Представяне на данни в точкова или линейна диаграма

Точковите и линейните диаграми изглеждат по подобен начин особено когато точковата диаграма е показана със свързващи линии. Но все пак има голяма разлика в начина, по който всяка от тези диаграми изчертава данните по хоризонталната ос (известна също като оста х) и вертикалната ос (известна също като оста y).

Форматирана точкова диаграма

Тази форматирана точкова диаграма представя числови стойности по хоризонталната и вертикалната ос, като комбинира тези стойности в отделни точки от данни, показани на неравни интервали.

Форматирана линейна диаграма

Тази форматирана линейна диаграма разпределя данните на категорията (в този случай времеви интервал) равномерно по хоризонталната ос и всички данни с числова стойност равномерно по хоризонталната ос.

Преди да изберете някой от двата типа диаграми, може да искате да научите повече за разликите и да разберете кога е по-добре да се използва точкова диаграма вместо линейна, и обратно.

В тази статия

Научете за разликите между точковата и линейната диаграма

Разберете кога да използвате точкова или линейна диаграма

Преглед на типовете точкови и линейни диаграми

Създаване на точкова диаграма

Създаване на линейна диаграма

Записване на диаграма като шаблон

Научете за разликите между точковата и линейната диаграма

Основната разлика между точковата и линейната диаграма е в начина, по който изчертават данните по хоризонталната ос. Например, ако за създаване на точкова и линейна диаграма използвате данните от следния работен лист, можете да видите, че данните са разпределени по различен начин.

Картина на данните от работния лист за дневните валежи

В точкова диаграма стойностите на дневните валежи от колона A са показани като стойности x по хоризонталната ос (x), а стойностите на твърдите частици в атмосферата от колона B са показани като стойности по вертикалната ос (y). Често наричана xy диаграма, точковата диаграма никога не показва категории по хоризонталната ос.

Картина на точкова диаграма

Точковата диаграма винаги има две оси със стойности, като един набор от числови данни е показан по хоризонталната ос (на стойностите), а друг набор числови данни по вертикалната ос (на стойностите). Диаграмата представя пресечните точки на числовите стойности x и y, комбинирайки ги в отделни точки от данни. Тези точки от данни може да са разпределени равномерно или неравномерно по хоризонталната ос в зависимост от данните.

Първата точка от данни, която се вижда в точковата диаграма, има стойност y 137 (твърди частици в атмосферата) и стойност x, равна на 1,9 (дневен валеж). Тези числа изобразяват стойностите в клетки A9 и B9 от работния лист.

В линейната диаграма обаче, същите стойности за дневните валежи и твърдите частици в атмосферата са показани с две отделни точки от данни, които са равномерно разпределени по хоризонталната ос. Това се дължи на факта, че линейната диаграма има само една ос със стойности (вертикалната ос). Хоризонталната ос на линейната диаграма показва само равномерно разположени групи (категории) от данни. Тъй като в данните не са дадени категории, те са създадени автоматично, например, 1, 2, 3 и т. н.

Ето един добър пример кога не трябва да се използва линейна диаграма.

Картина на линейна диаграма

Линейната диаграма разпределя категориите данни по хоризонталната ос (на категориите), а всички числови данни – по вертикалната ос (на стойностите).

Стойността y на твърдите частици в атмосферата, равна на 137 (клетка B9), и стойността на дневния валеж x, равен на 1,9 (клетка A9), са показани като отделни точки от данни в линейната диаграма. Нито една от тези точки от данни не е първата, която се показва в диаграмата – всъщност първата показана точка от данни за всяка серия от данни се отнася за стойностите на първия ред с данни в работния лист (клетка A2 и B2).

Тип на осите и разлики в мащабирането

Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма винаги е ос на стойностите, тя може да изобразява числови стойности или стойности за дати (като дни или часове), които се представят с числови стойности. За да има по-голяма гъвкавост при представянето на числовите стойности по хоризонталната ос, можете да промените опциите за мащабиране на тази ос по същия начин, по който можете да промените опциите за мащабиране по вертикалната ос.

Тъй като хоризонталната ос на линейната диаграма е ос на категориите, тя може да бъде само текстова ос или ос на дати. Текстовата ос показва само текст (данни, които на са числови, или числови категории, които не са стойности) на равномерно разположени интервали. Оста на датите показва датите в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици.

Възможностите за мащабиране на оста на категориите са ограничени в сравнение с тези на осите на стойностите. Наличните опции за мащабиране зависят също и от типа оси, които използвате.

Най-горе на страницата

Разберете кога да използвате точкова или линейна диаграма

Точковите диаграми най-често се използват за изобразяване и сравняване на числови стойности, като научни, статистически и инженерни данни. Тези диаграми са полезни при показване на съотношенията между числовите стойности в няколко серии данни и те могат да изчертаят две групи числа като една серия с координати xy.

Линейните диаграми могат да изобразяват непрекъснати данни в течение на времето, зададени спрямо обща скала, така че са идеални за показване на хода на данните през равни интервали или в течение на времето. В линейната диаграма категориите данните са разпределени равномерно по хоризонталната ос, а всички данни на стойностите са разпределени равномерно по вертикалната ос. Правилото в най-общи линии е – използвайте линейна диаграма, ако данните ви са с x стойност, която не е числова – за числови x стойности обикновено е по-добре да използвате точкова диаграма.

Помислете относно използването на точкова диаграма вместо линейна, ако искате да:

 • Промените мащаба на хоризонталната ос    Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма е ос на стойностите, са налични повече опции за мащабиране.

 • Използвате логаритмичен мащаб на хоризонталната ос    Можете да обърнете хоризонталната ос в логаритмична скала.

 • Покажете данни от работния лист, които включват двойки или групирани набори данни    В точковата диаграма можете да нагласите отделен мащаб на осите, така че да покажете повече информация за групираните стойности.

 • Покажете структурата на големи набори от данни    Точковите диаграми са полезни за илюстриране на структурата на данните, например за показване на линейни или нелинейни тенденции, групово струпване на стойности или изключения от нормалните стойности.

 • Сравнявате голям брой точки от данни без отчитане на времето    Колкото повече данни включите в точковата диаграма, толкова по-добро сравнение можете да направите.

Помислете относно използването на линейна диаграма вместо точкова, ако искате да:

 • Използвате текстови етикети по хоризонталната ос    Тези текстови етикети могат да представят равномерно разпределени стойности, като месеци, тримесечия или фискални години.

 • Използвате малък брой числови етикети по хоризонталната ос    Ако използвате малко, равномерно разположени числови етикети, които изобразяват времеви интервал, като например години, можете да използвате линейна диаграма.

 • Използвате времева скала по хоризонталната ос    Ако искате да покажете дати в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици, използвайте линейна диаграма.

Най-горе на страницата

Преглед на типовете точкови и линейни диаграми

Точковите диаграми могат да използват следните подтипове диаграми.

 • Точкова само с маркери    Този тип диаграма сравнява двойки стойности. Използвайте точкова диаграма с маркер на данни, но без линии, когато използвате много точки от данни и свързващите линии ще затруднят разчитането на данните. Освен това можете да използвате този тип диаграма, когато не е необходимо да показвате връзката между точките от данни.

  Точкова само с маркери

 • Точкова с гладки линии и точкова с гладки линии и маркери    Този тип диаграма показва гладка крива, която свързва точките от данни. Гладките линии може да са изобразени с или без маркери. Използвайте гладка линия без маркери, ако имате много точки от данни.

  Точкови диаграми с гладки линии, с и без маркери

 • Точкова с прави линии и точкова с прави линии и маркери    Този тип диаграма показва прави свързващи линии между точките от данни. Правите линии може да са изобразени с или без маркери.

  Точкови диаграми с прави линии, с и без маркери

Линейните диаграми могат да използват следните подтипове диаграми.

 • Линейна и линейна с маркери    Независимо дали са с показани маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или не, линейните диаграми са полезни за показване на тенденции във времето или подредени категории особено когато има много точки от данни и редът, в който са представени, е от значение. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте линейна диаграма без маркери.

  Линейни диаграми с и без маркери

 • Линейна с наслагване и линейна с наслагване с маркери    Независимо дали са с показани маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или не, линейните диаграми с наслагване могат да се използват за показване на тенденцията на приноса на всяка стойност във времето или по подредени категории. Тъй като не е лесно да се видят насложените линии, помислете дали да не използвате вместо тях друг вид линейна диаграма или площна диаграма с наслагване.

  Линейни диаграми с наслагване с и без маркери

 • 100% линейна с наслагване и 100% линейна с наслагване с маркери    Независимо дали са с показани маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или не, 100% линейни диаграми с наслагване могат да се използват за показване на тенденцията на процента, който всяка стойност допринася във времето или по подредени категории. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте 100% линейна диаграма с наслагване без маркери.

  Съвет   За по-добро представяне на този тип данни помислете дали да не използвате вместо нея 100% площна диаграма с наслагване.

  100% линейни диаграми с наслагване с и без маркери

 • 3D линейна диаграма    3D линейните диаграми показват всеки ред или колона от данни като 3D лента. 3D линейната диаграма има хоризонтална, вертикална и дълбочинна ос, които можете да променяте.

  3D линейна диаграма

Най-горе на страницата

Създаване на точкова диаграма

Форматирана точкова диаграма

Е, как създадохме тази точкова диаграма? Следващата процедура ще ви помогне да създавате точкова диаграми със същия успех. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни във вашия работен лист или да използвате свои собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в един празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

  Как да копирате примерни данни от работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от помощната тема.

   Забележка   Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете клавишите Ctrl+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Б

Дневен валеж

Твърди частици в атмосферата

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Изберете данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху Точкова.

  Група ''Диаграми'' от лентата на Excel

 3. Щракнете върху Точкова само с маркери.

  Съвет   За да видите името на всеки тип диаграма, можете да задържите мишката върху него.

 4. Щракнете върху област от диаграма.

  Това показва Инструменти за диаграма, които добавят Проектиране, Оформление и Форматиране.

 5. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

  Стилове на диаграми в лентата на Excel

  Съвет   За нашата точкова диаграма използвахме Стил 26.

 6. Щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете желания текст.

  Съвет   За нашата точкова диаграма въведохме Нива на твърдите частици в атмосферата при валеж.

 7. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон върху него и въведете желания размер в полето Размер на шрифта в контекстното меню.

  Съвет   За нашата точкова диаграма използвахме 14.

 8. Щракнете върху областта на диаграмата.

 9. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Надписи на осите и след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на хоризонталната ос, щракнете върху Надпис на основна хоризонтална ос и после – върху Надпис под оста.

  2. За да добавите надпис на вертикалната ос, щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и после изберете типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   Съвет   За нашата точкова диаграма използвахме Завъртян надпис.

   Група ''Етикети'' от лентата на Excel

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете желания от вас текст и след това натиснете клавиша ENTER.

   Съвет   За нашата точкова диаграма въведохме Дневен валеж за надписа на хоризонталната ос и Ниво на твърдите частици в атмосферата за надписа на вертикалната ос.

 10. Щракнете върху чертожна област на диаграмата или изберете Чертожна област от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текущата селекция, поле Елементи на диаграми ).

 11. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Изображение на бутон, а след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  Съвет   За нашата точкова диаграма използвахме Недоловим ефект – Акцент 3.

  Стилове на фигури в лентата на Excel

 12. Щракнете върху областта на диаграмата.

 13. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Изображение на бутон, а след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  Съвет   За нашата точкова диаграма използвахме Недоловим ефект – Акцент 1.

 14. Ако искате да използвате различни цветови теми от темата по подразбиране, приложена към работната ви книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страница, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Група ''Теми'' от лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   Съвет   За нашата точкова диаграма използвахме темата Офис.

Най-горе на страницата

Създаване на линейна диаграма

Форматирана линейна диаграма

Е, как създадохме тази линейна диаграма? Следващата процедура ще ви помогне да създавате линейни диаграми със същия успех. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни във вашия работен лист или да използвате свои собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в един празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в линейната диаграма.

  Как да копирате примерни данни от работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от помощната тема.

   Забележка   Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''

   Избиране на пример от помощта

  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете клавишите Ctrl+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Б

В

Дата:

Дневен валеж

Твърди частици в атмосферата

01.1.07

4,1

122

02.1.07

4,3

117

03.1.07

5,7

112

04.1.07

5,4

114

05.1.07

5,9

110

06.1.07

5,0

114

07.107

3,6

128

08.1.07

1,9

137

09.1.07

7,3

104

 1. Изберете данните, които искате да изчертаете в линейната диаграма.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху Линейна.

  Група ''Диаграми'' от лентата на Excel

 3. Щракнете върху Линейна с маркери.

 4. Щракнете върху област от диаграма.

  Това показва Инструменти за диаграма, които добавят Проектиране, Оформление и Форматиране.

 5. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

  Стилове на диаграми в лентата на Excel

  Съвет   За нашата линейна диаграма използвахме Стил 2.

 6. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Заглавие на диаграма и след това изберете Над диаграмата.

  Група ''Етикети'' от лентата на Excel

 7. Щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете желания текст.

  Съвет   За нашата линейна диаграма въведохме Нива на твърдите частици в атмосферата при валеж.

 8. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон върху него и въведете желания размер в полето Размер в контекстното меню.

  Съвет   За нашата линейна диаграма използвахме 14.

 9. В диаграмата щракнете върху легендата или я изберете от списък с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текущата селекция, поле Елементи на диаграми ).

 10. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Легенда, а след това щракнете върху желаната от вас позиция.

  Съвет   За нашата линейна диаграма използвахме Покажи легендата горе.

 11. За да изчертаете едната от сериите данни по вторична вертикална ос, щракнете върху серията данни за валеж или я изберете от списък с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текущата селекция, поле Елементи на диаграми).

 12. В раздела Оформление, в групата Текущата селекция щракнете върху Форматиране на селекцията.

  Група ''Текущата селекция'' в лентата на Excel

 13. Под Опции на серията изберете Вторична ос и след това щракнете върху Затвори.

 14. В раздела Оформление, в групата Етикети щракнете върху Надписи на осите и след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на основната вертикална ос, щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и после изберете типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   Съвет   За нашата линейна диаграма използвахме Завъртян надпис.

  2. За да добавите надпис на вторичната вертикалната ос, щракнете върху Надпис на вторична вертикална ос и после изберете типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   Съвет   За нашата линейна диаграма използвахме Завъртян надпис.

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете желания от вас текст и след това натиснете клавиша ENTER.

   Съвет   За нашата линейна диаграма въведохме Ниво на твърдите частици в атмосферата за надписа на основната вертикална ос и Дневен валеж за надписа на вторичната вертикална ос.

 15. Щракнете върху чертожна област на диаграмата или я изберете от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текущата селекция, поле Елементи на диаграми ).

 16. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Изображение на бутон, а след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  Съвет   За нашата линейна диаграма използвахме Недоловим ефект – тъмен 1.

  Стилове на фигури в лентата на Excel

 17. Щракнете върху областта на диаграмата.

 18. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Изображение на бутон, а след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  Съвет   За нашата линейна диаграма използвахме Недоловим ефект – Акцент 3.

 19. Ако искате да използвате различни цветови теми от темата по подразбиране, приложена към работната ви книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страница, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Група ''Теми'' от лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   Съвет   За нашата линейна диаграма използвахме темата Офис.

Най-горе на страницата

Записване на диаграма като шаблон

Ако искате да създадете друга диаграма като тази, която току-що създадохте, можете да запишете диаграмата като шаблон и да използвате този шаблон като основа за други подобни диаграми.

 1. Щракнете върху диаграмата, който желаете да запишете като шаблон.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Запиши като шаблон.

  Група ''Тип'' в лентата на Excel

 3. В полето Име на файл въведете име за шаблона.

  Съвет   Освен ако не укажете различна папка, файлът на шаблона (.crtx) ще се запише в папката Диаграми, а шаблонът става достъпен под Шаблони както в диалоговия прозорец Вмъкване на диаграма (раздел Вмъкване, група Диаграми, Икона за стартиране на диалогов прозорец Изображение на бутона), така и в диалоговия прозорец Промяна на типа диаграма (раздел Проектиране, група Тип, Промяна на типа диаграма).

  За допълнителна информация за това как да прилагате шаблон на диаграма, вж. Повторно използване на предпочитана диаграма чрез шаблон на диаграма.

Забележка   Шаблонът на диаграма включва форматирането на диаграмата и съхранява използваните цветове при записването на диаграмата като шаблон. Когато използвате шаблон на диаграма за създаване на диаграма в друга работна книга, новата диаграма използва цветовете от шаблона , а не цветовете от темата на документа, която в момента е приложена към работната книга. За да използвате темите за цветове на документа вместо цветовете от шаблона на диаграма, щракнете с десния бутон върху област от диаграма и после изберете Възстанови, за да отговаря на стила в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Excel 2007, Outlook 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика