Опции на редактора (разширени)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Опции за редактиране

Изрязване, копиране и поставяне

Показване на съдържанието на имейл

Показване

Опции за редактиране

Писане замества избрания текст     Изберете тази опция за изтриване на избрания текст, когато започнете да въвеждате. Ако изчистите отметката от това квадратче, Microsoft Office Outlook вмъква нов текст преди избрания текст и не изтрива избрания текст.

При избиране автоматично избирай цялата дума     Изберете тази опция, за да изберете цялата думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция на също води до Outlook, за да изберете дума и пространството, което го следва, когато щракнете двукратно върху дума.

Позволи плъзгане и пускане на текста     Изберете тази опция, за да можете да преместите или да копирате избран текст, като го плъзгате. За да преместите текст, изберете го и го плъзнете до новото място. За да копирате текст, изберете текста и след това задръжте натиснат CTRL, докато плъзгате селекцията до новото й място.

Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й     Изберете тази опция, за да го направите по-лесен за редактиране на текст на хипервръзки. Когато тази опция е включена, трябва да натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху връзката, за да следва връзка. Когато тази опция е изключена, щракнете върху връзката кара Outlook, за да отидете до местоназначението на връзката, което го прави по-трудно да редактирате текста на връзката.

Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури     Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или ръкописни чертежи и писане, когато ги поставите в електронна поща. Платно за рисуване ви помага да подредите графичните обекти и картини и да ги премествате като една единица.

Използвай интелигентен избор на абзац     Изберете тази опция, за да избирате знака за абзац, когато изберете цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично остава с абзаца.

Използвай интелигентно позициониране на курсора     Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се мести, докато превъртате нагоре и надолу. Когато натиснете клавиш СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, след като превъртите, курсорът съответства на текущата страница в изгледа, не на позицията отпреди превъртането.

Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване     Изберете тази опция, за да включвате или изключвате режим на припокриване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да замествате наличния текст, докато пишете, знак по знак. Ако Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване е избрано, можете да включвате или изключвате тази опция с натискане на INSERT.

Добави двойна кавичка за азбучно номериране на иврит     Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички (") при номериране.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен иврит.

Напомняй за актуализиране на стил     Изберете тази опция, за да бъдете питани, когато директно променяте текст, в който е приложен стил, и след което прилагате отново стила върху модифицирания текст. Когато бъдете попитани, можете да актуализирате стила спрямо последните промени или да приложите наново форматирането на стила.

Използвай нормален стил за списъци с водещи символи или номерирани     Изберете тази опция, за да базирате стиловете на списъци върху нормалния стил на абзаци, вместо върху стила "Списък за абзац".

Отчитай форматирането     Изберете тази опция, за да отчитате форматирането, докато пишете. Това ви помага лесно да приложите същото форматиране другаде. Тази опция трябва да бъде включена, преди да можете да използвате командата Избери текст с подобно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако щракнете избрания текст с десния бутон. За да се покаже списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху командата Опции в екрана Стил и поставете отметки до Форматиране на ниво на абзац, Форматиране на шрифт и Форматиране на водещи символи и номериране.

 • Маркирай форматиране несъответствия     Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синя вълнообразна линия, когато тя е подобна на, но не точно същото като друго форматиране в имейл съобщенията. За да използвате тази опция, трябва да изберете квадратчето проследяване на форматирането .

Разрешаване на Щракни и въведи     Изберете тази опция, за да вмъкнете текст, графики, таблици или други елементи в празна област на имейл, като щракнете двукратно върху в празната област. Функцията "Щракни и въведи" автоматично вмъква абзаци и се прилага подравняване, необходими за позициониране на елемента там, където сте щракнали два пъти. Тази функция е налична само в изглед "Оформление за печат" и изглед "Оформление за уеб".

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага на текста, когато използвате функцията за свободно въвеждане.

Използвай проверка на поредност     Изберете тази опция, за да проверите дали току-що Въведеният знак се появява в правилния ред, за да се използва като Тонов маркер, диакритичен знак или гласна и да бъде поставен над, под, пред или зад съгласната го, с която върви.

Забележка : Тази опция е налична само ако е разрешен език със сложни писмени знаци за редактиране на текста. Въвеждане и заместване{b> <b}Изберете тази опция, за да заместите предварително въведения знак с току-що въведения знак, ако двата знака не могат да съществуват заедно в един и същ клъстер на текста.

Азиатски шрифтове се отнасят за текст на латиница     Изберете тази опция, за да промените латиница в избрания азиатски шрифт, когато прилагате азиатски шрифт към избрания текст. Изчистете това квадратче, ако искате латиница да остане в латински шрифт, докато прилагате азиатски шрифт на останалата част от имейла.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език.

Автоматично превключване на клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст     Изберете тази опция за промяна на езика на клавиатурата и шрифт въз основа на езика на текста, където се намира курсорът. Ако изчистите тази опция, само шрифтът е променен.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

Използвай наследени режим на IME за разрешаване на режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да позволите на знаците, които въвеждате да заместите съществуващите знаци (припокриване), докато използвате редактор на методи за въвеждане (IME) на компютър, който се изпълнява операционната система Microsoft Windows XP. Ако Outlook е инсталиран на компютър, на който се изпълнява Windows Vista, тази опция не се показва, защото режима на припокриване се поддържа автоматично.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

IME управлявате активен     Изберете тази опция, за да стартирате редактора на методи за въвеждане (IME). Изчистете това квадратче, за да спрете IME.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

Trueinline на IME IME     Изберете тази опция, за да използвате интерфейс на естествен език на компютри с разрешен IME.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

Настройки на IME     Щракнете, за да отворите свойствата за IME име на диалоговия прозорец. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, конвертирането на знаците и други опции за активния IME.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език и е инсталиран редактор за въвеждане на език с източноазиатски знаци.

Най-горе на страницата

Изрязване, копиране и поставяне

В същия имейл     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание в един и същ имейл съобщения, от която сте копирали съдържанието. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)      Тази опция запазва стиловете на знаците и директното форматиране, прилагани към копирания текст. Директното форматиране включва характеристики като размер на шрифта, курсив и друго форматиране, което не е включено в стила на абзаца.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля по-голямата част от форматирането, прилагано директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцент, като например получер и курсив, когато се прилага само към част от селекцията. Текстът продължава стиловите характеристики на абзаца, където е поставен. Текстът продължава още и свойствата на директното форматиране или стила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отменя цялото форматиране и всички нетекстови елементи, като например картини и таблици. Текстът следва стиловите характеристики на абзаца, където е поставен, и продължава свойствата на директното форматиране или с тила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в серия от абзаци.

Поставяне между имейли     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника     Тази опция запазва форматирането, което е приложено към копирания текст. Дефиниция на стил, който е свързан с копирания текст се копира на местоназначение електронна поща.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля по-голямата част от форматирането, прилагано директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцент, като например получер и курсив, когато се прилага само към част от селекцията. Текстът продължава стиловите характеристики на абзаца, където е поставен. Текстът продължава още и свойствата на директното форматиране или стила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отменя цялото форматиране и всички нетекстови елементи, като например картини и таблици. Текстът следва стиловите характеристики на абзаца, където е поставен, и продължава свойствата на директното форматиране или с тила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в серия от абзаци.

Поставяне между имейли, когато дефинициите на стил са в конфликт     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook и стила, който е присвоен на копирания текст се дефинира по различен начин в имейл съобщение, където се поставя текста. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва изгледа на копирания текст, като задава нормалния стил на поставения текст и прилага директно форматиране. Директното форматиране включва характеристики като размер на шрифта, курсив и друго форматиране, подражаващо на стиловата дефиниция на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя ще използва дефиниция на стил на електронната поща, където се поставя текста. Например копирате текст от позиция 1 от един имейл към друг. В един имейл "Заглавие 1" се дефинира като Arial получер, 14 пункта и в имейл, който поставяте текст, "Заглавие 1" се дефинира като Cambria получер, 16 пункта. Когато използвате опцията за Използване на стиловете на местоназначението , поставения текст използва стил на заглавие 1, Cambria получер, 16 пункта.

 • Съгласуване с форматирането на местоназначението     Тази опция изтрива дефиниция на стил и най-форматиране, който е свързан директно копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще дефиниция на стил в имейл съобщението там, където се поставя текста.

 • Запази само текста     Тази опция отменя цялото форматиране и всички нетекстови елементи, като например картини и таблици. Текстът следва стиловите характеристики на абзаца, където е поставен, и продължава свойствата на директното форматиране или с тила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в серия от абзаци.

Поставяне от други програми     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от друга програма. В падащия списък изберете едно от следните:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)      Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля по-голямата част от форматирането, прилагано директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцент, като например получер и курсив, когато се прилага само към част от селекцията. Текстът продължава стиловите характеристики на абзаца, където е поставен. Текстът продължава още и характеристиките на директното форматиране на текста, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отменя цялото форматиране и всички нетекстови елементи, като например картини и таблици. Текстът следва стиловите характеристики на абзаца, където е поставен, и продължава свойствата на директното форматиране или с тила на знаците, който непосредствено е предхождал курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в серия от абзаци.

Вмъкване/поставяне на картини като     Тази опция показва как Outlook вмъква картини спрямо текста във вашата електронна поща. Можете да вмъкнете изображения в текста, да позволявате изображенията да се преместите с текст или да обтичане на текст около, пред или зад изображение. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • В текста     Тази опция вмъква графиката в абзац така, както ако беше текст. Тази опция се използва по подразбиране. Графиката се движи, когато добавяте или изтривате текст. Можете да плъзгате графиката, за да промените позицията й, по същия начин, по който плъзгате текст.

 • Рамка     Тази опция обтича текста около всички страни на квадратна рамка около графиката. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • Плътно     Тази опция обтича текста около графиката в неправилна форма около реалното изображение. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • Зад текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя да плава в свой собствен слой зад текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • Пред текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя да плава в свой собствен слой пред текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • През     Тази опция обтича текста около графиката, включително запълвайки пространството, създадено от вдлъбната форма, например полумесец. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

 • Отгоре и отдолу     Тази опция предотвратява обтичането на текста отстрани на графиката. Графиката не се движи, когато добавяте или изтривате текст, но можете да я плъзгате, за да промените позицията й.

Запази водещи символи и номера, при поставяне на текст с опция "Запази само текста"     Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

Използвай клавиша Insert за поставяне     Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в имейл.

Бутони за показване на опции за поставяне     Изберете тази опция, за да се покаже бутонът Опции за поставяне , когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона Опции за поставяне , за да игнорирате или промяна на настройките, които правите в този раздел в диалоговия прозорец Опции на редактора .

Използвай интелигентно изрязване и поставяне     Изберете тази опция, за да настройвате автоматично форматирането, докато поставяте текста. След като поставите отметка в това квадратче, можете да изберете Настройки, за да зададете допълнителни опции за поставяне.

 • Настройки     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Настройки . Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да игнорирате поведението по подразбиране с помощта на бутона Опции за поставяне , който се показва, когато поставяте съдържание от клипборда в електронна поща. Този бутон е наличен само когато е включена опцията Използвай Интелигентно изрязване и поставяне .

  • Нагласяй автоматично интервалите между изречения и думи     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст, или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Нагласяй автоматично разредката на абзаците при поставяне     Изберете тази опция, за да предотвратите създаването на празни абзаци и нееднаква разредка на абзаците.

  • Поправяй форматирането и подравняването на таблици при поставяне     Изберете тази опция, за да управлявате форматирането и подравняването на таблиците. Когато тази опция е включена, единичните клетки се поставят като текст, частите от таблици се поставят като редове в съществуваща таблица (вместо като вложена таблица), а когато добавяте таблица към съществуваща таблица, поставената таблица се наглася така, че да отговаря на съществуващата таблица.

  • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция няма никакъв ефект. За да настроите ръчно поведението на стиловете при поставяне на съдържание, използвайте опциите Поставяне в раздела Изрязване, копиране и поставяне в опциите Разширени.

  • Обединявай форматирането при поставяне от PowerPoint     Изберете тази опция, за да контролирате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставения текст; най-често използваният стил на водещи символи, номерация или списък се прилага към поставения списък, а видът на елементи като таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти и фигури се запазва от източника в PowerPoint.

  • Поправяй форматирането при поставяне от Microsoft Excel     Изберете тази опция, за да контролирате резултатите, когато поставяте данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставените данни се поставят в таблица, а диаграмите се поставят като картини, вместо като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция, за да форматирате елементите на списъка така, че да отговарят на околния списък, когато поставяте елементи в списък.

Най-горе на страницата

Показване на съдържанието на имейл

Показване на текст, опакована в прозореца на документа     Изберете тази опция за обтичане на текста в прозореца, съдържащ имейла, така че да е по-лесен за четене на екрана.

Показване на контейнери за картини     Изберете тази опция за показване на празно поле на мястото на всяка картина в имейл съобщенията. Тази опция ускорява процеса на превъртане на имейл, който съдържа голям брой картини.

Покажи чертежи и текстови полета на екрана     Изберете тази опция за показване на обекти, които са създадени с инструменти за рисуване на Outlook в изглед на оформление за печат или изглед "Оформление за уеб". Изчистете това квадратче, за да скриете чертежи и вероятно да ускорите показването на имейли, които съдържат много рисунки. Рисунки ще бъдат отпечатани, дори ако изчистите отметката от това квадратче.

Покажи анимацията на текста     Изберете тази опция, за да се показват текстови анимации на вашия екран. Изчистете отметката от квадратчето, за да видите как ще изглежда текстът, когато се отпечата.

Забележка : Използвайте тази опция, когато преглеждате анимиран текст в имейл съобщения, които са създадени в по-стара от Outlook 2007версия на Outlook. Текущата версия на Outlook вече не предоставя възможност да създадете анимирани текст.

Покажи управляващите знаци     Изберете тази опция, за да покажете контролните знаци за писане "от дясно наляво".

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

Показване на показалци     Изберете тази опция, за да се покаже маркери на екрана. Ако присвоите показалец елемент, отбелязано елемент се показва в скоби ([…]). Ако присвоите показалец местоположение, показалецът се показва като отвесна черта. Скоби и черта не се показват в отпечатана имейли.

Покажи умни етикетчета     Изберете тази опция, за да се показва лилава пунктирана линия, подчертаваща текста, разпознат като умно етикетче.

Покажи кодовете на полетата вместо техните стойности     Изберете тази опция, за да покажете кодове на полета вместо резултатите от полетата във вашата електронна поща. Например можете да видите {час @\"MMMM, д, гггг"} вместо 4 февруари 2008. Изчистете това квадратче, за да видите резултатите в полето.

Независимо от тази настройка, винаги можете да превключвате между кодовете за показване на полета и резултатите на кодовете на полета, като натиснете клавишите ALT+F9.

Оцветяване на поле     Тази опция показва дали и кога полета са оцветени. В списъка изберете Винаги когато избрано или да сянка вашите полета. Изберете никога не се изключва оцветяване на полетата. Оцветяването на полетата ги да идентифицирате лесно. Оцветяването се появява на екрана, но не и в отпечатания имейл.

Цифра     Тази опция определя как ще изглеждат цифрите в имейли. Изберете елемент от списъка.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен арабски език.

 • Арабски Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, познат за хората, говорещи английски и други европейски езици.

 • Хинди Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, познат за хората, говорещи арабски и хинди.

 • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

 • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

Имена на месеци     Тази опция определя как ще се показват имената на месеците по западния (григориански) календар в текст на арабски. Изберете елемент от списъка.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен арабски език.

 • Арабски Изберете тази опция, за да използвате арабските имена на месеците.

 • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват имената на месеците по западния (григориански) календар, както се произнасят на английски, като се използва арабски текст.

 • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват имената на месеците по западния (григориански) календар, както се произнасят на френски, като се използва арабски текст.

Диакритични знаци     Тази опция показва диакритични знаци в имейл съобщението.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език, който използва диакритични знаци.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да зададете цвят за показване на всички диакритични знаци, независимо от цвета на диакритични знаци в първоначалното имейл съобщение. В списъка изберете цвят.

Изглед на документа     Тази опция задава посоката на текста за нови имейл съобщения.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

 • Отдясно наляво Изберете тази опция, за да оформите имейли отдясно наляво. Например абзаците започват от дясната страна на имейл текстът тече наляво.

 • Отляво надясно Изберете тази опция, за да оформите имейли отляво надясно. Например абзаците започват от лявата страна на имейл с посока отляво надясно.

Заместване на шрифт     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт . Използвайте тази опция, за да определите дали активния имейл да използва всички шрифтове, които не са налични на вашия компютър. Ако имейлът използва шрифтове, които не са на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместване на шрифт.

Най-горе на страницата

Показване

Показване на измерителните единици в     Изберете мерната единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и за мерките, които въвеждате в диалоговите прозорци.

Покажи единиците в ширина от знаци     Изберете тази опция, за да използвате ширината на знаците като основа за подравняване на текста, като например във вертикални и хоризонтални линийки.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език.

Покажи пикселите при HTML функции     Изберете тази опция, за да използвате пикселите като единица по подразбиране в диалоговите прозорци, свързани с HTML функциите.

Показвай клавишни комбинации в екранните пояснения     Изберете тази опция, за да се показват клавишните комбинации в екранните пояснения.

Показване на вертикалната линийка в изглед на оформление за печат     Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка от страна на прозореца на имейла. Уверете се, че можете също да изберете квадратчето линийка в групата Покажи/Скрий в раздела изглед на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

 • Покажи дясна линийка в изглед на оформление за печат Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка в дясната страна на прозореца на имейла.

  Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език "отдясно наляво".

Оптимизиране знак позициониране за оформление, а не четливостта      Изберете тази опция, за да покажете позиционирането точно, тъй като тя ще се появи в отпечатания имейл вземат предвид текстовите блокове. Разредката между знаците може да бъде изкривено при тази опция е включена. За най-добри четливостта на екрана изключете тази опция.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×