Налични типове диаграми

Microsoft Office Excel 2007 поддържа много типове диаграми, за да ви помогне да показвате по смислен начин данни на читателите си. Когато създавате диаграма или променяте типа на съществуваща диаграма, можете да изберете един от следните типове на диаграми.

Важно   В тази статия са описани типовете диаграми, които можете да използвате. За информация относно създаването на диаграма вижте Създаване на диаграма.

В тази статия

Колонни диаграми

Линейни диаграми

Кръгови диаграми

Стълбовидни диаграми

Площни диаграми

XY (точкови) диаграми

Борсови диаграми

Повърхнинни диаграми

Пръстеновидни диаграми

Мехурчести диаграми

Радарни диаграми

Други типове диаграми, които можете да създадете в Excel

Колонни диаграми

Данни, които са подредени в колони или редове на работния лист, могат да се начертаят в колонна диаграма. Колонните диаграми са от полза при показването на промени на данни за даден период от време или за илюстриране на сравнения между елементи.

Категориите в колонните диаграми обикновено се организират по хоризонталната ос, а стойностите – по вертикалната.

3D колонна диаграма с клъстери

Колонните диаграми притежават следните подтипове диаграми:

 • Колонна с клъстери и 3D колонна с клъстери    Колонните диаграми с клъстери сравняват стойности в категории. Колонната диаграма с клъстери показва стойностите в 2D вертикални правоъгълници. Колона в 3D диаграма с клъстери показва данните, като използва само 3D перспектива. Не се използва трета ос (ос на дълбочината).

  Групова колонна диаграма и 3D групова колонна диаграма

  Можете да използвате тип колонна диаграма с клъстери, когато имате категории, представящи:

  • Диапазони от стойности (например брой елементи).

  • Специфични подреждания на мащаби (например скала на Likert с елементи като "силно съгласие", "съгласие", "неутрално", "несъгласие", "силно несъгласие").

  • Имена, които не са в конкретен ред (например имена на елементи, географски имена или имена на хора).

   Забележка   Вместо това, за представяне на данни в 3D формат, който използва три оси (хоризонтална ос, вертикална ос и ос на дълбочината), които можете да променяте, използвайте подтип 3D колонна диаграма.

 • Колонна с наслагване и 3D колонна с наслагване    Колонните диаграми с наслагване показват отношението на отделни елементи към цялото, сравнявайки приноса на всяка една стойност към общата сума по категории. Колонната диаграма с наслагване показва стойности в 2D вертикални правоъгълници с наслагване. 3D колонната диаграма с наслагване показва данните само с използване на 3D перспектива. Не се използва трета ос (на дълбочината).

  Колонна диаграма с наслагване и 3D колонна диаграма с наслагване

  Можете да използвате колонна диаграма с наслагване, когато имате множество серии от данни и когато искате да подчертаете сумата.

 • 100% колонна с наслагване и 100% колонна с наслагване в 3D    100% колонните диаграми с наслагване и 100% колонните диаграми с наслагване в 3D сравняват процента на приноса на всяка стойност спрямо общата сума по категории. 100% колонната диаграма с наслагване показва стойности в 2D вертикални правоъгълници със 100% наслагване. 100% колонната диаграма с наслагване в 3D показва данните просто с използване на 3D перспектива. Не се използва трета ос (на дълбочината).

  100% колонна диаграма с наслагване и 100% колонна диаграма в 3D

  Можете да използвате 100% колонна диаграма с наслагване, когато имате три или повече серии от данни и искате да подчертаете приноса към цялото и по-специално, ако общата сума е една и съща за всяка една категория.

 • 3D колонна    3D колонните диаграми използват три оси, които можете да променяте (хоризонтална ос, вертикална ос и ос на дълбочината), и те сравняват точки от данни по хоризонталната ос и оста на дълбочината.

  3D колонна диаграма

  Можете да използвате 3D колонна диаграма, когато искате да сравните данни между категориите, а също между сериите, тъй като този тип диаграма показва категории – както по хоризонталната ос, така и по оста на дълбочината, докато вертикалната ос показва стойностите.

 • Цилиндрична, конична и пирамидална    Цилиндричните, коничните и пирамидалните диаграми са налични в същите типове диаграми с клъстери, с наслагване, 100% с наслагване и в 3D, както се предлагат за правоъгълни колонни диаграми и показват и сравняват данни по същия начин. Единствената разлика е в това, че тези типове диаграми показват цилиндрични, конични и пирамидални фигури вместо правоъгълници.

  Цилиндрична, конична и пирамидална диаграма

Съвет   За да създадете колонна диаграма, вижте Представяне на данни в колонна диаграма.

Най-горе на страницата

Линейни диаграми

Данните, които са подредени в колони или редове на работен лист, могат да се начертаят в линейна диаграма. Линейните диаграми показват непрекъснати във времето данни, зададени на фона на обща скала и по тази причина са идеални за показване на тенденции в данните при равни интервали. В линейната диаграма данните на категориите се разпределят равномерно по хоризонталната ос, а данните за стойностите се разпределят равномерно по вертикалната ос.

Линейна диаграма с маркери

Трябва да използвате линейна диаграма, ако вашите етикети на категории са текстови и представят равномерно раздалечени стойности, като например месеци, тримесечия или финансови години. Това е особено вярно, ако има множество серии – при една серия би трябвало да помислите за използването на диаграма на категориите. Използвайте линейна диаграма и в случай че имате няколко, равномерно раздалечени числови етикети, особено години. Ако имате повече от десет числови етикета, използвайте по-скоро точкова диаграма.

Линейните диаграми имат следните подтипове:

 • Линейна и линейна с маркери    Независимо дали са с показани маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или не, линейните диаграми са полезни за показване на тенденции във времето или подредени категории особено когато има много точки от данни и редът, в който са представени, е от значение. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте линейна диаграма без маркери.

  Линейни диаграми с и без маркери

 • Линейна с наслагване и линейна с наслагване с маркери    Независимо дали са с показани маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или не, линейните диаграми с наслагване могат да се използват за показване на тенденцията на приноса на всяка стойност във времето или по подредени категории. Тъй като не е лесно да се видят насложените линии, помислете дали да не използвате вместо тях друг вид линейна диаграма или площна диаграма с наслагване.

  Линейни диаграми с наслагване с и без маркери

 • Линейна със 100% наслагване и линейна със 100% наслагване с маркери    Независимо дали са с показани маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или не, 100% линейни диаграми с наслагване могат да се използват за показване на тенденцията на процента, който всяка стойност допринася във времето или по подредени категории. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте 100% линейна диаграма с наслагване без маркери.

  Съвет   За по-добро представяне на този тип данни помислете дали да не използвате вместо нея 100% площна диаграма с наслагване.

  100% линейни диаграми с наслагване с и без маркери

 • 3D линейна    3D линейната диаграма показва всеки ред или колонна данни като 3D лента. 3D линейната диаграма има хоризонтална ос, вертикална ос и ос на дълбочината, които можете да модифицирате.

  3D линейна диаграма

Съвет   За да създадете линейна диаграма, вижте Представяне на данни в точкова или линейна диаграма.

Най-горе на страницата

Кръгови диаграми

Данни, които са подредени само в една колона или ред на работния лист, могат да се начертаят в кръгова диаграма. Кръговите диаграми показват пропорционалния размер на елементите в една серия от данни, спрямо сумата на елементите. точки от данни в кръгова диаграма се показват като процентни дялове от целия кръг.

3D кръгова диаграма

Помислете за използване на кръгова диаграма, когато:

 • Имате само една серия от данни, която искате да начертаете.

 • Никоя от стойностите, които искате да начертаете, не е отрицателна.

 • Почти никоя от стойностите, които искате да начертаете, не е със стойност нула.

 • Нямате повече от седем категории.

 • Категориите представят части от целия дял.

Кръговите диаграми имат следните подтипове диаграми:

 • Кръгова и 3D кръгова    Кръговите диаграми показват дела на всяка стойност в общата сума в 2D или 3D формат. Можете ръчно да изнасяте сектори от кръговата диаграма, за да ги подчертаете.

  Пример за 2D и 3D кръгова диаграма

 • Кръгова от кръгова и стълбовидна от кръгова    Диаграмите "кръгова от кръгова" или "стълбовидна от кръгова" показват кръговите диаграми с дефинирани от потребителя стойности, които са извлечени от основната кръгова диаграма и са комбинирани във вторична кръгова диаграма или стълбовидна диаграма с наслагване. Тези типове диаграми са полезни, когато искате малките сектори в основната кръгова диаграма да станат по-лесни за разграничаване.

  Пример за ''кръгова от кръгова'' или ''стълбовидна от кръгова'' диаграма

 • Кръгова с отделени сегменти и 3D кръгова с отделени сегменти    Кръговата диаграма с отделени сегменти показва дела на всяка стойност в общата сума и същевременно подчертава отделните стойности. Кръговите диаграми с отделени сегменти могат да се представят и в 3D формат. Можете да променяте настройката за кръговата диаграма с отделени сегменти общо за всички сектори и за отделните сектори, но не можете ръчно да премествате секторите на кръговата диаграма с отделени сегменти. Ако искате ръчно да изнесете секторите, помислете дали да не използвате вместо нея кръгова или 3D кръгова диаграма.

  Пример за 2D и 3D кръгова диаграма с отделени сегменти

Съвет   За да създадете кръгова диаграма, вижте Представяне на данни в кръгова диаграма.

Най-горе на страницата

Стълбовидни диаграми

Данните, които са подредени в колони или редове на работен лист, могат да се начертаят в стълбовидна диаграма.

3D стълбовидна диаграма

Помислете за използване на стълбовидна диаграма, когато:

 • Надписите на оста са дълги.

 • Показваните данни са от тип времетраене.

Стълбовидните диаграми имат следните подтипове диаграми:

 • Стълбовидна с клъстери и 3D стълбовидна с клъстери    Стълбовидните диаграми с клъстери сравняват стойности в категории. В една стълбовидна диаграма с клъстери категориите обикновено са организирани по вертикалната ос, а стойностите – по хоризонталната ос. 3D стълбовидната диаграма с клъстери показва хоризонталните правоъгълници в 3D формат; тя не показва данните по три оси.

  Диаграми стълбовидна с клъстери и 3D стълбовидна с клъстери

 • Стълбовидна с наслагване и 3D стълбовидна с наслагване    Стълбовидните диаграми с наслагване показват отношението на отделни елементи към цялото. 3D стълбовидната диаграма с наслагване показва хоризонталните правоъгълници в 3D формат; тя не показва данните по три оси.

  Диаграми стълбовидна с наслагване и 3D стълбовидна с наслагване

 • Стълбовидна със 100% наслагване и 3D стълбовидна със 100% наслагване    Този тип диаграма сравнява процентната стойност, с която всяка една стойност допринася към общата сума по категории. Дадена 100% стълбовидната диаграма с наслагване в 3D показва хоризонталните правоъгълници в 3D формат; тя не показва данните с три оси.

  Диаграми 100% стълбовидна с наслагване и 100% стълбовидна с наслагване с 3D

 • Хоризонтална цилиндрична, конична и пирамидална    Тези диаграми се предлагат в същите типове диаграми с клъстери, с наслагване и със 100% наслагване, които са предоставени за правоъгълни стълбовидни диаграми. Те показват и сравняват данни по един и същ начин. Единствената разлика е в това, че тези типове диаграми показват цилиндър, конус и пирамида вместо хоризонтални правоъгълници.

  Цилиндрични, конични и пирамидални диаграми

Съвет   За да създадете стълбовидна диаграма, вижте Представяне на данни в стълбовидна диаграма.

Най-горе на страницата

Площни диаграми

Данните, които са подредени в колони или редове на работен лист, могат да се начертаят в площна диаграма. Площните диаграми подчертават степента на промяна във времето и могат да се използват за привличане на вниманието към общата стойност спрямо тенденцията. Например данни, които представят печалба за време, могат да се начертаят в площна диаграма, за да подчертаят общата печалба.

Посредством показването на сумата от начертаните стойности, площната диаграма показва отношението на частите към цялото.

Площна диаграма

Площните диаграми имат следните подтипове диаграми:

 • 2D площна и 3D площна    Независимо дали са показани в 2D или в 3D, площните диаграми показват тенденцията на стойностите с течение на времето или по категории. 3D площните диаграми използват три оси (хоризонтална, вертикална и ос на дълбочината), които можете да модифицирате. Като общо правило, трябва да помислите за използване на линейна диаграма вместо площна диаграма без наслагване, тъй като данните от една серия могат да бъдат закрити от данните от други серии.

  Типове площна и 3D площна диаграма

 • Площна с наслагване и 3D площна с наслагване    Площните диаграми с наслагване показват тенденцията на приноса на всяка една стойност с течение на времето или по друга категория данни. 3D площната диаграма с наслагване е показана по същия начин, но използва 3D перспектива. 3D перспективата не е истинска 3D диаграма – не се използва трета ос (на дълбочината).

  Типове площна диаграма с наслагване и 3D площна диаграма с наслагване

 • 100% площна с наслагване и 100% площна с наслагване в 3D    100% площните диаграми с наслагване показват тенденцията на процента на приноса на всяка една стойност с течение на времето или по друга категория данни. 100% площната диаграма с наслагване в 3D е показана по същия начин, но използва 3D перспектива. 3D перспективата не е истинска 3D диаграма – не се използва трета ос (на дълбочината).

  Типове 100% площна диаграма с наслагване и 100% площна диаграма с наслагване в 3D

Съвет   За да създадете площна диаграма, вижте Представяне на данни в площна диаграма (на английски език).

Най-горе на страницата

XY (точкови) диаграми

Данните, които са подредени в колони и редове на работен лист, могат да се начертаят в xy (точкова) диаграма. Точковите диаграми показват отношението между числовите стойности в няколко серии от данни или чертаят две групи от числа като една серия от xy координати.

Точковата диаграма има две оси на стойностите, показващи един набор от числови данни по хоризонталната ос (оста x) и друг по вертикалната ос (оста y). Тя комбинира тези стойности в единични точки от данни и ги показва на неравни интервали или с клъстери. Точковите диаграми обикновено се използват за показване и сравняване на числови стойности, като например научни, статистически и инженерни данни.

Помислете за използване на точкова диаграма, когато:

 • Искате да промените мащаба на хоризонталната ос.

 • Искате да зададете за тази ос логаритмичен мащаб.

 • Стойностите по хоризонталната ос не са равномерно раздалечени.

 • По хоризонталната ос има много точки данни.

 • Искате да покажете сполучливо данни в работния лист, които включват двойки или групирани множества от стойности и да настроите независимите мащаби на точковата диаграма, за да разкрият повече информация за групираните стойности.

 • Искате да покажете сходствата между големи множества от данни вместо разликите между точки данни.

 • Искате да сравнявате много точки от данни без отчитане на времето – колкото повече данни включвате в точковата диаграма, толкова по-добри са сравненията, които можете да направите.

За да организирате данни в работния лист за точкова диаграма, трябва да поставите x-стойностите в един ред или колона, а след това да въведете съответните y-стойности в съседни редове или колони.

XY (точкова) диаграма

Точковите диаграми имат следните подтипове:

 • Точкова само с маркери    Този тип диаграма сравнява двойки стойности. Използвайте точкова диаграма с маркер на данни, но без линии, когато използвате много точки от данни и свързващите линии ще затруднят разчитането на данните. Освен това можете да използвате този тип диаграма, когато не е необходимо да показвате връзката между точките от данни.

  Точкова само с маркери

 • Точкова с гладки линии и точкова с гладки линии и маркери    Този тип диаграма показва гладка крива, която свързва точките от данни. Гладките линии може да са изобразени с или без маркери. Използвайте гладка линия без маркери, ако имате много точки от данни.

  Точкови диаграми с гладки линии, с и без маркери

 • Точкова с прави линии и точкова с прави линии и маркери    Този тип диаграма показва прави свързващи линии между точките от данни. Правите линии може да са изобразени с или без маркери.

  Точкови диаграми с прави линии, със и без маркери

Съвет   За да създадете точкова диаграма, вижте Представяне на данни в точкова или линейна диаграма.

Най-горе на страницата

Борсови диаграми

Данните, които са подредени в точно определен ред по колони или редове на работен лист, могат да се начертаят в борсова диаграма. Както подсказва името й, борсовата диаграма се използва най-често за да илюстрира колебанието на цените на борсата. Обаче тази диаграма може да се използва и за научни данни. Например бихте могли да използвате борсова диаграма, за да покажете дневните или годишните колебания на температурите. За да създадете борсови диаграми, трябва да организирате данните си в подходящия ред.

Начинът на организиране на данните в борсовата диаграма в работния лист е много важен. Например за да създадете проста борсова диаграма "Максимална-минимална-крайна", трябва да подредите вашите данни с въведени заглавки на колони "Максимална", "Минимална" и "Крайна" в този ред.

Борсова диаграма

Борсовите диаграми имат следните подтипове диаграми:

 • Високо-ниско-затваряне    Борсовата диаграма от типа "Високо-ниско-затваряне" често се използва за показване на борсовите цени. Тя изисква три серии от стойности в следния ред: високо, ниско, затваряне.

  Тип борсова диаграма ''Високо-ниско-затваряне''

 • Отваряне-високо-ниско-затваряне    Този тип диаграма изисква четири серии от стойности в следния ред (отваряне, високо, ниско, затваряне)

  Тип борсова диаграма ''Отваряне-високо-ниско-затваряне''

 • Обем-високо-ниско-затваряне    Този тип диаграма изисква четири серии от стойности в следния ред (обем, високо, ниско, затваряне). Тя измерва обема, като използва две оси за стойност: една за колоните, които измерват обема, и другата за борсовите цени.

  Тип борсова диаграма ''Обем-високо-ниско-затваряне''

 • Обем-отваряне-високо-ниско-затваряне    Този тип диаграма изисква пет серии от стойности в следния ред (обем, отваряне, високо, ниско, затваряне).

  Тип борсова диаграма ''Обем-отваряне-високо-ниско-затваряне''

Съвет   За да създадете борсова диаграма, вижте Представяне на данни в борсова диаграма (на английски език).

Най-горе на страницата

Повърхнинни диаграми

Данните, които са подредени в колони или редове на работен лист, могат да се начертаят в повърхнинна диаграма. Повърхнинната диаграма е полезна, когато искате да намерите оптимални комбинации между два набора от данни. Цветовете и шарките показват области, които са в един и същи обхват от стойности, както в топографска карта.

Можете да използвате повърхнинна диаграма, когато и категориите, и сериите от данни са числови стойности.

Повърхнинна диаграма

Повърхнинните диаграми имат следните подтипове диаграми:

 • 3D повърхнинна    3D повърхнинните диаграми показват тенденции в стойностите по две измерения в непрекъсната крива. Цветните ивици в една повърхнинна диаграма не представят серии от данни, а разликата между стойностите. Тази диаграма показва триизмерен изглед на данните, което наподобява ластична покривка върху 3D колонна диаграма. Обикновено се използва, за да покаже връзката между големи количества данни, които иначе са трудни за забелязване.

  Тип 3D повърхнинна диаграма

 • Рамкова 3D повърхнинна    Когато по повърхността няма цветове, 3D повърхнинната диаграма се нарича рамкова 3D повърхнинна диаграма. Тази диаграма показва само линиите. 3D повърхнинна диаграма без цветни ивици по нито една от повърхностите се се нарича рамкова 3D повърхнинна диаграма. Тази диаграма показва само линиите.

  Забележка   Рамковата 3D повърхнинна диаграма не е лесна за разчитане, но този тип диаграма е подходяща за бързо изчертаване на големи набори от данни.

  Тип рамкова 3D повърхнинна диаграма

 • Контурна    Контурните диаграми са повърхнинни диаграми, гледани отгоре, които наподобяват двуизмерни топографски карти. В контурната диаграма цветните ивици представят специфични диапазони от стойности. Редовете в контурната диаграма свързват интерполирани точки с една и съща стойност.

  Тип контурна диаграма

 • Рамкова контурна    Рамковите контурни диаграми са също повърхнинни диаграми, гледани отгоре. Без цветни ивици по повърхността рамковата диаграма показва само линии.

  Забележка   Рамковите контурни диаграми не са лесни за разчитане. Вместо тях може да използвате 3D повърхнинна диаграма.

  Тип рамкова контурна диаграма

Съвет   За да създадете повърхнинна диаграма, вижте Представяне на данни в повърхнинна диаграма (на английски език).

Най-горе на страницата

Пръстеновидни диаграми

Данните, които са подредени само в колони или редове на работен лист, могат да се начертаят в пръстеновидна диаграма. Подобно на кръговата диаграма, пръстеновидната диаграма показва зависимостта на части от цялото, но тя може да съдържа повече от една серия от данни.

Пръстеновидна диаграма

Забележка   Пръстеновидните диаграми не са лесни за разчитане. Вместо това може да пожелаете да използвате колонна диаграма с наслагване или стълбовидна диаграма с наслагване.

Пръстеновидните диаграми притежават следните подтипове диаграми:

 • Пръстеновидна    Пръстеновидните диаграми показват данните в пръстени, където всеки пръстен представя серия от данни. Ако в етикетите на данни са показани проценти, то общата сума във всеки пръстен е 100%.

  Тип пръстеновидна диаграма

 • Пръстеновидна с отделени сегменти    Много подобни на кръговите диаграми с отделени сегменти, пръстеновидните диаграми с отделени сегменти показват приноса на всички елементи към сумата, с подчертаване на отделните стойности, но те могат да съдържат повече от една серия от данни.

  Тип – пръстеновидна диаграма с отделени сегменти

Съвет   За да създадете пръстеновидна диаграма, вижте Представяне на данни в пръстеновидна диаграма.

Най-горе на страницата

Мехурчести диаграми

Данни, които са подредени в колони на работния лист, така че x-стойностите са изброени в първата колона, а съответните y-стойности и стойности за размери на мехурчетата са изброени в съседни колони, могат да се начертаят в мехурчеста диаграма.

Например бихте организирали вашите данни, както е показано в следващия пример.

Мехурчеста диаграма

Мехурчестите диаграми притежават следните подтипове диаграми:

 • Мехурчеста или мехурчеста с 3D ефект    И двата вида мехурчести диаграми сравняват набори от три стойности вместо две. Третата стойност определя размера на маркера на мехурчето. Можете да изберете да покажете мехурчета в 2D формат или с 3D ефект.

  Мехурчеста и мехурчеста с 3D ефект

Съвет   За да създадете мехурчеста диаграма, вижте Представяне на данни в мехурчеста диаграма.

Най-горе на страницата

Радарни диаграми

Данните, които са подредени в колони или редове на работен лист, могат да се начертаят в радарна диаграма. Радарните диаграми сравняват сумарните стойности от няколко серия от данни.

Запълнена радарна диаграма

Радарните диаграми притежават следните подтипове диаграми:

 • Радарна и радарна с маркери    С или без маркери за отделните точки данни, радарните диаграми показват промените в стойностите спрямо централна точка.

  Типове радарна диаграма и радарна диаграма с маркери

 • Запълнена радарна    В запълнената радарна диаграма, площта покрита от серията от данни е запълнена с цвят.

  Тип запълнената радарна диаграма

Съвет   За да създадете радарна диаграма, вижте Представяне на данни в радарна диаграма (на английски език).

Най-горе на страницата

Други типове диаграми, които можете да създадете в Excel

Ако не виждате типа диаграма, който искате да създадете, в списъка с налични типове диаграми, може да има и друг начин да я създадете в Excel.

Можете например да създадете следните диаграми:

 • Диаграми на Гант и плаващи колонни диаграми    Можете да използвате определен тип диаграма, за да симулирате тези типове диаграми. Можете да използвате например стълбовидна диаграма, за да симулирате диаграма на Гант, или да използвате колонна диаграма, за да симулирате плаваща колонна диаграма, която изобразява минимална или максимална стойност. За повече информация вижте Представяне на данни в диаграма на Гант в Excel (на английски език) и Представяне на данни в колонна диаграма.

 • Комбинирани диаграми    За да наблегнете на определени типове информация в дадена диаграма, можете да комбинирате в нея два или повече типа диаграми. Можете да комбинирате например колонна с линейна диаграма за постигане на моментален визуален ефект, което ще улесни разбирането на диаграмата. За повече информация вижте Представяне на данни в комбинирана диаграма (на английски език).

 • Организационни диаграми    Можете да вмъкнете графика SmartArt, за да създадете организационна, плаваща или йерархична диаграма. За повече информация вж. Създаване на организационна диаграма.

 • Хистограма и парето    За да създадете хистограма или Диаграма на Парето (сортирана хистограма) в Excel, можете да използвате Инструменти за анализ на данни, които са достъпни след зареждане на Analysis ToolPak – добавка за Excel, налична при инсталиране на Microsoft Office или Excel. За повече информация вижте Представяне на данни в хистограма (на английски език).

Най-горе на страницата

Отнася се за: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Промяна на езика