Поддръжка на Unicode за многоезични данни в Outlook

Microsoft Outlook поддържа Unicode и предоставя пълна поддръжка на многоезични данни. Ако работите в многонационална организация или споделяте съобщения и елемент с хора, които използват Outlook на системи, работещи на други езици, можете да се възползвате от поддръжката на Unicode в Outlook.

В тази тема

Още за поддръжката на Unicode

Разбиране на скриптовете и кодовите таблици

Ползи от използването на Unicode режим с акаунти на Microsoft Exchange Server

Резултати от изпълнение в режим без използване на Unicode с акаунти на Exchange

За универсалния шрифт за Unicode

Създаване на Unicode файл с лични папки (.pst)

Отстраняване на неизправности, свързани с Unicode

Още за поддръжката на Unicode

Outlook може да се изпълнява в един от два режима за пощенска кутия с акаунти на Exchange – с поддръжка на Unicode или без използване на Unicode. Unicode режимът се препоръчва и това е режимът по подразбиране, ако конфигурацията на вашия профил, акаунтът на Exchange и администраторските настройки го позволяват. Режимът автоматично се определя от Outlook, базирайки се на тези настройки, и не може да се промени ръчно.

Изпълнението на Outlook в режим на поддръжка на Unicode ще ви разреши да работите със съобщения и елементи, съставени на различни езици. Свържете се с вашия администратор, ако Outlook се изпълнява с акаунта ви за Exchange в режим без използване на Unicode и искате да преминете в Unicode режим.

Забележка : По-ранните версии на Outlook предоставяха поддръжка на многоезични Unicode данни в тялото на Outlook елементите. Въпреки това Outlook данни, като например редовете на съобщението До и Тема и свойствата на елементите за контакт Име на контакт и Служебен телефонен номер бяха ограничени до знаци, дефинирани от вашата системна кодова таблица. Това ограничение вече го няма в Microsoft Office Outlook 2003 и Microsoft Office Outlook 2007, при условие че Outlook се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт за Exchange.

POP3 акаунтите също имат възможността да поддържат многоезични Unicode данни в Microsoft Office Outlook 2003 и Office Outlook 2007, при условие, че елементите се доставят във Файл с лични папки (.pst), който може да поддържа многоезични Unicode данни. По подразбиране новите POP3 профили, които доставят в нов .pst файл, създаден в Microsoft Office Outlook 2003 и Office Outlook 2007, поддържат многоезични Unicode данни.

Забележка : Други акаунти като Протокол за достъп до имейл чрез интернет (IMAP) и HTTP протокол не поддържат Unicode.

Най-горе на страницата

Разбиране на скриптовете и кодовите таблици

Скриптове

Многоезичните съобщения и елементи могат да съдържат текст на езици, които изискват различни скриптове. Един скрипт може да се използва за представяне на много езици.

Например, латинският скрипт има форми на знаците – начертания – за 26 букви (за малки и големи букви) на английската азбука, както също и ударени (разширени) знаци, използвани за представяне на звуци на други западноевропейски езици.

Латинският скрипт има начертания за представяне на всички знаци в повечето европейски езици и някои други. Други европейски езици, като например гръцкият или руският, имат знаци, за които няма начертания в латинския скрипт; тези езици имат свои собствени скриптове.

Някои азиатски езици използват идеографични скриптове, които имат начертания, базирани на китайски знаци. Други езици, като например тайландски и арабски, използват скриптове, които имат начертания, съставени от няколко по-малки начертания, или начертания, които трябва да имат различна форма в зависимост от съседните знаци.

Широко разпространен начин за съхраняване на обикновен текст е всеки знак да се представя с един байт. Стойността на всеки байт е числов индекс – или кодoва точка – в таблица от знаци; една кодова точка съответства на знак в кодовата таблица по подразбиране на компютъра, на който е създаден текстовият документ. Например стойността в байтове на десетичното число 189 (кодовата точка за десетичната стойност 189) ще представя различни знаци в различни кодови таблици.

Кодови страници

Кодова таблица се нарича таблица от знаци, групирани заедно. За кодови таблици от един байт, всяка кодова таблица съдържа най-много 256 стойности в байтове; тъй като всеки знак в кодовата таблица се представя от един байт, кодовата таблица може да съдържа не повече от 256 знака.

Една кодова таблица с ограничението си от 256 знака не може да побере всички езици, защото всичките езици заедно използват доста повече от 256 знака. Затова различните скриптове използват различни кодови таблици. Има една кодова таблица за гръцки, друга за японски, и т. н.

В допълнение, еднобайтовите кодови таблици на могат да поберат повечето азиатски езици, които обикновено използват повече от 5000 знака, базирани на китайския. За поддръжка на тези езици са разработени двубайтови кодови таблици.

Най-горе на страницата

Ползи от използването на Unicode режим с акаунти на Microsoft Exchange Server

Стандартът за кодиране на знаци в Unicode разрешава споделянето на съобщения и други елементи в многоезична среда, когато езиците се разпростират върху няколко кодова страница.

Системи без използване на Unicode обикновено използват среда, базирана на кодова таблица, в която всеки скрипт има своя таблица на знаците. Елементите, базирани на кодовата таблица на една операционна система, рядко съвпадат точно с кодовата таблица на друга операционна система. В някои случаи елементите не могат да съдържат текст, който използва знаци от повече от един скрипт.

Например, нека имаме двама души – единият използва английската версия на операционната система Microsoft Windows XP с латинската кодова таблица, а другият – японската версия на операционната система Microsoft Windows XP с японската кодова таблица. Вторият човек създава искане за събрание в японската версия на Microsoft Outlook 2002 с японски знаци в полето Местоположение и го изпраща на първия. Когато човекът, използващ английската версия на Outlook 2002, отвори искането за събрание, кодовите точки на японската кодова таблица се превръщат в неочаквани или несъществуващи знаци на латиница и полученият текст е неразбираем.

Забележка : От версията на Microsoft Outlook 2000 насам, тялото на Outlook елемент е в Unicode и тялото на елемента може да бъде прочетено, независимо от езика, на който елементът е бил създаден. Въпреки това всички други свойства на елементи, като редовете на съобщенията и елементите за среща До, Местоположение и Тема, както и свойствата Име на контакт и Служебен телефонен номер ще бъдат неразбираеми във версии, които са по-ранни от Outlook 2003.

Универсалното множество от знаци, което се предоставя от Unicode, елиминира този проблем. Unicode е проектиран да създаде универсално множество от знаци, което да може да побере повечето познати скриптове. Unicode използва уникално, многобайтово кодиране за всеки знак; така за разлика от кодовите таблици всеки знак има своя уникална кодова точка. Например, Unicode кодовата точка за гръцката малка буква зета ( зета ) е шестнадесетичната стойност 03B6, а на малката буква ж на кирилица ( же ) е 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 и Outlook 2007 дават пълна възможност за използване на Unicode. Представянето на текст чрез кодова таблица също съществува в Outlook. Въпреки това Unicode режимът се препоръчва и това е режимът по подразбиране, ако конфигурацията на вашия профил, акаунт на Exchange и администраторски настройки го позволяват. Също така, режимът автоматично се определя от Outlook, базирайки се на тези настройки, и не може да се променя ръчно.

Изпълнението на Outlook в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange ще гарантира, че по подразбиране Файл с офлайн папки и Файл с лични папки (.pst), използвани за профила, имат способността да съхраняват многоезикови Unicode данни и предлагат по-голям капацитет за съхранение за елементи и папки. Обърнете се към вашия администратор, ако Outlook се изпълнява с акаунт на Exchange в режим без използване на Unicode, а искате да преминете в Unicode режим.

Най-горе на страницата

Резултати от изпълнение в режим без използване на Unicode с акаунти на Exchange

Ако не споделяте съобщения и елемент с хора, които използват Outlook на системи, работещи с други езици, можете да стартирате Outlook в режим на поддръжка на Unicode или без използване на Unicode с акаунт на Exchange.

Ако работите в многонационална организация или споделяте съобщения и елементи с хора, използващи Outlook на системи, работещи на други езици, Outlook трябва да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange. Свържете се с вашия администратор, за да преминете в режим на поддръжка на Unicode.

Когато Outlook се изпълнява в режим без използване на Unicode с акаунт на Exchange, системата, кодова страница, се използва за съответствие на знаците. В система, базирана на кодова таблица, знак, въведен на един език, може да няма съответствие в друг език. По тази причина има вероятност да видите неправилни знаци, включително въпросителни знаци.

Например, нека имаме двама души – единият използва английската версия на операционната система Microsoft Windows XP с латинската кодова таблица, а другият – японската версия на операционната система Microsoft Windows XP с японската кодова таблица. Вторият човек създава искане за събрание в японската версия на Outlook 2002 с японски знаци в полето Местоположение и го изпраща на първия. Когато човекът, използващ английската версия на Outlook 2002, отвори искането за събрание, кодовите точки на японската кодова таблица се превръщат в неочаквани или несъществуващи знаци на латиница и полученият текст е неразбираем.

Забележка : От версията на Microsoft Outlook 2000 насам, тялото на Outlook елементите е в Unicode и тялото на елемента може да бъде прочетено, независимо от езика, на който елементът е бил създаден. Въпреки това, всички други свойства на елементи като редовете на съобщенията и елементите за среща До, Местоположение и Тема, както и свойствата Име на контакт и Служебен телефонен номер ще бъдат неразбираеми във версии, които са по-ранни от Outlook 2003.

Най-горе на страницата

За универсалния шрифт за Unicode

Шрифтът Arial Unicode MS е пълен Unicode шрифт. Той съдържа всички знаци, идеограми и символи, които са дефинирани в стандарта Unicode 2.1. Този универсален шрифт се инсталира автоматично, ако използвате Windows Vista или Microsoft Windows XP.

Поради значителния си размер и типографските компромиси, които се изискват, за да се направи подобен шрифт, Arial Unicode MS би трябвало да се използва само когато не можете да използвате множество шрифтове, настроени за различни системи за писане. Например, ако имате многоезикови данни от много и различни системи за писане в Microsoft Office Access, може да използвате Arial Unicode MS като шрифт за показване на таблиците с данни, защото Access не може да приема много различни шрифтове.

Най-горе на страницата

Създаване на Unicode файл с лични папки (.pst)

 1. В менюто Файл посочете Нови и след това изберете Файл с данни на Outlook.

 2. За да създадете файл с лични папки (.pst), който предлага по-голям капацитет за съхранение за елементи и папки, и поддържа многоезични Unicode данни, щракнете върху Файл с лични папки за вашата версия на Outlook и щракнете върху OK.

 3. В полето Име на файл въведете името за файла и след това щракнете върху OK.

 4. В полето Име въведете екранното име за .pst папката.

 5. Изберете всички други желани опции и след това щракнете върху OK.

  Името на папката, свързано с файла за данни, се появява в Списък на папките. За да разгледате списъка на папките, в менюто Старт щракнете върху Списък на папките. Тази папка по подразбиране ще бъде наречена "Лични папки".

Най-горе на страницата

Отстраняване на неизправности, свързани с Unicode

Ако сте се натъкнали на проблеми при използването на Unicode, проверете следващия списък за някои решения.

Надстроих до Outlook 2003 или Outlook 2007, но Outlook не се изпълнява в режим на поддръжка Unicode с акаунт на Exchange

Може да има няколко причини, поради които Outlook все още да не се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode.

 • Ако вашият профил е бил конфигуриран да работи в офлайн режим преди да надстроите до Microsoft Office Outlook 2003 или Outlook 2007, все още използвате стария Файл с офлайн папки, който не поддържа Unicode. В резултат от това Outlook ще се изпълнява в режим без използване на Unicode с акаунт на Exchange. За да преминете към Unicode режим, забранете използването на офлайн папки, след това създайте нов файл с офлайн папки (.ost) и синхронизирайте данните си.

 • Ако вашият профил е бил конфигуриран да доставя в Microsoft Office Outlook 2003 или Файл с лични папки (.pst), преди да надстроите до Outlook 2007, все още използвате стария файл с лични папки (.pst), който не поддържа Unicode. Като резултат от това Outlook ще се изпълнява в режим без използване на Unicode с акаунт на Exchange. За да преминете към Unicode режим, трябва да смените мястото на доставка с файл с лични папки, който поддържа многоезични Unicode данни или с акаунт на Exchange.

 • Ако вашият профил е бил конфигуриран да използва файл с лични папки за автоматично архивиране (.pst), преди да надстроите до Microsoft Office Outlook 2003 или Outlook 2007, все още използвате стария файл с лични папки за автоматично архивиране (.pst), който не поддържа Unicode. Препоръчваме ви да създадете нов файл с лични папки за автоматично архивиране, който поддържа многоезични Unicode данни.

 • Версията на Exchange или правилата, зададени от вашия администратор, могат да пречат на Outlook да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode.

Ако никое от горните не ви помогне да преминете в Unicode режим, свържете се с вашия администратор на Exchange.

Надстроих до Outlook 2003 или Outlook 2007, но моят POP3 акаунт продължава да не поддържа многоезични Unicode данни

Ако вашият профил е бил конфигуриран да доставя във файл с лични папки (.pst) преди да надстроите до Microsoft Office Outlook 2003 или Outlook 2007, все още използвате стария файл с лични папки (.pst), който не поддържа Unicode за съхраняване на елементи, доставени от POP3 акаунта. За да разрешите този проблем, трябва да смените мястото за доставка с файл с лични папки (.pst), който поддържа многоезични Unicode данни.

Файлът с офлайн папки, който избрах, стана причина Outlook да премине в режим без поддръжка на Unicode и сега някои елементи показват знаците "?" и не се четат

Когато Outlook се изпълнява в режим без използване на Unicode с акаунт на Exchange, системата, кодова страница, се използва за съответствие на знаците. В система, базирана на кодова таблица, знак, въведен на един език, може да няма съответствие в друг език. По тази причина има вероятност да видите неправилни знаци, включително въпросителни знаци.

Например, нека имаме двама души – единият използва английската версия на операционната система Microsoft Windows XP с латинска кодова таблица, а другият – японската версия на операционната система Microsoft Windows XP с японската кодова таблица. Вторият човек създава искане за събрание в японската версия на Outlook 2002 и го изпраща на първия. Когато човекът, използващ английската версия на Outlook 2002, отвори искането за събрание, кодовите точки на японската кодова таблица се превръщат в неочаквани или несъществуващи знаци на латиница и полученият текст е неразбираем. По тази причина в многоезични среди е препоръчително Outlook да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange.

За да разрешите този проблем, забранете офлайн папките, затворете и рестартирайте Outlook и след това създайте нов файл с офлайн папки и синхронизирайте данните.

Какъв ще бъде резултатът, ако използвам файл с данни, който не поддържа Unicode, или ако Outlook се изпълнява в режим без поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange?

Ако не споделяте съобщения и елементи с хора, които използват Outlook на компютри, които работят на други езици, можете да стартирате Outlook в режим на поддръжка на Unicode или без използване на Unicode с акаунт на Exchange. Недостатъкът на работата без поддръжка на Unicode режим е, че файлът с офлайн папки, който се използва за профила, ще бъде създаден във формат, който не предоставя по-голям капацитет за съхранение на елементи и папки. Затова, ако ограничението за размера на файла с офлайн папки е от значение за вас, трябва да изпълнявате Outlook в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange.

Ако обаче работите в многонационална организация или споделяте съобщения и елементи с хора, които използват Outlook на системи, работещи на други езици, Outlook трябва да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange. Това ще осигури също, че допускащите Unicode .pst файлове се използват за профила, който има възможността да съхранява многоезични Unicode данни. За да преминете в режим на поддръжка на Unicode, вижте раздела "Надстроих до Outlook 2003 или Outlook 2007, но Outlook все още не се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange" по-горе.

Когато Outlook се изпълнява в режим без използване на Unicode с акаунт на Exchange, системата, кодова страница, се използва за съответствие на знаците. В система, базирана на кодова таблица, знак, въведен на един език, може да няма съответствие в друг език и ако Outlook се изпълнява без поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange, има вероятност да видите неправилни знаци, включително въпросителни знаци.

Например, нека имаме двама души – единият използва английската версия на операционната система Microsoft Windows XP с латинска кодова таблица, а другият – японската версия на операционната система Microsoft Windows XP с японската кодова таблица. Вторият човек създава искане за събрание в японската версия на Outlook 2002 и го изпраща на първия. Когато човекът, използващ английската версия на Outlook 2002, отвори искането за събрание, кодовите точки на японската кодова таблица се превръщат в неочаквани или несъществуващи знаци на латиница и полученият текст е неразбираем. По тази причина в многоезични среди е препоръчително Outlook да се изпълнява в режим на поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange.

Забележка : Тялото на елемент на Outlook е в Unicode от версията на Outlook 2000 насам и то може да бъде прочетено независимо от езика, на който е бил създаден елементът. Въпреки това, данни на Outlook, като редовете До и Тема на съобщението и свойствата на контакта Име на контакт и Бизнес телефонен номер, ще бъдат ограничени до знаци, дефинирани от вашата кодова таблица, ако Outlook се изпълнява в режим без поддръжка на Unicode с акаунт на Exchange.

Получавам съобщение за грешка, когато се опитам да добавя файл с лични папки (.pst) като място за доставяне на елементи по подразбиране. Outlook казва, че форматът на указания файл с лични папки (.pst) не съвпада с Unicode офлайн папката, която използвам.

В Outlook 2003 и Outlook 2007, форматите на файла с офлайн папки и файла с данни, използван като мястото за доставка, трябва да съвпадат. За да разрешите този проблем, можете да укажете файл с лични папки (.pst), който поддържа Unicode като място за доставка на елементи по подразбиране, или да забраните използването на офлайн папки.

Направете едно от следните неща:

 • Смяна на мястото за доставка на елементи по подразбиране с файл с лични папки (.pst), поддържащ Unicode    

  Направете едно или няколко от следните неща:

  • Идентифицирайте съществуващ файл с лични папки (.pst), който поддържа Unicode:

   1. В менюто Инструменти изберете Опции.

   2. Щракнете върху Настройка на поща, а след това щракнете върху Файлове с данни.

   3. Щракнете върху файла с данни, чийто формат искате да проверите, и след това изберете Настройки.

   4. Проверете полето Формат, за да видите дали съдържа низа файл с лични папки или файл с лични папки (97-2002). Текстът файл с лични папки показва, че новият формат поддържа данни в Unicode и предоставя по-голям капацитет за съхранение на елементи и папки.

  • Създайте файл с лични папки (.pst), който поддържа Unicode:

   1. В менюто Файл посочете Нови и след това изберете Файл с данни на Outlook.

   2. За да създадете файл с лични папки (.pst), който предлага по-голям капацитет за съхранение за елементи и папки и поддържа многоезични Unicode данни, щракнете върху Файл с лични папки за вашата версия на Outlook, а после върху OK.

   3. В полето Име на файл въведете името на файла или оставете това по подразбиране и след това щракнете върху OK.

   4. В полето Име въведете показваното име за .pst папката или оставете името по подразбиране.

   5. Изберете всички други желани опции и след това щракнете върху OK.

    Името на папката, свързана с файла с данни, се намира в Списък на папките. По подразбиране папката ще бъде наречена Лични папки.

  • Задайте файла с лични папки (.pst), който поддържа Unicode като място за доставка на елементи по подразбиране.

 • Забраняване на използването на офлайн папки    

  1. Синхронизирайте ръчно вашия Файл с офлайн папки, за да копирате нови елемент от офлайн папки в папки на сървъра.

   Как?

   Направете едно от следните неща:

   • За да синхронизирате избраната папка, в менюто Инструменти посочете Изпращане/получаване, след което щракнете върху Тази папка.

   • За да синхронизирате всичките си папки, които са зададени за офлайн използване, в менюто Инструменти, посочете Изпращане/получаване, а след това щракнете върху Изпращане/получаване на всички.

   • За да синхронизирате група от папки за изпращане/получаване, в менюто Инструменти посочете Изпращане/получаване, а след това щракнете върху името на група за изпращане/получаване.

  2. В менюто Инструменти щракнете върху Имейл акаунти.

  3. Щракнете върху Показване или промяна на акаунти за ел. поща, след което щракнете върху Напред.

  4. В списъка щракнете върху Microsoft Exchange Server, след което изберете Замени.

  5. Щракнете върху Други настройки.

  6. Изберете раздела Разширени, след което щракнете върху Настройки на офлайн папка.

  7. Щракнете върху Забрани използването офлайн.

  8. Когато настройвате Outlook да работи офлайн, ако укажете на Outlook да ви пита дали да работи онлайн, или офлайн, трябва да промените настройката, за да не бъдете подканяни повече.

   Как?

   1. В менюто Инструменти, щракнете върху Акаунти за електронна поща, изберете Изглед или замяна на съществуващи акаунти за електронна поща, щракнете върху Напред, изберете Microsoft Exchange Server и след това Замени

   2. Щракнете върху Още настройки, след това щракнете върху раздела Общи.

   3. Под При стартиране изберете Автоматично откриване на състоянието на връзката.

   Забележка : 

  9. За да възстановите .ost файла, щракнете с десния бутон върху папката Входящи и след това върху Свойства в контекстното меню. Изберете раздела Синхронизация, а след това под Тази папка е налична щракнете върху Когато е офлайн или онлайн.

  10. За да премахнете завинаги .ost файла от твърдия си диск, трябва да го изтриете.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×