Команда INSERT INTO

Добавя запис или множество записи в таблица. Това се нарича заявка за добавяне.

Синтаксис

Заявка за добавяне на множество записи:

INSERT INTO цел [(поле1[, поле2[, ...]])] [IN външна_база_данни]
SELECT [източник.]поле1[, поле2[, ...]
FROM израз_за_таблици

Заявка за добавяне на един запис:

INSERT INTO цел [(поле1[, поле2[, ...]])]
VALUES (стойност1[, стойност2[, ...])

Командата INSERT INTO има следните части:

Част

Описание

цел

Името на таблицата или заявката, към която се добавят записите.

поле1, поле2

Имена на полетата, към които се добавят данни, ако следват след аргумент цел, или имената на полета, от които се получават данни, ако следват след аргумент източник.

външна_база_данни

Пътят до външна база данни. За описание на пътя вж. клаузата IN.

източник

Името на таблицата или заявката, към която се добавят записите.

израз_за_таблици

Името на таблицата или таблиците, от които се вмъкват записите. Този аргумент може да бъде име на отделна таблица или съставен обект, получен в резултат на операция INNER JOIN , LEFT JOIN или RIGHT JOIN или записана заявка.

стойност1, стойност2

Стойностите, които искате да вмъкнете в конкретните полета на новия запис. Всяка стойност се вмъква в полето, което отговаря на местоположението на стойността в списъка: стойност1 се вмъква в поле1 на новия запис, стойност2 – в поле2 и т. н. Трябва да отделяте стойностите със запетаи и да поставяте текстовите полета в кавички (' ').


Забележки

Можете да използвате командата INSERT INTO, за да добавите единичен запис към таблица с помощта на синтаксиса на заявка за добавяне на единичен запис, както е показано по-горе. В случая вашият код задава името и стойността за всяко поле на записа. Трябва да зададете всяко от полетата на записа, на които трябва да бъде присвоена стойност, както и стойността за това поле. Когато не зададете всички полета, за липсващите колони се вмъква стойността по подразбиране или Null. Записите са добавят в края на таблицата.

Можете също да използвате INSERT INTO, за да добавите набор от записи от друга таблица или заявка с помощта на клаузата SELECT ... FROM, както е показано по-горе в синтаксиса на заявка за добавяне на множество записи. В случая клаузата SELECT задава полетата, които трябва да се добавят към зададената таблица цел.

Таблицата източник или цел може да задава таблица или заявка. Ако е зададена заявка, ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access добавя записи към всички таблици, зададени от заявката.

Командата INSERT INTO не е задължителна, но когато присъства, трябва да предшества командата SELECT.

Ако вашата таблица местоназначение съдържа първичен ключ, уверете се, че добавяте уникални и различни от Null стойности към полето или полетата на първичния ключ; в противен случай ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access няма да добави записите.

Ако добавите записи към таблица с поле Тип данни "Автономериране" и искате да преномерирате добавените записи, не включвайте това поле в заявката. Включете го в заявката, ако искате да запазите първоначалните му стойности.

Използвайте клаузата IN, за да добавите записи към таблица в друга база данни.

За да създадете нова таблица, използвайте командата SELECT... INTO вместо заявка за създаване на таблица.

За да разберете кои записи ще бъдат добавени, преди да изпълните заявката за добавяне, изпълнете и прегледайте резултатите от заявка за избиране, използваща същите критерии за селектиране.

Заявката за добавяне копира записи от една или повече таблици в друга таблица. Таблиците, съдържащи записите, които добавяте, не се променят от заявката за добавяне.

Вместо да добавите съществуващи записи от друга таблица, можете да зададете стойността за всяко поле в един нов запис с помощта на клаузата VALUES. Ако изпуснете списъка с полета, клаузата VALUES трябва да съдържа стойност за всяко поле в таблицата; в противен случай операцията INSERT ще бъде неуспешна. Използвайте допълнителна команда INSERT INTO с клауза VALUES за всеки допълнителен запис, който искате да създадете.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×