Операции LEFT JOIN, RIGHT JOIN

Комбинират записи в таблица източник, когато се използват в клауза FROM.

Синтаксис

FROM таблица1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN таблица2
ON таблица1.поле1оператор_за_сравнение таблица2.поле2

Операциите LEFT JOIN и RIGHT JOIN имат следните части:

Част

Описание

таблица1, таблица2

Имената на таблиците, от които се комбинират записи.

поле1, поле2

Имената на полетата, които се свързват. Полетата трябва да бъдат от един и същ тип данни и да съдържат данни от един и същ вид, но не е необходимо да имат едни и същи имена.

оператор_за_сравнение

Всеки релационен оператор за сравнение: "=," "<," ">," "<=," ">=" или "<>."


Забележки

Операцията LEFT JOIN се използва за създаване на ляво външно съединение. Левите външни съединения съдържат всички записи от първата (лявата) от две таблици, дори ако няма съответстващи стойности от записи във втората (дясната) таблица.

Операцията RIGHT JOIN се използва за създаване на дясно външно съединение. Десните външни съединения съдържат всички записи от втората (дясната) от две таблици, дори ако няма съответстващи стойности от записи в първата (лявата) таблица.

Можете например да използвате LEFT JOIN с таблиците за отдели Departments (лява) и за служители Employees (дясна), за да изберете всички отдели, включително тези, на които не са присвоени служители. За да изберете всички служители, включително тези, които не са присвоени на никой отдел, можете да използвате RIGHT JOIN.

Следващият пример показва как можете да съедините таблиците за категории Categories и за продукти Products по полето CategoryID: Заявката създава списък с всички категории, включително тези, които не съдържат продукти:

SELECT CategoryName, ProductName FROM Categories LEFT JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

В този пример CategoryID е съединяващото поле, но то не е включено в резултата от заявката, защото не е включено в командата SELECT. За да включите съединяващото поле, въведете името на полето в команда SELECT – в случая Categories.CategoryID .

Забележка : 

За да създадете заявка, съдържаща само записи, в които данните в свързаните полета са еднакви, използвайте операцията INNER JOIN.

  • Операциите LEFT JOIN или RIGHT JOIN може да бъдат вложени в INNER JOIN, но INNER JOIN не може да бъде вложена в LEFT JOIN или RIGHT JOIN. Вижте обсъждането на влагането в темата за INNER JOIN, за да видите как да влагате съединения в други съединения.

  • Можете да свържете няколко клаузи ON. Вижте обсъждането на свързването на клаузи в темата за INNER JOIN, за да видите как става това.

Ако се опитате да съедините полета, съдържащи данни Тип данни "паметна бележка" или Тип данни за OLE обект, възниква грешка.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×