Опции на Word (разширени)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Word 2010 можете да използвате изгледа Backstage, за да променяте лесно опции на Word. Изпробвайте Office 365.

В тази статия

Опции за редактиране

Изрязване, копиране и поставяне

Показване на съдържанието на документа

Показване

Печат

При отпечатване на този документ

Записване

Запазване на качеството при споделяне на този документ

Общ

Съвместимост

Опции за съвместимост за

Опции за редактиране

Въвеждането подменя избрания текст     Изберете тази опция, за да изтривате избрания текст, щом започнете да пишете. Ако изчистите отметката от това квадратче, Microsoft Office Word вмъква нов текст пред избрания текст и не изтрива избрания текст.

При избиране автоматично избирай цялата дума     Изберете тази опция, за да избирате цели думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция кара Word също да избира думата и интервала след нея, когато щракнете двукратно върху думата.

Позволи плъзгане и пускане на текста     Изберете тази опция, за да можете да преместите или да копирате избран текст, като го плъзгате. За да преместите текст, изберете го и го плъзнете до новото място. За да копирате текст, изберете текста и след това задръжте натиснат CTRL, докато плъзгате селекцията до новото й място.

Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й     Изберете тази опция, за да улесните редактирането на текста на хипервръзките. Когато тази опция е включена, трябва да натиснете CTRL, докато щраквате върху връзката, за да я последвате. Когато тази опция бъде изключена, щракването върху връзката кара Word да отиде на нейното местоназначение, което затруднява редактирането на текста на връзката.

Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури     Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или рисуване и писане на ръка, когато ги вмъквате във вашия документ. Платното за рисуване ви помага да подредите графичните обекти и картини и да ги премествате като една единица.

Използвай интелигентен избор на абзац     Изберете тази опция, за да избирате знака за абзац, когато изберете цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично остава с абзаца.

Използвай интелигентно позициониране на курсора     Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се мести, докато превъртате нагоре и надолу. Когато натиснете клавиш СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, след като превъртите, курсорът съответства на текущата страница в изгледа, не на позицията отпреди превъртането.

Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване     Изберете тази опция, за да включвате или изключвате режим на припокриване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да замествате наличния текст, докато пишете, знак по знак. Ако Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване е избрано, можете да включвате или изключвате тази опция с натискане на INSERT.

Добави двойна кавичка за азбучно номериране на иврит     Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички (") при номериране.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен иврит.

Напомняй за актуализиране на стил     Изберете тази опция, за да бъдете питани, когато директно променяте текст, в който е приложен стил, и след което прилагате отново стила върху модифицирания текст. Когато бъдете попитани, можете да актуализирате стила спрямо последните промени или да приложите наново форматирането на стила.

Използвай нормален стил за списъци с водещи символи или номерирани     Изберете тази опция, за да базирате стиловете на списъци върху нормалния стил на абзаци, вместо върху стила "Списък за абзац".

Отчитай форматирането     Изберете тази опция, за да отчитате форматирането, докато пишете. Това ви помага лесно да приложите същото форматиране другаде. Тази опция трябва да бъде включена, преди да можете да използвате командата Избери текст с подобно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако щракнете избрания текст с десния бутон. За да се покаже списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху командата Опции в екрана Стил и поставете отметки до Форматиране на ниво на абзац, Форматиране на шрифт и Форматиране на водещи символи и номериране.

 • Маркирай несъответствията при форматиране     Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синьо вълнообразно подчертаване, когато то е подобно, но не съвсем същото, като друго форматиране във вашите документи. За да използвате тази опция, трябва също да поставите отметка в квадратчето Отчитай форматирането.

Разреши свободно въвеждане     Изберете тази опция, за да вмъквате текст, графики, таблици или други елементи в празна област на документ чрез двукратно щракване в празната област. Функцията " Щракни и въведи" автоматично вмъква абзаци и прилага подравняването, необходимо за позициониране на елемента там, където сте щракнали двукратно. Тази функция е налична само в изгледа "Оформление за печат" и изгледа "Оформление за уеб".

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага на текста, когато използвате функцията за свободно въвеждане.

Движение на курсора     Тази опция задава посоката на движение на курсора, когато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

 • Логически Изберете тази опция за преместване на курсора според откритата посока на текста. Когато например използвате клавишите със стрелки за преместване в арабски и след това в английски текст в едно и също изречение, курсорът се премества отдясно наляво в арабския текст, а след това започва от най-левия знак в английската дума и напредва отляво надясно.

 • Визуално Изберете тази опция за преместване на курсора до следващия видим съседен знак. Когато например използвате клавишите със стрелки за преместване отдясно наляво в арабски и след това в английски текст в едно и също изречение, клавишът със стрелка се премества отдясно наляво независимо от посоката на текста.

Визуален избор на курсора     Тази опция задава как се избира текстът при разширяване на селекцията.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

 • Блок Изберете тази опция за пренасяне на текста от ред на ред, когато избирате надолу, като всички избрани редове са с една и съща ширина.

 • На същата страница Изберете тази опция за пренасяне на текста от ред на ред, когато избирате надолу, като последният ред от блока е с различна ширина.

Използвай проверка на поредност     Изберете тази опция, за да проверите дали нововъведеният знак е в правилната последователност, за да се използва като знак за промяна на произношението, диакритичен знак или гласна, който трябва се постави над, под, пред или зад съгласната, с която върви.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език със сложен скрипт.

 • Въвеждане и заместване Изберете тази опция, за да заместите предишния въведен знак с нововъведения знак, ако два знака не могат да съществуват заедно в един и същ клъстер.

Азиатските шрифтове се отнасят и за текст на латиница     Изберете тази опция, за да промените знаците на латиница на избрания азиатски шрифт, когато сте приложили азиатския шрифт към избран текст. Изчистете отметката от това квадратче, ако искате знаците на латиница да останат в шрифта на латиница, когато приложите азиатски шрифт към останалия документ.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език.

Автоматично превключвай клавиатурата, така че да съответства на обграждащия текст     Изберете тази опция, за да промените езика на клавиатурата и шрифта въз основа на езика на текста, където е поставен курсорът. Ако изчистите отметката от тази опция, се променя само шрифтът.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

Използвай наследен режим на IME за разрешаване на режим на припокриване     Изберете тази опция, за да позволите знаците, които въвеждате, да заместват съществуващите знаци (въвеждане със заместване), докато използвате редактора за въвеждане на език (IME) на компютър, на който се изпълнява операционната система Microsoft Windows XP. Ако Word е инсталиран на компютър, на който се изпълнява Windows Vista, тази опция не се показва, защото режимът на въвеждане със заместване се поддържа автоматично.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

Включено управление на IME     Изберете тази опция, за да стартирате редактор за въвеждане на език (IME). Изчистете отметката от това квадратче, за да спрете IME.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

TrueInline на IME     Изберете тази опция, за да използвате интерфейс на естествен език на компютри с разрешен IME.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

IME настройки     Щракнете, за да отворите диалоговия прозорец Свойства за име на IME. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, преобразуването на знаците и други опции за активния редактор за въвеждане на език.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

Най-горе на страницата

Изрязване, копиране и поставяне

Поставяне вътре в самия документ     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание в същия документ, от който сте копирали съдържанието. В падащия списък изберете едно от следните неща:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)      Тази опция запазва стиловете на знаците и директното форматиране, прилагани към копирания текст. Директното форматиране включва характеристики като размер на шрифта, курсив и друго форматиране, което не е включено в стила на абзаца.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля по-голямата част от форматирането, прилагано директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцент, като например получер и курсив, когато се прилага само към част от селекцията. Текстът продължава стиловите характеристики на абзаца, където е поставен. Текстът продължава още и свойствата на директното форматиране или стила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отменя цялото форматиране и всички нетекстови елементи, като например картини и таблици. Текстът следва стиловите характеристики на абзаца, където е поставен, и продължава свойствата на директното форматиране или с тила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в серия от абзаци.

Поставяне между документи     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от друг документ в Word. В падащия списък изберете едно от следните неща:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)      Тази опция запазва форматирането, приложено към копирания текст. Всякакви стилови дефиниции, приложени към копирания текст, се копират и в документа местоназначение.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля по-голямата част от форматирането, прилагано директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцент, като например получер и курсив, когато се прилага само към част от селекцията. Текстът продължава стиловите характеристики на абзаца, където е поставен. Текстът продължава още и свойствата на директното форматиране или стила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отменя цялото форматиране и всички нетекстови елементи, като например картини и таблици. Текстът следва стиловите характеристики на абзаца, където е поставен, и продължава свойствата на директното форматиране или с тила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в серия от абзаци.

Поставяне между документи, когато дефинициите на стил са в конфликт     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от друг документ в Word, а стилът на копирания текст се дефинира различно в документа, където се поставя текстът. В падащия списък изберете едно от следните:

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва изгледа на копирания текст, като задава нормалния стил на поставения текст и прилага директно форматиране. Директното форматиране включва характеристики като размер на шрифта, курсив и друго форматиране, подражаващо на стиловата дефиниция на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, свързано с копирания текст, но използва дефиницията на стил на документа, където поставяте текста. Например копирате текст "Заглавие 1'' от един документ в друг. В един документ "Заглавие 1'' е определено като Arial получер, 14 пункта, а в документа, където поставяте текста, "Заглавие 1'' е определено като Cambria получер, 16 пункта. Когато използвате опцията Използвай стиловете на местоназначението, поставеният текст използва стила "Заглавие 1", Cambria получер, 16 пункта.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля стиловата дефиниция и по-голямата част от форматирането, прилагано директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцент, като например получер и курсив, когато се прилага само към част от селекцията. Текстът продължава стиловата дефиниция в документа, където се поставя той.

 • Запази само текста     Тази опция отменя цялото форматиране и всички нетекстови елементи, като например картини и таблици. Текстът следва стиловите характеристики на абзаца, където е поставен, и продължава свойствата на директното форматиране или с тила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в серия от абзаци.

Поставяне от други програми     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от друга програма. В падащия списък изберете едно от следните:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)      Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля по-голямата част от форматирането, прилагано директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцент, като например получер и курсив, когато се прилага само към част от селекцията. Текстът продължава стиловите характеристики на абзаца, където е поставен. Текстът продължава още и характеристиките на директното форматиране на текста, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отменя цялото форматиране и всички нетекстови елементи, като например картини и таблици. Текстът следва стиловите характеристики на абзаца, където е поставен, и продължава свойствата на директното форматиране или с тила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в серия от абзаци.

Вмъкване/поставяне на картини като     Тази опция показва как Word вмъква картини, свързани с текста във вашия документ. Можете да вмъквате изображения в текста, да позволявате изображенията да се местят заедно с текста или да обтичате текст около, отпред или зад изображение. В падащия списък изберете едно от следните:

 • В текста     Тази опция вмъква графиката в абзац така, както ако беше текст. Тази опция се използва по подразбиране. Графиката се движи, когато добавяте или изтривате текст. Можете да плъзгате графиката, за да промените позицията й, по същия начин, по който плъзгате текст.

 • Рамка     Тази опция обтича текста около всички страни на квадратна рамка около графиката. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • Плътно     Тази опция обтича текста около графиката в неправилна форма около реалното изображение. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • Зад текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя да плава в свой собствен слой зад текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • Пред текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя да плава в свой собствен слой пред текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • През     Тази опция обтича текста около графиката, включително запълвайки пространството, създадено от вдлъбната форма, например полумесец. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • Отгоре и отдолу     Тази опция предотвратява обтичането на текста отстрани на графиката. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

Запази водещи символи и номера, при поставяне на текст с опция "Запази само текста"     Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

Използвай клавиша Insert за поставяне     Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в документ.

Покажи бутоните на "Опции за поставяне"     Изберете тази опция, за да се показва бутонът Опции за поставяне, когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона Опции за поставяне, за да потиснете или промените настройките, които правите в този раздел на диалоговия прозорец Опции на Word.

Използвай интелигентно изрязване и поставяне     Изберете тази опция, за да настройвате автоматично форматирането, докато поставяте текста. След като поставите отметка в това квадратче, можете да изберете Настройки, за да зададете допълнителни опции за поставяне.

 • Настройки     Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец Настройки. Използвайте го, за да укажете поведение по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да замените поведението по подразбиране, като използвате бутона Опции за поставяне, който се появява, когато поставяте съдържание от клипборда в документа. Този бутон е наличен само когато опцията Използвай интелигентно изрязване и поставяне е включена.

  • Използвай опции по подразбиране за     Щракнете върху елемент в списъка, за да изберете предварително конфигурация от опции в диалоговия прозорец. За да изберете своя собствена конфигурация от опции, щракнете върху По избор в този списък.

  • Нагласяй автоматично интервалите между изречения и думи     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст, или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Нагласяй автоматично разредката на абзаците при поставяне     Изберете тази опция, за да предотвратите създаването на празни абзаци и нееднаква разредка на абзаците.

  • Поправяй форматирането и подравняването на таблици при поставяне     Изберете тази опция, за да управлявате форматирането и подравняването на таблиците. Когато тази опция е включена, единичните клетки се поставят като текст, частите от таблици се поставят като редове в съществуваща таблица (вместо като вложена таблица), а когато добавяте таблица към съществуваща таблица, поставената таблица се наглася така, че да отговаря на съществуващата таблица.

  • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция няма никакъв ефект. За да настроите ръчно поведението на стиловете при поставяне на съдържание, използвайте опциите Поставяне в раздела Изрязване, копиране и поставяне в опциите Разширени.

  • Обединявай форматирането при поставяне от PowerPoint     Изберете тази опция, за да контролирате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставения текст; най-често използваният стил на водещи символи, номерация или списък се прилага към поставения списък, а видът на елементи като таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти и фигури се запазва от източника в PowerPoint.

  • Поправяй форматирането при поставяне от Microsoft Excel     Изберете тази опция, за да контролирате резултатите, когато поставяте данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставените данни се поставят в таблица, а диаграмите се поставят като картини, вместо като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция, за да форматирате елементите на списъка така, че да отговарят на околния списък, когато поставяте елементи в списък.

Най-горе на страницата

Показване на съдържанието на документа

Покажи фоновите цветове и изображенията в изгледа "Оформление за печат"     Изберете тази опция, за да показвате фоновите цветове и изображения.

Покажи обтечения текст вътре в прозореца на документа     Изберете тази опция, за да се обтича текстът в прозореца на документа, така че да е по-лесно четенето му на екрана.

Покажи контейнерите на картини     Изберете тази опция, за да се показва празно поле на мястото на всяка картина във вашите документи. Тази опция ускорява процеса на превъртане в документ, който съдържа голям брой картини.

Покажи рисунки и текстови полета на екрана     Изберете тази опция, за да се показват обекти, създадени с инструментите за рисуване в Word в изглед "Оформление за печат" или изглед "Оформление за уеб". Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете рисунките и евентуално да ускорите показването на документите, съдържащи много рисунки. Рисунките ще се отпечатат, дори ако изчистите това квадратче за отметка.

Покажи анимацията на текста     Изберете тази опция, за да се показват текстови анимации на вашия екран. Изчистете отметката от квадратчето, за да видите как ще изглежда текстът, когато се отпечата.

Използвайте тази опция, когато разглеждате анимиран текст в документи, създадени във версия на Word, по-ранна от Word 2007. Сегашната версия на Word вече не предлага възможността за създаване на анимиран текст.

Покажи управляващите знаци     Изберете тази опция, за да покажете контролните знаци за писане "от дясно наляво".

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

Покажи показалци     Изберете тази опция, за да се показват показалците на екрана. Ако присвоите показалец на елемент, елементът с показалец се появява в скоби ([…]). Ако присвоите показалец на определено място, показалецът се появява като главно I. Скобите и главното I не се появяват в отпечатани документи.

Покажи умни етикетчета     Изберете тази опция, за да се показва лилава пунктирана линия, подчертаваща текста, разпознат като умно етикетче.

Покажи границите на текста     Изберете тази опция, за да се показват пунктирани линии около текстовите полета, колоните и абзаците. Границите са за целите на оформлението; те не се виждат в отпечатаните документи.

Покажи маркерите за изрязване     Изберете тази опция, за да се показват ъглите на полетата.

Покажи кодовете на полетата вместо стойностите им     Изберете тази опция, за да се показват кодовете на полета вместо резултатите от полетата във вашите документи. Например можете да видите { TIME @\"д, ММММ, ГГГГ" } вместо 4 февруари 2008. Изчистете отметката от това квадратче, за да видите резултатите на полето.

Независимо от тази настройка, винаги можете да превключвате между кодовете за показване на полета и резултатите на кодовете на полета, като натиснете клавишите ALT+F9.

Оцветяване на полетата     Тази опция показва дали и кога се оцветяват полетата. В списъка изберете Винаги или При избиране, за да оцветите вашите полета. Оцветяването на полетата ги прави лесни за идентифициране. Оцветяването се появява на екрана, но не и в отпечатания документ.

Цифрово     Тази опция определя как ще се показват цифрите в документите. Изберете елемент от списъка.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен арабски език.

 • Арабски Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, познат за хората, говорещи английски и други европейски езици.

 • Хинди Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, познат за хората, говорещи арабски и хинди.

 • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

 • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

Имена на месеци     Тази опция определя как ще се показват имената на месеците по западния (григориански) календар в текст на арабски. Изберете елемент от списъка.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен арабски език.

 • Арабски Изберете тази опция, за да използвате арабските имена на месеците.

 • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват имената на месеците по западния (григориански) календар, както се произнасят на английски, като се използва арабски текст.

 • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват имената на месеците по западния (григориански) календар, както се произнасят на френски, като се използва арабски текст.

Диакритически знаци      Тази опция показва диакритичните знаци в документа.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език, който използва диакритични знаци.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да се покажат всички диакритични знаци, независимо от цвета им в първоначалния документ. В списъка изберете цвят.

Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура"     На компютри с много ограничени ресурси можете да изберете тази опция, за да ускорите показването на документите на екрана.

 • Име     Изберете шрифта, който да се използва за черновите във вашите документи. Тази опция е налична само когато поставите отметка до Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура".

 • Размер     Изберете размер на шрифта за шрифта за чернова. Тази опция е налична само когато поставите отметка до Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура".

Изглед на документ     Тази опция задава посоката на текста за нови документи.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

 • Отдясно наляво Изберете тази опция, за да оформяте документи "отдясно наляво". Например абзаците стартират от дясната страна и посоката на текстовия поток е наляво.

 • Отляво надясно Изберете тази опция, за да оформяте документи "отляво надясно". Например абзаците стартират от лявата страна и посоката на текстовия поток е надясно.

Заместване на шрифт     Щракнете, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт. Използвайте тази опция, за да определите дали активният документ да използва шрифтовете, които не са налични на вашия компютър. Ако документът използва шрифтове, които не са налични на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместващ шрифт.

Най-горе на страницата

Показване

Показвай този брой последни документи     Въведете броя елементи, между 1 и 50, който да се показва в списъка Последни документи.

Бърз клавиш се задава само на първите девет файла в списъка. Можете да отворите тези документи, натискайки клавишите между 1 и 9, след като натиснете ALT+F.

Показване на измерителните единици в     Изберете мерната единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и за мерките, които въвеждате в диалоговите прозорци.

Ширина на екран на областта на стил в изгледи "Чернова" и "Структура"     Напишете положителна десетична дроб в полето, като например 0,5, за да отворите областта за стилове, която показва имената на стиловете, приложени към текста. За да затворите областта за стилове, въведете 0.

Покажи единиците в ширина от знаци     Изберете тази опция, за да използвате ширината на знаците като основа за подравняване на текста, като например във вертикални и хоризонтални линийки.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език.

Покажи пикселите при HTML функции     Изберете тази опция, за да използвате пикселите като единица по подразбиране в диалоговите прозорци, свързани с HTML функциите.

Покажи всички прозорци в лентата на задачите     Изберете тази опция, за да се показва икона в лентата на задачите на Microsoft Windows за всеки отворен прозорец в програма на Microsoft Office. Изчистването на отметката от това квадратче поставя по една икона за всяка отворена програма в лентата на задачите.

Показвай клавишни комбинации в екранните пояснения     Изберете тази опция, за да се показват клавишните комбинации в екранните пояснения.

Покажи хоризонтален плъзгач     Изберете тази опция, за да се покаже хоризонталната лента за превъртане в долната част на прозореца на документа.

Покажи вертикален плъзгач     Изберете тази опция, за да се покаже вертикалната лента за превъртане отстрани на прозореца на документа.

 • Ляв плъзгач Изберете тази опция, за да поставите вертикалната лента за превъртане в лявата страна на прозореца на документа. Използвайте тази опция, когато работите с документи, които използват предимно текст "отдясно наляво".

  Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

Покажи вертикални линийки в изглед "Оформление за печат"     Изберете тази опция, за да се показва вертикалната линийка отстрани на прозореца на документа. Уверете се също, че сте поставили отметка до квадратчето Линийка в групата Покажи/скрий в раздела Показване на лентата – компонент на Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

 • Покажи дясна линийка в изглед "Оформление за печат" Изберете тази опция, за да се показва вертикалната линийка от дясната страна на прозореца на документа.

  Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

Оптимизирай позиционирането на знаците за оформлението, а не четливостта      Изберете тази опция, за да се показва позиционирането на знаците точно така, както ще изглежда в отпечатания документ, съобразено с блоковете от текст. Разредката между знаците може да бъде разстроена, когато тази опция е включена. За най-добра четливост на екрана изключете тази опция.

Най-горе на страницата

Печат

Използвай качество на чернова     Изберете тази опция, за да се отпечатва документът с минимално форматиране, което може да ускори процеса на печат. Много принтери не поддържат тази функция.

Печатай фоново     Изберете тази опция, за да печатате документите във фонов режим, което ви позволява да продължите да работите, докато печатате. Тази опция изисква повече налична памет, за да ви позволи да работите и да печатате едновременно. Ако работата с вашия документ по време на печатане стане недопустимо бавна, изключете тази опция.

Печатай страниците в обратен ред     Изберете тази опция, за да се отпечатват страниците в обратен ред, започвайки с последната страница във вашия документ. Не използвайте тази опция, когато печатате пликове.

Печатай XML етикети     Изберете тази опция, за да печатате XML етикетите за XML елементите, приложени към XML документ. Трябва да имате прикачена схема към документа и трябва да прилагате елементи, които се предоставят от прикачената схема. Етикетите се появяват в отпечатания документ.

Печатай кодовете на полетата вместо стойностите им     Изберете тази опция, за да печатате кодовете на полетата вместо резултатите на полетата, например { TIME @\"д, MMMM, ГГГГ" } вместо 4 февруари 2008.

Печатай отпред на листа за двустранно отпечатване     Изберете тази опция, за да печатате от предната страна на всеки лист, когато печатате на принтер, който няма възможност за двустранен печат. Страниците ще се отпечатат в обратен ред, така че когато обърнете тестето, за да печатате на гърба, страниците ще се отпечатат в правилния ред.

Печатай отзад на листа за двустранно отпечатване     Изберете тази опция, за да печатате на задната страна на всеки лист, когато печатате на принтер, който няма възможност за двустранен печат. Страниците ще се отпечатат във възходящ ред, така че да отговарят на тестето страници, отпечатани от предната страна в обратен ред.

Мащабирай съдържанието за размери хартия A4 или 8,5 x 11"     Изберете тази опция, за да се нагласят автоматично документите, създадени за хартия с размер 8,5 на 11 инча, така че да се побират на хартия с размер A4, и да се нагласят документите, създадени за хартия с размер A4 така, че да се побират на хартия с размер 8,5 на 11. Тази опция има ефект само ако хартията A4 или 8,5 на 11 инча в принтера не отговаря на размера на хартията, зададен в раздела Оформление на страница на Word. Тази опция оказва влияние само върху разпечатките; тя не оказва влияние върху форматирането.

Подаване по подразбиране     Тази опция показва тавата на принтера, която се използва по подразбиране. За да следвате настройките на принтера, изберете Използвай настройките на принтера. За да изберете определена тава, изберете я в списъка. Изборите в списъка зависят от конфигурацията на принтера ви.

Най-горе на страницата

При отпечатване на този документ

При отпечатване на този документ     Изберете документа, за който се прилагат тези настройки за печатане. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да важи настройката за всички документи, които ще създавате.

Печатай PostScript върху текста     Изберете тази опция, за да печатате PostScript код, когато документът съдържа полета PRINT.

Печатай само данните от формуляра     Изберете тази опция, за да печатате данните, въведени в онлайн формуляр, без да отпечатвате самия формуляр.

Най-горе на страницата

Записване

Напомни преди записване на нормален шаблон     Изберете тази опция, за да се показва съобщение, когато затваряте Word, питащо ви дали искате да запишете промените, направени в шаблона по подразбиране. Тъй като промените в шаблона по подразбиране ще се отразят на всички нови документи, които създавате, може да искате да бъдете предупреждавани, когато шаблонът се променя. Ако изчистите отметката от това квадратче, промените ще се записват автоматично, без да се появява запитване.

Винаги създавай резервно копие     Изберете тази опция, за да се създава резервно копие на документа всеки път, когато го записвате. Всяко резервно копие заменя предишното резервно копие. Word добавя фразата "Резервно копие на" към името на файла на и прилага разширението .wbk към всички резервни копия. Резервните копия се записват в същата папка, където е първоначалният документ.

Копирай отдалечено съхранените файлове на компютъра и актуализирай отдалечения файл при записване     Изберете тази опция, за да се съхранява временно локално копие на файловете, съхранявани на мрежови или преносими устройства. Когато записвате локалното копие, Word записва вашите промени в оригиналното копие. Ако първоначалният файл не е наличен, Word ви подканва да запишете файла на друго място, за да избегнете загубата на данни.

Разреши фоново записване     Изберете тази опция, за да се записват вашите документи във фонов режим, докато работите. Когато Word провежда фоново записване, в лентата на състоянието се появява икона, измерваща напредъка.

Най-горе на страницата

Запазване на качеството при споделяне на този документ

Запазване на качеството при споделяне на този документ     Изберете документа, за който да се прилагат тези настройки. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да важи настройката за всички документи, които ще създавате.

Записвай умните етикетчета като XML свойства в уеб страниците     Изберете тази опция, за да се записват всички умни етикетчета в документа като XML в HTML файл.

Запиши данните на формуляра като текстов файл с разделители     Изберете тази опция, за да се записват данните, въведени в онлайн формуляр, като един, разделен с табулация, текстов файл във формат на обикновен текст. След това можете да импортирате съдържанието на този файл в база от данни.

Включи лингвистични данни     Изберете тази опция, за да се записват лингвистични данни, като говор и ръкописен текст.

Включи умни етикетчета     Изберете тази опция, за да се записват умните етикетчета като част от вашия документ.

Най-горе на страницата

Общ

Обратна връзка със звук     Изберете тази опция, за да се добавят звуци към определени действия или събития в Word и други програми в 2007 Microsoft Office system. Например за да промените звука, асоцииран с някое събитие, отворете папката за звуци и аудио устройства в контролния панел. Вашият компютър трябва да има звукова карта, за да изпълни повечето звуци

Обратна връзка с анимация     Изберете тази опция, за да се анимира движението на показалеца в Word и другите програми на Office. Тази опция предоставя също анимирани курсори за действия като печат, записване, автоматично форматиране и операции за намиране и замяна.

Потвърди конвертирането на файловия формат при отваряне     Изберете тази опция, за да изберете конвертора на файлове, който да използва Word за отваряне на файлове, създадени в друга програма. Изчистете отметката от това квадратче, ако искате Word автоматично да избира конвертор.

Актуализирай автоматично връзките при отваряне     Изберете тази опция, за да се актуализира автоматично всякакво съдържание, свързано с други файлове, всеки път, когато отворите документ.

Разреши отварянето на документ в изглед "Чернова"     Изберете тази опция, за да можете да отваряте документа в изгледа "Чернова".

За да накарате документа да се отваря в изгледа "Чернова" по подразбиране, трябва да включите тази опция и след това в раздела Изглед в групата Изгледи на документ щракнете върху Чернова. Направете някаква промяна в документа и след това го запишете.

Фоново отваряне на уеб страници     Изберете тази опция, за да се отварят документи на уеб страници във фонов режим, докато работите. Когато Word отваря страницата във фонов режим, в лентата на състоянието се появява икона, измерваща прогреса.

Разреши фоново престраниране     Изберете тази опция, за да се престранират автоматично документите, докато работите. Тази опция е налична само в изгледите "Чернова" и "Структура". Изчистването на това квадратче за отметка предотвратява актуализирането на номерата на страниците (когато се показват в лентата на състоянието), докато не превключите към режим "Оформление за печат".

Покажи грешките в допълнителния потребителски интерфейс     Изберете тази опция, за да се показват съобщения за грешки от програмите, персонализиращи потребителския интерфейс. Тази опция е особено полезна за авторите на софтуерни решения, тъй като предоставя информация за отстраняването на грешки в потребителския интерфейс.

Пощенски адрес     Въведете адреса, който искате Word да използва като адрес на подателя по подразбиране за пликове и писма.

Местоположения на файловете     Щракнете тук, за да видите мястото по подразбиране за съхранение на документи, шаблони и други елементи, които създавате и използвате в Word. В диалоговия прозорец Местоположения на файловете щракнете върху елемента, който искате да промените, и след това изберете Модифицирай, за да зададете ново място по подразбиране.

Местата по подразбиране за шаблоните и папката "Стартиране" се третират като надеждни места. Ако промените мястото, уверете се, че новата папка е защитено място.

Уеб опции     Щракнете, за да отворите диалоговия прозорец Уеб опции. Използвайте този диалогов прозорец, за да настройвате опциите за използване на Word за създаване на уеб страници.

Опции за услуги     Щракнете, за да отворите диалоговия прозорец Опции за услуги. Използвайте този диалогов прозорец, за да настройвате опциите за споделените работни области.

Най-горе на страницата

Съвместимост

Документи на Word 6.0/95 на английски     Тази опция задава вашите предпочитания за преобразуване на текст. По-старите версии на Word понякога бяха използвани заедно с програми на други разработчици, създадени да поддържат китайски или корейски на английски версии на Microsoft Windows. Ако използването на тези добавки води до неправилно показване на текста в документ, който се опитвате да отворите, можете да използвате тези опции за преобразуване на документа, така че текстът да се покаже правилно. След успешно отваряне на файла, непременно върнете тази опция на Отвори нормално; в противен случай правилно съхранени файлове може да се отворят неправилно.

Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език.

 • Съдържат азиатски текст Изберете тази опция, ако знаете, че документът съдържа източноазиатски текст, за да се покаже правилно текстът.

 • Отвори нормално Изберете тази опция след отварянето на файла така, че текстът да се показва правилно.

 • Автоматично откривай азиатски текст Изберете тази опция, ако не сте сигурни дали документът съдържа източноазиатски текст. Word се опитва да открие източноазиатски текст и да го покаже правилно.

Най-горе на страницата

Опции за съвместимост за

Опции за съвместимост за     Изберете документа, за който се прилагат тези настройки. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да важи настройката за всички документи, които ще създавате.

Оформи този документ като че ли е създаден в     Изберете текстообработващата програма, която искате да се използва за отваряне на документа. Настройките в списъка на Опции за оформление се променят в зависимост от текстообработващата програма, която изберете. За да укажете своя собствена конфигурация от настройки, изберете По избор.

Опции за оформление     Предоставя опции за изготвяне на оформлението на документа. Поставете отметки до желаните опции.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×