Спецификации на Access 2010

В тази статия

Спецификации на бази данни

Спецификации на проекти

Спецификации на бази данни

Следващият списък с таблици се отнася до бази данни на Microsoft Access 2010 и Access 2007:

Общи

Атрибут

Максимум

Размер на файл с база данни на Access (.accdb)

2 гигабайта минус паметта, необходима за системни обекти

Забележка : ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че максималният размер на един файл на БД е 2 ГБ, можете да заобиколите това ограничение, като използвате разделена база данни. Един файл на клиентска база данни може да сочи към хиляди файлове на сървърни бази данни, всеки от които може да има размер 2 ГБ. За повече информация вж. темата Разделяне на база данни.

Брой на обектите в база данни

32 768

Брой на модулите (включително формулярите и отчетите, чието свойство С модул е настроено на True)

1000

Брой на знаците в име на обект

64

Брой на знаците в парола

20

Брой на знаците в потребителско име или име на група

20

Брой на едновременно работещите потребители

255

Таблица

Атрибут

Максимум

Брой на знаците в име на таблица

64

Брой на знаците в име на поле

64

Брой на полетата в таблица

255

Брой на отворените таблици

2048; действителният брой може да бъде по-малък заради таблици, отворени вътрешно от Access

Размер на таблица

2 гигабайта минус паметта, необходима за системните обекти

Брой на знаците в текстово поле

255

Брой на знаците в поле Memo

65 535 при въвеждане на данни през потребителския интерфейс;
2 гигабайта при програмно въвеждане на данни

Размер на поле за OLE обект

1 гигабайт

Брой на индексите в таблица

32

Брой на полетата в индекс

10

Брой на знаците в съобщение за проверка

255

Брой на знаците в правило за проверка

2,048

Брой на знаците в описание на таблица или поле

255

Брой на знаците в запис (с изключение на полета Memo и OLE обекти), когато свойството Компресиране на Unicode на полетата е настроено на Да

4000

Брой на знаците в настройка на свойство на поле

255

Заявки

Атрибут

Максимум

Брой на наложените релации

32 на таблица минус броя на индексите в таблицата за полета или комбинации от полета, които не са включени в релации*

Брой на таблиците в заявка

32*

Брой на съединенията в заявка

16*

Брой на полетата в набор записи

255

Размер на набор записи

1 гигабайт

Ограничение за сортиране

255 знака в едно или повече полета

Брой на нива на вложени заявки

50*

Брой на знаците в клетка в мрежата за проектиране на заявки

1024

Брой на знаците за параметър в параметрична заявка

255

Брой на операторите AND в клауза WHERE или HAVING

99*

Брой на знаците в SQL команда

Около 64 000*

*Максималните стойности може да бъдат по-ниски, ако заявката съдържа многозначни полета за справка.

Формуляр и отчет

Атрибут

Максимум

Брой на знаците в етикет

2048

Брой на знаците в текстово поле

65 535

Ширина на формуляр или отчет

22 инча (55,87 см)

Височина на секция

22 инча (55,87 см)

Височина на всички секции плюс секцията за заглавки (в режим на проектиране)

200 инча (508 см)

Брой на нивата на вложени формуляри или отчети

7

Брой на полетата или изразите, по които можете да сортирате или групирате в отчет

10

Брой на колонтитулите в отчет

1 горен/долен колонтитул на отчет;
1 горен/долен колонтитул на страница;
10 горни/долни колонтитули на група

Брой на отпечатаните страници в отчет

65 536

Брой на контролите и секциите, които можете да добавите през периода на съществуване на формуляра или отчета

754

Брой на знаците в SQL команда, които служат като свойство Източник на записи или Източник на редове на формуляр, отчет или контрола (за .accdb и .adp)

32 750

Макрос

Атрибут

Максимум

Брой на действията в един макрос

999

Брой на знаците в условие

255

Брой на знаците в коментар

255

Брой на знаците в аргумент на действие

255

Най-горе на страницата

Спецификации на проекти

Следващият списък с таблици се отнася до бази данни на Access 2010 и проекти на Access 2007:

Общи

Атрибут

Максимум

Брой на обектите в проект на Access (.adp)

32 768

Брой на модулите (включително формулярите и отчетите, чието свойство С модул е настроено на True)

1000

Брой на знаците в име на обект

64

Брой колоните в таблица

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 и 2005)

База данни на Microsoft SQL Server

Спецификациите за максималния капацитет на Microsoft SQL Server са описани в документацията на SQL сървъра.

Формуляр и отчет

Атрибут

Максимум

Брой на знаците в етикет

2048

Брой на знаците в текстово поле

65 535

Ширина на формуляр или отчет

22 инча (55,87 см)

Височина на секция

22 инча (55,87 см)

Височина на всички секции плюс секцията за заглавки (в режим на проектиране)

200 инча (508 см)

Брой на нивата на вложени формуляри или отчети

7

Брой на полетата или изразите, по които можете да сортирате или групирате в отчет

10

Брой на колонтитулите в отчет

1 горен/долен колонтитул на отчет;
1 горен/долен колонтитул на страница;
10 горни/долни колонтитули на група

Брой на отпечатаните страници в отчет

65 536

Брой на контролите и секциите, които можете да добавите през периода на съществуване на формуляра или отчета

754

Брой на знаците в SQL команда, които служат като свойство Източник на записи или Източник на редове на формуляр, отчет или контрола (за .accdb и .adp)

32 750

Макрос

Атрибут

Максимум

Брой на действията в един макрос

999

Брой на знаците в условие

255

Брой на знаците в коментар

255

Брой на знаците в аргумент на действие

255

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×