Команда SELECT

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Указва на ядрото на базата данни на Access да върне информация от базата данни като набор от записи.

Синтаксис

SELECT [предикат] { * | таблица.* | [таблица.]поле1 [AS псевдоним1] [, [таблица.]поле2 [AS псевдоним2] [, ...]]}
FROM израз_за_таблици [, ...] [IN външна_база_данни]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Командата SELECT има следните части:

Част

Описание

предикат

Един от следните предикати: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW или TOP. Използвайте предиката, за да ограничите броя на върнатите записи. Ако не е зададен предикат, по подразбиране се приема ALL.

*

Задава избирането на всички полета от зададената таблица или таблици.

таблица

Името на таблицата, съдържаща полетата, от които се избират записите.

поле1, поле2

Имената на полетата, съдържащи данните, които искате да извлечете. Ако включите повече полета, те се извличат в указания ред.

псевдоним1, псевдоним2

Имената, които да използвате като заглавки на колони вместо първоначалните имена на колони в таблица.

израз_за_таблици

Имената на таблиците, съдържащи данните, които искате да извлечете.

външна_база_данни

Името на базата данни, съдържаща таблиците в израз_за_таблици, ако те не са в текущата база данни.


Забележки

За да извърши тази операция, ядрото на базата данни на Microsoft Access търси зададените таблици, извлича избраните колони, избира редове, които удовлетворяват критерия, и сортира или групира получените редове по зададения начин.

Командите SELECT не променят данни в базата данни.

Изберете обикновено е първата дума в SQL команда. Повечето SQL отчети са избор или изберете... В отчети.

Минималният синтаксис на командата SELECT е:

SELECT полета FROM таблица

Можете да използвате звездичка (*), за да изберете всички полета в таблицата. Следващият пример избира всички полетата в таблицата Employees:

SELECT * FROM Employees;

Ако едно име на поле е включено в повече от една таблица в клаузата FROM, поставете пред него името на таблицата и оператора . (точка). В следващия пример полето Department участва и в двете таблици – Employees и Supervisors. SQL командата избира имената на отделите от таблицата Employees, а имената на ръководителите – от таблицата Supervisors:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Когато се създава обект Recordset, ядрото на базата данни на Microsoft Access използва името на полето от таблицата като име на обект Field в обекта Recordset. Ако искате да зададете друго име на поле или ако името не е зададено с израза, използван за генериране на полето, използвайте запазена дума AS. Следващият пример използва заглавието Birth, за да даде име на върнатия обект Field в получения обект Recordset:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Когато използвате агрегатни функции или заявки, които връщат нееднозначни или дублирани имена на обекти Field, трябва да използвате клаузата AS, за дадете алтернативно име на обекта Field. Следващият пример използва заглавието HeadCount, за да даде име на върнатия обект Field в получения обект Recordset:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Можете да използвате другите клаузи в командата SELECT за по-нататъшни ограничения и за организиране на върнатите данни. За повече информация вж. помощната тема за клаузата, която използвате.Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×