDate. За да направите това, използвайте следния израз:

Now()

Задаване на стойност по подразбиране за поле в таблица

 1. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която искате да промените.

  Access отваря таблицата в табличен изглед.

 2. Изберете полето, което искате да промените.

 3. В раздела Полета, в групата Свойства щракнете върху Стойност по подразбиране.

  Access показва диалоговия прозорец на конструктора на изрази.

 4. Въведете вашия израз в полето, като не забравяте да започнете израза със знак за равенство (=).

Забележка : Ако обвържете контрола с поле от таблица, и контролата и полето имат стойности по подразбиране, стойността по подразбиране на контролата има приоритет пред полето от таблицата.

Най-горе на страницата

Задаване на стойности по подразбиране за контроли

Друго обичайно място за използване на израз е в свойството Стойност по подразбиране на контрола. Свойството Стойност по подразбиране на контрола е аналогично на свойството Стойност по подразбиране на поле в таблица. Ако например използвате текущата дата като стойност по подразбиране за текстово поле, можете да използвате следния израз.

Date()

Този израз използва функцията Date, за да върне текущата дата, но без часа. Ако обвържете текстовото поле с поле от таблица и полето има стойност по подразбиране, стойността по подразбиране на контролата има приоритет пред полето на таблицата. Често е по-добре да зададете свойството Стойност по подразбиране за полето на таблицата. По този начин, ако базирате няколко контроли за различни формуляри върху едно и също поле на таблица, към всяка контрола ще се прилага една и съща стойност по подразбиране, което ще ви помогне да сте сигурни, че във всеки формуляр се въвеждат приемливи стойности.

Въвеждане на стойност по подразбиране за контрола

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра, който искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране или Изглед на оформление.

 2. Изберете контролата, която искате да промените.

 3. Ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

 4. Щракнете върху раздела Всички в листа със свойствата и след това върху полето на свойството Стойност по подразбиране.

 5. Въведете израза или щракнете върху бутона Изграждане Изображение на бутон в полето на свойството, за да създадете израз с помощта на конструктора на изрази.

Най-горе на страницата

Управление на макродействия за изпълнение

В някои случаи може да искате да извършите действие или последователност от действия в макрос само ако е изпълнено определено условие. Нека например да искате една макрокоманда да се изпълнява само когато стойността в едно текстово поле е по-голяма или равна на 10. За да зададете това правило, използвайте израз в блок If в макроса, за да дефинирате условието в макроса.

В този пример се предполага, че текстовото поле е с име "Елементи". Вашият израз, задаващ условието, е [Елементи]>=10.

Израз, използван в блок ''If'' в макрос.

Въвеждане на израз в блок "If" в макрос

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху макроса, който искате да промените, и след това щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Щракнете върху блока If, който искате да модифицирате, или добавете блок If от екрана "Каталог на действията".

 3. Щракнете върху най-горния ред на блока If.

 4. Въведете вашия условен израз в полето или щракнете върху бутона Изграждане Изображение на бутон до полето с израз, за да стартирате конструктора на изрази.

Забележка : Изразът, който въвеждате, трябва да е булев, което означава, че получава стойност или True, или False. Макрокомандите в блока If се изпълняват само когато условието има стойност True.

Най-горе на страницата

Групиране и сортиране на данни в отчети

Екранът Групиране, сортиране и обща сума се използва за определяне на нивата на групиране и реда на сортиране за данните в отчет. Обикновено групирате или сортирате в поле, което сте избрали от списък. Ако обаче искате да групирате или сортирате по изчисляема стойност, можете вместо това да въведете израз.

Групирането е процесът на комбиниране на колони, съдържащи дублиращи се стойности. Нека например вашата база данни да съдържа информация за продажби за офиси в различни градове и един от отчетите във вашата база данни да е с име "Продажби по градове". Заявката, която предоставя данните за този отчет, групира данните по вашите стойности за град. Този тип групиране може да направи вашата информация по-лесна за четене и разбиране.

За разлика от това сортирането е процесът на подреждане на редовете (записите) в резултатите от вашите заявки. Можете например да сортирате записите по стойностите на техните първични ключове (или друг набор от стойности в друго поле) във възходящ или низходящ ред или да ги сортирате по един или повече знаци в указан ред, например в азбучен ред.

Добавяне на групиране и сортиране в отчет

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху отчета, който искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Изглед на оформление или Режим на проектиране.

 2. В раздела Проект, в групата Групиране и общи суми щракнете върху Групиране и сортиране.

  Под отчета се показва екранът Групиране, сортиране и общи суми.

 3. За да добавите към отчета ниво на групиране, щракнете върху Добавяне на група.

 4. За да добавите към отчета ред на сортиране, щракнете върху Добавяне на сортиране.

  В екрана се появява ново ниво на групиране или ред на сортиране, както и списък с полета, съдържащи данни за отчета. Следващата фигура показва типично ново ниво на групиране (групиране по "Категория") и ред на сортиране (сортиране по "Производител"), плюс списък, съдържащ наличните полета за групиране и сортиране:

  Избиране на опцията за израз в екрана ''Групиране, сортиране и общи суми''.

 5. Под списъка с налични полета щракнете върху Израз, за да стартирате конструктора на изрази.

 6. Въведете израза, който искате да използвате, в полето за изрази (горното поле) на конструктора на изрази. Уверете се, че изразът започва със знака за равенство (=).

Добавяне на израз към съществуваща група или сортиране

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху отчета, който искате да промените, след което в контекстното меню щракнете върху Изглед на оформление или Режим на проектиране.

 2. Щракнете върху нивото на групата или реда на сортирането, които искате да промените.

 3. Щракнете върху насочената надолу стрелка до Групиране по (за нива на групиране) или Сортирай по (за ред на сортиране).

  Появява се списък, съдържащ наличните полета.

 4. В дъното на списъка, съдържащ полетата, щракнете върху Израз, за да стартирате конструктора на изрази.

 5. Въведете израз в полето за изрази (горното поле) на конструктора на изрази. Уверете се, че изразът започва със знака за равенство (=).

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×