Примери на изрази

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия предоставя примери на изрази в Access. Израз е комбинация от математически или логически оператори, константи, функции, полета на таблица, контроли и свойства, който се оценява една стойност. Можете да използвате изрази в Access, за да изчислявате стойности, проверка на данни и да зададете стойност по подразбиране за поле или контрола.

Забележка : Въпреки че тази статия предоставя основните стъпки за създаване на изрази, не е изчерпателен ръководство за използване на инструментите, които Access предоставя за създаване на изрази. За повече информация относно създаването на изрази вижте статията Създаване израз.

В тази статия

Разбиране на изрази

Примери на изрази, използвани във формуляри и отчети

Примери на изрази, използвани в филтри и заявки

Примери на изрази по подразбиране стойност

Примери на поле валидиращо правило за изрази

Примери на изрази за състоянието на макрос

Разбиране на изрази

В Accessизрази израз е синоним на формула. Израз се състои от определен брой на възможните елементи, които можете да използвате самостоятелно или в комбинация, за получаване на резултат. Тези елементи включват:

 • Идентификатори – имена на полета на таблица или контроли на формуляри или отчети или свойствата на тези полета или контроли

 • Оператори, например + (плюс) или (със знак минус)

 • Функции, например SUM или AVG

 • Константите – стойности, които не се променят – например низове от текст или числа, които не се изчисляват с израз.

Можете да използвате изрази по различни начини – за да извършите изчисление, извличане на стойност на контрола или предоставят критерии към заявка, просто да името на няколко.

За повече информация как и къде да се използват изрази вижте статията Създаване израз.

Най-горе на страницата

Примери на изрази, използвани във формуляри и отчети

Таблиците в този раздел предоставя примери на изрази, изчисляване на стойност в контрола намира във формуляр или отчет. За да създадете изчисляема контрола, въведете израз в свойството ControlSource на контролата, а не в поле от таблица или заявка.

Следващите стъпки обясняват как да въведете израз в контрола текстово поле на съществуващ формуляр или отчет.

Създаване на изчисляема контрола

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на формуляра или отчета, който искате да промените и щракнете върху Изглед за проектиране, Изображение на бутон в контекстното меню.

 2. Във формуляра или отчета щракнете с десния бутон контролата на текстовото поле, която искате да промените (не етикет, свързан с текстовото поле) и след това щракнете върху свойства в контекстното меню.

 3. Ако е необходимо, щракнете върху раздела всички или раздела " данни ". И двата раздели предоставят свойството Източник за контролата .

 4. Щракнете върху полето до свойството Източник за контролата и въведете вашия израз. Например можете да копирате и поставите израз от колоната израз в таблицата по-долу.

 5. Затворете списъка със свойства.

Изрази, които комбинират или манипулиране на текст

Изразите в таблицата по-долу използвате & (амперсанд) и + (плюс) оператори, за да комбинирате текстови низове, вградени функции за обработка на текстов низ или по друг начин да работят текст за създаване на изчисляема контрола.

Израз

Резултат

= "N/A"

Показва N/A.

= [Име] & "" & [фамилия]

Показва стойностите, които се намират в полета на таблица, наречена FirstName и LastName. В този пример & оператора се използва за комбиниране на полето за собствено име, знак за интервал (ограден в кавички) и полето LastName.

=Left([ProductName], 1)

Използва функцията Left за показване на първия знак на стойността на поле или контрола, наречен ProductName.

=Right([AssetCode], 2)

Използва функцията отдясно , за да показва последните два знака от стойността в поле или контрола, наречен AssetCode.

=Trim([адрес])

Използва функцията Trim , за да се покаже стойността на контролата за адрес, премахването на начални или крайни интервали.

=IIf(IsNull([Region]), [град] & "" & [пощенски код], [град] & "" & [регион] & "" & [пощенски код])

Използва функцията IIf за показване на стойности на контролите за град и пощенски код, ако стойността в региона контролата е null; в противен случай той показва стойностите на град, регион и PostalCode контролите, разделени с интервал.

= [Град] & ("" + [регион]) & "" & [пощенски код]

Използва + оператор и null разпространение, за да покажете стойностите на града и PostalCode контролите, ако стойността в региона поле или контрола е null; в противен случай той показва стойностите на град, регион и PostalCode полета или контроли, разделени с интервал.

Разпространение на Null означава, че, ако някой компонент на израз е null, целият израз също е null. + Оператор поддържа null размножават; & оператор не.

Изразите в горни и долни колонтитули

Можете да използвате на страницата и свойствата на страници за да покажете или отпечатате номера на страници във формуляри и отчети. Свойствата на страницата и страници са налични само по време на визуализация на печата или печат, така че те не се показват в списъка със свойствата за формуляр или отчет. Обикновено можете да използвате тези свойства като пускането на текстово поле в секцията за горен или долен колонтитул на формуляра или отчета и след това да използвате израз, като например тези, показани в таблицата по-долу.

За повече информация относно използването на горни и долни колонтитули във формуляри и отчети вижте статията Вмъкване на номера на страници във формуляр или отчет.

Израз

Пример за резултат

= [Страница]

1

= "Страница" & [страница]

Прозорецът на задачите "Програма за проверка на достъпността", който показва резултатите от проверката за достъпност

= "Страница" & [страница] & "" & [страници]

На страница 1 от 3

= [Страница] & "" & [страници] & "Страници"

1 от 3 страници

= [Страница] & "/" & [страници] & "Страници"

1/3 страници

= [Страна/регион] & "–" & [страница]

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 1

=Format([страница], "000")

001

= "Отпечатан на:" & Date()

Отпечатан на: 12/31/07

Изрази, които извършват аритметични операции

Можете да използвате изрази, за да добавяте, изваждане, умножаване и разделите стойностите в две или повече полета или контроли. Можете също да използвате изрази, за да извършите аритметични операции с дати. Например имате дата/час таблица наименувани крайна дата на полета. В полето или в контролата, обвързана с полето, изразът = [крайна дата] - 2 връща стойност на дата и час равно на два дни преди текущите стойности в полето "крайна дата".

Израз

Резултат

= [Междинната сума] + [навло]

Сумата на стойностите на междинната сума и навло полета или контроли.

=[Крайна дата]-[Дата на експедиране]

Интервалът между стойностите за дата на крайна дата "и" дата на експедиране полета или контроли.

= [Цена] * 1.06

Произведението на стойността на полето "цена" или контрола и 1.06 (добавя 6 процента на стойността на цена).

= [Количество] * [цена]

Произведението на стойностите на цена и количество полета или контроли.

= [EmployeeTotal] / [CountryRegionTotal]

Частното на стойностите на EmployeeTotal и CountryRegionTotal полета или контроли.

Забележка : Когато използвате аритметичния оператор (+, , *и /) в израз и стойността на една от контролите в израза е null, резултатът от цялата формула ще бъде null – това е известно като Null разпространение. Ако всички записи в една от контроли, които използвате в израза може да имат нулева стойност, можете да избегнете Null разпространение като преобразувате празна стойност нула с помощта на функцията Nz – например =Nz([Subtotal])+Nz([Freight]).

За повече информация за функцията вижте статията Функция Nz.

Изрази, които препращат към стойности в други полета или контроли

Понякога ви трябва стойността, която съществува някъде другаде, като например в поле или контрола в друг формуляр или отчет. Можете да използвате израз връща стойността от друго поле или контрола.

Следващата таблица съдържа примери на изрази, които можете да използвате в изчисляеми контроли във формуляри.

Израз

Резултат

= Формуляри! [Поръчки]! [OrderID]

Стойността на OrderID контрола във формуляр за поръчки.

= Формуляри! [Поръчки]! [Подформуляр поръчки]. Формуляри! [Сумапоръчки]

Стойността на контролата "Сума_поръчка" в подформуляра име подформуляр поръчки във формуляр за поръчки.

= Формуляри! [Поръчки]! [Подформуляр поръчки]! [ProductID]. COLUMN(2)

Стойността на третата колона в ProductID, няколко колони списъчно поле в подформуляра име подформуляр поръчки във формуляр за поръчки. (Имайте предвид, че 0 се отнася до първата колона, 1 се отнася до втората колона и т.н.)

= Формуляри! [Поръчки]! [Подформуляр поръчки]! [Цена] * 1.06

Произведението на стойността на цена контролата на подформуляра име подформуляр поръчки на формуляр за поръчки и 1.06 (добавя 6 процента за стойността на контролата за цена).

= Родител! [OrderID]

Стойността на OrderID контрола на главния или родителски формуляр на текущия подформуляра.

Изразите в следващата таблица показват някои начини за използване на изчисляеми контроли в отчетите. Изразите препратка свойство на отчета.

За повече информация за това свойство вижте статията на Свойство на отчета.

Израз

Резултат

= Отчет! [Фактура]! [OrderID]

Стойността на контролата, наречен "OrderID" в отчет, наречен "Фактура."

= Отчет! [Обобщение]! [Резюме подотчет]! [SalesTotal]

Стойността на контролата SalesTotal в подотчет име подотчет Резюме на обобщен отчет.

= Родител! [OrderID]

Стойността на OrderID контрола на главния или родителския отчет на текущия подотчет.

Изрази, които се брои, sum и средни стойности

Можете да използвате типа на функция, наречена агрегатна функция, за да изчислявате стойности за един или повече полета или контроли. Например можете да изчислите група общо за долния колонтитул на групата в отчет или subtotal поръчка за конкретни елементи на формуляр. Можете също да преброите броя на елементите в едно или повече полета или изчисляване на средната стойност.

Изразите в следващата таблица показват някои начини за използване на функции като Avg, Countи сума.

Израз

Описание

=Avg([навло])

Използва функцията Avg за показване на средната стойност на стойностите на поле от таблица или контрола, наречена "Навло".

=Брой([OrderID])

Използва функцията Count , за да показва броя на записите в OrderID контролата.

=Sum([продажби])

Използва функцията Sum , за да покажете сумата на стойностите на контролата за продажби.

=SUM([quantity]*[Price])

Използва функцията Sum , за да покажете сумата на произведението на стойностите на количество и цена контроли.

= [Продажби] / Sum ([продажби]) * 100

Показва процент на продажбите, определя чрез разделяне на стойността на контролата за продажби от сумата на всички стойности на контролата за продажби.

Забележка : Ако зададете свойството формат на контролата процента, не се включва * 100 в израза.

За повече информация за използването на агрегатни функции и сумиране на стойностите в поле и колони Вижте статиите Сумиране на данни с помощта на заявка, броя на данни с помощта на заявка, преброяване на редовете в лист с даннии Показване на суми на колони в лист с данни.

Изрази, които преброяване сумиране и търсене на стойности по избор с помощта на домейн агрегатни функции

Можете да използвате типа на функция, наречена агрегатна функция на домейн, когато трябва да сумира или преброите стойности избирателно. "Домейн" се състои от едно или повече полета в една или повече таблици или една или повече контроли на един или повече формуляри или отчети. Например можете да съпоставите стойностите в поле от таблица със стойностите в контрола на формуляр.

Израз

Описание

=DLookup("[име]", "[доставчици]", "[SupplierID] =" & Forms("Suppliers")("[SupplierID]"))

Използва функцията DLookup връща стойността на полето Име на контакта в таблицата доставчици, където стойността на полето SupplierID в таблицата съвпада със стойността на SupplierID контрола във формуляра за доставчици.

= DLookup("[ContactName]", "[Suppliers]", "[SupplierID] =" & Forms![ Нови доставчици]! [SupplierID])

Използва функцията DLookup връща стойността на полето за име на контакта в таблицата по-доставчици там, където стойността на полето SupplierID в таблицата съвпада със стойността на SupplierID контрола във формуляра за нови доставчици.

=DSum("[OrderAmount]", "[поръчки]", "[CustomerID] ="RATTC"")

Използва функцията DSum , за да върне сумата сума на стойностите в OrderAmount поле в таблица "поръчки", където CustomerID е RATTC.

=DCount("[Retired]","[Assets]","[Retired]=Yes")

Използва функцията DCount да върне броя на стойности "да" в полето бивш (да/не поле "") в активи на таблицата.

Изрази, които манипулиране и изчисляване на дати

Проследяване на дати и часове е основна база данни за дейността. Например можете да изчислите колко дни са изминали от датата на фактурата за възрастта търговските си вземания. Можете да форматирате датите и часовете по много начини, както е показано в таблицата по-долу.

Израз

Описание

= (Дата)

Използва функцията Date , за да покажете текущата дата от вид на mm-dd-гг, където мм е месеца (от 1 до 12), dd е ден (от 1 до 31) и гг е последните две цифри на година (80 през 2099).

=Формат(Now(), "втората")

Използва функцията формат за показване на номера на седмица на годината за текущата дата, където втората представлява седмици 1 до 53.

=DatePart("гггг", [OrderDate])

Използва функцията DatePart , за да покажете четирицифрена година от стойността на контролата за OrderDate.

=DateAdd("y", -10, [PromisedDate])

Използва функцията DateAdd , за да покажете дата, която е 10 дни преди стойността на контролата за PromisedDate.

=DateDiff("d", [OrderDate], [дата на експедиране])

Използва функцията DateDiff за показване на броя дни разликата между стойностите на OrderDate и дата на експедиране контроли.

= [InvoiceDate] + 30

Използва аритметични операции на дати, за да изчисли датата 30 дни след датата на в InvoiceDate поле или контрола.

Условни изрази, които връщат една от две възможни стойности

Примерни изрази следната таблица използва функцията IIf да върне една от две възможни стойности. Преминавате функцията IIf три аргумента: първият аргумент е израз, който трябва да връща True или False . Вторият аргумент е стойността, за да се върне, ако изразът е вярно, и третият аргумент е стойността, за да се върне, ако изразът е "неистина".

Израз

Описание

=IIf([потвърди] = "Да", "Потвърди поръчка", "Ред не се потвърждава")

Използва функцията IIf (незабавно ако), за да покаже съобщението "Потвърждение на поръчката", ако стойността на контролата потвърди е да; в противен случай той показва съобщението "Поръчайте не се потвърждава."

= IIf (IsNull([страна/регион]), "", [страна])

Използва функциите IIf и IsNull , за да покажете празен низ, ако стойността на контролата за страната/региона е null; в противен случай той показва стойността на контролата на страна/регион.

= IIf(IsNull([Region]), [град] & "" & [пощенски код], [град] & "" & [регион] & "" & [пощенски код])

Използва функциите IIf и IsNull , за да покаже стойностите на град и PostalCode контроли, ако стойността в региона контролата е null; в противен случай той показва стойностите на град, регион и PostalCode полета или контроли.

=IIf(IsNull([RequiredDate]) или IsNull([ShippedDate]), "Проверка за липсващи дата", [крайна дата] - [дата на експедиране])

Използване на функциите за IIf и IsNull да се покаже съобщението "проверка за липсващи дата" Ако резултатът от изваждане дата на експедиране от крайна дата е null; в противен случай той показва интервала между датата на стойностите на крайна дата "и" дата на експедиране контролите.

Най-горе на страницата

Примери на изрази, използвани в филтри и заявки

Този раздел съдържа примери на изрази, които можете да използвате за създаване на изчисляемо поле в заявка или да предоставите критерии към заявка. Изчисляемо поле е колона в заявка, която произлиза от израз. Например можете да изчислите стойност, комбиниране на текстови стойности, като например собственото и фамилното име или форматирате част от дата.

Можете да използвате критерии в заявка, за да ограничите записите, с които работите. Например можете да използвате оператора заПоказване на режимида предоставят начална и крайна дата и да ограничите резултатите от вашата заявка за поръчки, които са изпратени между тези дати.

Следващите раздели обясняват как да добавите изчисляемо поле в заявка и предоставя примери на изрази за използване в заявки.

Добавяне на изчисляемо поле в режим на проектиране на заявки

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху заявката, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Щракнете върху полето клетка в колоната, в която искате да създадете Изчисляемото поле. Можете да въведете име за поле, последвано от двоеточие, или можете да въведете вашия израз. Ако не въведете име, Access добавя изразn:, където n е пореден номер.

 3. Въведете вашия израз.

  -или-

  В раздела проектиране , в групата Настройка на заявката щракнете върху конструктор да стартирате Конструктора на изрази.

  За повече информация относно използването на Конструктора на изразивижте статията Създаване израз.

Изрази, които манипулиране на текст в заявка или филтър

Изразите в следващата таблица Използвай & и + оператори за комбиниране на текстови низове, използвайте вградени функции, за да работите в текстов низ или по друг начин да работят текст за създаване на изчисляемо поле.

Израз

Описание

Вашето име: [Име] & "" & [фамилия]

Създава поле, наречено име и фамилия, която показва стойностите в FirstName и LastName полета, разделени с интервал.

Адрес2: [Град] & "" & [регион] & "" & [пощенски код]

Създава поле, наречено Адрес2, което се показва стойностите в град, регион и PostalCode полета, разделени с интервал.

ProductInitial:Left([ProductName], 1)

Създава поле, наречено ProductInitial и след това използва функцията Left за показване, в полето ProductInitial, първият знак от стойността в полето ProductName.

TypeCode: Right([AssetCode], 2)

Създава поле, наречено TypeCode и след това използва функцията право да показва последните два знака на стойностите в полето AssetCode.

Пощенски код: Mid([телефон], 2, 3)

Създава поле, наречено пощенски код а след това използва функцията Mid , за да покажете три знака, започвайки от втория знак от стойността в полето "телефон".

Изрази, които извършват аритметични операции в изчисляеми полета

Можете да използвате изрази, за да добавяте, изваждане, умножаване и разделите стойностите в две или повече полета или контроли. Можете също така да изпълнявате аритметични операции на дати. Например имате дата/час поле, наречено крайна дата. Изразът = [задължителнодата] - 2 връща стойност на дата и час равно на два дни преди стойността в полето "крайна дата".

Израз

Описание

PrimeFreight: [Навло] * 1.1

Създава поле, наречено PrimeFreight и след това показва таксите за навло плюс 10 процента в полето.

OrderAmount: [Количество] * [Единична цена]

Създава поле, наречено OrderAmount и след това показва произведението на стойностите в полетата количество и Единична цена.

Скорове: [Крайна дата] - [дата на експедиране]

Създава поле, наречено Скорове и след това показва разликата между стойностите в полетата "крайна дата и дата на експедиране".

TotalStock: [Нагоре] + [UnitsOnOrder]

Създава поле, наречено TotalStock и след това показва сумата от стойностите в полетата нагоре и UnitsOnOrder.

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) * 100

Създава поле, наречено FreightPercentage и след това показва процента от таксите за навло във всяка междинна сума. Този израз използва функцията Sum за сумиране на стойности в полето "навло" и след това дели тези суми от сумата на стойностите в полето "междинни суми".

За да използвате този израз, трябва да конвертирате вашата заявка за избиране в заявка за общи суми, защото трябва да използвате реда за общите суми в мрежата за проектиране, и ще трябва да зададете Обща клетка за това поле към израз.

За повече информация относно създаването на заявка за общи суми вижте статията Сумиране на данни с помощта на заявка.

Ако зададете свойството формат на полето процент, не се включва * 100.

За повече информация за използването на агрегатни функции и сумиране на стойностите в поле и колони Вижте статиите Сумиране на данни с помощта на заявка, броя на данни с помощта на заявка, преброяване на редовете в лист с даннии Показване на суми на колони в лист с данни.

Изрази, които манипулиране и се изчислява с дати в изчисляеми полета

Почти всички бази данни, съхраняване и проследяване на дати и часове. Работа с дати и часове в Access чрез задаване на полета за дата и час в таблиците с данни за дата/час въведете. Access може да извършва аритметични изчисления с дати; Например можете да изчислите колко дни са изминали от датата на фактурата за възрастта търговските си вземания.

Израз

Описание

LagTime: DateDiff("d", [OrderDate], [дата на експедиране])

Създава поле, наречено LagTime и след това използва функцията DateDiff за показване на броя на дните между датата на поръчката и дата на изпращане.

YearHired: DatePart("yyyy",[HireDate])

Създава поле, наречено YearHired и след това използва функцията DatePart за показване на годината всеки служител е нае.

MinusThirty: ( Дата) - 30

Създава поле, наречено MinusThirty и след това използва функцията Date , за да покажете датата 30 дни преди текущата дата.

Изрази, които се броят, sum и средни стойности с помощта на SQL сбор или домейн агрегиране функции

Изразите в таблицата по-долу използват функциите на SQL (език за структурирани заявки), които агрегиране или обобщаване на данни. Често виждате тези функции (например Sum, Countи Avg) по-нататък агрегатни функции.

В допълнение към агрегатни функции Access предоставя и "домейн" агрегатни функции, които използвате, за да сумира или преброите стойности избирателно. Например можете да преброите само стойностите в определен диапазон или търсене на стойност от друга таблица. Набор от домейн агрегатни функции включва DSum функция, DCount функцияи Функция DAvg.

За да изчислите общи суми, често трябва да създадете заявка за общи суми. Например за да обобщим по групи, трябва да използвате заявка за общи суми. За да разрешите заявка за общи суми от мрежата на заявката за проектиране, щракнете върху общи суми в менюто изглед .

Израз

Описание

RowCount:Count(*)

Създава поле, наречено RowCount и след това използва функцията Count , за да преброите броя на записите в заявката, включително записи с null (празно) полета.

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) * 100

Създава поле, наречено FreightPercentage и след това изчислява процента от таксите за навло във всяка междинна сума чрез разделяне на сумата от стойностите в полето "навло" на сумата от стойностите в полето "междинни суми". (В този пример използва функцията Sum .)

Забележка : Трябва да използвате този израз със заявка за общи суми. Ако зададете свойството формат на полето процент, не се включва * 100.

За повече информация относно създаването на заявка за общи суми вижте статията Сумиране на данни с помощта на заявка.

AverageFreight: DAvg("[навло]", "[поръчки]")

Създава поле, наречено AverageFreight и след това използва функцията DAvg за изчисляване на средната стойност за навло във всички поръчки, обединени в заявка за общи суми.

Изрази за работа с полета с липсваща информация (полета със стойности null)

Изразите, показан тук работа с полета с потенциално липсваща информация, като например тези, които съдържат null (неизвестна или неопределена) стойности. Е често има празни стойности, като например неизвестна сума за нов продукт или стойност, че ваша колежка забравих да добавите към поръчка. Възможността за търсене и процес празни стойности могат да бъдат важна част от операции с бази данни и изрази в таблицата по-долу показват някои често срещани начини да се справи с празни стойности.

Израз

Описание

CurrentCountryRegion:IIf(IsNull([страна]), "", [страна])

Създава поле, наречено CurrentCountryRegion и след това използва функциите IIf и IsNull за показване на празен низ в това поле, когато полето "Странарегион" съдържа стойност null; в противен случай той показва съдържанието на полето "Странарегион".

Скорове: IIf (IsNull ([крайна дата] - [дата на експедиране]), "Проверка за липсващи дата", [крайна дата] - [дата на експедиране])

Създава поле, наречено Скорове и след това използва функциите IIf и IsNull , за да не се показва съобщението "Проверка за липсващи дата", ако стойността в полето крайна дата или полето "дата на експедиране" е null; в противен случай той показва разликата дата.

SixMonthSales: Nz([Qtr1Sales]) + Nz([Qtr2Sales])

Създава поле, наречено SixMonthSales и след това показва общата сума на стойностите в полетата Qtr1Sales и Qtr2Sales чрез първия Nz функцията за преобразуване на всички празни стойности на нула.

Израз, който използва подзаявка за създаване на изчисляемо поле

Можете да използвате вложени заявка, наричан още подзаявка, създаване на изчисляемо поле. Израз в таблицата по-долу е един пример за изчисляемо поле, която произлиза от подзаявка.

Израз

Описание

Котка: (ИЗБЕРЕТЕ [CategoryName] ОТ [категории] КЪДЕТО [продукти]. [ CategoryID] = [категории]. [CategoryID])

Създава поле, наречено котка и след това показва CategoryName, ако CategoryID от таблицата категории е същият като CategoryID от таблицата "продукти".

Изрази, които определят критерии и да ограничите записите в набора от резултати

Можете да използвате израз, за да дефинирате критерии за заявка. Достъп до връща само тези редове, които отговарят на критериите. Стъпките в този раздел предоставя основна информация за добавянето на критерии към заявка и таблици в този раздел предоставя примери на критерии за съвпадащ текст и стойности на дати.

Добавяне на критерии към заявка

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на заявката, която искате да промените и щракнете върху Изглед за проектиране, Изображение на бутон в контекстното меню.

 2. В реда критерии на мрежата за проектиране щракнете върху клетка в колоната, която искате да използвате и след това въведете вашите критерии.

  Ако искате по-голяма област, в която да въведете израз, натиснете SHIFT + F2, за да покажете полето мащабиране .

  -или-

  В раздела проектиране , в групата Настройка на заявката щракнете върху конструктор, Изображение на бутон да стартирате Конструктора на изрази и да създадете вашия израз.

Забележка : Когато създавате изрази, които определят критерии, не поставяйте пред израза с оператора = .

За повече информация относно използването на Конструктора на изразивижте статията Създаване израз.

Изрази, които съвпадат изцяло или частично текстови стойности

Примерни изрази в тази таблица показват критерии, които съвпадат изцяло или частично текстови стойности.

Поле

Израз

Описание

ShipCity

"Лондон"

Показва поръчките изпратени до Лондон.

ShipCity

"Лондон" или "Хеджира край"

Използва оператора или да се покаже поръчки, изпратени до Лондон или хедж край.

ShipCountryRegion

В ("Канада", "Албания")

Използва оператора в , за да се покаже поръчки, изпратени до Канада или Великобритания.

ShipCountryRegion

"САЩ"

Използва оператора не , за да покаже поръчки, изпратени до страни/региони, различни от САЩ.

ProductName

Not Like "C *"

Използва оператора не и * заместващ символ, за да показва продуктите, чиито имена не започват с C.

Име_на_фирмата

> = "Н"

Показва поръчките изпратени на фирми, чиито имена започват с буквите N до Z.

ProductCode

Отдясно ([ProductCode], 2) = "99"

Използва функцията отдясно , за да покажете поръчките с ProductCode стойности, които завършват с 99.

ShipName

Например "S *"

Показва поръчките изпратени на клиентите, чиито имена започват с буквата s.

Изрази, които използват дати в отговарящи на критерии

Изразите в таблицата по-долу показват употребата на дати и свързани функции в изрази критерии.

За повече информация за въвеждане и използване на стойности на дата вижте статията въвеждане на стойност на дата или час. За информация относно използването на функциите в тези примерни изрази щракнете върху връзките към различни теми за функция.

Поле

Израз

Описание

Дата на експедиране

#2/2/2007#

Показва поръчките изпратени на 2 февруари 2007.

Дата на експедиране

Дата ()

Показва поръчките изпратени днес.

Крайна дата

Между (дата) и DateAdd("m", 3, дата ())

Използва между... И оператор и функциите DateAdd и Дата за показване на поръчки изисква между днешната дата и три месеца след днешната дата.

Дата_поръчка

< Дата () - 30

Използва функцията Date , за да покажете поръчките повече от 30 дни.

Дата_поръчка

Година ([OrderDate]) = 2007

Използва функцията Year , за да покаже поръчки с дати на поръчки през 2007 г.

Дата_поръчка

DatePart ("q", [OrderDate]) = 4

Използва функцията DatePart , за да покажете поръчките за четвъртата календарно тримесечие.

Дата_поръчка

DateSerial (Година ([OrderDate]), Month([OrderDate]) + 1; 1) -1

Използва функциите DateSerial, годинаи месец , за да покажете поръчките за последния ден на всеки месец.

Дата_поръчка

Year([OrderDate]) = Year(Now()) и Month([OrderDate]) = Month(Now())

Използва функциите Year и Month и оператора и да се покаже поръчките за текущата година и месец.

Дата на експедиране

Между #1/5/2007 # и #1/10/2007 #

Използва между... И оператор, за да покажете поръчки изпратени не по-стара от 5-ти януари-2007 и по-късна от 10-януари-2007.

Крайна дата

Между (дата) и DateAdd ("M", 3, дата ())

Използва между... И оператор, за да покажете поръчките изисква между днешната дата и три месеца след днешната дата.

Дата на раждане

Month([BirthDate])=month(date())

Използва функциите за месец и Дата за показване на служители, които имат рождени дни този месец.

Изрази, които съответстват на липсващи стойност (null) или низ с нулева дължина

Изразите в следващата таблица работа с полета, които имат потенциално липсваща информация – тези, които може да съдържа стойност null или низове с нулева дължина. Нулева стойност представлява липсата на информация; не представлява нула или всяка стойност на всички. Access поддържа тази идея на липсваща информация, защото концепцията е важно да целостта на база данни. В реалния свят, липсва информация често, дори ако само временно (например по-все още неопределена цена за новия продукт). Следователно база данни, която модели на реалния свят обект, като например бизнес, трябва да могат да записват данните като липсващи. Можете да използвате функцията IsNull , за да определите дали поле или контрола, съдържа стойност null и можете да използвате функцията Nz да конвертирате нулева стойност нула.

Поле

Израз

Описание

ShipRegion

Is Null

Показва поръчките за клиенти, чиито ShipRegion поле е null (липсващи).

ShipRegion

Is Not Null

Показва поръчките за клиенти, чиито ShipRegion поле съдържа стойност.

Факс

""

Показва поръчките за клиенти, които нямат Факс машина, зададена с низ с нулева дължина стойност в полето Факс вместо стойност null (липсващи).

Изрази, които използват модели, за да съответства на записи

Като оператор предоставя голяма гъвкавост, когато се опитвате да съответства на редовете, които следват модел, тъй като можете да използвате като със заместващи символи и определи модели за достъп до съвпадат. Например * (звездичка) заместващ символ съвпада поредица от знаци от всякакъв тип и го прави лесно да намерите всички имена, които започват с буква. Например можете да използвате израз като "S *" да намерите всички имена, които започват с буквата s.

За повече информация вижте статията Като оператор.

Поле

Израз

Описание

ShipName

Например "S *"

Намира всички данни, в полето ShipName, които започват с буквата s.

ShipName

Like "* Импортиране"

Намира всички данни в полето ShipName, които завършват с думата "Импортиране".

ShipName

Like "[А-Й]*"

Намира всички данни, в полето ShipName, които започват с буквите A, B, C или D.

ShipName

Like "*ар*"

Намира всички данни в полето ShipName, които включват последователността на буквата "ar".

ShipName

Like "Maison Dewe?"

Намира всички данни в полето ShipName, които включват "Къща" в първата част от стойността и пет букви низ, в който първите четири букви са "Въз" и последната буква е неизвестно.

ShipName

Not Like "A *"

Намира всички данни, в полето ShipName, които не започват с буквата "а"

Изрази, които съответстват на редове, въз основа на резултата на агрегатна функция на домейн

Можете да използвате агрегатна функция на домейн, когато трябва да sum, count или средни стойности избирателно. Например може да искате да преброите само тези стойности, които попадат в определен диапазон, или които се оценяват на да. В други случаи може да се наложи да търсите стойност от друга таблица, така че да можете да го покажете. Примерни изрази в таблицата по-долу използвайте домейн агрегатни функции за извършване на изчисление в набор от стойности и резултата като критерии на заявка.

Поле

Израз

Описание

Навло

> (DStDev ("[навло]", "поръчки") + DAvg("[навло]", "поръчки"))

Използва функциите DStDev и DAvg за да покажете всички поръчки, за които навло струват стана над средната стойност плюс стандартното отклонение за транспортни разходи.

Количество

> DAvg("[Quantity]", "[Order Details]")

Използва функцията DAvg за показване на продукти, поръчани в количества над средната поръчка сума.

Изрази, които съответстват на базата на резултатите от подзаявки

Можете да използвате подзаявка, наричан още вложени заявка, за да изчислите стойност за използване като критерий. Примерни изрази в таблицата по-долу мач редове, въз основа на резултатите, върнати от подзаявката.

Поле

Израз

Показва

Единична цена

(ИЗБЕРЕТЕ [Единична цена] ОТ [продукти] КЪДЕТО [ProductName] = "Анасон сироп")

Продукти, чиято цена е същата като цената на анасон сироп.

Единична цена

> (ИЗБЕРЕТЕ AVG([UnitPrice]) ОТ [продукти])

Продукти, които имат Единична цена над средната стойност.

Заплати

> ВСИЧКИ (ИЗБИРАТЕ [заплати] [служители] КЪДЕТО ([заглавие] КАТО "* Manager *") ИЛИ ([заглавие] LIKE "* вицепрезидент *"))

Заплати на всеки търговски представител, чиито заплати е по-висока от тази на всички служители с "Manager" или "Вицепрезидент" в заглавията им.

OrderTotal: [Единична цена] * [количество]

> (ИЗБЕРЕТЕ AVG ([Единична цена] * [количество]) ОТ [подробна информация за поръчката])

Поръчки с общи суми, които са по-високи от средна стойност на поръчката.

Изрази за използване в заявки за актуализиране

Можете да използвате заявка за актуализиране, за да модифицирате данни в една или повече съществуващи полета в база данни. Например можете да заместите стойности или да ги изтриете напълно. Тази таблица показва някои начини за използване на изрази в заявки за актуализиране. Използвайте тези изрази в реда Актуализиране в мрежата за проектиране на заявки за полето, което искате да актуализирате.

За повече информация относно създаването на заявки за актуализиране вижте статията Създаване на заявка за актуализиране.

Поле

Израз

Резултат

Заглавие

"Продавач"

Променя текстова стойност продавач.

ProjectStart

#8/10/07#

Променя стойност на дата 10-август-07.

Оттегля

Да

Няма стойност в полето да/не се променя на да.

Номер на част

"НЧ" & [Номер на част]

Добавя НЧ в началото на всеки зададен номер на част.

LineItemTotal

[Единична цена] * [Количество]

Изчислява произведението на единична цена и количество.

Навло

[Навло] * 1,5

Увеличава таксите за навло от 50 процента.

Продажби

DSum ("[Количество] * [Единична цена]",
"Информация", "[ProductID] =" & [ProductID])

Когато стойностите на ProductID в текущата таблица съвпадат ProductID стойностите в таблицата по-подробна информация за поръчката, актуализира общи суми на продажби въз основа на произведението от количество и Единична цена.

Пощенски код

Отдясно ([Пощенски код], 5)

Отрязва най-левите знаци, оставяйки петте най-десните знаци.

Единична цена

Nz ([Единична цена])

Променя стойност null (неизвестна или неопределена) нула (0) в полето "Единична цена".

Изрази, използвани в SQL отчети

Език за структурирани заявки или SQL, е език за заявки, които Access използва. Всяка заявка, която създавате в режим на проектиране на заявки също може да се изрази с помощта на SQL. За да видите SQL командата за всяка заявка, щракнете върху SQL изглед в менюто изглед . Следващата таблица показва примерни SQL команди, които използват израз.

SQL команда, която използва израз

Резултат

ИЗБЕРЕТЕ [име], [фамилия] ОТ [служители] КЪДЕТО [фамилия] = "Danseglio"

Показва стойностите в полетата FirstName и LastName за служителите, чието фамилно име е Danseglio.

ИЗБЕРЕТЕ [ProductID], [ProductName] ОТ [продукти] КЪДЕТО [CategoryID] = формуляри! [Нови продукти]! [CategoryID];

Показва стойностите в ProductID и ProductName полета в таблицата "продукти" за записи, в които стойността на CategoryID съвпада с CategoryID стойност, указана в отворен формуляр за нови продукти.

ИЗБЕРЕТЕ Avg([ExtendedPrice]) КАТО [средната очаквана цена] ОТ [подробна информация за поръчката разширен] КЪДЕТО [крайна цена] > 1000;

Изчислява средната очаквана цена за поръчки, за които стойността в полето крайна цена е повече от 100 и я показва в поле с име средната очаквана цена.

ИЗБЕРЕТЕ [CategoryID], Count([ProductID]) AS [CountOfProductID] ОТ [продукти] ГРУПА ОТ [CategoryID] КАТО Count([ProductID]) > 10;

В поле, наречено CountOfProductID показва общия брой продукти за категории с повече от 10 продукти.

Най-горе на страницата

Примери на изрази по подразбиране стойност

Когато проектирате база данни, може да искате да зададете стойност по подразбиране за поле или контрола. Access след това доставки стойността по подразбиране, когато се създава нов запис, съдържащ полето или когато се създава обект, съдържащ контролата. Изразите в следващата таблица представляват примерни стойности по подразбиране за поле или контрола.

Добавяне на стойност по подразбиране за поле в таблица

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Щракнете върху полето, което искате да промените и в раздела Общи щракнете върху полето на свойството Стойност по подразбиране .

 3. Въведете израза или щракнете върху изграждане на бутона Бутон на конструктор отдясно на полето на свойството, за да създадете израз с помощта на конструктора на изрази.

Ако една контрола е обвързана с поле в таблица и полето има стойност по подразбиране, стойността по подразбиране на контролата има приоритет.

Поле

Израз

Поле за стойност по подразбиране

Количество

1

1

Регион

"MT"

MT

Регион

"Ню Йорк, Ню Йорк."

Ню Йорк, Ню Йорк (имайте предвид, че трябва да оградите стойността в кавички, ако тя включва пунктуация.)

Факс

""

Низ с нулева дължина да посочи, че по подразбиране това поле трябва да е празен, вместо да съдържа стойност null

Дата на поръчка

Дата ( )

Днешна дата

Използване

Date() + 60

Датата на 60 дни напред от днес

Най-горе на страницата

Примери на поле валидиращо правило за изрази

Можете да създадете правило за проверка на поле или контрола с помощта на израз. Access след това налага правилото, когато данните се въвеждат в полето или контролата. За да създадете правило за проверка, можете да промените свойството правило за проверка на поле или контрола. Можете също така трябва да имате предвид настройка на свойството ValidationText , която съдържа текста, който Access показва, когато се нарушава правилото за проверка. Ако не зададете свойството ValidationText , Access показва съобщение за грешка по подразбиране.

Добавяне на валидиращо правило към поле

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Щракнете върху полето, което искате да промените.

 3. Щракнете върху полето на свойството Правило за проверка , разположен в долната част на конструктора на таблицата.

 4. Въведете израза или щракнете върху изграждане на бутона Бутон на конструктор отдясно на полето на свойството, за да създадете израз с помощта на Конструктора на изрази.

  Забележка : Не поставяйте пред израза оператора =, когато създавате валидиращо правило.

Примерите в таблицата по-долу показват валидиращо правило изрази за свойството правило за проверка и свързания с нея текст за свойството ValidationText .

Свойството правило за проверка

ValidationText свойство

<> 0

Въведете ненулева стойност.

0 или > 100

Стойността трябва да бъде 0 или повече от 100.

Като "K???"

Стойността трябва да бъде четири знака, започвайки с буквата k.

< #1/1/2007 #

Въведете дата преди 1/1/2007.

> = #1/1/2007 # и < #1/1/2008 #

Датата трябва да е през 2007 г.

За повече информация за проверка на данните вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данни в поле.

Най-горе на страницата

Примери на изрази за състоянието на макрос

В някои случаи може да искате да извършва действие или последователност от действия в макрос, само ако определено условие е вярно. Да предположим например, който искате да се изпълни само когато стойността на полето брояч е 10 действие. Използвайте израз, за да дефинирате условието в колоната състояние на макроса: [брояч] = 10.

Добавяне на условие за макрокоманда

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на макроса, който искате да промените и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Ако не виждате колоната състояние в конструктора на макроси, в раздела проектиране , в групата Покажи/Скрий щракнете върху условия.

 3. Щракнете върху клетката, условието за действието на макроса, който искате да промените и след това въведете вашия условен израз.

 4. Запишете промените си и затворете макроса.

Както при свойството правило за проверка израз на колона за условие е условен израз. Трябва да се свежда до стойност True или False. Действието се извършва само когато условието е вярно.

Използвайте този израз за извършване на действието

Ако

[Град] = "Париж"

Париж е град стойността в поле във формуляр, от който изпълнение на макроса.

DCount ("[OrderID]", "поръчки") > 35

Има повече от 35 записи в полето OrderID на таблица "поръчки".

DCount ("*", "[на поръчка]", "[OrderID] =" & формуляри! [ Поръчки]! [OrderID]) > 3

Има повече от три записи в таблицата подробна информация за поръчката, за която полето OrderID на таблицата съвпада OrderID поле във формуляр за поръчки.

[Дата на експедиране] Между #2-фев-2007 # и #2-Мар-2007 #

Стойността на полето "дата на експедиране" във формуляра, от който се изпълнява макросът е не по-рано от 2-фев-2007 и по-късна от 2-Мар-2007.

Формуляри! [Продукти]! [Нагоре] < 5

Стойността на полето нагоре в продуктите на формуляра е по-малко от 5.

IsNull ([Име])

FirstName стойността във формуляра, от който се изпълнява макросът е null (има няма стойност). Този израз е еквивалентно на [име] е Null.

[Страна] = "Албания" и формуляри! [SalesTotals]! [TotalOrds] > 100

Стойността в полето "Странарегион" във формуляра, от който се изпълнява макросът е Обединеното кралство, и стойността на полето за TotalOrds на формуляра за SalesTotals е по-голямо от 100.

[Страна] В ("Франция", "Италия", "Испания") и Len([пощенски код]) <> 5

Стойността в полето "Странарегион" във формуляра, от който се изпълнява макросът е Франция, Италия или Испания, и пощенски код е не 5 знака.

MsgBox ("потвърждаване на промените?", 1) = 1

Щракнете върху OK в диалоговия прозорец, който се показва на функцията MsgBox . Ако щракнете върху Отказ в диалоговия прозорец, Access игнорира действието.

Забележка : За да накарате Access да игнорирате временно действие, въведете False като условие. Принуждава достъп да игнорирате временно действие да бъде полезен, когато се опитвате да намерите проблемите в макрос.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×