Създаване или изтриване на формула

формула са изрази, които извършват изчисления върху стойности от вашия работен лист. Формулите винаги започват със знак за равенство (=).

Може да съставите проста формула, като използвате константа и изчислителни оператор. Формулата =5+2*3 например умножава две числа и след това добавя едно число към резултата. Microsoft Office Excel следва стандартния ред на извършване на математическите операции. В предишния пример най-напред се изпълнява операцията умножение (2*3), а след това към резултата се добавя 5.

Може да съставите формула и като използвате функция. И двете формули =SUM(A1:A2) и SUM(A1,A2) например използват функцията SUM, за да съберат стойностите от клетки A1 и A2.

В зависимост на типа на съставената от вас формула, тя може да съдържа която и да е или всички от следните части.

Части от формула

Функции Функция като PI() започва със знак за равенство (=), като в скобите може да въведете аргумент на функцията. Всяка функция има специфичен синтаксис на аргументите.

2. Препратки към клетки Може да адресирате данни в клетки на работен лист, като включите препратки към клетки във формулата. Препратката към клетка (адресът на клетка) A2 връща стойността на тази клетка или използва тази стойност в изчислението.

3. Константи Директно в дадена формула може да въвеждате и константи – например числа (като 2) или текстови стойности.

4. Оператори Операторите са знаците, които използвате, за да зададете типа на изчислението, което искате да извърши формулата. Например, операторът ^ (карета) повдига дадено число на степен, а операторът * (звездичка) умножава числа.

За да получите желания от вас резултат, може да използвате една-единствена функция, вложени функции или масив, които изчисляват един или няколко резултата. Може да изтриете всяка формула, ако от нея вече няма нужда.

Какво искате да направите?

Създаване на проста формула, съдържаща константи и изчислителни оператори

Създаване на формула, съдържаща препратки към клетки и имена

Създаване на формула, съдържаща функция

Създаване на формула с помощта на вложени функции

Създаване на формула за масив, която изчислява единичен резултат

Създаване на формула за масив, която изчислява множество резултати

Изтриване на формула

Узнайте ценни сведения и хитрости при създаването на формули

Избягване на често срещани грешки при създаване на формули

Създаване на проста формула, съдържаща константи и изчислителни оператори

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете формулата.

 2. Въведете = (знак за равенство).

 3. За да въведете формулата, направете едно от следните неща:

  • Въведете константите и операторите, които искате да използвате при изчислението.

Примерна формула

Какво прави

=5+2

Сумира 5 и 2

=5-2

Изважда 2 от 5

=5/2

Дели 5 на 2

=5*2

Умножава 5 по 2

=5^2

Повдига 5 на 2-ра степен

 • Щракнете върху клетката, съдържаща стойността, която искате да използвате във формулата, въведете оператора, който искате да използвате, и щракнете върху друга клетка, съдържаща стойност.

Примерна формула

Какво прави

=A1+A2

Събира стойностите в клетки A1 и A2

=A1-A2

Изважда стойността в клетка A2 от стойността в A1

=A1/A2

Дели стойността в клетка A2 на стойността в A1

=A1*A2

Умножава стойността в клетка A2 по стойността в A1

=A1^A2

Повдига стойността в клетка A1 на стойността на степента, зададена в A2

 1. Съвет   Може да въведете толкова константи и оператори, колкото са ви нужни, за да получите желания от вас изчислителен резултат.

 2. Натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Създаване на формула, съдържаща препратки към клетки и имена

Примерните формули в края на този раздел съдържат относителна препратка към други клетки и име на други клетки. Клетката, съдържаща формулата, се нарича зависима клетка, когато нейната стойност зависи от стойностите в други клетки. Например клетката B2 е зависима клетка, ако съдържа формулата =C2.

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете формулата.

 2. В лента за формули лента за формули въведете = (знак за равенство).

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете препратка, изберете клетка, диапазон от клетки, местоположение в друг работен лист или местоположение в друга работна книга. Това поведение се нарича полуселекция. Можете да плъзнете границата на селекцията от клетки, за да преместите селекцията или да плъзнете ъгъла на границата, за да разширите селекцията.

   Намиране на диапазон с отбелязани с цветен код предшестващи клетки

   1. Първата препратка към клетка е B3, цветът е син и клетката има синя граница с ъгли с квадратчета.

   2. Втората препратка към клетка е C3, цветът е зелен и клетката има зелена граница с ъгли с квадратчета.

   Забележка   Ако няма квадратен ъгъл на кодираната с цвят граница, препратката е към именуван диапазон.

  • За да въведете препратка към наименуван диапазон, натиснете F3, изберете името в полето Постави име и щракнете върху OK.

Примерна формула

Какво прави

=C2

Използва стойността в клетката C2

=Sheet2!B2

Използва стойността в клетката B2 от Sheet2

=Актив-Пасив

Изважда стойността в клетка с име "Пасив" от стойността в клетка с име "Актив"

 1. Натиснете клавиша ENTER.

За повече информация вж. Създаване или промяна на препратка към клетка.

Най-горе на страницата

Създаване на формула, съдържаща функция

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете формулата.

 2. За да започнете въвеждането на формулата с функцията, щракнете върху Вмъкване на функция Изображение на бутон в лентата за формули лента за формули.

 3. Изберете функцията, която искате да използвате.

  Може да въведете въпрос, описващ какво искате да направите, в полето Търсене на функция (например "сумиране на числа" връща функцията SUM) или да прегледате и изберете сред категориите от полето Или изберете категория.

  Съвет   За списък на наличните функции вж. Списък на функциите в работен лист (по категории).

 4. Въведете аргументите.

  Съвет   За да въведете препратки към клетки като аргументи, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон(което временно скрива диалоговия прозорец), изберете клетките в работния лист и натиснете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон.

Примерна формула

Какво прави

=SUM(A:A)

Сумира всички числа в колоната A

=AVERAGE(A1:B4)

Намира средната стойност на всички числа в диапазона

 1. След като завършите формулата, натиснете ENTER.

Съвет   Може бързо да сумирате стойности и като използвате Автосумиране. В раздела Начало в групата Редактиране щракнете върху Автосумиране и след това щракнете върху желаната от вас функция.

Най-горе на страницата

Създаване на формула с помощта на вложени функции

Вложените функции използват функция като един от аргументите на друга функция. Може да влагате функции до 64 нива. Следващата формула сумира набор от числа (G2:G5) само ако средната стойност на друг набор от числа (F2:F5) е по-голяма от 50. В противен случай връща 0.

Вложени функции

1. Функциите AVERAGE и SUM са вложени във функцията IF.

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете формулата.

 2. За да започнете въвеждането на формулата с функцията, щракнете върху Съветник за функции Изображение на бутон в лентата за формули лента за формули.

 3. Изберете функцията, която искате да използвате.

  Може да въведете въпрос в полето Търсене на функция, описващ какво искате да направите, (например "сумиране на числа" връща функцията SUM) или да прегледате и изберете сред категориите в полето Или изберете категория.

  Съвет   За списък на наличните функции вж. Списък на функциите в работен лист (по категории).

 4. За да въведете аргументите, направете едно или повече от следните неща:

  • За да въведете препратки към клетки като аргумент, щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутондо търсения аргумент (което временно скрива диалоговия прозорец), изберете клетките в работния лист и след това натиснете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон.

  • За да въведете друга функция като аргумент, въведете функцията в желаното от вас поле за аргумент. Може например да добавите SUM(G2:G5) в полето за редактиране Стойност_ако_е_истина на функцията IF.

  • Частите от формулата, които са показани в диалоговия прозорец Аргументи на функцията, отразяват функцията, която сте избрали на предишната стъпка. Ако например сте щракнали върху IF, диалоговият прозорец Аргументи на функцията показва аргументите за функцията IF.

Най-горе на страницата

Създаване на формула за масив, която изчислява единичен резултат

Може да използвате формула за масив, за да извършите няколко изчисления и да получите единичен резултат. Този тип формула за масив може да опрости работата в работния лист чрез заместване на няколко различни формули с една-единствена формула за масив.

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете формулата за масив.

 2. Въведете формулата, която искате да използвате.

  Съвет   Формулите за масиви използват стандартния синтаксис за формули. Всички те започват със знак за равенство и във вашите формули за масиви може да използвате всяка от вградените функции на Excel.

  Следващата формула например изчислява общата сума на масив от брой и цени на акции, без да използва ред от клетки за изчисляване и показване на общата стойности на всички акции.

  Формула за масив, която изчислява единичен резултат

  Формула за масив, която изчислява единичен резултат

  Когато въведете формулата {=SUM(B2:C2*B3:C3)} като формула за масив, Excel умножава броя акции по цената за всеки пакет (500*10 и 300*15) и след това сумира резултатите от тези изчисления, за да получи общата стойност 9500.

 3. Натиснете CTRL+SHIFT+ENTER.

  Excel автоматично вмъква формулата между { } (чифт отваряща и затваряща фигурни скоби).

  Забележка   Ръчното въвеждане на фигурни скоби около формула не я превръща във формула за масив – за да създадете формула за масив, трябва да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+ENTER.

Важно   Всеки път когато редактирате формулата за масив, фигурните скоби ({ }) изчезват от формулата за масив и трябва отново да натиснете CTRL+SHIFT+ENTER, за да включите промените във формула за масив и да добавите фигурните скоби.

Най-горе на страницата

Създаване на формула за масив, която изчислява множество резултати

Някои функции за работен лист връщат масиви от стойности или изискват масив от стойности като аргумент. За да изчислите множество резултати с помощта на формула за масив, трябва да въведете масива в диапазон от клетки, който има същия брой редове и колони като масивите аргументи.

 1. Изберете диапазона от клетки, в който искате да въведете формулата за масив.

 2. Въведете формулата, която искате да използвате.

  Съвет   Формулите за масиви използват стандартния синтаксис за формули. Всички те започват със знак за равенство и във вашите формули за масиви може да използвате всяка от вградените функции на Excel.

  Ако например е дадена последователност от числа за три продажби (в колона B) за три последователни месеца (в колона A), функцията TREND определя праволинейните стойности за продажбите. За да се покажат всички резултати от формулата, тя е въведена в три клетки в колона C (C1:C3).

  Формула за масив, която изчислява множество резултати

  Формула за масив, която изчислява множество резултати

  Когато въведете формулата = TREND (B1:B3,A1:A3) като формула за масив, тя изчислява три отделни резултата (22196, 17079 и 11962) въз основа на стойностите за трите продажби и трите месеца.

 3. Натиснете CTRL+SHIFT+ENTER.

  Excel автоматично вмъква формулата между { } (чифт отваряща и затваряща фигурни скоби).

  Забележка   Ръчното въвеждане на фигурни скоби около формула не я превръща във формула за масив – за да създадете формула за масив, трябва да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+ENTER.

Важно   Всеки път когато редактирате формулата за масив, фигурните скоби ({ }) изчезват от формулата за масив и трябва отново да натиснете CTRL+SHIFT+ENTER, за да включите промените във формула за масив и да добавите фигурните скоби.

Най-горе на страницата

Изтриване на формула

Когато изтривате формула, стойностите, получени с помощта на формулата, също се изтриват. Може обаче да премахнете формулата и да оставите в клетката стойността, получена с помощта на формулата.

 • За да изтриете формули заедно с получените с тяхна помощ резултати, направете следното:

  1. Изберете клетката или диапазона от клетки, съдържащи формулата.

  2. Натиснете клавиша DELETE.

 • За да изтриете формули, без да изтривате получените с тяхна помощ резултати, направете следното:

  1. Щракнете върху клетката или диапазона от клетки, съдържащи формулата.

   Ако формулата е формула за масив, изберете диапазона от клетки, съдържащ формулата за масив.

   Как да изберете диапазон от клетки, който съдържа формулата за масив

   1. Щракнете върху някоя клетка във формулата за масив.

   2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Търсене и избиране, а след това върху Отиди на.

   3. Щракнете върху Специални.

   4. Щракнете върху Текущ масив.

  2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай Изображение на бутон.

   Изображение на лентата на Excel

   Клавишна комбинация  Може и да натиснете CTRL+C.

  3. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави Изображение на бутон, а след това върху Поставяне на стойности.

Най-горе на страницата

Узнайте ценни сведения и хитрости при създаването на формули

Бързо копиране на формули    Можете бързо да въведете една и съща формула в диапазон от клетки. Изберете диапазона, който искате да изчислите, въведете формулата и след това натиснете CTRL+ENTER. Ако например въведете =SUM(A1:B1) в диапазона C1:C5 и след това натиснете CTRL+ENTER, Excel въвежда формулата във всяка клетка на диапазона, използвайки A1 като относителна препратка.

Използване на "Автодовършване на формули"    Използвайте "Автодовършване на формули", за да създавате и редактирате формули по-лесно и да минимизирате грешките при въвеждане и синтактичните грешки. След това въведете = (знак за равенство) и началните букви (началните букви действат като превключвател за показване), Excel извежда динамичен списък на валидните функции и имена под клетката. След като вмъкнете функцията или името във формулата с помощта на превключвател за вмъкване (като натиснете клавиша TAB или щракнете двукратно върху елемент от списъка), Excel показва всички подходящи аргументи. Ако при въвеждане на формулата въведете запетая, това също действа като превключвател за показване – Excel може да покаже допълнителни аргументи. Може да въведете допълнителни функции или имена във вашата формула, като въведете техните начални букви. Excel отново показва динамичен списък, от който може да избирате.

Използване на екранни пояснения за функциите    Ако познавате аргументите на една функция, може да използва екранните пояснения за функцията, които се появяват, след като въведете името на функцията и отварящата скоба. Щракнете върху името на функцията, за да видите темата за функцията от помощната информация, или щракнете върху име на аргумент, за да изберете съответния аргумент във вашата формула.

Най-горе на страницата

Избягване на често срещани грешки при създаване на формули

Следващата таблица обобщава някои от най-често срещаните грешки, които можете да направите при въвеждането на формула и начините за коригиране на тези грешки:

Уверете се, че…

Още информация

Има съответствие между отварящите и затварящите кръгли скоби    

Уверете се, че всички кръгли скоби са част от съответстващи си двойки. Когато създавате формула, Excel показва кръглите скоби оцветени след въвеждането им.

Използва се двоеточие за указване на диапазон    

Когато препращате към диапазон от клетки, използвайте двоеточие (:) за отделяне на препратката към първата клетка в диапазона и препратката към последната клетка в диапазона. Например A1:A5.

Въведени са всички задължителни аргументи    

Някои функции имат задължителни аргументи. Уверете се също, че не сте въвели прекалено много аргументи.

Не влагайте повече от 64 функции    

Може да въведете или вложите функции в една функция на не повече от 64 нива.

Имената на други листове са заградени в единични кавички    

Ако формулата препраща към стойности или клетки в други работни листове или работни книги и името на другата работна книга или работен лист съдържа небуквен знак, трябва да поставите името в единични кавички (').

Във външните работни книги е включен пътят    

Уверете се, че всяка външна препратка съдържа име на работна книга и пътя към работната книга.

Числата се въвеждат без форматиране    

Не форматирайте числата, когато ги въвеждате във формули. Например дори ако стойността, която искате да въведете, е $1000, въведете във формулата 1000.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Excel 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика